Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekomendacje zmian prawnych Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekomendacje zmian prawnych Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi."— Zapis prezentacji:

1 Rekomendacje zmian prawnych Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Piotr Olech – PFWB

2 Perspektywa 2014-2020 Założenia do umowy partnerskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, RPO Cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1. inwestycje w infrastrukturę zdrowotna ̨ i społeczna ̨, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społecznosci lokalnych 9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich 9.3. wspieranie przedsiębiorczości społecznej 9.4. aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności 9.5. integracja społeczności marginalizowanych takich jak Romowie 9.7. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakosci usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 9.8. wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych 9.9 lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

3 Perspektywa 2014-2020 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności Prewencja wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności Rozwiązywanie problemu bezdomności

4 Rekomendacje: do listopada 2013 Około 100 ekspertów znowelizowanie Modelu GSWB Projekty zmian prawnych i systemowych - projekty aktów prawnych i zmian w aktach prawnych (zmiany w ustawie o pomocy społecznej, zmiany w ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zmiany w rozporządzeniu o mieszkaniach chronionych, rozporządzenie w sprawie placówek dla osób bezdomnych, rozporządzenie w sprawie streetworkingu, inne) oraz projekt Krajowego programu rozwiązywania problemu bezdomności

5 Rekomendacje Zmiana definicji osoby bezdomnej i wprowadzenie nowej definicji osoby zagrożonej bezdomnością Obowiązek realizacji Diagnozy Lokalnej w zakresie bezdomności i zagrożonej bezdomnością (badanie socjodemograficzne populacji osób bezdomnych, wywiady indywidualne i grupowe, desk reaserch, badanie opinie osób bezdomnych) – element Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 3/5 lat Obowiązek rozdziału poświęconego rozwiązywaniu problemu bezdomności (prewencja, interwencja, integracja) w każdej GSRPS

6 Rekomendacje Miasta na prawach powiatu obowiązek do GSRPS przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności opartego na Modelu GSWB Rozszerzona ocena zasobów o elementy diagnozy lokalnej plus mapa miejsc niemieszkalnych Obowiązkowa współpraca międzysektorowa i międzywydziałowa a rekomendowane partnerstwo lokalne w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności Streetworking – usługa pomocy społecznej, rozporządzenie, obowiązek dla miast na prawach powiatu

7 Rekomendacje Praca socjalna – rozporządzenie regulujące całość pracy socjalnej, rozporządzenie o indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności, monitorowanie zadłużeń, wyrównanie uprawnień, zadłużenia, właściwość miejscowa, praca z osobami wychodzącymi na wolność Placówki, mieszkania wspierane, wsparcie doraźne – rozporządzenie, obwiązek wdrożenia placówki niskoprogowej (ogrzewalnia, noclegownia) w miastach na prawach powiatu, zmiany do ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

8 Rekomendacje Partnerstwo – uregulowanie umów partnerskich w uopp, osobowość prawna uopp lub uops, nowa osobowość prawna – ustawa o partnerstwie lokalnym Zatrudnienie i edukacja – zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, wprowadzenie asystentury osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, trener pracy, zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zdrowie – ubezpieczenia, dostęp do świadczeń

9 Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności Aby nikt nie stawał się osobą bezdomną – Poprawa i rozwój systemu prewencji wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności. Aby nikt nie był zmuszony do spania na ulicy - Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych. Aby integracja była możliwa dla wszystkich osób bezdomnych – Wzmocnienie i rozwój systemu integracji społecznej osób bezdomnych i wykluczonych mieszkaniowo.

10 Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności Aby rozwiązania polityki społecznej oparte były na rzetelnej wiedzy- Rozwój diagnozowania i mierzenia zjawiska wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności. Aby polityka społeczna była wysokiej jakości, partycypacyjna, oparta na partnerstwie, dobrze zarządzana i cieszyła się wsparciem społecznym - Podnoszenie jakości tworzenia i wdrażania, poprawa koordynacji i zarządzania oraz wzrost świadomości społecznej problemu i polityki społecznej w zakresie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.

11 www.pfwb.org.pl www.gswb.org.pl


Pobierz ppt "Rekomendacje zmian prawnych Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google