Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 1 grudnia 2014 r. Tomasz Hanzel Podsumowanie wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 1 grudnia 2014 r. Tomasz Hanzel Podsumowanie wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 1 grudnia 2014 r. Tomasz Hanzel Podsumowanie wdrażania PO KL w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

2 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRACE NAD RPO WO 2014-2020 WRZESIEŃ – LISTOPAD 2014 r. negocjacje PROGRAMU IZ RPO WO 2014-2020 z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ 9 KWIETNIA 2014 r. przekazanie Programu do KE przez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 8 SIERPNIA 2014 r. przekazanie uwag KOMISJI EUROPEJSKIEJ do PROGRAMU LISTOPAD 2014 r. przekazanie wynegocjowanego PROGRAMU do KE przez elektroniczny system wymiany danych SFC2014

3 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PODZIAŁ ALOKACJI RPO WO 2014-2020 ZASOBY LUDZKIE INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA ALOKACJA RPO WO 2014-2020: 944,9 mln Euro ALOKACJA RPO WO 2014-2020: 944,9 mln Euro 71,9% 28,1% EFRR 679,1 mln Euro EFS 265,8 mln Euro

4 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE UKŁAD OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 2014-2020 4 OSIE PRIORYTETOWE 7 OSI PRIORYTETOWYCH 11 OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 2014-2020 EFRR EFS POMOC TECHNICZNA

5 Oś priorytetowa Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś 1 Innowacje w gospodarce73,67,8 Oś 2 Konkurencyjna gospodarka94,910,0 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna123,513,1 Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom23,02,4 Oś 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 75,78,0 Oś 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców193,520,5 Oś 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną94,910,0 Suma:679,171,9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OSIE PRIORYTETOWE RPO WO 2014-2020 FINANSOWANE Z EFRR

6 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś 7 Konkurencyjny rynek pracy95,210,1 Oś 8 Integracja społeczna73,97,8 Oś 9 Wysoka jakość edukacji58,96,2 Oś 11 Pomoc techniczna37,84,0 Suma:265,828,1 OSIE PRIORYTETOWE RPO WO 2014-2020 FINANSOWANE Z EFS

7 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE RYNEK PRACY OP VII Konkurencyjny rynek pracy 95,2 mln Euro AKTYWIZACJA ZAWODOWA Realizacja programów aktywizacji zawodowej Poradnictwo zawodowe AKTYWIZACJA ZAWODOWA Realizacja programów aktywizacji zawodowej Poradnictwo zawodowe 55,1 mln Euro ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dotacje, mikropożyczki na utworzenie nowych miejsc pracy ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dotacje, mikropożyczki na utworzenie nowych miejsc pracy 19,1 mln Euro WYDŁUŻANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów Programy zdrowotne z uwzględnieniem działań rehabilitacji medycznej Programu ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy WYDŁUŻANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów Programy zdrowotne z uwzględnieniem działań rehabilitacji medycznej Programu ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 8,4 mln Euro PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW I ICH PRACODAWCÓW DO ZMIAN Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników – MECHANIZM POPYTOWY, Outplacement PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW I ICH PRACODAWCÓW DO ZMIAN Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników – MECHANIZM POPYTOWY, Outplacement 7,5 mln Euro GODZENIE ŻYCIA PRYWATNEGO I ZAWODOWEGO Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 GODZENIE ŻYCIA PRYWATNEGO I ZAWODOWEGO Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 5,1 mln Euro

8 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE INTEGRACJA SPOŁECZNA OP VIII Integracja społeczna 73,9 mln Euro USŁUGI ZDROWOTNE I SPOŁECZNE Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem Kompleksowa opieka nad osobami starszymi Rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi Wsparcie rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Poprawa dostępu do mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych USŁUGI ZDROWOTNE I SPOŁECZNE Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem Kompleksowa opieka nad osobami starszymi Rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi Wsparcie rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Poprawa dostępu do mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych 50 mln Euro AKTYWNA INTEGRACJA Programy aktywizacji społeczno-zawodowej Usługi reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji AKTYWNA INTEGRACJA Programy aktywizacji społeczno-zawodowej Usługi reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji 17,6mln Euro EKONOMIA SPOŁECZNA Finansowanie założenia podmiotów ekonomii społecznej Świadczenie usług dla podmiotów ekonomii społecznej (animacyjnych, inkubacyjnych i dla istniejących podmiotów) Podnoszenie kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej w regionie EKONOMIA SPOŁECZNA Finansowanie założenia podmiotów ekonomii społecznej Świadczenie usług dla podmiotów ekonomii społecznej (animacyjnych, inkubacyjnych i dla istniejących podmiotów) Podnoszenie kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej w regionie 6,3 mln Euro

9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONEEDUKACJA OP IX Wysoka jakość edukacji 58,9 mln Euro WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I OGÓLNEJ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego Zajęcia dodatkowe w ramach edukacji przedszkolnej Rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy Indywidualizacja nauczania Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego Doposażenie i wyposażenie przedszkoli i szkół WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I OGÓLNEJ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego Zajęcia dodatkowe w ramach edukacji przedszkolnej Rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy Indywidualizacja nauczania Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego Doposażenie i wyposażenie przedszkoli i szkół 28,9 mln Euro KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe Kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli (staże, praktyki) Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego Doposażenie bazy dydaktycznej Doradztwo edukacyjno-zawodowe Kształcenie osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia zawodowego zorganizowane we współpracy z pracodawcami KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe Kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli (staże, praktyki) Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego Doposażenie bazy dydaktycznej Doradztwo edukacyjno-zawodowe Kształcenie osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia zawodowego zorganizowane we współpracy z pracodawcami 21,8mln Euro KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – MECHANIZM POPYTOWY Kształcenie formalne i nieformalne w zakresie kompetencji kluczowych (TIK, języki obce) Usługi doradcze dla osób dorosłych KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – MECHANIZM POPYTOWY Kształcenie formalne i nieformalne w zakresie kompetencji kluczowych (TIK, języki obce) Usługi doradcze dla osób dorosłych 8,2 mln Euro Linia Demarkacyjna: Wsparcie szkolnictwa wyższego na poziomie kraju

10 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE JUŻ NIEBAWEM … W OCZEKIWANIU NA ZATWIERDZENIE PROGRAMU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ …. PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW WDROŻENIOWYCH DLA IZ RPO I BENEFICJENTÓW ORAZ HARMONOGRAMU NABORU WNIOSKÓW URUCHOMIENIE NABORÓW PLANOWANE WRAZ Z POCZĄTKIEM 2015 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 1 grudnia 2014 r. Tomasz Hanzel Podsumowanie wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google