Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Podsumowanie wdrażania PO KL w świetle nowej perspektywy finansowej na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata – Europejski Fundusz Społeczny Tomasz Hanzel Opole, 1 grudnia 2014 r. COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 PRACE NAD RPO WO 2014-2020 LISTOPAD 2014 r.
WRZESIEŃ – LISTOPAD 2014 r. negocjacje PROGRAMU IZ RPO WO z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ 9 KWIETNIA 2014 r. przekazanie Programu do KE przez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 PRACE NAD RPO WO LISTOPAD 2014 r. przekazanie wynegocjowanego PROGRAMU do KE przez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 8 SIERPNIA 2014 r. przekazanie uwag KOMISJI EUROPEJSKIEJ do PROGRAMU COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 PODZIAŁ ALOKACJI RPO WO 2014-2020
ALOKACJA RPO WO : 944,9 mln Euro INFRASTRUKTURA ZASOBY LUDZKIE EFRR EFS 679,1 mln Euro 265,8 mln Euro 71,9% 28,1% COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 11 OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 2014-2020
UKŁAD OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 11 OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 7 OSI PRIORYTETOWYCH 4 OSIE PRIORYTETOWE EFRR EFS POMOC TECHNICZNA COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

5 OSIE PRIORYTETOWE RPO WO 2014-2020 FINANSOWANE Z EFRR Oś priorytetowa
Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś 1 Innowacje w gospodarce 73,6 7,8 Oś 2 Konkurencyjna gospodarka 94,9 10,0 Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna 123,5 13,1 Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom 23,0 2,4 Oś 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 75,7 8,0 Oś 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 193,5 20,5 Oś 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Suma: 679,1 71,9 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 OSIE PRIORYTETOWE RPO WO 2014-2020 FINANSOWANE Z EFS
Oś priorytetowa Kwota [mln Euro] Procent alokacji do Programu [%] Oś 7 Konkurencyjny rynek pracy 95,2 10,1 Oś 8 Integracja społeczna 73,9 7,8 Oś 9 Wysoka jakość edukacji 58,9 6,2 Oś 11 Pomoc techniczna 37,8 4,0 Suma: 265,8 28,1 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 Konkurencyjny rynek pracy
AKTYWIZACJA ZAWODOWA Realizacja programów aktywizacji zawodowej Poradnictwo zawodowe 55,1 mln Euro ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dotacje, mikropożyczki na utworzenie nowych miejsc pracy 19,1 mln Euro WYDŁUŻANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów Programy zdrowotne z uwzględnieniem działań rehabilitacji medycznej Programu ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 8,4 mln Euro PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW I ICH PRACODAWCÓW DO ZMIAN Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników – MECHANIZM POPYTOWY, Outplacement 7,5 mln Euro GODZENIE ŻYCIA PRYWATNEGO I ZAWODOWEGO Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 5,1 mln Euro OP VII Konkurencyjny rynek pracy 95,2 mln Euro COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

8 OP VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA Integracja społeczna 73,9 mln Euro
USŁUGI ZDROWOTNE I SPOŁECZNE Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem Kompleksowa opieka nad osobami starszymi Rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi Wsparcie rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Poprawa dostępu do mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych 50 mln Euro AKTYWNA INTEGRACJA Programy aktywizacji społeczno-zawodowej Usługi reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji 17,6mln Euro EKONOMIA SPOŁECZNA Finansowanie założenia podmiotów ekonomii społecznej Świadczenie usług dla podmiotów ekonomii społecznej (animacyjnych, inkubacyjnych i dla istniejących podmiotów) Podnoszenie kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej w regionie 6,3 mln Euro OP VIII Integracja społeczna 73,9 mln Euro COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 Wysoka jakość edukacji
EDUKACJA WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I OGÓLNEJ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego Zajęcia dodatkowe w ramach edukacji przedszkolnej Rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy Indywidualizacja nauczania Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego Doposażenie i wyposażenie przedszkoli i szkół 28,9 mln Euro KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe Kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli (staże, praktyki) Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego Doposażenie bazy dydaktycznej Doradztwo edukacyjno-zawodowe Kształcenie osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia zawodowego zorganizowane we współpracy z pracodawcami 21,8mln Euro KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – MECHANIZM POPYTOWY Kształcenie formalne i nieformalne w zakresie kompetencji kluczowych (TIK, języki obce) Usługi doradcze dla osób dorosłych 8,2 mln Euro OP IX Wysoka jakość edukacji 58,9 mln Euro Linia Demarkacyjna: Wsparcie szkolnictwa wyższego na poziomie kraju COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

10 JUŻ NIEBAWEM … W OCZEKIWANIU NA ZATWIERDZENIE PROGRAMU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ …. PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW WDROŻENIOWYCH DLA IZ RPO I BENEFICJENTÓW ORAZ HARMONOGRAMU NABORU WNIOSKÓW URUCHOMIENIE NABORÓW PLANOWANE WRAZ Z POCZĄTKIEM 2015 r. COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google