Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPARCIE EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPARCIE EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO"— Zapis prezentacji:

1 WSPARCIE EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WSPARCIE EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, sierpnia 2014 r. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 ZASADY PODZIAŁU OKREŚLA UMOWA PARTNERSTWA ORAZ LINIA DEMARKACYJNA
WSPARCIE EDUKACJI W PERSPEKTYWIE KRAJ REGION PO WER RPO WO ZASADY PODZIAŁU OKREŚLA UMOWA PARTNERSTWA ORAZ LINIA DEMARKACYJNA COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH RPO WO 2014-2020
11 Osi priorytetowych 7 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS Łączna alokacja 945,0 mln Euro EFS 264,2 mln Euro EFRR 680,8 mln Euro COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 ZAKRES TEMATYCZNY RPO WO 2014-2020
7 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS innowacje w gospodarce konkurencyjna gospodarka gospodarka niskoemisyjna zapobieganie zagrożeniom ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców inwestycje w infrastrukturę społeczną (w tym zdrowie, edukacja, rewitalizacja) konkurencyjny rynek pracy integracja społeczna wysoka jakość edukacji pomoc techniczna COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

5 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W RPO WO 2014-2020
Wychowanie przedszkolne (PI 10i) Przykładowe formy wsparcia: Finansowanie zajęć dodatkowych stymulujących ogólny rozwój dziecka; Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego – tworzenie nowych miejsc; Wsparcie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego; Doskonalenie nauczycieli wychowania przedszkolnego. 9,0 mln Euro EFS w tym dla ZIT: 3,6 mln Euro COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
KSZTAŁCENIE OGÓLNE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

8 EDUKACJA OGÓLNA W RPO WO 2014-2020 (1)
Kształcenie ogólne (PI 10i) Przykładowe formy wsparcia: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, kontynuacja programu rządowego Cyfrowa szkoła; Wsparcie umiejętności/postaw które są fundamentem dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); Nauczanie eksperymentalne; Indywidualizacja nauczania; Doskonalenie i podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego m.in. w celu przygotowania ich do zmiany sposobu prowadzenia lekcji, wyposażenia uczniów w kompetencje kluczowe, skutecznej realizacji celów podstawy programowej oraz stosowania aktywizujących metod pracy. 21,1 mln Euro EFS Wsparcie skierowane do szkół kształcenia ogólnego i zawodowego w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego. w tym dla ZIT: 8,0 mln Euro KONCENTRACJA WSPARCIA W OPARCIU O PODEJŚCIE TEMATYCZNE A NIE JAK W LATACH W OPARCIU O TYPY SZKÓŁ NOWE PODEJŚCIE COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (2)
ZAKRES RZECZOWY: Program pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych potrzebujących wsparcia finansowego. Planowane efekty: 1 750 przyznanych stypendiów; 1 500 uczniów, którzy otrzymają stypendia; 1 500 uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju; 1 200 uczniów z terenów wiejskich. Samorząd Województwa Opolskiego Kształcenie ogólne (PI 10i) 1,6 mln Euro EFS COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

10 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (1)
Wsparcie wyłącznie dla szkół kształcenia zawodowego w zakresie stricte zawodowym jst szczebla powiatowego Kształcenie zawodowe (PI 10iv) Przykładowe formy wsparcia: Wsparcie współpracy szkół kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym głównie z pracodawcami gwarantujące rzeczywisty kontakt ze środowiskiem pracy w danym zawodzie; Wzmocnienie kształcenia praktycznego (staże, praktyki); Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego oraz opiekunów praktyk i staży; Prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów. 10,7 mln Euro EFS Komplementarność z projektem EFRR Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach 7,8 mln Euro EFS ZIT COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

12 EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (2)
ZAKRES RZECZOWY: Modernizacja i doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w odniesieniu do nowych zadań wynikających z założeń reformy kształcenia zawodowego z 2012 r. w określonych dla regionu specjalizacjach regionalnych. Planowane efekty: 14 przebudowanych placówek oświatowych; 20 doposażonych szkół; 11 zmodernizowanych/doposażonych pracowni kształcenia zawodowego; 6 281 uczniów wspartych w wyniku realizacji projektu. Samorząd Województwa Opolskiego Kształcenie zawodowe (PI 10a) Partnerzy: Starostwa Powiatowe w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Strzelcach Opolskich, Prudniku, Miasto Opole. 6,9 mln Euro EFRR COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

13 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

14 EDUKACJA DOROSŁYCH W RPO WO 2014-2020
Kształcenie ustawiczne (PI 10iii) Przykładowe formy wsparcia: Edukacja formalna (kształcenie i szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanych) oraz edukacja pozaformalna; Zwiększenie udziału osób dorosłych w ramach praktycznego uczenia się; Zwiększenie dostępu do innowacyjnych ofert kształcenia ustawicznego w formach kształcenia ogólnego i zawodowego; Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych np. informatycznych, językowych, społecznych; Podwyższanie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców województwa w zakresie specjalizacji regionalnych; Zwiększenie udziału w ramach edukacji ustawicznej osób najbardziej potrzebujących, np. z terenów wiejskich, 50+, niepełnosprawnych. 9,5 mln Euro EFS FINANSOWANIE W OPARCIU O MECHANIZM POPYTOWY COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

15 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
SZKOLNICTWO WYŻSZE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

16 KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE WYŻSZYM
RPO WO Wsparcie badawczo – rozwojowe pod ścisłymi warunkami PO WER Wsparcie ram funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz wsparcie indywidualne COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

17 KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE WYŻSZYM W PO WER 2014-2020
Szkolnictwo wyższe (PI 10ii) Przykładowe formy wsparcia: Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ich realizacja; Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, w tym studiów dualnych; Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów; Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa; Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni; Wsparcie procesów konsolidacji uczelni; Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni; Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym poprzez finansowanie programów rozwojowych dla uczelni i instytutów badawczych. 1 138,4 mln Euro EFS 670,5 mln Euro EFS Wsparcie szkolnictwa wyższego będzie również możliwe w ramach realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych (Oś IV) COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

18 SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI W POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
13 czerwca 2014 r. DYSKUSJA NA TEMAT: powiazań szkolnictwa ze specjalizacjami regionalnymi 12 SPOTKAŃ W KAŻDYM POWIECIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 7 maja 2014 r. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

19 STAN PRAC NAD PROGRAMAMI OPERACYJNYMI
TU JESTEŚMY NEGOCJACJE Z KE, OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW WDROŻENIOWYCH (IV kwartał 2014) PRZYJĘCIE UMOWY PARTNERSTWA PRZEZ KE ( ) PRZEKAZANIE PROGRAMÓW DO KE (PO WER, RPO WO) COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

20 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "WSPARCIE EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google