Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole, 26 - 28 sierpnia 2014 r. Departament Koordynacji Programów Operacyjnych WSPARCIE EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 WSPARCIE EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

2 COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WSPARCIE EDUKACJI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 ZASADY PODZIAŁU OKREŚLA UMOWA PARTNERSTWA ORAZ LINIA DEMARKACYJNA KRAJ REGION PO WER 2014-2020 RPO WO 2014-2020

3 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH RPO WO 2014-2020 RPO WO 2014-2020 11 Osi priorytetowych 7 Osi priorytetowych EFRR 7 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS 4 Osie priorytetowe EFS Łączna alokacja 945,0 mln Euro EFS 264,2 mln Euro EFRR 680,8 mln Euro

4 ZAKRES TEMATYCZNY RPO WO 2014-2020 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 7 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS  innowacje w gospodarce  konkurencyjna gospodarka  gospodarka niskoemisyjna  zapobieganie zagrożeniom  ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców  inwestycje w infrastrukturę społeczną (w tym zdrowie, edukacja, rewitalizacja)  konkurencyjny rynek pracy  integracja społeczna  wysoka jakość edukacji  pomoc techniczna

5 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W RPO WO 2014-2020 Wychowanie przedszkolne (PI 10i) Przykładowe formy wsparcia: Finansowanie zajęć dodatkowych stymulujących ogólny rozwój dziecka; Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego – tworzenie nowych miejsc; Wsparcie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego; Doskonalenie nauczycieli wychowania przedszkolnego. 9,0 mln Euro EFS 9,0 mln Euro EFS w tym dla ZIT: 3,6 mln Euro

7 KSZTAŁCENIE OGÓLNE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

8 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE EDUKACJA OGÓLNA W RPO WO 2014-2020 (1) Kształcenie ogólne (PI 10i) Przykładowe formy wsparcia: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, kontynuacja programu rządowego Cyfrowa szkoła; Wsparcie umiejętności/postaw które są fundamentem dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); Nauczanie eksperymentalne; Indywidualizacja nauczania; Doskonalenie i podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego m.in. w celu przygotowania ich do zmiany sposobu prowadzenia lekcji, wyposażenia uczniów w kompetencje kluczowe, skutecznej realizacji celów podstawy programowej oraz stosowania aktywizujących metod pracy. 21,1 mln Euro EFS 21,1 mln Euro EFS Wsparcie skierowane do szkół kształcenia ogólnego i zawodowego w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego. w tym dla ZIT: 8,0 mln Euro KONCENTRACJA WSPARCIA W OPARCIU O PODEJŚCIE TEMATYCZNE A NIE JAK W LATACH 2007-2013 W OPARCIU O TYPY SZKÓŁ NOWE PODEJŚCIE

9 EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (2) COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ZAKRES RZECZOWY: Program pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych potrzebujących wsparcia finansowego. Planowane efekty: 1 750 przyznanych stypendiów; 1 500 uczniów, którzy otrzymają stypendia; 1 500 uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju; 1 200 uczniów z terenów wiejskich. Samorząd Województwa Opolskiego Kształcenie ogólne (PI 10i) Kształcenie ogólne (PI 10i) 1,6 mln Euro EFS 1,6 mln Euro EFS

10 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (1) Wsparcie wyłącznie dla szkół kształcenia zawodowego w zakresie stricte zawodowym jst szczebla powiatowego jst szczebla powiatowego Kształcenie zawodowe (PI 10iv) Kształcenie zawodowe (PI 10iv) Przykładowe formy wsparcia: Wsparcie współpracy szkół kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym głównie z pracodawcami gwarantujące rzeczywisty kontakt ze środowiskiem pracy w danym zawodzie; Wzmocnienie kształcenia praktycznego (staże, praktyki); Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego oraz opiekunów praktyk i staży; Prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów. 10,7 mln Euro EFS 10,7 mln Euro EFS Komplementarność z projektem EFRR Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ZIT 7,8 mln Euro EFS 7,8 mln Euro EFS

12 EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (2) COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ZAKRES RZECZOWY: Modernizacja i doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w odniesieniu do nowych zadań wynikających z założeń reformy kształcenia zawodowego z 2012 r. w określonych dla regionu specjalizacjach regionalnych. Planowane efekty: 14 przebudowanych placówek oświatowych; 20 doposażonych szkół; 11 zmodernizowanych/doposażonych pracowni kształcenia zawodowego; 6 281 uczniów wspartych w wyniku realizacji projektu. Samorząd Województwa Opolskiego Kształcenie zawodowe (PI 10a) Kształcenie zawodowe (PI 10a) Partnerzy: Starostwa Powiatowe w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Strzelcach Opolskich, Prudniku, Miasto Opole. 6,9 mln Euro EFRR 6,9 mln Euro EFRR

13 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

14 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE EDUKACJA DOROSŁYCH W RPO WO 2014-2020 Kształcenie ustawiczne (PI 10iii) Przykładowe formy wsparcia: Edukacja formalna (kształcenie i szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanych) oraz edukacja pozaformalna; Zwiększenie udziału osób dorosłych w ramach praktycznego uczenia się; Zwiększenie dostępu do innowacyjnych ofert kształcenia ustawicznego w formach kształcenia ogólnego i zawodowego; Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych np. informatycznych, językowych, społecznych; Podwyższanie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców województwa w zakresie specjalizacji regionalnych; Zwiększenie udziału w ramach edukacji ustawicznej osób najbardziej potrzebujących, np. z terenów wiejskich, 50+, niepełnosprawnych. 9,5 mln Euro EFS 9,5 mln Euro EFS FINANSOWANIE W OPARCIU O MECHANIZM POPYTOWY

15 SZKOLNICTWO WYŻSZE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

16 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE WYŻSZYM RPO WO 2014-2020 Wsparcie badawczo – rozwojowe pod ścisłymi warunkami PO WER 2014-2020 Wsparcie ram funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz wsparcie indywidualne

17 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE WYŻSZYM W PO WER 2014-2020 Szkolnictwo wyższe (PI 10ii) Przykładowe formy wsparcia: Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ich realizacja; Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, w tym studiów dualnych; Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów; Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa; Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni; Wsparcie procesów konsolidacji uczelni; Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni; Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym poprzez finansowanie programów rozwojowych dla uczelni i instytutów badawczych. 1 138,4 mln Euro EFS 1 138,4 mln Euro EFS Wsparcie szkolnictwa wyższego będzie również możliwe w ramach realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych (Oś IV) 670,5 mln Euro EFS 670,5 mln Euro EFS

18 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI W POWIATACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 13 czerwca 2014 r. DYSKUSJA NA TEMAT: powiazań szkolnictwa ze specjalizacjami regionalnymi powiazań szkolnictwa ze specjalizacjami regionalnymi DYSKUSJA NA TEMAT: powiazań szkolnictwa ze specjalizacjami regionalnymi powiazań szkolnictwa ze specjalizacjami regionalnymi 12 SPOTKAŃ W KAŻDYM POWIECIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 12 SPOTKAŃ W KAŻDYM POWIECIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 7 maja 2014 r.

19 PRZYJĘCIE UMOWY PARTNERSTWA PRZEZ KE (23.05.2014) NEGOCJACJE Z KE, OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW WDROŻENIOWYCH (IV kwartał 2014) TU JESTEŚMY PRZEKAZANIE PROGRAMÓW DO KE (PO WER, RPO WO) COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE STAN PRAC NAD PROGRAMAMI OPERACYJNYMI

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google