Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1: „Rozwój i upowszechnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1: „Rozwój i upowszechnianie."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CELE główny: „Uzyskanie poprawy i wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.” szczegółowe:  podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zwiększenie świadomości prawnej uczestników projektu,  zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,  poprawa stanu zdrowia psychofizycznego,  samorozwój, poszerzenie umiejętności społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3  zwiększenie aktywności pro zatrudnieniowej,  przygotowanie warunków organizacyjnych do podejmowania działań na rzecz poprawy aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  wzmacnianie systemu wsparcia rodzin w pełnieniu ich funkcji,  przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu marginalizacji społecznej,  promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” dotychczasowa wartość projektu: 5 743 278,13 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego 5 090 263,41zł wkład własny Powiatu 653 014,72 zł.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy projektu 2008-2013 osoby niepełnosprawne (449 osób) wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (136 osób) osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny (33 osoby wraz z otoczeniem) osoby niepełnosprawne zależne i ich opiekunowie (20 osób i 20 opiekunów) osoby zagrożone marginalizacją z terenów wiejskich (77 osób wraz z otoczeniem) wsparciem w ramach projektu zostało objętych: 735 osób

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania projektowe AKTYWIZACJA EDUKACYJNA  kursy zawodowe /praktyki zawodowe  sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub inne formy pieczy zastępczej AKTYWIZACJA ZDROWOTNA  turnusy rehabilitacyjne  zespoły ćwiczeń fizycznych

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA  punkt poradnictwa – radca prawny  punkt poradnictwa – psycholog  warsztaty i treningi (wyjazdowe i stacjonarne)  wyjazdy studyjne do zakładów aktywności zawodowej  wyjazd rehabilitacyjno – terapeutyczno – szkoleniowy Aktywizacja Zawodowa  punkt poradnictwa – doradca zawodowy  zajęcia edukacyjno – rehabilitacyjne w ramach pracowni umiejętności na bazie warsztatów terapii zajęciowej

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

11 PARTNERSTWO Programy Aktywności Lokalnej  na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,  na rzecz osób z terenów wiejskich oraz ich otoczenia – osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób zamieszkujących w środowisku osób wykluczonych społecznie  osób niepełnosprawnych zależnych - niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, stąd wymagających w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (samoobsługa, poruszanie się i komunikacja) stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób i ich opiekunów.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1: „Rozwój i upowszechnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google