Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zasady przyznawania pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zasady przyznawania pomocy."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zasady przyznawania pomocy

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Cel działania Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

3 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres pomocy Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: Zaopatrzenia w wodę, Odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy, Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

4 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjent Pomoc może być przyznana: gminie, jednoosobowej spółce gminy, gminnemu zakładowi budżetowemu, Gminie lub związkowi międzygminnemu – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

5 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się na operację: 1. spełniającą wymagania określone w Programie; 2. zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem; 3. która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania: a)Środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, b)ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

6 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu 4. realizowaną w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc jest przyznawana, jeżeli: operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach; złożenie wniosku o płatność pośrednią, nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym; zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: a) do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, b) do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy; Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych, jeżeli: 1. zostały poniesione: a) w formie rozliczenia bezgotówkowego b) po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., 2. dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy. Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

9 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji wchodzą koszty: budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli; rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych; zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych; zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych (pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych); budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów); zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji;

10 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: - kosztorysów, - projektów architektonicznych lub budowlanych, - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, - operatów wodno-prawnych; - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji; opłat za patenty lub licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

11 Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu nie więcej niż: 4 mln zł - na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 200 tys. zł - na operacje w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, 3 mln zł – na operacje w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 1 mln zł – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego (również w przypadku gdy wnioskodawcą jest związek międzygminny) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wysokość pomocy

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W jednym naborze, jeden wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku o przyznanie pomocy w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej; tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; Wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

13 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryterium regionalne Ustalenia kryterium regionalnego, opartego na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa oraz terminu i miejsca składanie wniosków o przyznanie pomocy dokonuje Zarząd Województwa.

14 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Termin i miejsce składania wniosków Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie: 1) operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej 2) operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 3) operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

15 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Termin i miejsce składania wniosków Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach pracy Urzędu. Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wniosek o przyznanie pomocy W przypadku, gdy złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie usunął wszystkich nieprawidłowości lub braków w powyższym terminie, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie usunął w terminie żadnego lub wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się.

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o przyznanie pomocy rozpatrywany jest w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności

18 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria oceny Podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie, której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 2 punkty powyżej 100% średniej krajowej - 0 punktów

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria oceny Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której będzie realizowana operacjia, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było: wyższe od średniej w województwie - 2 punkty równe ze średnią w województwie – 1 punkt niższe od średniej w województwie – 0 punktów Kryterium regionalne - 1 lub 2 punkty Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – 2 punkty

20 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria oceny Gospodarka wodna: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja operacji, kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 25% - 3 punkty b) powyżej 25% i nie więcej niż 50% - 2 punkty c) powyżej 50% i nie więcej niż 75 % - 1 punkt Gospodarka ściekowa: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja operacji kształtuje się na poziomie: a) powyżej 80% - 3 punkty b) powyżej 50% i nie więcej niż 80% - 2 punkty c) nie więcej niż 50% - 1 punkt Jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej – 2 punkty. Jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego – 2 punkty.

21 Gospodarka wodno-ściekowa Max dofinans. 4 mln zł Gospodarka wodno-ściekowa Max dofinans. 4 mln zł Gospodarka odpadami Max dofinans. 200 tys. Gospodarka odpadami Max dofinans. 200 tys. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowiska stałego max dofinans. 1 mln pln Projekty z zakresu budowy/re montu kanalizacji Projekty z zakresu budowy/rem ontu wodociągów Projekty z zakresu budowy/remo ntu kanalizacji i wodociągów (łączone) Ocena będzie się odbywać w oparciu o różne zestawienia kryteriów oceny. Powstanie 3 listy rankingowe. Ocena będzie się odbywać w oparciu o nast. zestaw kryteriów: Podst. dochód podatkowy Gminy (G) – max. 4 punkty Bezrobocie w powiecie – max. 2 punkty Kryterium regionalne – 2 punkty Poniżej 50% dofinansowania - 2 punkty Wskaźnik zwodociągowania – max. 3 punkty. Uwaga w przypadku projektów łączonych nie ocenia się wskaźnika zwodociągowania, ale przyznaje się 2 punkty. Maksymalnie wniosek może uzyskać 13 punktów. W przypadku projektów łączonych 12 punktów Ocena będzie się odbywać w oparciu o nast. zestaw kryteriów: Podst. dochód podatkowy Gminy (G) – max. 4 punkty Bezrobocie w powiecie – max. 2 punkty Kryterium regionalne – 2 punkty Poniżej 50% dofinansowania - 2 punkty Maksymalnie wniosek może uzyskać 10 punktów. Ocena będzie się odbywać w oparciu o nast. zestaw kryteriów: Kryterium regionalne – max 2 punkty Poniżej 50% dofinansowania - 2 punkty Rodzaj operacji – 2 punkty Maksymalnie wniosek może uzyskać 6 punktów. Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Na 2009 dla województwa podkarpackiego przyznano kwotę: 37 632 086 EURO, co po przeliczeniu daje: 164 979 065,02 złotych. W ramach tego działania przewidziano realizację operacji w trzech zakresach pomocy:

22 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lista rankingowa W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

23 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lista rankingowa Listę operacji sporządza się po dokonaniu oceny wniosków, w kolejności uzyskanych punktów. Warunkiem przyznania pomocy na operacje dotyczące: 1)Gospodarki wodno-ściekowej – jest uzyskanie co najmniej 4 punktów. 2)Tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

24 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lista rankingowa Listę operacji zatwierdza właściwy organ samorządu województwa. Umowy zawierane są w kolejności wynikającej z listy operacji, w ramach dostępnych środków w danym województwie.

25 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Limit środków na działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dla Województwa Podkarpackiego wynosi:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz tworzenia systemu zbiórki odpadów komunalnych: 144 185 697,79 zł Na operacje w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego: 14 384 403,00 zł

26 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zasady przyznawania pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google