Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wrzesień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wrzesień 2011."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wrzesień 2011

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 60 poz. 373 z późn. zm.): istnieje możliwość realizacji operacji dotyczącej budowy, przebudowy remontu lub wyposażenia targowiska stałego przez gminę albo związek międzygminny (utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)).

3 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomocy udziela się na realizacje projektów w zakresie: wykonania targowiska w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącego targowiska, przebudowy lub remontu targowiska, wyposażenia targowiska.

4 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Na przedmiotowy zakres tego działania realokowane zostały środki finansowe w wysokości 54 500 000 euro (przeszło 210 mln złotych). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze wytycznej określił limity środków z podziałem na województwa w zakresie dotyczącym budowy, przebudowy remontu lub wyposażenia targowisk stałych: województwo kujawsko-pomorskie 3 111 950 euro co stanowi 12 043 246,50 zł.

5 Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana na operację: realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców, niemającą charakteru komercyjnego, spełniającą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do projektu. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

6 Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż: 1 000 000 zł – w przypadku realizacji operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. W przypadku gdy operacja dotycząca budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł.

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Targowisko stałe w ramach realizacji operacji powinno być: 1.utwardzone; 2.oświetlone; 3.przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej; 4.wyposażone w: 1. odpływ wody deszczowej; 2. zadaszone stoiska (osłonięte od góry przed opadami, np. wiaty stałe, kioski handlowe, namioty handlowe), które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska (część techniczno-użytkowa całego targowiska przeznaczona do sprzedaży detalicznej bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej – powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.); 3. miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne;

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 5.podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska; 6.zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska; 7.oznaczone nazwą Mój Rynek.

9 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Koszty kwalifikowalne Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów w zakresie: budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli; rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji; ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

10 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria wyboru operacji 1.Kryterium regionalne: jest spełnione – 2 punkty; jest spełnione w części – 1 punkt; nie jest spełnione – 0 punktów. 2.Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 2 punkty; 3.Operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego – 2 punkty; O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych ww. punktów.

11 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria wyboru operacji W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca (dla związku międzygminnego wartość podstawowego dochodu podatkowego ustala się dla gminy, w której znajduje się siedziba związku międzygminnego). W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Korzyści z inwestowania w rozwój targowisk: utworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej, tworzenie więzi handlowych – odbiorca w prosty sposób może kontrolować pochodzenie towaru, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, bliskość rynku zbytu dla producenta, tworzenie miejsc pracy – obsługa targowiska.

13 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Planowane efekty Zakłada się, że w ramach Programu zrealizowanych zostanie około 300 projektów. Wsparcie tworzenia i modernizacji targowisk ułatwi zbyt produktów rolnych, poprzez skrócenie łańcucha pośredników i w konsekwencji spowoduje obniżenie marż handlowych, kosztów transportu i osiąganie przez producentów rolnych wyższych dochodów.

14 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Najczęściej zadawane pytania: Co należy rozumieć przez określenie powierzchnia handlowa? Powierzchnia handlowa rozumiana jest jako powierzchnia sprzedaży zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno – użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której dobywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

15 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Na terenie targowiska planowanym do modernizacji po roku 2012 występują obecnie stoiska zadaszone. Czy warunek powierzchni zadaszonej (min. 50%) będzie liczony w stosunku do całego targowiska, czy tylko do powierzchni modernizowanej w latach 2011-2012? Warunek dotyczący zadaszenia określonej wielkości powierzchni handlowej targowiska dotyczy całego targowiska, czyli powierzchni objętej planowaną operacją oraz powierzchni istniejącego targowiska w przypadku operacji polegającej na remoncie tego targowiska.

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Czy kosztem kwalifikowalnym będą koszty poniesione przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy? Koszty mogą stanowić koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W jakim trybie: całotygodniowo, czy w wyznaczone dni tygodnia będą mogły być czynne nowoutworzone lub zmodernizowane w ramach Programu targowiska miejskie? MRiRW nie określa trybu funkcjonowania targowiska. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk gminnych. W treści regulaminu targowiska gminnego, stanowiącego najczęściej załącznik do uchwały, powinny znaleźć się przepisy określające m.in. godziny i dni funkcjonowania targowiska.

18 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Jaki zakres działalności, zgodnie z założeniami, zmodernizowane targowiska powinny obejmować? Przewiduje się, że połowa powierzchni targowiska wybudowanego lub zmodernizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) musi być przeznaczona do sprzedaży artykułów rolno - spożywczych. Pozostała powierzchnia może być wykorzystana jako miejsce handlu np. rękodziełem czy artykułami gospodarstwa domowego.

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.mojregion.eu


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wrzesień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google