Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ł ochy COMENIUS 21.04 – 28.04.2014. Dzie ń 1 W poniedzia ł ek dnia 21.04.2014, w drugi dzie ń Ś wi ą t Wielkanocnych, grupa sk ł adaj ą ca si ę z o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ł ochy COMENIUS 21.04 – 28.04.2014. Dzie ń 1 W poniedzia ł ek dnia 21.04.2014, w drugi dzie ń Ś wi ą t Wielkanocnych, grupa sk ł adaj ą ca si ę z o."— Zapis prezentacji:

1 W ł ochy COMENIUS 21.04 – 28.04.2014

2 Dzie ń 1 W poniedzia ł ek dnia 21.04.2014, w drugi dzie ń Ś wi ą t Wielkanocnych, grupa sk ł adaj ą ca si ę z o ś miu uczniów i trzech nauczycieli spotka ł a si ę o godz. 16.30 na PKS w Ż orach. O godzinie 17, planowo wyjechali ś my w stron ę Fano firm ą autobusow ą Sindbad. Czeka ł a nas 21 godzinna trasa w stron ę W ł och, przez Austri ę i S ł owacj ę.

3 Julia Grzegorczyk, Karolina Sta ń ko, mgr Janina Sat ł awa, mgr Dariusz Tetla, mgr Anna Jakubus, Karolina Miszczyk, Anna Buturla, Aleksander Sz ł apa, Paulina Sedivy, Marek Dyoniziak i Dominika Hatala

4 Dzie ń 2 Anna Buturla We wtorek oko ł o godz. 14 dotarli ś my na miejsce. Wysiedli ś my na przystanku niedaleko Fano, gdzie czekali ju ż na nas nasi w ł oscy koledzy. Po przywitaniu si ę, ka ż dy pojecha ł ze swoj ą rodzin ą do domu. B ę d ą c na miejscu, przywita ł am si ę z ca łą rodzin ą, po czym po szybkim prysznicu wyruszyli ś my nad morze, by spotka ć si ę z reszt ą grupy. Wieczorem, posz ł am z rodzin ą do restauracji, gdzie zjad ł am smaczne Spaghetti Carbonara i Tiramisu. Po ca ł ym intensywnym dniu, po ł o ż y ł am si ę spa ć. Nast ę pnego dnia mieli ś my jecha ć do Rzymu.

5

6 Dzie ń 3 – Rzym Aleksander Sz ł apa W ś rod ę o wczesnej porze wyjechali ś my autokarem do Rzymu. Gdy dotarli ś my na miejsce, udali ś my si ę zwiedza ć zabytkowe miasto. Pierwszym naszym celem by ł plac ś w. Piotra, gdzie mieli ś my okazje zobaczy ć na ż ywo Papie ż a. Pó ź niej sp ę dzili ś my czas wolny na spacerowaniu po uliczkach Rzymu. Po czasie wolnym udali ś my si ę na zwiedzanie z przewodnikiem, z którym zwiedzili ś my wiele pi ę knych miejsc i zobaczyli ś my wiele zabytków m.in. Koloseum, fontann ę di Trevi, Forum Romanum czy Panteon. Rzym jest przepi ę kn ą stolic ą i warto zobaczy ć to miasto. Do rodzin wrócili ś my pó ź nym wieczorem.

7 Rzym Plac ś w. Piotra

8 Rzym Bazylika ś w. Piotra w tle

9 Rzym

10

11

12 Forum Romanum Fontanna di Trevi

13 Rzym Koloseum

14 Z niektórymi uczestnikami projektu z Turcji, Portugalii, W ł oszech i Rumunii przy Koloseum

15 rzym

16 Dzie ń 4 - Fano Karolina Sta ń ko Kolejny dzie ń naszej przygody we W ł oszech rozpocz ę li ś my wspólnym spotkaniem w szkole, gdzie mieli ś my przedstawia ć wcze ś niej przygotowane prezentacje. Niestety z powodu problemów technicznych nie by ł o to mo ż liwe tego dnia. Czas mija ł szybko, wi ę c poszli ś my na spotkanie z asystentem przedstawiciela magistratu. Nast ę pnie wszyscy uczestnicy projektu wraz z opiekunami i przewodnikiem poszli ś my na wycieczk ę po Fano. Widzieli ś my wiele ciekawych miejsc, mieli ś my te ż troch ę czasu dla siebie, który sp ę dzili ś my na integrowanie si ę z kolegami z innych krajów. Popo ł udnie sp ę dzili ś my z rodzinami w ł oskimi. Niestety to nie by ł mój dzie ń (nie by ł am w najlepszej formie), wi ę c wspólnie z Virgini ą – dziewczyn ą u której mieszka ł am, obejrza ł y ś my Harrego Pottera po w ł osku, co by ł o do ść zabawne ze wzgl ę du na melodyjno ść i specyfik ę j ę zyka w ł oskiego.

17 Fano

18

19 Dzie ń 5 Karolina Miszczyk W pi ą tek przed po ł udniem ka ż dy z nas sp ę dzi ł czas z rodzin ą u której mieszka ł. Ja tego dnia jad ł am obiad z dziadkami Miriam w ich domu, byli to przesympatyczni starsi ludzie. Po po ł udniu spotkali ś my si ę wszyscy razem w parku niedaleko miasta. Tam wszyscy sp ę dzali ś my aktywnie czas graj ą c w ró ż ne gry albo z racji pi ę knej pogody odpoczywali ś my na kocach. Wieczorem ca łą grup ą udali ś my si ę na kolacje do pobliskiej restauracji gdzie zostali ś my uraczeni ogromn ą ilo ś ci ą pysznej pizzy.

20 Dzie ń 5

21

22 Dzie ń 6 – Wenecja Paulina Sedivy Szóstego dnia naszego wyjazdu, wspólnie z wszystkimi uczestnikami Comeniusa udali ś my si ę autokarem na wycieczk ę do pi ę knej, s ł onecznej Wenecji. Pogoda bardzo nam dopisa ł a. Zwiedzili ś my bazylik ę ś w. Marka oraz plac ś w. Marka. Po zwiedzaniu ca ł a grupa otrzyma ł a czas wolny. Nasza grupa zwiedza ł a ciekawe zak ą tki, uliczki przepe ł nione restauracjami i sklepami. Zaraz przed ko ń cem, podziwiali ś my widoki z nad morza. Wracaj ą c na miejsce spotkania zakupili ś my kilka pami ą tek i wrócili ś my do domu.

23 Wenecja Bazylika ś w. Marka Plac ś w. Marka

24 Wenecja Wenecja nad morzem

25 Wenecja Zdj ę cia zosta ł y zrobione przed bazylik ą ś w. Marka

26 Wenecja Gra… w Szachy Przerwa na ś niadanie

27 Dzie ń 7 – niedziela Dominika Hatala W dzie ń przed wyjazdem, mieli ś my rankiem du ż o czasu na odpoczynek i spakowanie swoich rzeczy. Nast ę pnie udali ś my si ę poci ą giem na wycieczk ę do Rimini, do du ż ego centrum handlowego, gdzie ka ż dy móg ł zrobi ć zakupy. Po powrocie od razu pojechali ś my na kolacje do s ł ynnej Fanowskiej restauracji rybnej, gdzie przybyli wszyscy uczestnicy wymiany, wraz z nauczycielami. Mieli ś my okazje spróbowa ć tam ró ż nych specja ł ów, np. o ś miornice. Po udanej kolacji udali ś my si ę z powrotem do swoich rodzin.

28 Dzie ń 7

29 Dzie ń 8 Julia Grzegorczyk Ostatniego dnia wszyscy spotkali ś my si ę w auli szkolnej, gdzie przedstawiciele ka ż dego kraju opisywali jego zwyczaje, ciekawostki na jego temat. Po dok ł adnym ukazaniu zwyczajów, nadszed ł czas na porównanie poszczególnych krajów z W ł ochami. Pod koniec naszego pobytu w Fano ś piewali ś my hymn Unii Europejskiej, na pocz ą tku ka ż de pa ń stwo w swoim j ę zyku, a na ko ń cu wszyscy razem w j ę zyku angielskim. Zaraz potem po ż egnali ś my si ę z nowo poznanymi przyjació ł mi i rodziny odwioz ł y nas na parking, z którego autobus zabra ł nas do Polski.

30 Dzie ń 8

31

32

33 O wyje ź dzie Julia Grzegorczyk: „Ten wyjazd da ł mi mo ż liwo ść poznania fantastycznych ludzi i nawi ą zania przyja ź ni. B ę d ę go dobrze wspomina ć.” Paulina Sedivy: „Ten wyjazd da ł mi mo ż liwo ść poznania nowych kultur, zmierzenia si ę z samodzielno ś ci ą oraz dzi ę ki temu wyjazdowi nabra ł am wi ę cej odwagi do swobodnego wypowiadania si ę w j ę zyku obcym. ” Karolina Sta ń ko: „Wspania ł e do ś wiadczenie, które zapami ę tam do ko ń ca ż ycia. Zobaczy ł am wiele wspania ł ych miejsc, pozna ł am ró ż ne kultury oraz nowych przyjació ł, z którymi ca ł y czas jestem w kontakcie. Takiego wyjazdu nie zast ą pi ż adna wycieczka z nawet najlepszego biura podró ż y.”

34 O wyje ź dzie Karolina Miszczyk: „Ten wyjazd da ł mi mo ż liwo ś c zwiedzenia kolejnego kraju, poznania ca ł kowicie odmiennej kultury oraz spotkania ciekawych ludzi. By ł on kolejnym interesujacym doswiadczeniem w moim ż yciu.” Aleksander Sz ł apa: „Wyjazd umo ż liwi ł mi poznanie innych kultur i obyczajów. Umo ż liwi ł mi równie ż poznanie ludzi z innych krajów oraz rozwini ę cie umiej ę tno ś ci pos ł ugiwania si ę j ę zykiem angielskim.” Dominika Hatala: „Wyjazd dal mi mozliwosc poznania nowych ludzi, nowych kultur oraz dal mi mozliwosc rozwiniecia umiejetnosci jezykowych.”

35 O wyje ź dzie Marek Dyoniziak: „Ten wyjazd u ś wiadomi ł mi jedno: "musz ę kiedy ś wróci ć w strony W ł oszech." Sama wymiana to dla mnie zupe ł nie nowe do ś wiadczenie, dzi ę ki któremu pozna ł em wielu interesuj ą cych ludzi, ich kultur ę, obyczaje oraz nabra ł em wi ę kszej pewno ś ci siebie w pos ł ugiwaniu si ę j ę zykiem angielskim.” Anna Buturla: „Wyjazd z projektu pomóg ł nawi ą za ć mi nowe znajomo ś ci. Podszkoli ł am sobie j ę zyk angielski i pozna ł am kultur ę i zwyczaje W ł och. Gdybym mia ł a okazj ę, pojecha ć jeszcze raz na tak ą wymian ę, z pewno ś ci ą bym z niej skorzysta ł a!”


Pobierz ppt "W ł ochy COMENIUS 21.04 – 28.04.2014. Dzie ń 1 W poniedzia ł ek dnia 21.04.2014, w drugi dzie ń Ś wi ą t Wielkanocnych, grupa sk ł adaj ą ca si ę z o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google