Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Leonardo da Vinci 2013r.. Kreatywny Fryzjer Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27618.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Leonardo da Vinci 2013r.. Kreatywny Fryzjer Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27618."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Leonardo da Vinci 2013r.

2 Kreatywny Fryzjer Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27618

3 Wielka Brytania ! Plymouth – czyli nasze miesi ę czne ż ycie ;)

4 W tym roku uczniowie z naszej szko ł y mieli okazj ę bra ć udzia ł w miesi ę cznych, zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu Leonadro da Vinci ! Przyszli fryzjerzy bez zastanowienia spakowali walizki i wyruszyli w przygod ę ż ycia do wspania ł ej Wielkiej Brytanii.

5 Przed wyjazdem ka ż dy uczestnik projektu bra ł udzia ł w zaj ę ciach j ę zyka angielskiego oraz zaj ę ciach kulturoznawczych, które pomog ł y nam oswoi ć si ę z nieco innym, miesi ę cznym ż yciem w Anglii ;) Zostali ś my podzieleni na 2 grupy : Pierwsza grupa sk ł adaj ą ca si ę z 4 klasy oraz 2 uczennic z klasy 1 na czele, której sta ł a Pani Katarzyna Majchrzak wylecia ł a do Plymouth w terminie 27.01-24.02.13r. Natomiast grupa druga w sk ł ad, której wchodzi ł a klasa 2, klasa 3, dwie uczennice z klasy 1 oraz 2 uczennice z Technikum Fryzjerskiego ZDZ w Wadowicach razem z Pani ą Monik ą Waloszczyk oraz Pani ą Maj ą Ogieg ł o wylecia ł a w terminie 25.02-25.03.13r.

6 No to LECIMY!!!

7 Grupa 1 ;)

8

9 Grupa 2 ;)

10 Osoby dobrane parami mieszka ł y u swoich zast ę pczych rodzin w pi ę knym, portowym, mie ś cie - Plymouth!

11 Troch ę informacji o Plymouth ! To jeden z najwi ę kszych portów Wielkiej Brytanii, po ł o ż ony nad rzek ą Plym i Tamar, na granicy mi ę dzy Kornwali ą, a Devonem. Port nad kana ł em La Manche. To jeden z najwi ę kszych portów Wielkiej Brytanii, po ł o ż ony nad rzek ą Plym i Tamar, na granicy mi ę dzy Kornwali ą, a Devonem. Port nad kana ł em La Manche. W 1967r. przy łą czono do miasta przedmie ś cia Plympton i Plymstock. W 1967r. przy łą czono do miasta przedmie ś cia Plympton i Plymstock. Liczba mieszka ń ców – 253 tys. Liczba mieszka ń ców – 253 tys.

12

13

14 Wszyscy uczestnicy pracowali w salonach fryzjerskich rozmieszczonych w naszym mie ś cie- Plymouth. Dostali ś my bilety miesi ę czne i ka ż dy z nas codziennie rano rusza ł do swojej pracy ;D Po drodze mogli ś my obserwowa ć wspania ł e Plymouth, które czarowa ł o nas swoim urokiem !

15

16

17

18 Pracowali ś my od wtorku do soboty, natomiast w poniedzia ł ki brali ś my udzia ł w kursie angielskiego, które pomaga ł y nam jeszcze bardziej rozwin ąć nasz j ę zyk ;)

19 Atmosfera na zaj ę ciach by ł a bardzo przyjemna i zabawna;) Nigdy nie brakowa ł o nam energii na wyg ł upy !

20

21 Dzięki pracy w salonach każdy z nas mógł nauczyć się czegoś nowego! Wszyscy bardzo miło nas przyjęli dlatego codzienne spędzanie 8 godzin w pracy nie sprawiało nam problemu;) Mogliśmy poznać nowe techniki i sposoby wykonywania usług, co na pewno ulepszy nasze umiejętności fryzjerskie!

22

23

24

25 Przez ca ł y wyjazd pogoda raczej nam dopisywa ł a;) Nawet pojawi ł y si ę pierwsze znaki wiosny!

26

27

28 Oczywi ś cie mieli ś my szanse spróbowa ć prawdziwego angielskiego ś niadania !

29 W niedziele mieli ś my dzie ń wolny ! Mogli ś my go wykorzysta ć na d ł ugie spacery wzd ł u ż morza lub zwiedzaj ą c ciekawe miejsca w Plymouth takie jak np. : National Marine Aquarium

30

31

32

33

34 Oczywi ś cie czas na odrobin ę szale ń stwa te ż si ę znalaz ł ! Czyli to co wszyscy kochamy ZAKUPY ;)

35

36

37

38 W wolnym czasie mogli ś my równie ż np. : - pomóc naszym rodzin ą wyprowadza ć gromadk ę piesków na spacer lub usypia ć kotka;)

39 Lub po prostu sp ę dza ć czas na wspólnej kawie lub spacerach po Plymouth ;)

40

41

42

43

44 LONDYN Po trzecim tygodniu pobytu w Anglii wyruszyli ś my na ca ł odniow ą wycieczk ę do Londynu!

45 Mieli ś my okazj ę zobaczy ć najlepsze zabytki Londynu !

46

47

48

49

50

51 Swoim urokiem zaczarowali nas równie ż panowie MARYNARZE ;D

52

53 Ca ł y wyjazd min ął szybciej ni ż przypuszczali ś my… Podczas tego miesi ą ca zd ąż yli ś my przyzwyczai ć si ę do nowej kultury,do nowego j ę zyka i do naszych wspania ł ych rodzin, które bardzo o nas dba ł y i pomaga ł y w ci ęż kich chwilach dlatego pod koniec pojawi ł y si ę ł zy i smutek, ż e to ju ż KONIEC ! Oprócz tego mieli ś my okazj ę poszerzy ć swoje umiej ę tno ś ci zawodowe dzi ę ki praktykom w salonach oraz nawi ą za ć nowe znajomo ś ci, wi ę c kto wie mo ż e kiedy ś tam wrócimy ?! Teraz niestety trzeba wróci ć do rzeczywisto ś ci,ale na pewno do ko ń ca ż ycia pozostan ą ś wietne wspomnienia w naszych sercach ;)

54

55 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "Projekt Leonardo da Vinci 2013r.. Kreatywny Fryzjer Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27618."

Podobne prezentacje


Reklamy Google