Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Ś NIADANIE DAJE MOC” REPORTA Ż Z DZIA Ł A Ń KLASY Ic SZKO Ł Y PODSTAWOWEJ NR 5 INTEGRAZYJNEJ W ZESPOLE SZKÓ Ł INTEGRACYJNYCH NR 1 WE W Ł OC Ł AWKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Ś NIADANIE DAJE MOC” REPORTA Ż Z DZIA Ł A Ń KLASY Ic SZKO Ł Y PODSTAWOWEJ NR 5 INTEGRAZYJNEJ W ZESPOLE SZKÓ Ł INTEGRACYJNYCH NR 1 WE W Ł OC Ł AWKU."— Zapis prezentacji:

1 „ Ś NIADANIE DAJE MOC” REPORTA Ż Z DZIA Ł A Ń KLASY Ic SZKO Ł Y PODSTAWOWEJ NR 5 INTEGRAZYJNEJ W ZESPOLE SZKÓ Ł INTEGRACYJNYCH NR 1 WE W Ł OC Ł AWKU

2 7 listopada 2013 roku nasze przygotowania do wspólnego ś niadania rozpocz ę li ś my od odpowiedzi na pytania: - Dlaczego powinni ś my je ść ś niadanie przed wyj ś ciem do szko ł y? - Co powinno znajdowa ć si ę w naszym ś niadaniu, aby ś my mieli energi ę do dzia ł ania? - Jakie powinni ś my podj ąć zadania, aby przygotowa ć wspólne ś niadanie? By ł o wiele pomys ł ów. Zapowiada si ę super zabawa!!!!!!!!!

3 Ale trudny wybór. 8 listopada przed zaj ę ciami jedna grupa pod opiek ą mam wyruszy ł a na pobliski bazarek po ś wie ż e produkty. Ale papryka! J ą kupimy? Trudny wybór. Dobrze, ż e mama Zuzi mo ż e nam pomóc.

4 Po ci ęż kich wyborach z koszem pe ł nym zdrowych produktów ruszyli ś my prosto do szko ł y. UFF... Te zakupy to by ł o wyzwanie. Trzeba sobie przypomnie ć wskazówki udzielane podczas zaj ęć.

5 W szkole przyst ą pili ś my do wspólnego szykowania ś niadania z zakupionych produktów Na wst ę pie nasza pani przypomnia ł a nam zasady higieny i bezpiecznej pracy, Potem podzielili ś my si ę na grupy, które by ł y odpowiedzialne za poszczególne etapy ś niadania, Zacz ę li ś my szykowa ć z wielkim przej ę ciem nasze pierwsze w takiej formie wspólne ś niadanie.

6 Do pomocy zaprosili ś my równie ż nasze mamy. Na nie mo ż na zawsze liczy ć. Zuziu podaj mi ten serek b ę dzie smaczniejsza kanapka Ale te kie ł baski s ą mocno zapakowane.

7 Nasza grupa mia ł a nakry ć stó ł. Jeszcze tu brakuje serwetki. No panowie trzeba pomóc naszym kole ż ankom uszykowa ć stó ł do wspólnego ś niadania. Filipku teraz twoja kolej. Kuba, spójrz Tomek tak kaza ł nam uk ł ada ć serwetki. Musimy to zrobi ć dobrze, bo Martynka nas kontroluje.

8 GOTOWE ! Nareszcie mogli ś my wszyscy zasi ąść do przygotowanego przez nas sto ł u zastawionego zdrowym, pysznym jedzeniem. faktycznie da nam moc na ca ł y Nasza pani przypomina nam jeszcze raz informacje na temat wa ż no ś ci ś niadania w naszym ż yciu. Na koniec wszystkim ż yczy ł a smacznego!

9 Podczas ś niadania stwierdzili ś my, ż e naszymi pyszno ś ciami musimy podzieli ć si ę z innymi, aby mieli moc do pracy. Ś niadaniem chcemy podzieli ć si ę z Pani ą dyrektor, aby Pani mia ł a energi ę do kierowania nasz ą szko łą. Kuba pocz ę stowa ł kanapkami Panie wo ź ne.

10 To wspólne ś niadanie by ł o dla nas wspania ł ym prze ż yciem, z którego wyci ą gn ę li ś my wiele bardzo wa ż nych wskazówek do naszego dalszego post ę powania. Wiemy ju ż ż e has ł o „ Ś NIADANIE DAJE MOC” powinno i ść z nami przez nasze ż ycie!!!!! KONIEC


Pobierz ppt "„ Ś NIADANIE DAJE MOC” REPORTA Ż Z DZIA Ł A Ń KLASY Ic SZKO Ł Y PODSTAWOWEJ NR 5 INTEGRAZYJNEJ W ZESPOLE SZKÓ Ł INTEGRACYJNYCH NR 1 WE W Ł OC Ł AWKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google