Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 kwietnia 2014r. Dzień Przedsiębiorczości Alicja Rokosz I Liceum Ogólnokształc ą ce ul. Mickiewicza 3 37-100 Ła ń cut tel.17 2252961 Opiekun: Marta Kaczmarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 kwietnia 2014r. Dzień Przedsiębiorczości Alicja Rokosz I Liceum Ogólnokształc ą ce ul. Mickiewicza 3 37-100 Ła ń cut tel.17 2252961 Opiekun: Marta Kaczmarczyk."— Zapis prezentacji:

1 2 kwietnia 2014r. Dzień Przedsiębiorczości Alicja Rokosz I Liceum Ogólnokształc ą ce ul. Mickiewicza 3 37-100 Ła ń cut tel.17 2252961 Opiekun: Marta Kaczmarczyk

2 Swoj ą prac ę rozpocz ę łam od ubrania fartucha i obejrzenia apteki.

3 Gdy oswoiłam si ę z pomieszczeniami, zapoznałam si ę z programem komputerowym. Kiedy przywieziono towar z hurtowni, leki z faktury wprowadziłam do komputera.

4 Nast ę pnie towar rozło ż yłam na półkach, co pozwoliło mi na dokładniejsze zapoznanie si ę z nimi.

5 Udało mi si ę tak ż e obsłu ż y ć pacjenta. Oczywi ś cie byłam troch ę zdenerwowana.

6 Musiałam odczyta ć recept ę, co sprawiło mi najwi ę ksz ą trudno ść. Z pomoc ą farmaceutki udało mi si ę to zrobi ć.

7 Na ko ń cu odszukałam leki z recepty i wydałam pacjentowi.

8 Kiedy mój dzie ń w aptece dobiegał ko ń ca, zamówiłam leki z hurtowni, które zostan ą przywiezione na nast ę pny dzie ń.

9 Ten dzie ń bardzo du ż o wniósł w moje ż ycie. Poznałam jak wygl ą da praca farmaceuty. Jest ona odpowiedzialna i daje du ż o satysfakcji. W tym zawodzie wa ż ny jest dobry kontakt z pacjentem. Wymaga on cierpliwo ś ci i umiej ę tno ś ci słuchania. My ś l ę, ż e mój wybór praktyki w aptece był jak najbardziej trafny. Jestem szcz ęś liwa i mam nadziej ę, ż e uda mi si ę w przyszło ś ci zosta ć farmaceutk ą. Ciesz ę si ę, ż e Fundacja Młodzie ż owej Przedsi ę biorczo ś ci wyszła z inicjatyw ą stworzenia Dnia Przedsi ę biorczo ś ci. Dzi ę ki takiemu pomysłowi młodzie ż mo ż e zobaczy ć jak wygl ą da praca, któr ą chciałaby wykonywa ć w przyszło ś ci. Dzi ę kuj ę Fundacji za to, ż e dała mi mo ż liwo ść poszerzenia mojej wiedzy na temat pracy w aptece.


Pobierz ppt "2 kwietnia 2014r. Dzień Przedsiębiorczości Alicja Rokosz I Liceum Ogólnokształc ą ce ul. Mickiewicza 3 37-100 Ła ń cut tel.17 2252961 Opiekun: Marta Kaczmarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google