Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa2 Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości 1. W szkole analizuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa2 Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości 1. W szkole analizuje."— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

2 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa2 Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości 1. W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań. 2. Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora są znane nauczycielom sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły. 3. W szkole jest planowane, organizowane i przeprowadzane mierzenie jakości pracy. 4. Dyrektor szkoły sporządza raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości stanowiący rzetelne źródło informacji dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę oraz społeczności szkolnej. 5. Uzyskane przez szkołę wyniki mierzenia jakości pracy są gromadzone, udostępniane i wykorzystywane do poprawy jakości pracy. 6. Nauczyciele angażują się w tworzeniu i modyfikowaniu wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły. 7. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne wynikami zewnętrznego mierzenia jakości. Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. Standard

3 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa3 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie I. Cel strategiczny: Jakościowy rozwój szkoły ukierunkowany na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela II. Cele szczegółowe: Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli Podwyższanie jakości pracy szkoły poprzez sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły Wykorzystywanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły do osiągania standardów jakości w poszczególnych obszarach pracy szkoły

4 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa4 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie III. Zadania wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości: 1. analiza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli 2. określenie zasad organizacji nadzoru pedagogicznego, sprzyjających podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz zapoznanie z nimi nauczycieli 3. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy 4. sporządzanie przez dyrektora szkoły raportu z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości stanowiąc jako rzetelnego źródła informacji dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę oraz społeczności szkolnej 5. gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie do poprawy jakości wyników mierzenia jakości pracy szkoły 6. angażowanie nauczycieli do tworzenia i modyfikowania wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły 7. porównywanie wyników wewnętrznego mierzenia jakości wynikami zewnętrznego mierzenia jakości

5 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa5 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie IV. Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego: 1.jawnościdyrektor udostępnia informacje o organizacji nadzoru, wyniki analiz, badań i wniosków poprzez: bibliotekę szkolną, internet, konferencje, spotkania ze społecznością szkolną, 2.obiektywnościustalone wskaźniki standardów dostosowane do specyfiki szkoły, wewnętrzne procedury/ narzędzia, określone zasady dokumentowania i wykorzystania wyników badań 3.wyzwalania samodzielności i aktywności nauczycieli promowanie nowatorskich rozwiązań, udostępnianie i upowszechnianie informacji oraz nowych ofert edukacyjnych i szkoleniowych, motywowanie i wyróżnianie 5.przestrzegania prawastosowanie zapisów: ustawy o systemie oświaty, ustawy KN, KPA

6 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa6 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie V. Planowanie działań w ramach wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości: terminrodzaj zadaniaodpowiedzialnyUwagi(ew. wskazanie procedury/jednolityc h zasad) do 5 września każdego rokuPlan nadzoru pedagogicznego na bieżący szkolny Dyrektor szkołyZał. nr 1 do 20 września każdego rokuPlan mierzenia jakości pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym Dyrektor szkołyZał. nr 2 do 15 września każdego rokuAnaliza i wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego Dyrektor szkoły, Lider ds. oceniania Procedura nr 1 2 x w roku: - do 30 września każdego roku - do 15 czerwca każdego roku Analiza potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli Dyrektor szkoły, pedagogZasady/zał. nr 3 do 30 maja każdego rokuOpracowanie i prezentacja raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły Dyrektor szkoły, asystent ds. jakości Zasady /zał. nr 4 do 20 czerwca każdego rokuWykorzystanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły Dyrektor szkoły, asystent ds. jakości Procedura nr 2 do 20 wrzesnia każdego rokuAnaliza zbieżności wyników wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości Dyrektor szkoły, asystent ds. jakości Zasady/zał. nr 5

7 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa7 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości w Gimnazjum nr 1 w Izabelinie VI. Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach systemu zapewniania jakości pracy szkoły :

8 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa8 Analiza i wykorzystanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego 1. Przedstawienie i wstępna analiza wyników sprawdzianu/egzaminu odpowiedzialny – dyrektor; termin – maj/czerwiec 2. Analiza raportu – prezentacja słabych i mocnych stron osiągnięć uczniów odpowiedzialny – przewodniczący zespołu zadaniowego; termin – sierpień 3. Powołanie zespołu ds. opracowania planu działań doskonalących/programów poprawy efektów kształcenia odpowiedzialny – dyrektor; termin – sierpień 4. Opracowanie ww. planu/programu odpowiedzialny – przewodniczący zespołu zadaniowego; termin – do 30 września 5. Przedstawienie planu/programu i zatwierdzenie przez RP odpowiedzialny – dyrektor; termin – do 30 września 6. Monitorowanie realizacji zaplanowanych działań odpowiedzialny – dyrektor; termin – cały rok, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 7. Ewaluacja programu poprawy efektów kształcenia m.in. poprzez analizę wyników sprawdzianu/egzaminu uzyskanych przez uczniów w kolejnej sesji egzaminacyjnej odpowiedzialny – dyrektor; termin – do końca sierpnia Procedura nr 1

9 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa9 Wykorzystanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły 1. Przedstawienie wniosków z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły odpowiedzialny – dyrektor; termin – sierpień 2. Powołanie zespołów zadaniowych, których ilość i skład są adekwatne do przedstawionych wniosków odpowiedzialny – dyrektor; termin – sierpień 3. Przekazanie dyrektorowi szkoły planów działań/programów doskonalących/naprawczych odpowiedzialny – liderzy zespołów zadaniowych; termin – do końca września 4. Włączenie ww. działań do programu rozwoju szkoły na bieżący rok szkolny odpowiedzialny – dyrektor; termin – do 15 października 5. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian przez Radę Pedagogiczną odpowiedzialny – dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej; termin – do końca października 6. Monitorowanie realizacji działań zaplanowanych przez zespoły zadaniowe odpowiedzialny – dyrektor; termin – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Procedura nr 2

10 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa10 Zasady analizowania potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli 1. Potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli analizowane są badane i poddawane analizie dwa razy w roku szkolnym: a) w pierwszym miesiącu nauki (wrzesień) b) w ostatnim miesiącu nauki (czerwiec) 2. Badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet opracowanych przez zespół ds. jakości koordynowany przez asystenta ds. jakości. 3. Dobór próby badawczej przebiega zgodnie z zasadami określonymi przez ŚLKO w dokumencie Organizacja i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego Wyniki badań wraz z wnioskami opracowuje ww. zespół (w uzasadnionych wypadkach powiększany o innych pracowników szkoły wskazanych przez dyrektora na wniosek asystenta ds. jakości) w terminie dwóch tygodni od zakończenia badań. 5. Prezentacji wyników i wniosków dokonuje dyrektor szkoły (ew. osoba przez niego delegowana) na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej. 6. Odpowiedzialny za monitoring realizacji wniosków jest dyrektor szkoły. Załącznik nr 3

11 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa11 Dokumentowanie Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości 1. Zestaw doprecyzowanych/zmodyfikowanych wskaźników zapewniających osiąganie przez szkołę standardów określonych przez ŚLKO 2. Program rozwoju szkoły (pięcioletni z określoną polityką jakości: wizją i misją szkoły oraz roczny) 3. Plan nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami: Plan hospitacji (kontrolnych i diagnozujących) Procedura awansu zawodowego nauczycieli Procedura oceny pracy nauczyciela Plan i organizacja diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów Plan przeglądów bieżących i kontroli dokumentacji szkolnej Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej Zasady monitorowania innych (nie ujętych wyżej) działań podejmowanych podczas realizacji programów funkcjonujących w szkole (np. ustne sprawozdania liderów zespołów zadaniowych– 1x w miesiącu; spotkania z pedagogiem szkolnym dot. realizacji programu profilaktyki -1x w miesiącu) Plan ewaluacji (tzn. co, w danym roku szkolnym podlega ewaluacji, jaki jest jej zakres, kto odpowiada za jej przeprowadzenie, np. Wewnątrzszkolny system oceniania: wymagania edukacyjne, lider wso lub: Plan WDN: stopień wykorzystania zdobytych umiejętności na lekcjach – lider WDN)

12 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa12 Dokumentowanie Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości cd. 4. Plan wewnętrznego mierzenia jakości 5. Program wychowawczy szkoły 6. Szkolny program profilaktyki 7. Raport z analizy wyników egzaminów zewnętrznych 8. Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły 9. Plan WDN 10. Inne programy realizowane w szkole, w celu osiągania wysokiej jakości pracy.

13 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Dziękuję za uwagę Izabela Leszczyna


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. 30 maja 2006RODN WOM Częstochowa2 Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości 1. W szkole analizuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google