Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Plany Działania na 2009 rok w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 24 lutego 2009 r. Konferencja współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Plany Działania na 2009 rok w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 24 lutego 2009 r. Konferencja współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Plany Działania na 2009 rok w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 24 lutego 2009 r. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja na 2009 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim Alokacja na 2009 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Alokacja (PLN) 2009 Planowane terminy konkursów 2009 PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ,00 PLN - Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE ,00 PLN- Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy ,00 PLNI kwartał III kwartał Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA ,00 PLN Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZRACH WIEJSKICH ,00 PLN II kwartał Alokacja na 2009 rok oraz planowane terminy konkursów

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Alokacja (PLN) 2009 Planowane terminy konkursów 2009 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ,00 PLN- Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ ,00 PLN - Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,00 PLNI kwartał Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej ,00 PLNII kwartał Działanie 7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI ,00 PLNII kwartał Alokacja na 2009 rok oraz planowane terminy konkursów

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Alokacja (PLN) 2009 Planowane terminy konkursów 2009 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI ,00 PLN- Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE ,00 PLN- Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ,00 PLNII kwartał Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ,00 PLNI kwartał Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności ,00 PLNI kwartał Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY ,00 PLN- Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ,00 PLNII kwartał Alokacja na 2009 rok oraz planowane terminy konkursów

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Alokacja (PLN) 2009 Planowane terminy konkursów 2009 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH ,00 PLN- Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY ,00 PLN- Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ,00 PLNI kwartał Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ,00 PLN II kwartał Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ,00 PLNII kwartał Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ,00 PLNII kwartał Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY ,00 PLNIII kwartał Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH ,00 PLNIII kwartał Alokacja na 2009 rok oraz planowane terminy konkursów

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Okres realizacji projektów W przypadku większości Działań/Poddziałań maksymalny okres realizacji projektu: 31 grudnia 2011 r. Wyjątki Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA Maksymalny okres realizacji projektu: r. Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Maksymalny okres realizacji projektu: r. Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Maksymalny okres realizacji projektu: r. Dlaczego? Ograniczony okres zapewni efektywne wydatkowanie środków zgodnie z założeniami harmonogramu płatności oraz podjęcie działań zaradczych w przypadku pojawiania się ewentualnych trudności.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Kryterium strategiczne (premia punktowa) Grupę docelową w projekcie stanowią osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Kryterium strategiczne (premia punktowa) Grupę docelową w projekcie stanowią osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Wsparcie dla osób z branży okrętowej i firm kooperujących 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kryterium dostępu (obligatoryjne) 1.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby z branży okrętowej lub z firm kooperujących (z jednej lub z dwóch poniższych grup łącznie): które były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji), które są zatrudnione i zagrożone utratą pracy. Kryterium dostępu (obligatoryjne) 1.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby z branży okrętowej lub z firm kooperujących (z jednej lub z dwóch poniższych grup łącznie): które były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji), które są zatrudnione i zagrożone utratą pracy.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kryterium strategiczne (premia punktowa) Wsparcie dla przedsiębiorstw (oraz ich pracowników) branży okrętowej oraz/lub firm kooperujących, przechodzących procesy adaptacyjne lub restrukturyzacyjne, zachodzące w wyniku zmian w sektorze stoczniowym w regionie. Kryterium strategiczne (premia punktowa) Wsparcie dla przedsiębiorstw (oraz ich pracowników) branży okrętowej oraz/lub firm kooperujących, przechodzących procesy adaptacyjne lub restrukturyzacyjne, zachodzące w wyniku zmian w sektorze stoczniowym w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wsparcie dla osób z branży okrętowej i firm kooperujących

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Komplementarność PO KL z Regionalną Strategią Innowacyności Kryterium strategiczne (premia punktowa) Projekt przygotowuje do przekwalifikowania na zawody w branżach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa określone w RSI m.in. związanych z sektorem usług turystycznych, transportowo-logistycznych, przetwórstwa rolno- spożywczego, przemysłu drzewno-meblarskiego, chemicznego, poligraficznego, komputerowego oraz ICT. Kryterium strategiczne (premia punktowa) Projekt przygotowuje do przekwalifikowania na zawody w branżach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa określone w RSI m.in. związanych z sektorem usług turystycznych, transportowo-logistycznych, przetwórstwa rolno- spożywczego, przemysłu drzewno-meblarskiego, chemicznego, poligraficznego, komputerowego oraz ICT Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalnena rzecz aktywnej integracji Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalnena rzecz aktywnej integracji Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Komplementarność PO KL z RPO WZ Kryterium strategiczne (premia punktowa) Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej Załącznik nr 6 do RPO WZ „Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej” Kryterium strategiczne (premia punktowa) Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej Załącznik nr 6 do RPO WZ „Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej”

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Komplementarność RPO WZ z PO KL Kryterium strategiczne (premia punktowa) min. 50% uczestników projektu jest szkolonych na potrzeby przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WZ lub min. 50% uczestników projektu stanowią pracownicy firm zlokalizowanych w strefach inwestycyjnych dofinansowanych z RPO WZ. Kryterium strategiczne (premia punktowa) min. 50% uczestników projektu jest szkolonych na potrzeby przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WZ lub min. 50% uczestników projektu stanowią pracownicy firm zlokalizowanych w strefach inwestycyjnych dofinansowanych z RPO WZ.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wsparcie ekonomii społecznej Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Komplementarność PO KL z Equal Kryterium strategiczne (premia punktowa) Zgodnie z założeniami modelu szkolenie – staż - praca Kryterium strategiczne (premia punktowa) Zgodnie z założeniami modelu szkolenie – staż - praca Kryterium strategiczne (premia punktowa) wykorzystanie dobrych praktyk Kryterium strategiczne (premia punktowa) wykorzystanie dobrych praktyk Kryterium strategiczne (premia punktowa) model aktywizacji środowisk lokalnych Kryterium strategiczne (premia punktowa) model aktywizacji środowisk lokalnych

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryterium strategiczne (premia punktowa) Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 30%, stanowić będą osoby niepełnosprawne Kryterium strategiczne (premia punktowa) Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 30%, stanowić będą osoby niepełnosprawne Wsparcie dla osób niepełnosprawnych Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim należy do jednego z najniższych w Polsce, a ich udział w życiu społecznym często jest ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Kryterium strategiczne (premia punktowa) Grupę docelową w projekcie będą stanowić osoby, które ukończyły 45. rok życia. Kryterium strategiczne (premia punktowa) Grupę docelową w projekcie będą stanowić osoby, które ukończyły 45. rok życia. Osoby powyżej 45. roku życia doświadczają szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych. Wsparcie dla osób po 45. roku życia

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.3Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.3Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Inicjatywy oddolne na obszarach wiejskich 1.Projektodawca lub Partner działa lokalnie na terenie określonym we wniosku. 2.Partner przypisane powinien mieć co najmniej 1 zadanie merytoryczne, którego wartość stanowi co najmniej 10 % wartości projektu. 1.Projektodawca lub Partner działa lokalnie na terenie określonym we wniosku. 2.Partner przypisane powinien mieć co najmniej 1 zadanie merytoryczne, którego wartość stanowi co najmniej 10 % wartości projektu. kryterium dostępu Kryterium pozwoli na skierowanie wsparcia zgodnie z ideą oddolnych inicjatyw lokalnych, a organizacje działające lokalnie są najbardziej świadome potrzeb i problemów społeczności lokalnej.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Proponowane typy projektów szkolenia, staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. szkolenia, staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 9, poz.1001, z późn. zm.) Projekty systemowe PUP Grupą docelową w projekcie stanowią (w najmniej w 20%) osoby w wieku powyżej 45 r. życia Minimum 25% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie w wyniku uczestnictwa w projekcie Grupą docelową w projekcie stanowią (w najmniej w 20%) osoby w wieku powyżej 45 r. życia Minimum 25% uczestników projektu znajdzie zatrudnienie w wyniku uczestnictwa w projekcie kryterium dostępu

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja , 00 zł Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 17 lutego 2009 roku2 marca 2009 roku od 17 lutego 2009 roku do 2 marca 2009 roku

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekty systemowe Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja Poddziałanie 7.1.1: , 00 zł Poddziałanie 7.1.2: , 00 zł Termin naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 14 stycznia 2009 roku6 lutego 2009 roku od 14 stycznia 2009 roku do 6 lutego 2009 roku Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej Proponowany typ projektu w ramach i 7.1.2

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Lp. Priorytet (Działanie /Poddziałanie) Termin spotkania i i , 9.4 i VII – projekty konkursowe VII – projekty systemowe VIII – projekty konkursowe VI – projekty konkursowe VI – projekty systemowe Konsultacje społeczne do Planów Działań na rok 2009

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę! Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Plany Działania na 2009 rok w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 24 lutego 2009 r. Konferencja współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google