Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007."— Zapis prezentacji:

1 NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007

2 Dyscyplina „KBN” - nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, medycyna, biologia medyczna, pielęgniarstwo, stomatologia - 2007 Struktura zatrudnienia rodzaj jednostki naukowejliczba jednostek podstawowa jednostka organizacyjna szkoły wyższej 59 jednostka badawczo-rozwojowa24 placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk8 międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów 1 inna jednostka naukowa2 RAZEM94 UczelnieJBR-yPANInne Profesorowie 1 036252893 Doktorzy habilitowani 1 2362161084 Doktorzy 5 8291 14428025 Z wykształceniem wyższym 3 04797927329 Z wykształceniem średnim 215114210 Inne 1 1403332156 RAZEM zatrudnieni w B+R12 5043 03898667 Zatrudnieni poza sferą B+R 16 80417 0461 203113

3 Struktura zatrudnienia – B+R 01 0002 0003 0004 0005 0005 0006 0006 0007 000 Wyższe Dr Dr Hab.. Prof.. PAN JBR-y Uczelnie Struktura zatrudnienia 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 UczelnieJBR-yJBR-yPANPANInneInne Zatrudnieni poza sferą B+R RAZEM zatrudnieni w B+R

4 Zatrudnienie - porównanie 3 000 2 000 1 000 0 4 000 7 000 6 000 5 000 8 000 PPROFESOROWIEPPROFESOROWIE D O K T O R Z Y H A B I L I T O W A NI DOKTORZYDOKTORZY Z WY K S ZT. WY Ż S Z Y M Nauki medyczne Informatyka Chemia Nakłady na B+R Nauki chemiczne, inż.. chemiczna i techn. chemiczna (146 jednostek) Informatyka (167 jednostek) nauki medyczne (94 jednostki) NAKLADY na B+RAPARATURABUDYNKI Jednostka org. Uczelni513 875 341,68 zł65 896 126,30 zł632 554,63 zł J B R291 809 126,08 zł55 762 925,42 zł16 407 527,57 zł PAN125 827 031,84 zł11 931 895,72 zł9 137 859,05 zł inna jednostka naukowa16 091 190,22 zł3 029 096,39 zł990 141,32 zł Razem947 602 689,82 zł136 620 043,83 zł27 168 082,57 zł Razem na jednostkę10 080 879,68 zł1 453 404,72 zł289 022,16 zł Razem1 029 359 551,60 zł86 830 409,34 zł142 744 454,17 zł Razem na jednostkę6 163 829,65 zł519 942,57 zł854 757,21 zł Razem1 237 737 940,44 zł164 706 226,51 zł43 616 889,02 zł Razem na jednostkę8 477 657,13 zł1 128 124,84 zł298 745,82 zł

5 nauki chemiczne, inż.. chemiczna i techn. chemiczna (146 jednostek) informatyka (167 jednostek) Przychody - budżet nauki medyczne (94 jednostki) PUBLIKACJE 2007 Budżet - naukaStatutowa Badania własne Inne budżet Jednostka org. Uczelni205 048 884,37 zł114 935 179,83 zł31 190 715,04 zł14 756 476,54 zł J B R188 577 223,97 zł141 626 822,20 zł4 860 528,15 zł44 100 679,81 zł PAN128 836 593,00 zł87 489 563,43 zł5 669 455,30 zł150 700,00 zł inna jednostka naukowa5 776 555,22 zł5 096 000,00 zł0,00 zł1 115 000,00 zł Razem528 239 256,56 zł349 147 565,46 zł41 720 698,49 zł60 122 856,35 zł Razem na jednostkę 5 619 566,56 zł3 714 335,80 zł443 837,22 zł639 604,85 zł Razem 450 160 069,92 zł283 580 496,76 zł33 879 396,92 zł118 602 150,41 zł Razem na jednostkę 2 695 569,28 zł1 698 086,81 zł202 870,64 zł710 192,52 zł Razem 725 946 391,45 zł466 993 041,34 zł46 316 450,52 zł117 089 183,94 zł Razem na jednostkę 4 972 235,56 zł3 198 582,47 zł317 235,96 zł801 980,71 zł Liczba publikacji(dotacja statutowa + Liczbanana badania własne)/1 publikacjijednostkępublikacja nauki medyczne18 80520020 785 zł informatyka14 9438921 245 zł nauki chemiczne, inż. chem. 14 62210035 105 zł

6 Liczba publikacji w 2007 Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu, co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzonej Liczba publikacji w 2007 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 ListaW "języku filadelfijskaetnicznym" Zasięg co najmniej krajowy Zasięg lokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. Publikacje w 2007 Liczba publikacji na jednostkę 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Lista W "języku filadelfijskaetnicznym" Zasięg co najmniej krajowy ZasięglokalnyZasięglokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. LICZBA JEDNOSTEK Nauki medyczne - 94 Informatyka- 167 Chemia- 124

7 PUNKTACJA PUBLIKACJI Liczba punktów w parametryzacji 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Lista W "języku filadelfijskaetnicznym" Zasięg co najmniej krajowy ZasięglokalnyZasięglokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. PUNKTACJA PUBLIKACJI Liczba punktów na jednostkęLiczba punktów na jednostkę 0,00,0 800,0 600,0 400,0 200,0 1200,0 1000,0 L i s t a f il ad e l f ij s k a W "j ę zy k u e t n i c z n y m" Z a s i ę g co na j m n i e j k r a j o w y ZasięglokalnyZasięglokalny medyczne Informatyka Chemia i techn.ch. Średnia liczba cytowań z 2006 do 2008 -nauki medyczne -nauki inż. i techn. 2,33 1,27 A.Olechnicka, A. Płoszaj, Polska Nauka w Sieci

8 Kategoryzacja - instytuty 210210 4343 765765 1357911139111315171517192123192123 Punkty Kategori a Kategoryzacja - uczelnie 7654321076543210 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 Punkty Kategoria

9 Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne 7654321076543210 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 PUNKTY KATEGORIA Konkursy MNiSW Projekty badawcze – 32 – 2006 – 33 – 2007 – 34 – 2007 – 35 – 2008 – 36 – 2008 Projekty badawczo- rozwojowe – 1 – 2005 – 2 – 2006 – 3 – 2006 – 4 – 2007 – 5 – 2007 – 6 – 2008

10 % Z A W A Liczba przyznanych wniosków - projekty badawcze 20 50 1001500 odlaskie ląskie Mazowieckie Wielkopolski Kujawsko- Pomorskie Dolnośląskie 79 11 64 1 Ł 149 Małopolskie 105 214214 18 Pomorskie 64 Zachodnio pomorskie 115 31 Wnioski wg. dziedzin Średni wskaźnik sukcesu dla wszystkich wniosków 35% K Badawcze – 18 499 (3 167 – 17% ); Rozwojowe – 3473 (232- 7%) KODTYP WNIOS KI L I F.WNIOSKOWANA_DO TACJA PRZYZNANA DOTACJA Biologia Medyczna badawcze 87527,9207 098 47550 227 882 rozwojowe 202 716 2000 Nauki Kliniczne Niezabiegowe badawcze 75429,4177 931 71841 473 322 rozwojowe 11004 500 0003 500 000 Nauki Kliniczne Zabiegowe badawcze 33126,689 273 74418 282 242 rozwojowe 15536,8241 656 91578 378 058 Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna badawcze 49827,584 320 24321 788 459 rozwojowe 5832,8114 220 80921 501 782 Nauki Farmaceutyczne badawcze 31028,464 410 90314 082 404 rozwojowe 166,327 900 1301 400 000 Medycyna Wieku Rozwojowego badawcze 39926,679 460 24916 461 611 RAZEM3399 28 % 1 093 489 386267 095 760

11 2020 5050 1001500 Lubelskie Lubuski e Łódzkie Mazowieckie Opolskie Podlaskie Śląskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Dolnośląskie 79/274 Kujawsko- Pomorskie 11/63 64/207 1/5 149/495 214/702 0/1 Podkarpackie Małopolskie 2/14 105/379 18/56 18 64/209 44/179 1/8 Warmińsko- Mazurskie 2/15 115/434 31/122 Liczba przyznanych/składanych wniosków - projekty badawcze Pomorskie 7 PROGRAM RAMOWY KONKURSY 2007-2008

12 7 PR - Zespoły w 2007/2008 700 600 500 400 300 200 100 0 H e a l th I n f o r m at i o n and C o m m u ni ca t i o n E n e r gy T r a n spo r t (i nc l ud in g S p ace N uc l ea r F i ss i on an d Rad ia t io n ZŁOŻONE ZAKWALIF. KONKURSZŁOŻONEZAKWALIF.% Health2854415,4% Food, Agriculture, and Biotechnology1522013,2% Information and Communication Technologies6026811,3% Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 2806523,2% Energy2202310,5% Environment (including Climate Change)2453815,5% Transport (including Aeronautics)4188821,1% Socio-economic sciences and Humanities282155,3% Space261557,7% Security1463020,5% Nuclear Fission and Radiation Protection19736,8% RAZEM267541315,4%

13 7 PR - Koordynacja w 2007/2008 50 40 30 20 10 0 HealthHealth I n f o r m a t i o n a n d Co mm u n i c a t i on T e c h no l o g i e s E ne r g y T r a n s p o r t ( i n c l u d i ng Ae r on a u t i cs ) Se c u ri t y ZŁOŻONE ZAKW ALIF. KONKURSZŁOŻONEZAKWALIF.% Health1715,9% Food, Agriculture, and Biotechnology600,0% Information and Communication Technologies4548,9% Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 20315,0% Energy1100,0% Environment (including Climate Change)1900,0% Transport (including Aeronautics)2214,5% Socio-economic sciences and Humanities2800,0% Security10220,0% Nuclear Fission and Radiation Protection200,0% RAZEM180116,1%

14 7 PR - Finansowanie w 2007/2008 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% H ea l th I nfo r m a t i o n a n d C o mm un i c atio n E ne r gy T r an s po r t ( i n c l udin g SpaceSpace N u c lea r F i ss i o n an d R adiat i o n % Średnia KONKURSZŁOŻONEZAKWALIF.% Health72 320 8858 360 06411,6% Food, Agriculture, and Biotechnology25 820 1732 634 30510,2% Information and Communication Technologies169 052 18517 354 50610,3% Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 177 389 67715 605 5418,8% Energy62 134 4504 964 7098,0% Environment (including Climate Change)46 141 5865 521 63812,0% Transport (including Aeronautics)85 605 32416 620 93719,4% Socio-economic sciences and Humanities41 001 3961 491 7013,6% Space5 136 0222 629 18851,2% Security46 062 51115 479 39033,6% Nuclear Fission and Radiation Protection2 990 411889 92529,8% RAZEM733 654 62091 551 90412,5%

15 Zagregowane informacje pochodzą z baz danych prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji


Pobierz ppt "NAUKI MEDYCZNE Niektóre aspekty stanu obecnego OLAF GAJL Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 25 czerwca 2009 ANKIETA JEDNOSTKI 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google