Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Pedagogiczna 29 czerwca 2015 r.. Wychowawcy prowadzą dokumentację spotkań z rodzicami, jednak nie zawsze jest ona kompletna. Wnioski: 1. Do protokołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Pedagogiczna 29 czerwca 2015 r.. Wychowawcy prowadzą dokumentację spotkań z rodzicami, jednak nie zawsze jest ona kompletna. Wnioski: 1. Do protokołu."— Zapis prezentacji:

1 Rada Pedagogiczna 29 czerwca 2015 r.

2 Wychowawcy prowadzą dokumentację spotkań z rodzicami, jednak nie zawsze jest ona kompletna. Wnioski: 1. Do protokołu dołączać listę obecnych rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Zamieszczać w protokole informacje zwrotne od rodziców, jeśli są, na poruszane tematy. 3. Zadbać, aby przedstawiciele rodziców podpisywali każdy protokół

3  a. Dokumentacja wypadków  W roku szkolnym 2014/2015 wydarzyło się 8 wypadków uczniów  w tym 6 na sali gimnastycznej i 2 na korytarzu.  W księdze wypadków zostały zapisane zalecenia dla nauczycieli dotyczące zapobiegania wypadkom.  Wnioski dla nauczycieli: 1. Omawianie przed lekcjami wychowania fizycznego zasad bezpieczeństwa. 2. Stosowanie rozgrzewki przed właściwymi ćwiczeniami. 3. Omawianie na godzinach wychowawczych zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z przerw oraz zasad zachowania na wycieczkach.

4  Dokumentacja wycieczek była prowadzona prawidłowo.  Wnioski: 1. Wycieczki lub wyjścia z grupą lub klasą powinny być zgłaszane co najmniej dwa dni przed planowanym terminem. 2. Jeśli wyjście trwa krócej niż cały dzień lekcyjny uczniów, wpisywać godziny od do w miejscu : ilość dni wycieczki. 3. Planować wyjścia w różnych dniach tygodnia, aby nie tracić godzin lekcyjnych z przedmiotów, które odbywają się raz w tygodniu.

5  Nauczyciele dyżurują według harmonogramu, ale czasem zdarzają się przypadki nieobecności na wyznaczonym dyżurze.  Nie zawsze jest to dyżur aktywny, gdzie zauważone są niewłaściwe zachowania uczniów.  Wnioski: 1. Zawiadamiać dyrekcję lub innego nauczyciela o nawet chwilowej niemożności pełnienia dyżuru w celu znalezienia zastępstwa. 2. Czujnie obserwować uczniów, aby zapobiegać wypadkom i sytuacjom konfliktowym. 3. Nie pozwalać uczniom stać na schodach, które nie mogą być miejscem spotkań. 4. Zaglądać do korytarzy przy kabinach toaletowych, gdzie również może dojść do sytuacji konfliktowych. 5. Reagować na obecność uczniów na korytarzach w czasie lekcji

6  a. Przestrzeganie zasady „ Odzywam się za pozwoleniem nauczyciela”.  Uczniowie nadal mają problem z zastosowaniem się do tej zasady, której wdrażanie będzie nadal monitorowane.  b. Monitorowanie osiągnięć w zakresie : argumentowania, korzystania z tabel, diagramów i wykresów, posługiwania się kalendarzem.  Mimo postępów w zakresie w wyżej wymienionych osiągnięć nadal wymagają one intensywnych ćwiczeń.  Uczniowie swoją argumentację powinni formułować pełnymi zdaniami, co ułatwi im później poprawne pisanie.  Ćwiczenia dotyczące obliczeń czasowych można stosować na każdym przedmiocie, jak również czytanie danych z tabel, wykresów i diagramów.

7  1. Kontrola obowiązku szkolnego i frekwencji uczniów.  Frekwencja uczniów była sprawdzana na bieżąco. W przypadkach dłuższych nieobecności wychowawca zawiadamiał pedagoga, który interweniował u rodziców. Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani.  2. Wypełnianie arkuszy ocen.  Arkusze ocen są wypełniane prawidłowo. Wszystkie błędy zgłaszamy dyrekcji, która je poprawia.  Uczniowie kończący szkołę muszą mieć oceny wpisywane w dwóch kolumnach, a wyniki sprawdzianu w arkuszu zapisujemy tak jak na zaświadczeniu z OKE.  W nowych arkuszach nie zapisujemy nauczania indywidualnego.

8  Dzienniki są prowadzone prawidłowo. Jednak nie zawsze są wpisywane tematy lub podpisy.  Wnioski:  W dziennikach klas IV-VI odnotowujemy liczbę godzin ( od str. 137)do zrealizowania w danym roku dla każdego przedmiotu na podstawie obowiązkowych godzin z podstawy programowej.  W dziennikach klas I-III trzeba wpisać na stronie z notatkami liczbę godzin koniecznych do zrealizowania z każdej edukacji.  Godziny z rewalidacji rozlicza się tylko uczniom, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą inną niż zagrożenie niedostosowaniem społecznym.  W dziennikach zajęć rewalidacyjnych lub usprawniania procesów poznawczych wpisujemy czas odbywania planowanych zajęć, jeśli uczeń nieobecny to czy zostały odrobione lub gdzie zostały zapisane.

9  Dzienniki zajęć dodatkowych są prowadzone prawidłowo. Wnioski:  Jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim przy planowanych datach zajęć wpisywać czas zwolnienia.  Przy ewaluacji pracy uczniów na zajęciach wyrównawczych piszemy : umiejętności, które opanował uczeń, informacje z czym sobie nie radzi i kierunki działań na przyszłość.  Podstawą do określania wymagań dla ucznia na zajęciach wyrównawczych jest podstawa programowa, na zajęciach wpierających uzdolnienia treści ponad podstawę programową.  Po każdym semestrze zapisujemy liczbę zrealizowanych godzin z własnym podpisem.  Konsultujemy z dyrektorem zaliczenie innych godzin niż planowane do godzin z KN

10  W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się trzy rady szkoleniowe:  Współpraca z rodzicami;  Nowe zasady organizacji sprawdzianu dla klas szóstych  Formułowanie wniosków w sprawozdaniach zespołów.  52 nauczycieli wzięło udział w 163 różnorodnych formach dokształcania:

11  1.Warsztaty – 28%  2.Kursy online-19%  3.konferencje i sympozja-16%  4.szkolenia 15%  5.kursy-7%  6.wykłady-6%  7.studia podyplomowe-3%  8.e-konferencje-2%  9.e-warsztaty-1%  10.studia magisterskie-0,6%  11.spotkania z metodykiem-0,6%  12. kursy językowe-0,6%  13.seminarium- 0,6%

12

13  1.związana z nauczanym przedmiotem-43%  2. związana pomocą psychologiczno-pedagogiczną- 43%  3.związana ze sprawdzianem szóstoklasisty-6%  4.związana ze współpracą z rodzicami-3%  5.związana z prawem oświatowym-3%  6.egzaminator-1%  7.język obcy-1%

14  Planować szkolenia na temat: 1. oceniania zgodnie z nowymi przepisami prawnymi; 2. motywowania uczniów; 3. współpracy z rodzicami  Uaktywnić wymianę doświadczeń między nauczycielami,zwłaszcza w zespołach przedmiotowych.

15

16

17

18 Uczniowie podobnie jak w roku poprzednim mieli duże możliwości uczestnictwa w konkursach na każdym szczeblu Jednak udziałów w konkursach było o około 200 mniej. Za to jest więcej wyróżnionych, co świadczy o lepszym poziomie przygotowania uczniów do konkursów.

19 Zgłaszać więcej uczniów uzdolnionych do wsparcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, co umożliwi przydział godzin na lepsze przygotowanie ich do konkursów. Cel: zwiększenie liczby uczniów wyróżnionych w konkursach pozaszkolnych Opracować w zespołach nauczycielskich we współpracy z Samorządem i Radą Rodziców nowe sposoby motywacji oprócz tych, które już stosujemy. Cel: zwiększenie motywacji uczniów do udziału w konkursach

20 Uroczystości szkolne Nauczyciele wręczający nagrody wcześniej zapoznają się z przebiegiem imprezy i skoordynują swoje działania. Pilnowanie dyscypliny czasowej na uroczystościach. Bezpieczeństwo Kontrola dyżurów nauczycielskich w zakresie obecności i aktywności na dyżurach. Programy przeciwdziałające przemocy, promujące życzliwość i zasady „Fair play” w rywalizacji sportowej. Praca w zespołach Wspólne opracowanie przedmiotowych systemów oceniania z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących oceniania ucznia. Opracowanie działań realizujących cele przedstawione w omówieniu sprawdzianu szóstoklasisty. Współdziałanie między pedagogami specjalnymi i nauczycielami przedmiotu w zakresie wymagań i oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach oraz pracy bieżącej.

21


Pobierz ppt "Rada Pedagogiczna 29 czerwca 2015 r.. Wychowawcy prowadzą dokumentację spotkań z rodzicami, jednak nie zawsze jest ona kompletna. Wnioski: 1. Do protokołu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google