Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole planowe w roku szkolnym 2009-2010. Tematyka i liczba kontroli Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole planowe w roku szkolnym 2009-2010. Tematyka i liczba kontroli Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole planowe w roku szkolnym 2009-2010

2 Tematyka i liczba kontroli Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego - 162 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego -120 Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów -100 Zgodność realizacji praktycznej nauki zawodu z przepisami prawa -4 Organizacja i prowadzenie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych -4 Organizacja kursów kwalifikacyjnych - 4 Realizacja zadań przez doradców metodycznych - 6 Organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju oraz zgodności zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 Prawidłowość organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 4 Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków przepisami prawa -1 Wydawanie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu - 6 Realizacja pozaszkolnych form kształcenia w publicznym centrum kształcenia ustawicznego - 5 RAZEM 417

3 Przygotowanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół do obniżenia wieku rozpoczynania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego Kierunek polityki oświatowej MEN rok szkolny 2008-2009 Objęto: 80 szkół podstawowych - 14,6 % szkół tego typu w województwie, 7 punktów przedszkolnych – 28% placówek tego typu w województwie, 3 zespoły wychowania przedszkolnego – 42,8% placówek tego typu w województwie, 72 przedszkola – 29% przedszkoli w województwie Nieprawidłowości stwierdzono w 8 szkołach/placówkach. Zalecenia dotyczyły: konieczności zaktualizowania statutów w zakresie dotyczącym zasad rekrutacji dzieci pięcioletnich do oddziałów realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne stosowania w praktyce zapisów statutowych ustalających maksymalną liczbę dzieci w grupie.

4 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Objęto: w 120 szkołach podstawowych, co stanowi 21,8 % szkół tego typu w województwie. Nieprawidłowości stwierdzono w 16 szkołach. Zalecenia dotyczyły: dokonywania wpisów w księdze ewidencji zgodnie ze wskazaniami zawartymi w przepisach prawa z zakresu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zintensyfikowaniu działań dyrektora szkoły w zakresie pozyskiwania wiedzy nt. dzieci z obwodu szkoły, o których brak udokumentowanych informacji dotyczących miejsca realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego (w tym dzieci przebywających za granicą).

5 Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów Objęto: 100 publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży (55 szkołach podstawowych – 10% oraz 45 gimnazjach – 15,4% szkół danego typu w województwie). Nieprawidłowości stwierdzono w 77 szkołach Zalecenia dotyczyły: nieprzestrzegania zgodności wpisów danych osobowych uczniów w dokumentacji przebiegu nauczania (rozbieżności między wpisami w arkuszach ocen i dziennikami oraz wpisywania tych danych w sposób niezgodny z prawem (data urodzenia wpisywana cyfrą zamiast słownie w pełnym brzmieniu) Inne nieprawidłowości dotyczyły sprostowań poprawy oczywistych omyłek w arkuszach ocen dokonywanych przez osoby nieposiadające upoważnienia dyrektora. Do arkuszy ocen nie załączano także protokołów z egzaminów poprawkowych I klasyfikacyjnych, a same arkusze ocen prowadzono na nieaktualnych drukach. W arkuszach ocen uczniów kończących szkołę po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej brakowało wyników klasyfikacji końcowej oraz wyników sprawdzianu.

6 Realizacja praktycznej nauki zawodu w publicznym centrum kształcenia praktycznego Objęto 4 placówki spośród 6 placówek w województwie Nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach Zalecenia dotyczyły: braku umów lub nieprawidłowej treści umów między ośrodkiem a szkołą na realizację zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu, braku kwalifikacji nauczyciela.

7 Realizacja pozaszkolnych form kształcenia w publicznym centrum kształcenia ustawicznego Objęto: 5 placówek spośród 10 funkcjonujących w województwie Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce i dotyczyły niepełnej dokumentacji przeprowadzenia kursu.

8 Wydawanie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu Objęto: 6 ośrodków z 31 w województwie Zalecenia wydano w jednej placówce ze względu na wydanie opinii, która nie zawierała wszystkich zapisów formalnych określonych w przepisach prawa.

9 Tematyka kontroli, które potwierdziły funkcjonowanie szkół i placówek zgodnie z przepisami prawa Organizacja i prowadzenie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. Prowadzenie kursu kwalifikacyjnego przez publiczną lub niepubliczną placówkę nauczycieli. Realizacja zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju oraz zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w publicznym specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym. Organizowanie i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznym młodzieżowym ośrodku wychowawczym wychowanków przepisami prawa.

10

11 Wnioski z kontroli planowych Dyrektorzy szkół/placówek zobowiązani są do: sprawowania nadzoru pedagogicznego w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym sposobu wypełniania, przestrzegania zgodności z przepisami prawa (arkusze ocen, księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych), systematycznego wprowadzania zmian w statutach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, systematycznego powiadamiania Kuratora Oświaty o realizacji wniosków i zaleceń wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Pobierz ppt "Kontrole planowe w roku szkolnym 2009-2010. Tematyka i liczba kontroli Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google