Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Zmysłowski Olsztyn, 16 stycze ń 2009 r. Zyski społeczne a zyski ekonomiczne w kontekście Programu Integracji Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Zmysłowski Olsztyn, 16 stycze ń 2009 r. Zyski społeczne a zyski ekonomiczne w kontekście Programu Integracji Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Maciej Zmysłowski Olsztyn, 16 stycze ń 2009 r. Zyski społeczne a zyski ekonomiczne w kontekście Programu Integracji Społecznej

2 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Jedn ą z form działalno ś ci pa ń stwa w zakresie gospodarki społecznej jest Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), realizowany przez Rz ą d Rzeczpospolitej Polskiej, dzi ę ki po ż yczce z Mi ę dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Ś wiatowego) na lata 2007–2009. Kwota po ż yczki wynosi 72,2 mln EURO. Program składa si ę z trzech komponentów: Programu Integracji Społecznej (PIS) Reformy administracyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kampanii informacyjno-promocyjnej dotycz ą cej ś wiadomo ś ci społecznej na temat procesów integracji społecznej oraz funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników Program Integracji Społecznej jest najwi ę kszym komponentem PPWOW. Jego bud ż et wynosi 47,2 mln EURO (w tym bezpo ś rednio na usługi 39,5 mln EURO).

3 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Programem zostało obj ę tych 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich znajduj ą cych si ę w szczególnie trudnej sytuacji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. W algorytmie wyboru zastosowano pi ęć kryteriów pozwalaj ą cych okre ś li ć gminy o najgorszej charakterystyce problematyki społecznej.

4 Algorytm wyboru gmin do programu 1. Peryferyjne poło ż enie, rozumiane jako poło ż enie na granicy wojewódzkiej w starym lub aktualnym podziale administracyjnym kraju oraz brak drogi krajowej. 2. Negatywna charakterystyka struktury demograficznej. Została ona oparta na trzech wska ź nikach: współczynniku staro ś ci, wska ź niku feminizacji w grupie wiekowej 25-34 lata, wska ź niku atrakcyjno ś ci migracyjnej (badano odpływ i napływ w ruchu wewn ę trznym). 3. Niekorzystna charakterystyka struktury gospodarczej. Została oparta na czterech wska ź nikach: a) wska ź nik dochodów własnych bud ż etu gminy per capita, b) stopa bezrobocia rejestrowanego, c) zatrudnienie rolnicze na 100 ha u ż ytków rolnych, d) udział ludno ś ci w gospodarstwach rolniczych w ogólnej liczbie mieszka ń ców 4. Wysoki stopie ń wyst ę powania problemów sfery społecznej, w tym równie ż aktywno ś ci społecznej. Został oparty o trzy wska ź niki: klienci pomocy społecznej na 1000 mieszka ń ców, odsetek dzieci obj ę tych opiek ą przedszkoln ą w wieku 3-6 lat, frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich. 5. Liczebno ść mieszka ń ców miast w przypadku gmin miejsko-wiejskich, w celu eliminacji gmin w których znaczenie rynku miejskiego jest znacznie wi ę ksze ni ż reszty gminy.

5 Województwo warmińsko-mazurskie Do czynników zawartych w algorytmie nale ż y doda ć : Nowe osadnictwo Tereny popegeerowskie Mała g ę sto ść zaludnienia

6 Problemy

7 Gminy w programie

8 Cel programu Podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach poprzez: budow ę potencjału instytucjonalnego i społecznego popraw ę dost ę pu mieszka ń ców gmin do usług, nowych form współpracy i zorganizowanej aktywno ś ci

9 Integracja społeczna Integracja społeczna polega na przeobra ż eniu si ę lu ź nych grup społecznych w du żą zbiorowo ść społeczn ą. Potencjał (lub kapitał) społeczny to sumaryczny kapitał osobowy (lub ludzki).

10 Kapitał społeczny Poj ę cie stworzone w latach 70-tych przez Pierrea Bourdieu - FRANCJA Rozwijane przez Jamesa Colemana, Roberta Putmana, Francisa Fukuyama ę - USA

11 Kapitał społeczny Kapitał społeczny odnosi si ę tu do takich cech organizacji społecze ń stwa, jak zaufanie, normy i powi ą zania, które mog ą zwi ę kszy ć sprawno ść społecze ń stwa ułatwiaj ą c skoordynowane działania: tak jak i inne postaci kapitału (finansowy, fizyczny), kapitał społeczny jest produktywny, umo ż liwia bowiem osi ą gni ę cie pewnych celów, których nie dałoby si ę osi ą gn ąć, gdyby go zabrakło. Na przykład grupa, której członkowie wykazuj ą, ż e s ą godni zaufania i ufaj ą innym b ę dzie w stanie osi ą gn ąć znacznie wi ę cej ni ż porównywalna grupa, w której brak jest zaufania. Spontaniczna współpraca jest łatwiejsza dzi ę ki społecznemu kapitałowi. Innymi słowy, kapitał społeczny oznacza ogół norm, sieci wzajemnego zaufania, lojalno ś ci, poziomych sieci zale ż no ś ci w danej grupie społecznej.

12 Zaufanie

13 Kapitał pomostowy i wiążący Podobnie jak inne jego formy kapitału, kapitał społeczny jest produktywny (productive), umo ż liwiaj ą c realizacj ę pewnych celów, których osi ą gniecie byłoby niemo ż liwe w sytuacji jego braku. Dzi ę ki wzajemnemu zaufaniu, zbudowanemu poprzez relacje i wi ę zi, kapitał społeczny obni ż a koszty transakcyjne i w ten sposób ułatwia wykonanie pewnych zada ń. Tak wi ę c grupa, w której istniej ą du ż e pokłady zaufania, jest w stanie osi ą gn ąć wi ę cej ni ż taka, gdzie go brakuje. Utrata zaufania jest bardzo kosztowna, bo oznacza likwidacj ę wi ę zi. Rozró ż niamy kapitałem społeczny wi ążą cy (bonding) i pomostowym (bridging).

14 Kapitał społeczny, a korzyści ekonomiczne Kapitał fizyczny tworzony jest przez zmian ę w materiale w celu formowania narz ę dzi produkcyjnych, kapitał ludzki natomiast – przez zmiany w osobach, przynosz ą cych umiej ę tno ś ci i zdolno ś ci ułatwiaj ą ce pewne zadania. Kapitał społeczny powstaje w efekcie ułatwiaj ą cych działanie zmian w relacjach mi ę dzy osobami. Je ś li fizyczny kapitał jest w pełni namacalny, istniej ą c w obserwowalnych formach materialnych, ludzki kapitał jest mniej namacalny, istniej ą c w umiej ę tno ś ciach i wiedzy zdobywanej przez jednostki, kapitał społeczny jest jeszcze mniej namacalny, poniewa ż istnieje on w relacjach mi ę dzy osobami. Ale dzi ę ki niemu uzyskujemy efekty synergiczne, np. w podejmowaniu decyzji (przy tworzeniu dokumentów strategicznych), czy przy wdra ż aniu usług społecznych. Tak jak kapitał fizyczny i ludzki, kapitał społeczny ułatwia i podnosi produktywno ść, a wi ę c przekłada si ę na korzy ś ci ekonomiczne.

15 Korzyści

16 Kapitał społeczny, a społeczeństwo obywatelskie Kapitał społeczny jest istotny dla efektywnego funkcjonowania nowoczesnej gospodarki i jest warunkiem sine qua non stabilnej demokracji liberalnej. Rozwój ekonomiczny stanowi wi ę c główn ą funkcj ę kapitału społecznego. Dzieje si ę tak dlatego, i ż dzi ę ki redukcji kosztów transakcyjnych kapitał społeczny umo ż liwia zwi ę kszenie wydajno ś ci. Chocia ż Max Weber twierdził, ż e to racjonalna biurokracja, normy formalne tworz ą esencj ę nowoczesno ś ci, zdaniem Fukuyamy w rzeczywisto ś ci to koordynacja oparta na normach nieformalnych (znajomo ś ciach) odgrywa coraz bardziej istotn ą rol ę. Mechanizmy kontroli wykorzystuj ą ce zinternalizowane standardy s ą nie tylko ta ń sze od formalnego monitoringu, ale i bardziej efektywne. Zbyt formalna wymiana spowalnia wymian ę. F. Fukuyama podkre ś lał wi ę c to, ż e kapitał społeczny sprzyja produktywno ś ci, poniewa ż zaufanie w zwi ą zkach mi ę dzyludzkich obni ż a koszy transakcyjne.

17 Wyniki ewaluacji bieżącej – sytuacja w gminach 1. W ś ród kluczowych osób w gminach dominuje przekonanie, ż e rozwój infrastruktury jest najwa ż niejszym zadaniem władz. Kwestie społeczne s ą cz ę sto postrzegane jako niechciany problem, którego rozwi ą zywanie wymaga wykorzystywania wiecznie niewystarczaj ą cych ś rodków publicznych. Podkre ś li ć nale ż y, ż e tego rodzaju pogl ą dy reprezentuj ą cz ę sto zarówno przedstawiciele Urz ę dów Gmin, jak i radni. Nie jest to równie ż pogl ą d obcy zwykłym mieszka ń com. 2. W zwi ą zku z powy ż szym podkre ś li ć nale ż y, ż e mamy w gminach obj ę tych PIS do czynienia z niskim poziomem ś wiadomo ś ci w odniesieniu do potrzeb społecznych. Wydawanie ś rodków publicznych na integracj ę społeczn ą rzadko spotyka si ę ze zrozumieniem zarówno władz, jak i mieszka ń ców. Akceptacja dla takich działa ń jest niewielka.

18 Budowa infrastruktury – drogą w świetlaną przyszłość

19 Przy odrobinie wyobraźni – w bardzo świetlaną

20 Sytuacja w gminach 3. Mieszka ń cy gmin maj ą trudno ś ci z poznawczym opanowaniem zasadniczego celu programu, jakim jest wzrost poziomu integracji społecznej. Do tej pory w gminach na ogół (z nielicznymi wyj ą tkami) nie realizowano usług z tego zakresu – rzeczywisto ść społeczn ą jest postrzegana jako oczywista i zasadniczo niezmienna. Powoduje to brak zapotrzebowania na usługi integracji społecznej (z wyj ą tkiem usług dla dzieci). Podstawowe potrzeby koncentruj ą si ę wokół spraw prywatnych (zapewnienie pracy, koncentracja na potrzebach własnych i najbli ż szej rodziny). Widoczny jest brak zainteresowania sprawami publicznymi, brak społecznej aktywno ś ci, a nawet brak potrzeby intensywniejszego uczestnictwa w ż yciu społecznym.

21 Sytuacja w gminach 4. Jedyn ą sfer ą, która traktowana jest odmiennie s ą działania na rzecz dzieci: w szczególno ś ci do ż ywianie i innego rodzaju działania pomocowe. Pozytywnie oceniane jest (w wielu gminach innowacyjne) organizowanie ró ż nego rodzaju przedsi ę wzi ęć wypełniaj ą cych dzieciom czas wolny – w szczególno ś ci, gdy działania te wi ążą si ę z rozwojem fizycznym b ą d ź umysłowym dzieci. 5. Z przeprowadzonych bada ń wynika, ż e do ść cz ę sto działania na rzecz społeczno ś ci lokalnej (mi ę kkie działania społeczne), to organizacja aktywno ś ci sportowych – jest to chyba jedyny obszar, w którym nie ma wi ę kszego problemu z pozyskaniem ś rodków finansowych z bud ż etu gminy.

22 Wszystkie dzieci nasze są

23 A co z innymi grupami?

24 Wyniki ewaluacji bieżącej – wdrażanie PIS 1. Zwraca uwag ę mała innowacyjno ść zakontraktowanych projektów. Dominuje nastawienie na rozwi ą zywanie problemów społecznych, a nie na rozwój społeczny: widoczne jest my ś lenie o poszczególnych grupach społecznych (w kontek ś cie problemów, które s ą z nimi zwi ą zane), a nie perspektywiczna refleksja nad sposobami poprawy jako ś ci ż ycia (brak cało ś ciowej wizji przy jednoczesnym anga ż owaniu zasobów programu w dora ź ne działania nastawione na rozwi ą zywanie bie żą cych problemów konkretnych grup). 2. Powa ż nym problemem PIS jest zasadniczy brak projektów pozytywnie rokuj ą cych na osi ą gni ę cie trwałych efektów. 3. Brak podej ś cia perspektywicznego do realizacji programu skutkuje koncentracj ą wysiłków na realizacji drobnych projektów - usługodawcy inwestuj ą energi ę w łatanie dziur – rozwi ą zywanie dora ź nych problemów, zamiast wypracowywa ć stabilne rozwi ą zania długofalowe. 4. Wa ż nym problemem we wdra ż aniu PIS jest brak usługodawców i małe zainteresowanie podmiotów spoza gmin w realizacji usług.

25 Co z tą innowacyjnością?

26 Wdrażanie PIS 5. Czynnikiem istotnie utrudniaj ą cym realizacj ę programu jest przeci ąż enie prac ą osób realizuj ą cych program w gminach. Cz ę sto mamy bowiem do czynienia z sytuacj ą, w której osoby te, oprócz zada ń wynikaj ą cych z wdra ż ania PIS realizuj ą w Urz ę dach Gmin inne obowi ą zki zawodowe. 6. Mimo pojawiania si ę uwag krytycznych, pozytywnego podkre ś lenia wymagaj ą niektóre rozwi ą zania organizacyjne: przede wszystkim doceniana jest działalno ść konsultantów regionalnych – w zdecydowanej wi ę kszo ś ci osoby odpowiedzialne za wdra ż anie PIS w gminach s ą bardzo zadowolone z działalno ś ci KR, pozytywna ocen ę zyskuj ą warsztaty zwi ą zane z aktualizacj ą GSRPS – systematyzuj ą one prac ę nad strategi ą, buduj ą motywacj ę do wypracowania dobrego dokumentu i sprzyjaj ą rozwojowi ś wiadomo ś ci potrzeb społecznych. Dzi ę ki realizacji warsztatów pojawia si ę szansa na lepsz ą współprac ę instytucji/organizacji i aktywnych mieszka ń ców w zakresie lepszego rozwi ą zywania problemów społecznych. Dla przedstawicieli społeczno ś ci lokalnych niew ą tpliwym efektem dodanym uczestnictwa w warsztatach jest rozwój ś wiadomo ś ci – budowa zrozumienia wagi problemów społecznych i rozwój potrzeby wymiany informacji i wiedzy.

27 Bank Światowy - wskaźniki Bank Ś wiatowy bada kapitał społeczny u ż ywaj ą c narz ę dzia – the SC-IQs Six Dimensions (the Social Capital Integrated Questionnaire Six Dimension – Zintegrowany kwestionariusz kapitału społecznego obejmuj ą cy sze ść obszarów): Grupy i sieci Zaufanie i solidarno ść Wspólne działania i współpraca Informacja i komunikacja Społeczna spójno ść i integracja Wdra ż anie działa ń politycznych

28 SUKCES

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Maciej Zmysłowski Olsztyn, 16 stycze ń 2009 r. Zyski społeczne a zyski ekonomiczne w kontekście Programu Integracji Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google