Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przysiek 16.05.2014 POLITYKA TERYTORIALNA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU WOJEWÓDZTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przysiek 16.05.2014 POLITYKA TERYTORIALNA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU WOJEWÓDZTWA."— Zapis prezentacji:

1 Przysiek 16.05.2014 POLITYKA TERYTORIALNA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

2

3 Strategia 2020+ Przygotowanie przestrzeni i społecze ń stwa regionu do funkcjonowania w nowych warunkach

4 Podstaw ą „strategii modernizacji” jest zidentyfikowanie zagadnie ń, które b ę d ą podstaw ą modernizacji i nadanie im priorytetowego znaczenia a tak ż e wypracowanie nowych form, metod oraz instrumentów realizacji przy du ż ym zaanga ż owaniu partnerów społeczno - gospodarczych

5 Modernizacja Budowanie współczesnego modelu rozwoju społeczno – gospodarczego regionu z udziałem władz publicznych oraz przedstawicieli społecze ń stwa

6 System modernizacji Powinien by ć oparty na strategii, partycypacji, refleksji, umiej ę tno ś ci ł ą czenia oraz systematycznych przekształceniach

7 Stworzenie spójnego systemu wdrożenia Strategii rozwoju województwa SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PARTNERZY SPOŁECZNI PARTNERZY GOSPODARCZY GMINY/POZIOM LOKALNY SPÓJNY SYSTEM PROGRAMOWANIA ROZWOJU KOORDYNACJA ROZWOJU NA OBSZARZE POWIATÓW (NOWA ROLA STAROSTÓW) Regionalne i subregionalne obszary funkcjonalne

8 Założenia polityki terytorialnej Wymiar terytorialny RPO i SRW, łącznik z PZPW Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego i lokalnego Dopasowanie mechanizmów finansowych i zakresów tematycznych wsparcia Uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów, ich powiązań funkcjonalno-przestrzennych Wydobycie endogenicznych czynników rozwoju Kreowanie nowych form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

9 Polityka terytorialna jako instrument realizacji ustaleń Strategii Polityka terytorialna to ró ż nicowanie działa ń wobec ró ż nych obszarów – adekwatnie do ich roli i znaczenia w systemie osadniczym W województwie kujawsko- pomorskim polityka terytorialna b ę dzie prowadzona na czterech poziomach - dla których b ę dzie si ę odbywał proces jej planowania i wdra ż ania: Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toru ń oraz ich obszary funkcjonalne Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek, Grudzi ą dz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi Poziom ponadlokalny – obejmuje miasta powiatowe i ich obszar powiatu. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno ść lokaln ą (RLKS). Poziom ten b ę dzie obejmował gminy wiejskie oraz miasta nie b ę d ą ce stolicami powiatów (lokalne centra rozwoju)

10 W procesie realizacji idei Polityki Terytorialnej szczególna role będą odgrywać inwestycje zintegrowane Inwestycja Zintegrowana – to zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, które mają wpływ na funkcjonalne obszary miejskie (Art.7 Rozporządzenia EFRR).

11 Idea inwestycji zintegrowanych sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych oraz kształtowanie komplementarno ś ci działa ń ró ż nych jednostek administracyjnych promowanie partnerskiego modelu współpracy ró ż nych jednostek administracyjnych w ramach obszarów funkcjonalnych realizacja zintegrowanych projektów odpowiadaj ą cych w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów funkcjonalnych kształtowanie relacji jednostek terytorialnych w ramach obszarów funkcjonalnych

12 Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego

13 Poziom ponadlokalny (powiatowy) Poziom ponadlokalny - powiatowy) Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego(Poziom ponadlokalny - powiatowy) powinien obejmować swym zasięgiem każdorazowo jeden powiat ziemski Koordynatorem przedsięwzięć na tym obszarze jest Starosta Powiatowy, który podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków dla współpracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Współdziałanie Starostwa Powiatowego, pozostałych jednostek terytorialnych oraz partnerów społeczno- gospodarczych z obszaru powiatu odbywa się w ramach porozumienia, którego sygnatariuszami są przedstawiciele powiatu oraz poszczególnych miast i gmin

14 STAROSTA SAMORZ Ą D GMINNY PARTNERZY GOSPODARCZY SAMORZ Ą D GMINNY PARTNERZY SPOŁECZNI Kierunek rozwoju Powiatu ( ORSG) Wnioski do Polityki Terytorialnej

15 Na ka ż dym poziomie polityki terytorialnej realizowane b ę d ą zadania odpowiadaj ą ce specyfice danego obszaru. W tym celu zidentyfikowane b ę d ą główne problemy oraz kierunki rozwoju w oparciu o obowi ą zuj ą ce dokumenty planistyczne na poziomie krajowym i regionalnym

16 Polityka Terytorialna Rezultaty Baza Rozwój lokalnej gospodarki Rozwój społeczno ś ci lokalnej Nowoczesna struktura funkcjonalno-przestrzenna Zasoby wewn ę trzne Potencjały Partnerstwo

17 Idea Polityki Terytorialnej to wyznaczenie kierunków rozwoju oraz wykorzystywanie wszystkich mo ż liwo ś ci oraz zasobów danego obszaru To tak ż e udzielenie odpowiedzi na pytania: Co mo ż e uczyni ć nas silniejszymi W których obszarach rozwoju lokalnego mo ż emy by ć najlepsi Co mo ż emy poprawi ć w swoim układzie terytorialnym Jakie mamy szanse na rozwój i popraw ę jako ś ci ż ycia

18 Polityka Terytorialna to : Wykorzystanie potencjałów endogenicznych Wykreowanie jednej wspólnej polityki dla całego terytorium Wprowadzenie kompleksowego systemu integracji i koordynacji polityk publicznych, maj ą cych wpływ terytorialny Zwi ę kszenie roli procesu koordynacji działa ń Zró ż nicowane podej ś cie do ró ż nych typów terytoriów

19 Wł ą czenie wszystkich w realizacj ę polityki rozwoju układu terytorialnegoKreowanie społecznej otwarto ś ciRozwój i wykorzystanie potencjału społecznegoBudowa społecznego zaufaniaRozwój komunikacji społecznejWspieranie kreatywno ś ciKreowanie postaw innowacyjnychTworzenie warunków dla partycypacji społecznejPromowanie strategii rozwoju Warunki efektywnej realizacji idei Polityki Terytorialnej

20 Polityka terytorialna Konsekwencja w działaniu Analiza i wykorzystanie potencjałów endogenicznych Współpraca ze zmieniaj ą cym si ę otoczeniem i dokonywanie zmian wyprzedzaj ą cych Aktywno ść samorz ą dów lokalnych Zaanga ż owanie partnerów społeczno-gospodarczych

21 Wł ą czenie partnerów społeczno-gospodarczych w programowanie i realizacj ę procesu rozwoju pozwoli na stworzenie systemu działa ń umo ż liwiaj ą cych osi ą ganie celów społeczno – gospodarczych układu terytorialnego

22 Polityka terytorialna niesie konieczno ść rozwijania form uczestnictwa społecznego Celem jest zwi ę kszenie skuteczno ś ci aktywnego i systematycznego udziału w procesie zarz ą dzania rozwojem lokalnym oraz podniesienie jako ś ci podejmowania decyzji

23 Istotna staje si ę tak ż e poprawa poziomu integracji wewn ę trznej obszaru mi ę dzy innymi poprzez przeobra ż enie społeczno ś ci lokalnej od wspólnoty interesów do wspólnoty celów

24 Społeczno ść zdezintegrowana

25 Tworzenie wi ę zi Polityka Terytorialna

26 Społeczno ść współpracuj ą ca Polityka Terytorialna

27 W ramach Polityki Terytorialnej dialog i udział społeczno ś ci w procesie rozwoju powinien prowadzi ć : Od rz ą du do współrz ą dzenia Od samorz ą du do samorz ą dno ś ci Od władzy do władztwa

28 W procesie budowy koncepcji rozwoju nale ż y uwzgl ę dni ć specyfik ę obszaru dla którego planujemy proces rozwoju

29 Strategia Obszaru Instytucja Zarządzająca Kontrakt Regionalny Realizacja Wykaz Projektów

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przysiek 16.05.2014 POLITYKA TERYTORIALNA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU WOJEWÓDZTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google