Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji ul. Grzegórzecka 77 Kraków www.cobico.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji ul. Grzegórzecka 77 Kraków www.cobico.pl."— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji ul. Grzegórzecka 77 Kraków

2 2 Wstęp zRolnictwo Ekologiczne - określane również jako: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. zJest to system trwały, samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny. zProdukcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposób uzyskania produktu rolniczego, w którym zastosowano w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, nie naruszające równowagi przyrodniczej.

3 3 Nad jakością produktów ekologicznych w Polsce czuwa system kontroli.

4 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jednostka certyfikującaJednostka certyfikująca Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Rolnik Polskie Centrum Akredytacji Kontrola i akredytacj a Kontrola jednostek certyfikujących oraz rolników Wydawanie upoważnień Nadzór nad systemem rolnictwa ekologicznego Kontrola i certyfikacj a

5 5 Procedura certyfikacji produkcji rolniczej z Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikat z Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację z Kontrola gospodarstwa z Ocena dokumentacji z Decyzja o wydaniu certyfikatu z Nadzór z Oznaczanie znakiem zgodności

6 6 Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikat zPrzekazanie informacji o procesie certyfikacji: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U nr 116 poz.975), Rozporządzenie Rady 834/2007 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania powyższego rozporządzenia, procedurę dotyczącą certyfikacji i zasady nadzoru nad certyfikatem, zasady zawieszania, cofania i unieważniania certyfikatów, procedurę naruszeń i sankcji, procedurę odwołań i reklamacji, informacje o opłatach za certyfikację.

7 7 Wniosek o certyfikację zPrzekazywanie wnioskodawcy Wniosku o przeprowadzenie certyfikacji zDo wniosku Producent zobowiązany jest dołączyć: Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący gospodarstwa rolnego oraz mapę ewidencyjną z zaznaczonymi działkami Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym Umowę dzierżawy (jeżeli dotyczy)

8 8 Wniosek o certyfikację zDo wniosku Producent zobowiązany jest dołączyć: Producent posiadający już certyfikat lub posiadający status gospodarstwa w okresie przestawiania wydany przez inną jednostkę certyfikującą niż BC COBICO dostarcza kserokopię certyfikatu i zaświadczenie o statusie producenta wydane przez poprzednią jednostkę certyfikującą z ewentualnymi zaleceniami oraz protokół z kontroli. zWraz z wnioskiem klient wnosi opłatę wstępną w oparciu o cennik BC

9 9 Terminy składania wniosków z Nowi producenci – cały rok (brak uzgodnionego terminu). Rozpoczęcie realizacji pakietu w chwili złożenia wniosku z Producent posiadający certyfikat zgodności lub posiadający status gospodarstwa w okresie przestawiania składa wniosek każdego roku przed datą wskazaną przez jednostkę.

10 10 Rejestracja wniosku zW terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku pracownik BC COBICO dokonuje jego oceny pod względem formalnym. zW przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i załączonej dokumentacji następuje rejestracja wniosku z datą jego wpływu oraz nadanie numeru producenta.

11 11 Kontrola gospodarstwa zGospodarstwo podlega przynajmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa, kontroli pełnej (tzw. rocznej). zBC COBICO w okresie przestawiania jak i posiadania certyfikatu przeprowadza niezapowiedziane wyrywkowe kontrole w wyżej wspomnianym zakresie. zJednostka certyfikująca może również pobierać próbki do testowania produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej.

12 12 Decyzja o wydaniu certyfikatu Ocena dokumentacji Brak rozbieżności Decyzja o wydaniu certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania Wystąpienie rozbieżności Rozpatrzenie wniosku przez Komitet Techniczny Decyzja o odmowie wydania certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania Ocenę wniosku przeprowadzona jest w terminie do 30 dni od doręczenia protokołów Termin wydania decyzji zgodnie z harmonogramem spotkań Komitetu Technicznego

13 13 Wydanie certyfikatu zCertyfikaty wydawane są na okres od 1 stycznia do 31 marca. zW przypadku gospodarstw rolnych przestawiających swoją produkcję na metody ekologiczne certyfikat wydawany jest po 2 latach przestawiania produkcji w gospodarstwie na produkcję metodami ekologicznymi.

14 14 Nadzór zNadzór nad wydanymi certyfikatami obejmuje: nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez producentów, kontrole doraźne gospodarstw ekologicznych. zW przypadku wystąpienia naruszeń, stosowane są odpowiednie sankcje proporcjonalnie do skali naruszenia.

15 15 Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne (na ha) z Uprawy rolnicze (bez certyfikatu) 840 PLN z Uprawy rolnicze (z certyfikatem) 790 PLN zTrwałe użytki zielone (bez certyfikatu) 330 PLN z Trwałe użytki zielone (z certyfikatem) 260 PLN z Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu) 1550 PLN z Uprawy warzywnicze (z certyfikatem) 1300 PLN z Uprawy zielarskie (bez certyfikatu) 1150 PLN z Uprawy zielarskie (z certyfikatem) 1050 PLN z Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (bez certyfikatu) 1800 PLN zUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (z certyfikatem) 1540 PLN zUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostałe (bez certyfikatu)800 PLN z Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostałe (z certyfikatu) 650PLN

16 16 Rozporządzenia Rady 834/2007 zOkres przestawiania( konwersji ) gospodarstwa rozpoczyna się najwcześniej z chwilą poinformowania przez podmiot gospodarczy jednostki certyfikującej. zgrunty podlegają okresowi przestawiania zazwyczaj przez co najmniej 2 lata przed siewem lub, w przypadku łąki, przez co najmniej 2 lata przed wykorzystywaniem ich do produkcji pasz ekologicznych lub, w przypadku upraw wieloletnich innych niż rośliny łąkowe, co najmniej 3 lata przed pierwszym zbiorem produktów. zOkres przestawiania może ulec skróceniu bądź wydłużeniu, ale dopiero po rozpatrzeniu właściwego organu (wniosek o odstępstwo WIJHARS)

17 17 Produkcja roślinna. Żyzność i biologiczna aktywność gleby: zuprawę roślin strączkowych, zielonek lub roślin głęboko korzeniących się, w odpowiednim wieloletnim płodozmianie; zwłączenie nawozu pochodzącego od zwierząt gospodarskich z ekologicznej produkcji zwierzęcej zgodnie z przepisami i ograniczeniami (nie więcej niż 170 kg N/ha) zwłączenie innych materiałów organicznych, kompostowanych lub niekompostowanych, z gospodarstw produkujących zgodnie z zasadami rol. ekologicznego zNie stosuje się mineralnych nawozów azotowych

18 18 Nawozy organiczne lub mineralne. zDopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych z Nawozy mineralne i środki poprawiające glebę mogą być stosowane tylko po dopuszczeniu do stosowania w produkcji ekologicznej przez instytucję wskazaną przez MRiRW zkwalifikowanie oraz wykaz nawozów lub środków poprawiających właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

19 19 Zwalczane szkodników, chorób i chwastów. zdobór stosownych gatunków i odmian, zwłaściwy płodozmian, zuprawa mechaniczna, zochrona naturalnych wrogów szkodników poprzez zapewnienie im dogodnych warunków (np. żywopłoty, tereny gniazdowania, wpuszczenie drapieżników), zodchwaszczanie płomieniem. zw przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy dozwolone jest wyłącznie stosowanie ŚOR znajdujących się na wykazie środków, zkwalifikowanie oraz wykaz środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

20 Nasiona i wegetatywny materiał rozmnożeniowy Można stosować: Pochodzący z gospodarstwa ekologicznego lub znajdujący się na liście PIORiN jako nasiona lub sadzonki ekologiczne Materiał rozmnożeniowy z jednostki w trakcie konwersji (własny); konwencjonalny ale po otrzymaniu zgody od WIORIN 20

21 21 Produkcja zwierzęca zProdukcja zwierzęca stanowi nieodłączną część wielu gospodarstw rolnych, które zajmują się rolnictwem ekologicznym. zZaspakaja potrzeby nawozowe w gospodarstwie. zWykluczone jest utrzymywanie zwierząt w gospodarstwach bezrolnych

22 22 Pochodzenie zwierząt zPrzy wyborze ras należy brać pod uwagę zdolność zwierząt do przystosowania się do miejscowych warunków; zZwierzęta gospodarskie muszą pochodzić z jednostek produkcyjnych ekologicznych. Ten system produkcji należy utrzymać w ciągu całego ich życia. zRozporządzenie na zasadzie odstępstwa po zasięgnięciu opinii jednostki i uzyskaniu zgody właściwego organu (WIJHARS) dopuszcza wprowadzenie zwierząt nie spełniające w/w wymogów.

23 Pochodzenie zwierząt cd. Można wprowadzić w przypadku odnawiania stada : Do 10% dorosłych zwierząt koniowatych, bydła lub 20% dorosłych świń, owiec, kóz (dotyczy gospodarstw powyżej 10 szt. bydła lub 5 szt. trzody, owiec, kóz) Maksymalnie jedno zwierzę jeżeli produkcja jest mniejsza od podanej powyżej. Odsetek ten można zwiększyć po uzgodnieniu z odpowiednim organem kiedy: Zwiększa się gospodarstwo, Zmienia się rasę, Zmienia się specjalizację w chowie zwierząt.

24 24 Konwersja Rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa -Okresy konwersji dla zwierząt: zKonie i bydło na opas 12 miesięcy zMałe przeżuwacze i trzoda 6 miesięcy zZwierzęta mleczne 6 miesięcy zDrób rzeźny 10 tygodni zDrób nieśny 6 tygodni

25 25 Karmienie zPasze własne lub z gospodarstw ekologicznych, zTucz jest dozwolony w takim zakresie, w jakim jest on odwracalny na każdym etapie procesu chowu. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt. zMłode ssaki należy karmić mlekiem naturalnym, najlepiej mlekiem matki przez okres, który powinien wynosić, zależnie od gatunku, co najmniej 3 miesiące dla bydła i zwierząt z rodziny koniowatych, 45 dni dla owiec i kóz oraz 40 dni dla świń. zNa zasadzie odstępstwa dopuszcza się stosowanie w ograniczonej proporcji konwencjonalnych pasz dla zwierząt innych niż roślinożerne(5% do 31 grudnia 2011)

26 Karmienie zZwierzęta ekologiczne można wypasać na obszarze konwencjonalnym w trakcie spędu z jednego pastwiska na drugie, ale dawka pokarmowa w tym przypadku nie może przekroczyć 10%

27 Metody chowu i hodowli zwierząt Zakazuje się: chowu zamkniętego nakładania pierścieni na ogonach owiec, na nosie trzody chlewnej, usuwania rogów lub zębów, itp. kastracji po osiągnięciu dojrzałości płciowej przenoszeni zarodków

28 28 Zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne. zdobór odpowiednich ras i odmian, zstosowanie praktyk gospodarskich odpowiednich do wymagań każdego gatunku, silnie wzmacniających odporność na choroby i zapobiegających infekcjom, zstosowanie wysokiej jakości paszy, wraz z zapewnianiem regularnego ruchu i dostępu do pastwiska, zzapewnienie odpowiedniej obsady zwierząt gospodarskich, zWeterynaryjne produkty lecznicze stosowane w rolnictwie ekologicznym muszą spełniać następujące zasady: leki roślinne, produkty homeopatyczne i pierwiastki śladowe oraz produkty wymienione w części C pkt 3 załącznika II zdopuszcza się zastosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych lub antybiotyków na odpowiedzialność lekarza weterynarii;

29 Produkcja równoległa zJednostki produkcyjne mogą prowadzić na tym samym obszarze produkcję ekologiczną i konwencjonalną pod warunkiem że: zbudynki i działki są odpowiednio oddzielone; zgatunki uprawianych roślin nie powtarzają się.

30 c.d zZwierzęta konwencjonalne mogą przebywać w ograniczonym okresie na działkach ekologicznych po uzgodnieniu z jednostką i przedstawieniu planu wypasu sporządzonego przez doradcę

31 31 Praktyki prowadzenia gospodarstwa. zdopuszcza się sztuczną inseminację, zzabronione jest systematyczne wykonywanie takich działań jak mocowanie elastycznej taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogona i piłowanie zębów, kształtowanie dziobów lub usuwanie rogów, zdopuszcza się przeprowadzanie zabiegów kastracyjnych, zzabronione jest trzymanie zwierząt gospodarskich na uwięzi, zTransport, zIdentyfikowanie produktów zwierzęcych, zGospodarowanie nawozami naturalnymi, zPomieszczenia inwentarskie i wybiegi.

32 Dokumentacja w gospodarstwie ekologicznym Dokumentację należy prowadzić na: formularzach Rejestr Działalności Rolnośrodowiskowej ( druk ARiMR), Księgi Rejestru Stada (druk ARiMR), Ewidencja towarowa gospodarstwa. 32

33 33 Dokumentacja produkcji roślinnej w gospodarstwie Data/terminUprawiana roślina Działanie gospodarcze/rodzaj zabiegu* PszenicaZakup 300 kg pszenicy do siewu od …. Wysiew na działce nr 3 w dniu … Pszenica (nawóz) Zakup nawozu (nazwa) w ilości … z …. Wysiew na działce nr 3 w dniu … PszenicaSprzedaż 200 kg pszenicy na targowisku w... (lub nazwisko nabywającego, nazwa firmy….) *- np. zakup środków do produkcji (nasiona, nawozy…), sprzedaż płodów rolnych, ważniejsze zabiegi agrotechniczne, pielęgnacyjne, ochronne …

34 34 Dokumentacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie Data/terminGatunek/ grupa zwierząt Działanie gospodarcze/rodzaj zabiegu* Krowa mlecznaZakup krowy mlecznej od Jana Kowalskiego zamieszkałego w …., gospodarstwo ekologiczne nr … BydłoZakup paszy (dodatku mineralnego) sklep w … ProsiętaSprzedaż 5 szt. prosiąt (gdzie /komu) * - np. zakup i sprzedaż zwierząt, zakup paszy, leczenie zwierząt i inne.


Pobierz ppt "Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji ul. Grzegórzecka 77 Kraków www.cobico.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google