Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji"— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji
ul. Grzegórzecka 77 Kraków

2 Wstęp Rolnictwo Ekologiczne - określane również jako: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Jest to system trwały, samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny. Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposób uzyskania produktu rolniczego, w którym zastosowano w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, nie naruszające równowagi przyrodniczej.

3 Nad jakością produktów ekologicznych w Polsce czuwa system kontroli.

4 Rolnik Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jednostka certyfikująca
Wydawanie upoważnień Nadzór nad systemem rolnictwa ekologicznego Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Polskie Centrum Akredytacji Jednostka certyfikująca Kontrola i akredytacja Kontrola i certyfikacja Kontrola jednostek certyfikujących oraz rolników Rolnik

5 Procedura certyfikacji produkcji rolniczej
Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikat Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację Nadzór Oznaczanie znakiem zgodności Kontrola gospodarstwa Decyzja o wydaniu certyfikatu Ocena dokumentacji

6 Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikat
Przekazanie informacji o procesie certyfikacji: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U nr 116 poz.975), Rozporządzenie Rady 834/2007 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania powyższego rozporządzenia, procedurę dotyczącą certyfikacji i zasady nadzoru nad certyfikatem, zasady zawieszania, cofania i unieważniania certyfikatów, procedurę naruszeń i sankcji, procedurę odwołań i reklamacji, informacje o opłatach za certyfikację.

7 Wniosek o certyfikację
Przekazywanie wnioskodawcy Wniosku o przeprowadzenie certyfikacji Do wniosku Producent zobowiązany jest dołączyć: Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący gospodarstwa rolnego oraz mapę ewidencyjną z zaznaczonymi działkami Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym Umowę dzierżawy (jeżeli dotyczy)

8 Wniosek o certyfikację
Do wniosku Producent zobowiązany jest dołączyć: Producent posiadający już certyfikat lub posiadający status gospodarstwa w okresie przestawiania wydany przez inną jednostkę certyfikującą niż BC COBICO dostarcza kserokopię certyfikatu i zaświadczenie o statusie producenta wydane przez poprzednią jednostkę certyfikującą z ewentualnymi zaleceniami oraz protokół z kontroli. Wraz z wnioskiem klient wnosi opłatę wstępną w oparciu o cennik BC

9 Terminy składania wniosków
Nowi producenci – cały rok (brak uzgodnionego terminu). Rozpoczęcie realizacji pakietu w chwili złożenia wniosku Producent posiadający certyfikat zgodności lub posiadający status gospodarstwa w okresie przestawiania składa wniosek każdego roku przed datą wskazaną przez jednostkę.

10 Rejestracja wniosku W terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku pracownik BC COBICO dokonuje jego oceny pod względem formalnym. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i załączonej dokumentacji następuje rejestracja wniosku z datą jego wpływu oraz nadanie numeru producenta.

11 Kontrola gospodarstwa
Gospodarstwo podlega przynajmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa, kontroli pełnej (tzw. rocznej). BC COBICO w okresie przestawiania jak i posiadania certyfikatu przeprowadza niezapowiedziane wyrywkowe kontrole w wyżej wspomnianym zakresie. Jednostka certyfikująca może również pobierać próbki do testowania produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej.

12 Decyzja o wydaniu certyfikatu
Ocena dokumentacji Brak rozbieżności Wystąpienie rozbieżności Ocenę wniosku przeprowadzona jest w terminie do 30 dni od doręczenia protokołów Termin wydania decyzji zgodnie z harmonogramem spotkań Komitetu Technicznego Rozpatrzenie wniosku przez Komitet Techniczny Decyzja o wydaniu certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania Decyzja o odmowie wydania certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania

13 Wydanie certyfikatu Certyfikaty wydawane są na okres od 1 stycznia do 31 marca. W przypadku gospodarstw rolnych przestawiających swoją produkcję na metody ekologiczne certyfikat wydawany jest po 2 latach przestawiania produkcji w gospodarstwie na produkcję metodami ekologicznymi.

14 Nadzór Nadzór nad wydanymi certyfikatami obejmuje:
nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez producentów, kontrole doraźne gospodarstw ekologicznych. W przypadku wystąpienia naruszeń, stosowane są odpowiednie sankcje proporcjonalnie do skali naruszenia.

15 Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne (na ha)
Uprawy rolnicze (bez certyfikatu) 840 PLN Uprawy rolnicze (z certyfikatem) 790 PLN Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu) 330 PLN Trwałe użytki zielone (z certyfikatem) 260 PLN Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu) 1550 PLN Uprawy warzywnicze (z certyfikatem) 1300 PLN Uprawy zielarskie (bez certyfikatu) 1150 PLN Uprawy zielarskie (z certyfikatem) 1050 PLN Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (bez certyfikatu) 1800 PLN Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (z certyfikatem) 1540 PLN Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostałe (bez certyfikatu)800 PLN Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostałe (z certyfikatu) 650PLN 15

16 Rozporządzenia Rady 834/2007 Okres przestawiania(konwersji) gospodarstwa rozpoczyna się najwcześniej z chwilą poinformowania przez podmiot gospodarczy jednostki certyfikującej . grunty podlegają okresowi przestawiania zazwyczaj przez co najmniej 2 lata przed siewem lub, w przypadku łąki, przez co najmniej 2 lata przed wykorzystywaniem ich do produkcji pasz ekologicznych lub, w przypadku upraw wieloletnich innych niż rośliny łąkowe, co najmniej 3 lata przed pierwszym zbiorem produktów. Okres przestawiania może ulec skróceniu bądź wydłużeniu, ale dopiero po rozpatrzeniu właściwego organu (wniosek o odstępstwo WIJHARS)

17 Żyzność i biologiczna aktywność gleby:
Produkcja roślinna. Żyzność i biologiczna aktywność gleby: uprawę roślin strączkowych, zielonek lub roślin głęboko korzeniących się, w odpowiednim wieloletnim płodozmianie; włączenie nawozu pochodzącego od zwierząt gospodarskich z ekologicznej produkcji zwierzęcej zgodnie z przepisami i ograniczeniami (nie więcej niż 170 kg N/ha) włączenie innych materiałów organicznych, kompostowanych lub niekompostowanych, z gospodarstw produkujących zgodnie z zasadami rol. ekologicznego Nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych

18 Nawozy organiczne lub mineralne.
Dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych Nawozy mineralne i środki poprawiające glebę mogą być stosowane tylko po dopuszczeniu do stosowania w produkcji ekologicznej przez instytucję wskazaną przez MRiRW kwalifikowanie oraz wykaz nawozów lub środków poprawiających właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

19 Zwalczane szkodników, chorób i chwastów.
dobór stosownych gatunków i odmian, właściwy płodozmian, uprawa mechaniczna, ochrona naturalnych wrogów szkodników poprzez zapewnienie im dogodnych warunków (np. żywopłoty, tereny gniazdowania, wpuszczenie drapieżników), odchwaszczanie płomieniem. w przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy dozwolone jest wyłącznie stosowanie ŚOR znajdujących się na wykazie środków, kwalifikowanie oraz wykaz środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

20 Nasiona i wegetatywny materiał rozmnożeniowy
Można stosować: Pochodzący z gospodarstwa ekologicznego lub znajdujący się na liście PIORiN jako nasiona lub sadzonki ekologiczne Materiał rozmnożeniowy z jednostki w trakcie konwersji (własny); konwencjonalny ale po otrzymaniu zgody od WIORIN

21 Produkcja zwierzęca Produkcja zwierzęca stanowi nieodłączną część wielu gospodarstw rolnych, które zajmują się rolnictwem ekologicznym. Zaspakaja potrzeby nawozowe w gospodarstwie. Wykluczone jest utrzymywanie zwierząt w gospodarstwach bezrolnych

22 Pochodzenie zwierząt Przy wyborze ras należy brać pod uwagę zdolność zwierząt do przystosowania się do miejscowych warunków; Zwierzęta gospodarskie muszą pochodzić z jednostek produkcyjnych ekologicznych. Ten system produkcji należy utrzymać w ciągu całego ich życia. Rozporządzenie na zasadzie odstępstwa po zasięgnięciu opinii jednostki i uzyskaniu zgody właściwego organu (WIJHARS) dopuszcza wprowadzenie zwierząt nie spełniające w/w wymogów. 22

23 Pochodzenie zwierząt cd.
Można wprowadzić w przypadku odnawiania stada: Do 10% dorosłych zwierząt koniowatych, bydła lub 20% dorosłych świń , owiec, kóz (dotyczy gospodarstw powyżej 10 szt. bydła lub 5 szt. trzody, owiec, kóz) Maksymalnie jedno zwierzę jeżeli produkcja jest mniejsza od podanej powyżej. Odsetek ten można zwiększyć po uzgodnieniu z odpowiednim organem kiedy: Zwiększa się gospodarstwo, Zmienia się rasę, Zmienia się specjalizację w chowie zwierząt.

24 Konwersja Rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa Okresy konwersji dla zwierząt: Konie i bydło na opas miesięcy Małe przeżuwacze i trzoda miesięcy Zwierzęta mleczne miesięcy Drób rzeźny tygodni Drób nieśny tygodni

25 Karmienie Pasze własne lub z gospodarstw ekologicznych,
Tucz jest dozwolony w takim zakresie, w jakim jest on odwracalny na każdym etapie procesu chowu. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt. Młode ssaki należy karmić mlekiem naturalnym, najlepiej mlekiem matki przez okres, który powinien wynosić, zależnie od gatunku, co najmniej 3 miesiące dla bydła i zwierząt z rodziny koniowatych, 45 dni dla owiec i kóz oraz 40 dni dla świń. Na zasadzie odstępstwa dopuszcza się stosowanie w ograniczonej proporcji konwencjonalnych pasz dla zwierząt innych niż roślinożerne(5% do 31 grudnia 2011)

26 Karmienie Zwierzęta ekologiczne można wypasać na obszarze konwencjonalnym w trakcie spędu z jednego pastwiska na drugie, ale dawka pokarmowa w tym przypadku nie może przekroczyć 10%

27 Metody chowu i hodowli zwierząt
Zakazuje się: chowu zamkniętego nakładania pierścieni na ogonach owiec, na nosie trzody chlewnej, usuwania rogów lub zębów, itp. kastracji po osiągnięciu dojrzałości płciowej przenoszeni zarodków

28 Zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne.
dobór odpowiednich ras i odmian, stosowanie praktyk gospodarskich odpowiednich do wymagań każdego gatunku, silnie wzmacniających odporność na choroby i zapobiegających infekcjom, stosowanie wysokiej jakości paszy, wraz z zapewnianiem regularnego ruchu i dostępu do pastwiska, zapewnienie odpowiedniej obsady zwierząt gospodarskich, Weterynaryjne produkty lecznicze stosowane w rolnictwie ekologicznym muszą spełniać następujące zasady: leki roślinne, produkty homeopatyczne i pierwiastki śladowe oraz produkty wymienione w części C pkt 3 załącznika II dopuszcza się zastosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych lub antybiotyków na odpowiedzialność lekarza weterynarii;

29 Produkcja równoległa Jednostki produkcyjne mogą prowadzić na tym samym obszarze produkcję ekologiczną i konwencjonalną pod warunkiem że: budynki i działki są odpowiednio oddzielone; gatunki uprawianych roślin nie powtarzają się.

30 c.d Zwierzęta konwencjonalne mogą przebywać w ograniczonym okresie na działkach ekologicznych po uzgodnieniu z jednostką i przedstawieniu planu wypasu sporządzonego przez doradcę

31 Praktyki prowadzenia gospodarstwa.
dopuszcza się sztuczną inseminację, zabronione jest systematyczne wykonywanie takich działań jak mocowanie elastycznej taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogona i piłowanie zębów, kształtowanie dziobów lub usuwanie rogów, dopuszcza się przeprowadzanie zabiegów kastracyjnych, zabronione jest trzymanie zwierząt gospodarskich na uwięzi, Transport , Identyfikowanie produktów zwierzęcych, Gospodarowanie nawozami naturalnymi, Pomieszczenia inwentarskie i wybiegi.

32 Dokumentacja w gospodarstwie ekologicznym
Dokumentację należy prowadzić na: formularzach Rejestr Działalności Rolnośrodowiskowej ( druk ARiMR), Księgi Rejestru Stada (druk ARiMR), Ewidencja towarowa gospodarstwa.

33 Dokumentacja produkcji roślinnej w gospodarstwie
Data/termin Uprawiana roślina Działanie gospodarcze/rodzaj zabiegu* Pszenica Zakup 300 kg pszenicy do siewu od …. Wysiew na działce nr 3 w dniu ….. Pszenica (nawóz) Zakup nawozu (nazwa) w ilości … z …. Wysiew na działce nr 3 w dniu … Sprzedaż 200 kg pszenicy na targowisku w ... (lub nazwisko nabywającego, nazwa firmy….) *- np. zakup środków do produkcji (nasiona, nawozy…), sprzedaż płodów rolnych, ważniejsze zabiegi agrotechniczne, pielęgnacyjne, ochronne …

34 Dokumentacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie
Data/termin Gatunek/ grupa zwierząt Działanie gospodarcze/rodzaj zabiegu* Krowa mleczna Zakup krowy mlecznej od Jana Kowalskiego zamieszkałego w …., gospodarstwo ekologiczne nr …. Bydło Zakup paszy (dodatku mineralnego) sklep w …. Prosięta Sprzedaż 5 szt. prosiąt (gdzie /komu) * - np. zakup i sprzedaż zwierząt, zakup paszy, leczenie zwierząt i inne.


Pobierz ppt "Rolnictwo ekologiczne- zasady certyfikacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google