Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera."— Zapis prezentacji:

1 Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera

2 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 nowe zakresy: akwakultury wodorosty drożdże wino

3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

4 Co zmieniło się dla rolników ?

5 Artykuł 9 (834/2007) Zakaz stosowania GMO GMO i produkty wytworzone z GMO lub przy ich użyciu nie są wykorzystywane jako: żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, mikroorganizmy zwierzęta.

6 Artykuł 9 (834/2007) Zakaz stosowania GMO … podmioty gospodarcze mogą polegać na informacji zawartej na etykietach towarzyszących produktowi lub innym dokumencie towarzyszącym, …. żądają od sprzedawcy potwierdzenia, że dostarczone produkty nie zostały wytworzone z GMO lub przy ich użyciu.

7 ZAŁĄCZNIK XIII Wzór deklaracji sprzedającego określonej w art. 69

8 Artykuł 16 (834/2007) Produkty i substancje stosowane w rolnictwie i kryteria ich dopuszczania a) środki ochrony roślin; b) nawozy i środki poprawiające glebę; c) nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego; d) jako dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie; e), f) produkty służące do czyszczenia i odkażania stawów, klatek, budynków i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej i w produkcji roślinnej

9 Elastyczność Artykuł 22 (834/2007) Odstępstwa od zasad produkcji a) dla gospodarstwach, które mają trudności związane z klimatem lub położeniem geograficznym lub trudności strukturalne; b) pasze, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, żywe zwierzęta i inne, d) problemy w produkcji zwierzęcej;

10 Artykuł 24 (834/2007) Obowiązkowe oznaczenia b) na opakowaniu żywności paczkowanej umieszcza się logo (przesunięte do r); c) w przypadku użycia logo w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty, z których wytworzono końcowy produkt: — „rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE,

11 Artykuł 3 (889/2008) Gospodarowanie glebą i nawożenie W przypadku, gdy potrzeby odżywcze roślin nie mogą być zaspokojone …. można używać – tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia - dokumentacja potwierdzająca potrzebę użycia danego środka.

12 Artykuł 3 (889/2008) Gospodarowanie glebą i nawożenie 3
Artykuł 3 (889/2008) Gospodarowanie glebą i nawożenie 3. Gospodarstwa ekologiczne mogą zawierać pisemne umowy współpracy w zakresie zastosowania nadmiaru obornika pochodzącego z produkcji ekologicznej wyłącznie z innymi gospodarstwami i przedsiębiorstwami przestrzegającymi zasad produkcji ekologicznej.

13 Artykuł 5 (889/2008) Zwalczanie szkodników, chorób i chwastów W przypadku, gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków …. można stosować jedynie środki, o których mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. - dokumentacja potwierdzająca potrzebę użycia danego środka.

14 Artykuł 39 (889/2008) Trzymanie zwierząt gospodarskich na uwięzi … właściwe organy mogą dopuścić trzymanie bydła na uwięzi w małych gospodarstwach, jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania się, pod warunkiem, że mają one dostęp do pastwisk w okresie wypasania i do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe.

15 Artykuł 42 (889/2008) Użycie zwierząt nieekologicznych po uzyskaniu zgody właściwego organu a) stado jest po raz pierwszy tworzone, odnawiane lub odbudowywane i drób ekologiczny nie jest dostępny - młode kury - mają mniej niż trzy dni; b) młode kury nieekologiczne do produkcji jaj mające nie więcej niż 18 tygodni do dnia 31 grudnia 2011 r. - gdy młode kury ekologiczne nie są dostępne.

16 Artykuł 62 (889/2008) Produkty pochodzenia roślinnego w okresie konwersji Produkty pochodzenia roślinnego „produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne”, z zastrzeżeniem że: a) przestrzegany jest okres konwersji co najmniej dwunastu miesięcy przed zbiorem plonów;

17 ZAŁĄCZNIK XII Wzór certyfikatu wydawanego podmiotowi gospodarczemu określonego w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, o którym mowa w art. 68 niniejszego rozporządzenia

18 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r
Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r. - bydło można trzymać na uwięzi w budynkach przed 24 sierpnia 2000 r., zwierzęta mają zapewniony regularny ruch, chów odbywa się zgodnie z wymaganiami dobrostanu, na wygodnie wyściełanych stanowiskach, pod indywidualną opieką, właściwy organ dopuszcza tę metodę utrzymania grudnia 2013 na wniosek indywidualnego podmiotu gospodarczego - co najmniej dwa razy w roku wizyty kontrolne.

19 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r
Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r. - warunki w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt. Podmioty przedkładają jednostce certyfikującej plan - opis rozwiązań w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej grudnia 2013 na wniosek indywidualnego podmiotu gospodarczego - co najmniej dwa razy w roku wizyty kontrolne.

20 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r
Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r. - końcowa faza tuczu owiec i świń przeznaczonych na produkcję mięsa może odbywać się w pomieszczeniu - dwa razy w roku przeprowadzane będą wizyty kontrolne. 31 grudnia 2011 r. - kastracja prosiąt może być przeprowadzana bez stosowania znieczulenia lub analgezji.

21 Co zmieniło się dla przetwórców i handlowców ?

22 Artykuł 19 (834/2007) Ogólne zasady produkcji żywności przetworzonej 2
Artykuł 19 (834/2007) Ogólne zasady produkcji żywności przetworzonej 2. Skład przetworzonej żywności ekologicznej: a) produkt wytwarzany jest głównie ze składników pochodzenia rolniczego Artykuł 23 (834/2007) Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną … uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji … gdy wszystkie składniki zostały wyprodukowane zgodnie z wymogami…

23 Artykuł 6 (834/2007) Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania żywności ekologicznej b) ograniczenie stosowania dodatków żywnościowych, składników nieekologicznych pełniących funkcje technologiczne i sensoryczne, mikroelementów oraz substancji pomocniczych - w minimalnym zakresie i tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub do szczególnych celów żywieniowych;

24 Artykuł 23 (834/2007) Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną W odniesieniu do żywności przetworzonej terminy można stosować: a) w opisie handlowym, pod warunkiem że: (ii) co najmniej 95 % masy jej składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne;

25 Artykuł 23 (834/2007) Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną b) tylko w wykazie składników… c) w wykazie składników i w tym samym polu widzenia co opis handlowy, pod warunkiem że: (i) głównym składnikiem są produkty myślistwa lub rybactwa; (ii) zawiera inne – tylko ekologiczne – składniki pochodzenia rolniczego;

26 Artykuł 24 (834/2007) Obowiązkowe oznaczenia b) na opakowaniu żywności paczkowanej - logo (przesunięte do r); c) w tym samym polu widzenia oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty, z których wytworzono końcowy produkt: — „rolnictwo UE”, — „rolnictwo spoza UE”, — „rolnictwo UE/spoza UE”.

27 Artykuł 27 (834/2007) System kontroli Wszystkie podmioty gospodarcze, z wyjątkiem: - hurtowników handlujących jedynie produktami pakowanymi - podmiotów gospodarczych sprzedających produkty końcowemu konsumentowi lub użytkownikowi - kontrola co najmniej raz w roku.

28 Artykuł 29 (889/2008) Dopuszczenie nieekologicznych składników żywności pochodzenia rolniczego przez państwo członkowskie 1. … gdy dany składnik pochodzenia rolniczego nie jest ujęty w załączniku IX, składnik ten może być stosowany … b) właściwy organ państwa członkowskiego tymczasowo zezwolił na jego stosowanie w okresie najwyżej 12 miesięcy

29 Artykuł 58 (889/2008) Warunki użycia numeru kodowego oraz miejsca pochodzenia Numer kodowy organu kontroli lub jednostki certyfikującej, a) akronim określający państwo członkowskie b) termin odnoszący się do metod produkcji ekologicznej, c) numer referencyjny; d) jest umieszczane poniżej logo gdy na etykiecie jest logo. 2. Wskazanie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolnicze - bezpośrednio poniżej numeru kodowego.

30 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 1 lipca 2010 r
Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 1 lipca 2010 r. – etykietowanie zgodne z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2092/91: (i) obliczanie % zawartości ekologicznych składników; (ii) numeru kodowego i/lub nazwy organu kontroli lub jednostki certyfikującej. Zapasy produktów wytwarzanych przed dniem 1 stycznia 2009 r. - do wyczerpania zapasów. 1 stycznia 2012 r. - opakowania zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/ 91

31 Czy coś zmieniło się dla konsumentów ?

32 Mariann Fischer Boel, Komisarz ds
Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Rolnictwo i żywność ekologiczna cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Konsumenci odnoszą się z uwagą do wielu szczególnych cech żywności ekologicznej. Ma dla nich znaczenie to, że rolnictwo ekologiczne stawia na produkcję niskonakładową, na ochronę zasobów naturalnych, na różnorodność biologiczną i na dobrostan zwierząt.”


Pobierz ppt "Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google