Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera."— Zapis prezentacji:

1 Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera

2 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 nowe zakresy: akwakultury wodorosty drożdże wino

3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

4 Co zmieniło się dla rolników ?

5 Artykuł 9 (834/2007) Zakaz stosowania GMO GMO i produkty wytworzone z GMO lub przy ich użyciu nie są wykorzystywane jako: żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, mikroorganizmy zwierzęta.

6 Artykuł 9 (834/2007) Zakaz stosowania GMO … podmioty gospodarcze mogą polegać na informacji zawartej na etykietach towarzyszących produktowi lub innym dokumencie towarzyszącym, …. żądają od sprzedawcy potwierdzenia, że dostarczone produkty nie zostały wytworzone z GMO lub przy ich użyciu.

7 ZAŁĄCZNIK XIII Wzór deklaracji sprzedającego określonej w art. 69

8 Artykuł 16 (834/2007) Produkty i substancje stosowane w rolnictwie i kryteria ich dopuszczania a) środki ochrony roślin; b) nawozy i środki poprawiające glebę; c) nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego; d) jako dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie; e), f) produkty służące do czyszczenia i odkażania stawów, klatek, budynków i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej i w produkcji roślinnej

9 Elastyczność Artykuł 22 (834/2007) Odstępstwa od zasad produkcji a) dla gospodarstwach, które mają trudności związane z klimatem lub położeniem geograficznym lub trudności strukturalne; b) pasze, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, żywe zwierzęta i inne, d) problemy w produkcji zwierzęcej;

10 Artykuł 24 (834/2007) Obowiązkowe oznaczenia b) na opakowaniu żywności paczkowanej umieszcza się logo (przesunięte do 1.07.2010 r); c) w przypadku użycia logo w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty, z których wytworzono końcowy produkt: rolnictwo UE, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE,

11 Artykuł 3 (889/2008) Gospodarowanie glebą i nawożenie W przypadku, gdy potrzeby odżywcze roślin nie mogą być zaspokojone …. można używać – tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia - dokumentacja potwierdzająca potrzebę użycia danego środka.

12 Artykuł 3 (889/2008) Gospodarowanie glebą i nawożenie 3. Gospodarstwa ekologiczne mogą zawierać pisemne umowy współpracy w zakresie zastosowania nadmiaru obornika pochodzącego z produkcji ekologicznej wyłącznie z innymi gospodarstwami i przedsiębiorstwami przestrzegającymi zasad produkcji ekologicznej.

13 Artykuł 5 (889/2008) Zwalczanie szkodników, chorób i chwastów W przypadku, gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków …. można stosować jedynie środki, o których mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. - dokumentacja potwierdzająca potrzebę użycia danego środka.

14 Artykuł 39 (889/2008) Trzymanie zwierząt gospodarskich na uwięzi … właściwe organy mogą dopuścić trzymanie bydła na uwięzi w małych gospodarstwach, jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania się, pod warunkiem, że mają one dostęp do pastwisk w okresie wypasania i do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe.

15 Artykuł 42 (889/2008) Użycie zwierząt nieekologicznych po uzyskaniu zgody właściwego organu a) stado jest po raz pierwszy tworzone, odnawiane lub odbudowywane i drób ekologiczny nie jest dostępny - młode kury - mają mniej niż trzy dni; b) młode kury nieekologiczne do produkcji jaj mające nie więcej niż 18 tygodni do dnia 31 grudnia 2011 r. - gdy młode kury ekologiczne nie są dostępne.

16 Artykuł 62 (889/2008) Produkty pochodzenia roślinnego w okresie konwersji Produkty pochodzenia roślinnego produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne, z zastrzeżeniem że: a) przestrzegany jest okres konwersji co najmniej dwunastu miesięcy przed zbiorem plonów;

17 ZAŁĄCZNIK XII Wzór certyfikatu wydawanego podmiotowi gospodarczemu określonego w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, o którym mowa w art. 68 niniejszego rozporządzenia

18 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r. - bydło można trzymać na uwięzi w budynkach przed 24 sierpnia 2000 r., zwierzęta mają zapewniony regularny ruch, chów odbywa się zgodnie z wymaganiami dobrostanu, na wygodnie wyściełanych stanowiskach, pod indywidualną opieką, właściwy organ dopuszcza tę metodę utrzymania. - 31 grudnia 2013 na wniosek indywidualnego podmiotu gospodarczego - co najmniej dwa razy w roku wizyty kontrolne.

19 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r. - warunki w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt. Podmioty przedkładają jednostce certyfikującej plan - opis rozwiązań w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. - 31 grudnia 2013 na wniosek indywidualnego podmiotu gospodarczego - co najmniej dwa razy w roku wizyty kontrolne.

20 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 31 grudnia 2010 r. - końcowa faza tuczu owiec i świń przeznaczonych na produkcję mięsa może odbywać się w pomieszczeniu - dwa razy w roku przeprowadzane będą wizyty kontrolne. 31 grudnia 2011 r. - kastracja prosiąt może być przeprowadzana bez stosowania znieczulenia lub analgezji.

21 Co zmieniło się dla przetwórców i handlowców ?

22 Artykuł 19 (834/2007) Ogólne zasady produkcji żywności przetworzonej 2. Skład przetworzonej żywności ekologicznej: a) produkt wytwarzany jest głównie ze składników pochodzenia rolniczego Artykuł 23 (834/2007) Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną … uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji … gdy wszystkie składniki zostały wyprodukowane zgodnie z wymogami…

23 Artykuł 6 (834/2007) Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania żywności ekologicznej b) ograniczenie stosowania dodatków żywnościowych, składników nieekologicznych pełniących funkcje technologiczne i sensoryczne, mikroelementów oraz substancji pomocniczych - w minimalnym zakresie i tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub do szczególnych celów żywieniowych;

24 Artykuł 23 (834/2007) Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną 4. W odniesieniu do żywności przetworzonej terminy można stosować: a) w opisie handlowym, pod warunkiem że: (ii) co najmniej 95 % masy jej składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne;

25 Artykuł 23 (834/2007) Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną b) tylko w wykazie składników… c) w wykazie składników i w tym samym polu widzenia co opis handlowy, pod warunkiem że: (i) głównym składnikiem są produkty myślistwa lub rybactwa; (ii) zawiera inne – tylko ekologiczne – składniki pochodzenia rolniczego;

26 Artykuł 24 (834/2007) Obowiązkowe oznaczenia b) na opakowaniu żywności paczkowanej - logo (przesunięte do 1.07.2010 r); c) w tym samym polu widzenia oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty, z których wytworzono końcowy produkt: rolnictwo UE, rolnictwo spoza UE, rolnictwo UE/spoza UE.

27 Artykuł 27 (834/2007) System kontroli Wszystkie podmioty gospodarcze, z wyjątkiem: - hurtowników handlujących jedynie produktami pakowanymi - podmiotów gospodarczych sprzedających produkty końcowemu konsumentowi lub użytkownikowi - kontrola co najmniej raz w roku.

28 Artykuł 29 (889/2008) Dopuszczenie nieekologicznych składników żywności pochodzenia rolniczego przez państwo członkowskie 1. … gdy dany składnik pochodzenia rolniczego nie jest ujęty w załączniku IX, składnik ten może być stosowany … b) właściwy organ państwa członkowskiego tymczasowo zezwolił na jego stosowanie w okresie najwyżej 12 miesięcy

29 Artykuł 58 (889/2008) Warunki użycia numeru kodowego oraz miejsca pochodzenia 1. Numer kodowy organu kontroli lub jednostki certyfikującej, a) akronim określający państwo członkowskie b) termin odnoszący się do metod produkcji ekologicznej, c) numer referencyjny; d) jest umieszczane poniżej logo gdy na etykiecie jest logo. 2. Wskazanie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolnicze - bezpośrednio poniżej numeru kodowego.

30 Artykuł 95 (889/2008) Środki przejściowe 1 lipca 2010 r. – etykietowanie zgodne z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2092/91: (i) obliczanie % zawartości ekologicznych składników; (ii) numeru kodowego i/lub nazwy organu kontroli lub jednostki certyfikującej. Zapasy produktów wytwarzanych przed dniem 1 stycznia 2009 r. - do wyczerpania zapasów. 1 stycznia 2012 r. - opakowania zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/ 91

31 Czy coś zmieniło się dla konsumentów ?

32 Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: Rolnictwo i żywność ekologiczna cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Konsumenci odnoszą się z uwagą do wielu szczególnych cech żywności ekologicznej. Ma dla nich znaczenie to, że rolnictwo ekologiczne stawia na produkcję niskonakładową, na ochronę zasobów naturalnych, na różnorodność biologiczną i na dobrostan zwierząt.


Pobierz ppt "Nowe rozporządzenia UE – co zmieniło się dla rolników, producentów i handlowców Marian Szałda na podstawie materiałów Doroty Metera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google