Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGROWANA PRODUKCJA A INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGROWANA PRODUKCJA A INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN"— Zapis prezentacji:

1 INTEGROWANA PRODUKCJA A INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN
Departament Hodowli i Ochrony Roślin INTEGROWANA PRODUKCJA A INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN Warszawa, 8 kwietnia 2011 r. dr inż. Bogusław Rzeźnicki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja na potrzeby konferencji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentacja opracowana przez Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 USTAWA O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Pakiet pestycydowy” Rozporządzenie 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG Dyrektywa 2009/128/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów USTAWA O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

3 Projekt ustawy o środkach ochrony roślin ureguluje zasady
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt ustawy o środkach ochrony roślin ureguluje zasady a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu b) stosowania środków ochrony roślin c) prowadzenia integrowanej produkcji roślin d) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin e) monitorowania zatruć środkami ochrony roślin

4 Ustawa o środkach ochrony roślin – obrót i stosowanie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ustawa o środkach ochrony roślin – obrót i stosowanie Zakres zmian: Wprowadzenie usług doradczych z zakresu integrowanej ochrony roślin. Zmiana systemu szkoleń z zakresu ochrony roślin - podstawowe i uzupełniające. Wprowadzenie możliwości stosowania zmiennych stref buforowych przy stosowaniu ś.o.r. - w zależności od typu sprzętu. Umożliwienie stosowania dawek obniżonych i łącznego stosowania środków ochrony roślin. Ustanowienie systemów obligatoryjnych badań dla całego sprzętu do aplikacji ś.o.r, oraz wprowadzenie obowiązku regularnej kalibracji i kontroli stanu technicznego użytkowanego sprzętu. Przechowywanie ewidencji zabiegów i integrowanej ochrony roślin przez okres 3 lat.

5 Ustawa o środkach ochrony roślin – obrót i stosowanie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ustawa o środkach ochrony roślin – obrót i stosowanie Zakres zmian: Określenie w rozporządzeniu zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a w szczególności: warunki ograniczenia minimalnych odległości od określonych miejsc lub obiektów, w jakich można stosować ś.o.r., warunków w jakich można stosować lub przechowywać ś.o.r., warunków atmosferycznych, w jakich można stosować ś.o.r., warunków przechowywania środków ochrony roślin, warunków przygotowywania zabiegu ochrony roślin, warunków postępowania z resztkami środków ochrony roślin, warunków postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, warunków postępowania z resztkami cieczy roboczej po zabiegu, warunków postępowania podczas czyszczenia sprzętu do aplikacji ś.o.r., wymagań dla obiektów w których przechowuje się ś.o.r. sposobu ostrzegania o zamiarze wykonaniu zabiegu ś.o.r.

6 Ustawa o środkach ochrony roślin – obrót i stosowanie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ustawa o środkach ochrony roślin – obrót i stosowanie Zakres zmian: Wprowadzenie zakazu lub ograniczenie stosowania określonych grup środków ochrony roślin na wskazanych obszarach lub strefach wokół wskazanych obszarów lub obiektów. Ustanowienie systemu monitorowania zatruć środkami ochrony roślin. Opracowanie i wdrożenie Krajowego planu działania na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Zmiana zasad krajowego systemu jakości żywności – Integrowanej Produkcji od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek powszechnego stosowania od dnia 1 stycznia 2014 r. przez wszystkich profesjonalnych użytkowników, ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin.

7 Definicja integrowanej ochrony roślin:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Definicja integrowanej ochrony roślin: Integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin: Stosowanie właściwego płodozmianu. Stosowanie właściwej agrotechniki (np. zabiegi uprawowe przed siewem lub sadzeniem, optymalne terminy i normy wysiewu). Uprawę odmian odpornych/tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz kwalifikowanego materiału siewnego. Stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania.

8 Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin cd.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin cd.: Stosowanie środków higieny (dezynfekcję maszyn i opakowań podczas uprawy roślin, ich zbioru i przechowywania) - zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Ochronę i introdukcję naturalnych wrogów organizmów szkodliwych lub wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji. Podejmowanie decyzji o zastosowaniu chemicznych zabiegów ochrony roślin z uwzględnieniem: a) wyników monitoringu występowania organizmów szkodliwych, b) progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych, wskazań programów wspomagania decyzji w ochronie roślin, profesjonalnego doradztwa. Stosowanie w pierwszej kolejności metod niechemicznych w ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi.

9 Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin cd.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin cd.: Stosowanie w pierwszej kolejności środków ochrony roślin o najmniejszym niekorzystnym wpływie na zdrowie człowieka, zwierząt i środowisko. Stosowanie obniżonych dawek lub ograniczenie ilości zabiegów. Stosownie środków ochrony roślin o różnych mechanizmach działania z uwzględnieniem poziomu zagrożenia oraz rozwoju odporności. Sprawdzanie efektów zastosowanych metod ochrony roślin przy pomocy ewidencji zabiegów oraz działań monitorujących.

10 Rozporządzenia wykonawcze
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenia wykonawcze Minister określi, w drodze rozporządzenia, wymagania integrowanej ochrony roślin, mając na uwadze ograniczenie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. Minister może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób dokumentowania zasad integrowanej ochrony roślin, mając na względzie prawidłową realizację tych zasad. Minister określi w drodze rozporządzenia: 1) rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom sprawności technicznej, 2) wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom sprawności technicznej, 3) odstępy czasu w jakich przeprowadza się badania sprawności technicznej sprzętu oraz termin pierwszego badania.

11 Rolnictwo konwencjonalne – zgodne z przepisami prawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolnictwo konwencjonalne – zgodne z przepisami prawa Kontrole w ramach Cross-Compliance obejmują m.in.: zagadnienia ochrony środowiska naturalnego zdrowie publiczne zdrowotność roślin (od 2014 integrowana ochrona)

12 Integrowana Produkcja od 2014 r. Zakres zmian:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Integrowana Produkcja od 2014 r. Zakres zmian: Przekazanie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin podmiotom certyfikującym; Podmiot certyfikujący będzie prowadził rejestr producentów rolnych, którzy zgłosili zamiar stosowania IP; Podmiot certyfikujący będzie prowadził kontrolę producentów rolnych stosujących IP; Za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań, oraz za przeprowadzenie badań podmiot certyfikujący będzie mógł pobrać opłatę; Poświadczeniem stosowania IP będzie certyfikat wydawany przez podmiot certyfikujący, na okres niezbędny do zbycia płodów rolnych, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

13 Integrowana Produkcja od 2014 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Integrowana Produkcja od 2014 r. Zasady upoważnienia podmiotów certyfikujących: Działalność w zakresie certyfikacji w IP będzie prowadzona przez podmiot upoważniony przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce prowadzenia działalności; Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w IP będzie wydawane, w drodze decyzji; Upoważnionym do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin będzie mógł być podmiot, który posiada akredytację w zakresie certyfikacji wyrobów udzieloną w trybie przepisów o systemie oceny zgodności i zapewni prowadzenie kontroli przestrzegania zasad IP przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie.

14 Integrowana Produkcja od 2014 r. Warunki uzyskania certyfikatu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Integrowana Produkcja od 2014 r. Warunki uzyskania certyfikatu: Ukończenie szkolenia w zakresie IP i posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia; Prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora; Stosowanie nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, na podstawie analiz gleby lub roślin; Udokumentowanie prowadzenia działań związanych z IP; Przestrzeganie przy produkcji, zbiorze i przechowywaniu płodów rolnych zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach; W próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, nie stwierdzono przekroczenia NDP środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

15 Integrowana Produkcja od 2014 r. Nadzór PIORiN nad IP:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Integrowana Produkcja od 2014 r. Nadzór PIORiN nad IP: Wojewódzki inspektor, będzie prowadził kontrolę zgodności działalności podmiotów certyfikujących, w ramach której: 1) Sprawdzi stosowanie przez podmioty certyfikujące procedur kontrolnych i kwalifikacje posiadane przez osoby prowadzące czynności kontrolne oraz dokona sprawdzenia dokumentów dotyczących tych czynności; 2) Sprawdzi u producentów rolnych stosujących IP prawidłowość przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad IP, prowadzonej przez podmioty certyfikujące; 3. Po stwierdzeniu, że rośliny lub produkty roślinne, dla których zostały wydane certyfikaty, zawierają przekroczenia NDP środków ochrony roślin lub poziomów azotanów, azotynów lub metali ciężkich, w drodze decyzji, unieważni certyfikaty wydane dla tych roślin lub produktów roślinnych.

16 Rozporządzenie wykonawcze Minister określi w drodze rozporządzenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie wykonawcze Minister określi w drodze rozporządzenia: kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania zasad integrowanej produkcji roślin, wzór certyfikatu, - mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu certyfikacji w IP roślin oraz ujednolicenie wydawanych certyfikatów.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INTEGROWANA PRODUKCJA A INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google