Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie-rolnictwo ekologiczne ul. Grzegórzecka 77 Kraków www.cobico.pl BIURO CERTYFIKACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie-rolnictwo ekologiczne ul. Grzegórzecka 77 Kraków www.cobico.pl BIURO CERTYFIKACJI."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie-rolnictwo ekologiczne ul. Grzegórzecka 77 Kraków BIURO CERTYFIKACJI

2 2 Wstęp zRolnictwo Ekologiczne - określane również jako: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. zJest to system trwały, samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny. zProdukcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposób uzyskania produktu rolniczego, w którym zastosowano w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, nie naruszające równowagi przyrodniczej.

3 BIURO CERTYFIKACJI 3 Procedura certyfikacji produkcji rolniczej z Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikat z Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację z Kontrola gospodarstwa z Ocena dokumentacji z Decyzja o wydaniu certyfikatu z Nadzór z Oznaczanie znakiem zgodności

4 BIURO CERTYFIKACJI 4 Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikat zPrzekazanie informacji o procesie certyfikacji: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U nr 93 poz.898) i rozporządzenia do powyższej Ustawy, rozporządzenie Rady EWG 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991r., Z wejściem w życie nowej Ustawy o Rolnictwie Ekologicznym zostanie wprowadzone Rozporządzenie 834/2007, które zastąpi obecnie obowiązujące oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania powyższego rozporządzenia, procedurę dotyczącą certyfikacji i zasady nadzoru nad certyfikatem, zasady zawieszania, cofania i unieważniania certyfikatów, procedurę naruszeń i sankcji, procedurę odwołań i reklamacji, informacje o opłatach za certyfikację.

5 BIURO CERTYFIKACJI 5 Wniosek o certyfikację zPrzekazywanie wnioskodawcy Wniosku o przeprowadzenie certyfikacji (Formularz nr P-15/1F) zDo wniosku Producent zobowiązany jest dołączyć: Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący gospodarstwa rolnego oraz mapę ewidencyjną z zaznaczonymi działkami Formularz zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym (Formularz nr FZ-01/04) - nie dotyczy to producentów posiadający certyfikat zgodności lub posiadający status gospodarstwa w okresie przestawiania, (każdorazowo w przypadku zmian w działalności) Umowę dzierżawy (jeżeli dotyczy)

6 BIURO CERTYFIKACJI 6 Wniosek o certyfikację zDo wniosku Producent zobowiązany jest dołączyć: Producent posiadający już certyfikat lub posiadający status gospodarstwa w okresie przestawiania wydany przez inną jednostkę certyfikującą niż BC COBICO dostarcza kserokopię certyfikatu i zaświadczenie o statusie producenta wydane przez poprzednią jednostkę certyfikującą z ewentualnymi zaleceniami. zWraz z wnioskiem klient wnosi opłatę wstępną w oparciu o cennik BC

7 BIURO CERTYFIKACJI 7 Stawki dotacji w roku 2008 do 5 ha użytków rolnych powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych -750 powyżej 100 ha użytków rolnych-800 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 kwietnia 2007 r., w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U.2007 nr 67 poz.446)

8 BIURO CERTYFIKACJI 8 Terminy składania dokumentów z Nowi producenci – cały rok (brak uzgodnionego terminu). Rozpoczęcie realizacji pakietu w chwili złożenia wniosku z Producent posiadający certyfikat zgodności lub posiadający status gospodarstwa w okresie przestawiania: termin składania wniosków o certyfikację do 31 stycznia (dotyczy COBICO)

9 BIURO CERTYFIKACJI 9 Rejestracja wniosku zW terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku pracownik BC COBICO dokonuje jego oceny pod względem formalnym. zW przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i załączonej dokumentacji następuje rejestracja wniosku z datą jego wpływu oraz nadanie numeru producenta.

10 BIURO CERTYFIKACJI 10 Kontrola gospodarstwa zGospodarstwo podlega co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z posiadaczem gospodarstwa, kontroli pełnej (tzw. rocznej). zBC COBICO w okresie przestawiania jak i posiadania certyfikatu może zlecić przeprowadzenie doraźnych, nieodpłatnych kontroli w wyżej wspomnianym zakresie, jak również pobór próbek wyrobów, bez uprzedniego powiadomienia posiadacza gospodarstwa rolnego.

11 BIURO CERTYFIKACJI 11 Decyzja o wydaniu certyfikatu Ocena dokumentacji Brak rozbieżności Decyzja o wydaniu certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania Wystąpienie rozbieżności Rozpatrzenie wniosku przez Komitet Techniczny Decyzja o odmowie wydania certyfikatu/przyznania statusu gospodarstwa w okresie przestawiania Ocenę wniosku przeprowadzona jest w terminie do 30 dni od daty kontroli. Termin wydania decyzji zgodnie z harmonogramem spotkań Komitetu Technicznego

12 BIURO CERTYFIKACJI 12 Wydanie certyfikatu zCertyfikaty wydawane są na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. zW przypadku gospodarstw rolnych przestawiających swoją produkcję na metody ekologiczne certyfikat wydawany jest po 2 latach przestawiania produkcji w gospodarstwie na produkcję metodami ekologicznymi.

13 BIURO CERTYFIKACJI 13 Nadzór zNadzór nad wydanymi certyfikatami obejmuje: nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez producentów, kontrole doraźne gospodarstw ekologicznych. zW przypadku wystąpienia naruszeń, stosowane są odpowiednie sankcje proporcjonalnie do skali naruszenia.

14 BIURO CERTYFIKACJI 14 Zagadnienia z Rozporządzenie Rady 2092/91 oraz Rozporządzenia Rady 834/2007 zOkres przestawiania( konwersji ) gospodarstwa rozpoczyna się najwcześniej z chwilą poinformowania przez podmiot gospodarczy jednostki certyfikującej. zgrunty podlegają okresowi przestawiania zazwyczaj przez co najmniej 2 lata przed siewem lub, w przypadku łąki, przez co najmniej 2 lata przed wykorzystywaniem ich do produkcji pasz ekologicznych lub, w przypadku upraw wieloletnich innych niż rośliny łąkowe, co najmniej 3 lata przed pierwszym zbiorem produktów. zOkres przestawiania może ulec skróceniu bądź wydłużeniu, ale dopiero po rozpatrzeniu właściwego organu (w Polsce GIJHARS)

15 BIURO CERTYFIKACJI 15 Produkcja roślinna. Żyzność i biologiczna aktywność gleby: zuprawę roślin strączkowych, zielonek lub roślin głęboko korzeniących się, w odpowiednim wieloletnim płodozmianie; zwłączenie nawozu pochodzącego od zwierząt gospodarskich z ekologicznej produkcji zwierzęcej zgodnie z przepisami i ograniczeniami (nie więcej niż 170 kg N/ha) zwłączenie innych materiałów organicznych, kompostowanych lub niekompostowanych, z gospodarstw produkujących zgodnie z zasadami rol. ekologicznego zNie stosuje się mineralnych nawozów azotowych

16 BIURO CERTYFIKACJI 16 Nawozy organiczne lub mineralne. zpreparaty na bazie roślin lub mikroorganizmów, niezmodyfikowanych genetycznie, preparaty pochodzące z mączek skalnych, obornika gospodarskiego lub roślin. zkwalifikowanie oraz wykaz nawozów lub środków poprawiających właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

17 BIURO CERTYFIKACJI 17 Zwalczane szkodników, chorób i chwastów. zdobór stosownych gatunków i odmian, zwłaściwy płodozmian, zuprawa mechaniczna, zochrona naturalnych wrogów szkodników poprzez zapewnienie im dogodnych warunków (np. żywopłoty, tereny gniazdowania, wpuszczenie drapieżników), zodchwaszczanie płomieniem. zpo produkty, o których mowa w Załączniku II można sięgać jedynie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia uprawy. zkwalifikowanie oraz wykaz środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

18 BIURO CERTYFIKACJI Nasiona i wegetatywny materiał rozmnożeniowy Można stosować: Materiał rozmnożeniowy z jednostki w trakcie konwersji (własny); Pochodzący z gospodarstwa ekologicznego lub znajdujący się na liście PIORiN jako nasiona lub sadzonki ekologiczne konwencjonalny ale po otrzymaniu zgody od WIORIN 18

19 BIURO CERTYFIKACJI 19 Produkcja zwierzęca zProdukcja zwierzęca stanowi nieodłączną część wielu gospodarstw rolnych, które zajmują się rolnictwem ekologicznym. zZaspakaja potrzeby nawozowe w gospodarstwie.

20 BIURO CERTYFIKACJI 20 Pochodzenie zwierząt zPrzy wyborze ras lub odmian należy brać pod uwagę zdolność zwierząt do przystosowania się do miejscowych warunków; ich żywotność i odporność na choroby, możliwością uniknięcia określonych chorób lub problemów zdrowotnych związanych z niektórymi rasami lub odmianami wykorzystywanych w intensywnej produkcji. Pierwszeństwo należy dać rodzimym rasom i odmianom. zZwierzęta gospodarskie muszą pochodzić z jednostek produkcyjnych ekologicznych. Ten system produkcji należy utrzymać w ciągu całego ich życia. zRozporządzenie na zasadzie odstępstwa po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu zgody organu lub jednostki kontrolnej dopuszcza wprowadzenie zwierząt nie spełniające w/w wymogów.

21 BIURO CERTYFIKACJI Pochodzenie zwierząt cd. Można wprowadzić : Do 10% dorosłych zwierząt koniowatych, bydła lub 20% dorosłych świń, owiec, kóz (dotyczy gospodarstw powyżej 10 szt. bydła lub 5 szt. trzody, owiec, kóz) Maksymalnie jedno zwierzę jeżeli produkcja jest mniejsza od podanej powyżej. Odsetek ten można zwiększyć po uzgodnieniu z odpowiednim organem kiedy: Zwiększa się gospodarstwo, Zmienia się rasę, Zmienia się specjalizację w chowie zwierząt.

22 BIURO CERTYFIKACJI 22 Konwersja Rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa -Okresy konwersji dla zwierząt: z12 miesięcy w przypadku zwierząt z rodziny koniowatych i bydła (łącznie z gatunkami bubalus i bizon) przeznaczonych do produkcji mięsnej, a w każdym przypadku, przez co najmniej trzy czwarte ich życia, z6 miesiący w przypadku małych przeżuwaczy, świń i zwierząt przeznaczonych do produkcji mleka, z10 tygodni dla drobiu do celów produkcji mięsnej, wprowadzonego przed trzecim dniem życia, z6 tygodni dla drobiu przeznaczonego do produkcji jaj.

23 BIURO CERTYFIKACJI 23 Karmienie zPasze własne lub z gospodarstw ekologicznych, zTucz jest dozwolony w takim zakresie, w jakim jest on odwracalny na każdym etapie procesu chowu. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt. zMłode ssaki należy karmić mlekiem naturalnym, najlepiej mlekiem matki przez okres, który powinien wynosić, zależnie od gatunku, co najmniej 3 miesiące dla bydła i zwierząt z rodziny koniowatych, 45 dni dla owiec i kóz oraz 40 dni dla świń. zNa zasadzie odstępstwa dopuszcza się stosowanie w ograniczonej proporcji konwencjonalnych pasz dla zwierząt innych niż roślinożerne( 10% do 31 stycznia 2009 lub 5% do 31 grudnia 2011)

24 BIURO CERTYFIKACJI Karmienie zZwierzęta ekologiczne można wypasać na obszarze konwencjonalnym w trakcie spędu z jednego pastwiska na drugie, ale dawka pokarmowa w tym przypadku nie może przekroczyć 10%

25 BIURO CERTYFIKACJI Trzymanie zwierząt na uwięzi Za zgodą jednostki rozp.2092/91; Właściwe organy rozp. 834/2007 (Małe gospodarstwa jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednio do ich zachowania, pod warunkiem że mają dostęp do wybiegów)

26 BIURO CERTYFIKACJI 26 Zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne. zdobór odpowiednich ras i odmian, zstosowanie praktyk gospodarskich odpowiednich do wymagań każdego gatunku, silnie wzmacniających odporność na choroby i zapobiegających infekcjom, zstosowanie wysokiej jakości paszy, wraz z zapewnianiem regularnego ruchu i dostępu do pastwiska, zzapewnienie odpowiedniej obsady zwierząt gospodarskich, zWeterynaryjne produkty lecznicze stosowane w rolnictwie ekologicznym muszą spełniać następujące zasady: leki roślinne, produkty homeopatyczne i pierwiastki śladowe oraz produkty wymienione w części C pkt 3 załącznika II zdopuszcza się zastosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych lub antybiotyków na odpowiedzialność lekarza weterynarii;

27 BIURO CERTYFIKACJI Produkcja równoległa zJednostki produkcyjne mogą prowadzić na tym samym obszarze produkcję ekologiczną i konwencjonalną pod warunkiem że: zbudynki i działki są odpowiednio oddzielone; zgatunki uprawianych roślin nie powtarzają się.

28 BIURO CERTYFIKACJI c.d zZwierzęta konwencjonalne mogą przebywać w ograniczonym okresie na działkach ekologicznych po uzgodnieniu z jednostką i przedstawieniu planu wypasu sporządzonego przez doradcę

29 BIURO CERTYFIKACJI 29 Praktyki prowadzenia gospodarstwa. zdopuszcza się sztuczną inseminację, zzabronione jest systematyczne wykonywanie takich działań jak mocowanie elastycznej taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogona i piłowanie zębów, kształtowanie dziobów lub usuwanie rogów, zdopuszcza się przeprowadzanie zabiegów kastracyjnych, zzabronione jest trzymanie zwierząt gospodarskich na uwięzi, zTransport, zIdentyfikowanie produktów zwierzęcych, zGospodarowanie nawozami naturalnymi, zPomieszczenia inwentarskie i wybiegi.

30 Dokumentacja w gospodarstwie ekologicznym Dokumentację należy prowadzić na: formularzach Rejestr Działalności Rolnośrodowiskowej ( druk ARiMR), Księgi Rejestru Stada (druk ARiMR), Zapisy prowadzone w dowolnej formie np. 30

31 BIURO CERTYFIKACJI 31 Dokumentacja produkcji roślinnej w gospodarstwie Data/terminUprawiana roślina Działanie gospodarcze/rodzaj zabiegu* PszenicaZakup 300 kg pszenicy do siewu od …. Wysiew na działce nr 3 w dniu … Pszenica (nawóz) Zakup nawozu (nazwa) w ilości … z …. Wysiew na działce nr 3 w dniu … PszenicaSprzedaż 200 kg pszenicy na targowisku w... (lub nazwisko nabywającego, nazwa firmy….) *- np. zakup środków do produkcji (nasiona, nawozy…), sprzedaż płodów rolnych, ważniejsze zabiegi agrotechniczne, pielęgnacyjne, ochronne …

32 BIURO CERTYFIKACJI 32 Dokumentacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie Data/terminGatunek/ grupa zwierząt Działanie gospodarcze/rodzaj zabiegu* Krowa mlecznaZakup krowy mlecznej od Jana Kowalskiego zamieszkałego w …., gospodarstwo ekologiczne nr … BydłoZakup paszy (dodatku mineralnego) sklep w … ProsiętaSprzedaż 5 szt. prosiąt (gdzie /komu) * - np. zakup i sprzedaż zwierząt, zakup paszy, leczenie zwierząt i inne.

33 BIURO CERTYFIKACJI 33 Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne (na ha) z Uprawy rolnicze (bez certyfikatu) 840 PLN z Uprawy rolnicze (z certyfikatem) 790 PLN zTrwałe użytki zielone (bez certyfikatu) 330 PLN z Trwałe użytki zielone (z certyfikatem) 260 PLN z Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu) 1550 PLN z Uprawy warzywnicze (z certyfikatem) 1300 PLN z Uprawy zielarskie (bez certyfikatu) 1150 PLN z Uprawy zielarskie (z certyfikatem) 1050 PLN z Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (bez certyfikatu) 1800 PLN zUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe (z certyfikatem) 1540 PLN zUprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostałe (bez certyfikatu)800 PLN z Uprawy specjalne - sadownicze i jagodowe pozostałe (z certyfikatu) 650PLN


Pobierz ppt "Szkolenie-rolnictwo ekologiczne ul. Grzegórzecka 77 Kraków www.cobico.pl BIURO CERTYFIKACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google