Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 11.06.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 11.06.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 11.06.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP

2 Warszawa, BUF, 11.06.2010 2 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Cykl koniunkturalny Napływ funduszy unijnych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 Potrzeba zabezpieczenia realizowanych kontraktów i przedsięwzięć inwestycyjnych Rosnąca świadomość kadry zarządzającej w zakresie zarządzania portfelem należności przedsiębiorstw G ŁÓWNE CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA PRODUKTY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

3 Warszawa, BUF, 11.06.2010 3 CZYNNIKI MAKROEKONICZNE Wahania cyklu koniunkturalnego Inflacja Wzrost bezrobocia Spadek konsumpcji i inwestycji zagranicznych Narodowa Strategia Spójności, środki unijne Dynamiczne inwestycje infrastrukturalne GOSPODARKA UBEZPIECZENIA FINANSOWE UBEZPIECZENIA FINANSOWE

4 Warszawa, BUF, 11.06.2010 4 CYKL KONIUNKTURALNY Cykl koniunkturalny jest ważnym elementem kształtującym rynek ubezpieczeń finansowych PKB w Polsce w latach 1995 - 2009

5 Warszawa, BUF, 11.06.2010 5 KRYZYS RYNKU FINANSOWEGO A KRYZYS W GOSPODARCE KRYZYS RYNKU FINANSOWEGO A KRYZYS W GOSPODARCE REALNEJ SKALA PROBLEMÓW Mniejsza dostępność środków finansowych oraz wzrost ich ceny i konieczność ich zabezpieczenia Spadek inwestycji Spadek konsumpcji Pogorszenie zdolności do regulowania zobowiązań płatniczych Wyłudzenia i brak zapłaty w obrocie gospodarczym oraz brak wypłacalności przedsiębiorstw

6 Warszawa, BUF, 11.06.2010 6 RYZYKO W warunkach załamania koniunktury gospodarczej (kryzysu finansowego) utrzymanie płynności finansowej nabiera szczególnego znaczenia. Praktyka pokazuje, że przyczyną większości upadłości jest właśnie utrata płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa. RYZYKO TO NIEPEWNOŚĆ NASZEJ PRZYSZŁOŚCI I NIEODZOWNA CZĘŚĆ NASZEJ RZECZYWISTOŚCI.

7 Warszawa, BUF, 11.06.2010 7 RYZYKO RYZYKO RYNKOWE RYZYKO OPERACYJNE RYZYKO PRAWNE /PODATKOWE RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI RYZYKO KREDYTOWE RYZYKO CZYNNIKI WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE STOPY PROCENTOWEJ CEN SUROWCÓW I WYROBÓW WALUTOWE

8 Warszawa, BUF, 11.06.2010 8 Istota zastosowania gwarancji ubezpieczeniowej i ubezpieczeń w PPP ADEKWATNY PODZIAŁ RYZYK – LEPSZA KONTROLA ZARZĄDZANIE POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA (REALIZACJI INWESTYCJI/BUDOWY, OPERACYJNE, FINANSOWE, LOKALNE, GLOBALNE),,WARTOŚĆ WNOSZONA PRZEZ STRONY JAKOŚĆ REALIZACJI ZADANIA

9 Warszawa, BUF, 11.06.2010 9 E TAPY REALIZACJI PROCESU INWESTYCJI ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU / KONKURSIE Gwarancja zapłaty wadium ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA Gwarancja należytego wykonania kontraktu (EFS) Gwarancja zwrotu zaliczki (EFS) PODPISANIE KONTRAKTU ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek WYPŁATA ZALICZKI

10 Warszawa, BUF, 11.06.2010 10 Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP 1.Ryzyko odstąpienia od podpisania umowy po wybraniu partnera prywatnego. Podmiot publiczny może to ryzyko zabezpieczyć np. gwarancją zapłaty wadium. 2.Ryzyka dotyczące przygotowania procesu przetargowego, w tym zaniechanie wykonania podpisanej umowy przez partnera prywatnego, w szczególności ryzyko rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia. Zbadanie zasadności i rentowności realizacji projektu w formule PPP może wymagać współpracy z podmiotem prywatnym np. kancelariami prawnymi, firmami doradczymi lub przyszłym parterem prywatnym. Podmiot publiczny może potencjalnie to ryzyko zabezpieczyć np. gwarancją należytego wykonania kontraktu.

11 Warszawa, BUF, 11.06.2010 11 Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP 3.Ryzyka związane z pozyskaniem źródeł finansowania na realizację przedsięwzięcia wpływające na koszt, wielkość środków oraz terminy dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Każde przedsięwzięcie wymaga środków. Ze względu na regulacje dotyczące finansów publicznych udział partnera publicznego w finansowaniu jest mocno ograniczony. W przypadku gdy partner prywatny nie dysponuje środkami własnymi, finansowanie zewnętrzne może wymagać ustanowienia stosownych zabezpieczeń prawnych. W sytuacji braku możliwości ustanowienia zabezpieczenia lub niewystarczającej wysokości aktywów, które mogą stanowić zabezpieczenie, można rozważyć ubezpieczenie spłat rat kredytu do czasu ustanowienia hipoteki lub też ubezpieczenia spłaty kredytu zawieranego np. na 3 lata z opcją odnawiania na okres następny pod warunkiem renegocjacji warunków, w tym wysokości. Czynnikiem mogącym wpłynąć na obniżenie wymogów dotyczących poziomu zabezpieczeń może być fakt, iż przedsięwzięcie to będzie współfinansowane ze środków publicznych. Czynnik ten zmniejsza ryzyko funkcjonowania oraz dodatkowo może zostać wykorzystany jako zabezpieczenie poprzez umowę sprzedaży strumienia środków publicznych na rzecz banku.

12 Warszawa, BUF, 11.06.2010 12 Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP 4.Ryzyka związane z budową i eksploatacją obiektu – w szczególności: ryzyko opóźnienia w rozpoczęciu/ zakończeniu robót ryzyko niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych kosztów standardów wykonania robót, ryzyko wystąpienia wad i usterek fizycznych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego Ta klasa ryzyk związana z procesem budowy/ modernizacji infrastruktury jest standardowo zabezpieczana ubezpieczeniami majątkowymi np.: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu – w wyniku żywiołów (odtworzenie mienia), ubezpieczenie utraty zysku wskutek opóźnień w realizacji inwestycji – w wyniku żywiołów, ubezpieczenie mienia od żywiołów, od kradzieży, maszyn od awarii, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia), program ochronny – zabezpieczenie życia i/lub zdrowia pracownika i jego rodziny, program zdrowotny – stała i kompleksowa opieka medyczna oraz OC, a także gwarancjami kontraktowymi należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek.

13 Warszawa, BUF, 11.06.2010 13 Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP 5.Ryzyka związane z funkcjonowaniem działalności na zakładanym poziomie jakości w ramach PPP w szczególności: ryzyko popytu – mierzone na bazie rentowności Ze względu na długi okres zakładanej działalności oraz funkcje w ramach modelu PPP, istotnym jest kwestia prowadzonej działalności. Ze względu na zmienne w czasie czynniki mikro i makroekonomiczne nie jest możliwe oszacowanie np. poziomu popytu czy cen świadczonych usług oraz poziomu jednostkowych dopłat leżących po stronie partnera publicznego. W obopólnym interesie jest efektywne prowadzenie działalności. W przypadku długotrwałej utraty rentowności tracą obydwie strony. Ryzyko to może być zabezpieczane na dwa sposoby: straty pośrednie z przyczyn losowych/zobowiązania (poza ryzykiem rynkowym) na bazie tzw. business interruption, OC działalności oraz w ramach ubezpieczeń kontraktowych, ubezpieczenie na okres przejściowy (np. przez 6 miesięcy) – po wystąpieniu zdarzenia polegającego np. na spadku efektywności mierzonej indywidualnie dla danego projektu określonym wskaźnikiem przez dany okres, poniżej poziomu określonego w umowie. Ubezpieczyciel pokrywałby określoną indywidualnie w warunkach umowy część strat poniesioną w okresie przejściowym. W ryzyku tym partycypować powinien zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny. ryzyko prowadzenia działalności o profilu zgodnym z interesem partnera publicznego – można zabezpieczyć w postaci kaucji lub gwarancji odnawialnej np. o rocznym okresie obowiązywania

14 Warszawa, BUF, 11.06.2010 14 G WARANCJA UBEZPIECZENIOWA Dłużnik, Zobowiązany, Wykonawca GWARANCJA WNIOSEK UMOWA O GWARANCJĘ ZABEZPIECZENIA SKŁADKA Wierzyciel, Inwestor, Beneficjent gwarancji Umowa Kontrakt Zobowiązanie GWARANT PZU SA

15 Warszawa, BUF, 11.06.2010 15 K RYTERIA OCENY OFERTY GWARANTA Treść gwarancji – akceptowalność przez Beneficjenta Wymagane zabezpieczenia Treść umowy zlecenia Możliwość umowy generalnej Profesjonalizm obsługi Szybkość obsługi Akceptowalność osoby gwaranta Sposób płatności za usługę Treść gwarancji - ochrona interesu wnioskodawcy Cena Okres ochronny

16 Warszawa, BUF, 11.06.2010 16 K ORZYŚCI DLA WNIOSKODAWCY GWARANCJI Potwierdzenie wiarygodności firmy jako partnera w interesach Prosty sposób na spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia Koszt gwarancji jest kosztem kwalifikowanym KORZYŚCI DLA WNIOSKODAWCY GWARANCJI – BENEFICJENTA ŚRODKÓW

17 Warszawa, BUF, 11.06.2010 17 O CENA RYZYKA UDZIELANIA GWARANCJI Ubezpieczenia związane z kontraktem Niefinansowe aspekty wiarygodności wnioskodawcy Osoba Beneficjenta Techniczne zdolności wykonania kontraktu OCENA RYZYKA UDZIELENIA GWARANCJI Kondycja finansowa wnioskodawcy Doświadczenie Treść gwarancji Zabezpieczenia Zobowiązanie zabezpieczane gwarancją Determinacja OCENA RYZYKA UDZIELENIA GWARANCJI

18 Biuro Ubezpieczeń Finansowych otrzymało EUROPRODUKT ROKU I NICJATYWY PZU SA Warszawa, BUF, 11.06.2010Biuro Ubezpieczeń Finansowych 18

19 Warszawa, BUF, 11.06.2010 19 MY WSKAŻEMY LEPSZĄ DROGĘ PZU SA GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

20 Warszawa, 11.06.2010 Elwira Ostrowska-Graczyk Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa Tel. 022/ 582 25 10, 582 38 34 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Warszawa, 11.06.2010 Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google