Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i Zarządzanie Zmiany innowacyjne w organizacjach (wykład 05ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i Zarządzanie Zmiany innowacyjne w organizacjach (wykład 05ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i Zarządzanie Zmiany innowacyjne w organizacjach (wykład 05ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni

2 2 Plan wykładu 05 OiZns 1.Istota zmiany 2.Zmiany innowacyjne 3.Innowacyjne zarządzanie organizacją 4.Model cyklu realizacji zmiany innowacyjnej 5.Bariery innowacyjności dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

3 3 Istota zmiany zmiana – efekt celowego i świadomego działania; najczęstsza przyczyna zmiany – otoczenie burzliwe pole; obszar zmiany – korekta, modyfikacja stosunków na linii: człowiek-technika-zasoby w wymiarze przestrzennym, czasowym lub jakościowym; istota zmiany – przejście organizacji ze stanu dotychczasowego do innego, jednoznacznie odmiennego. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

4 4 Charakter zmian zmiana: kategoria przyczynowo-skutkowa charakter zmian – zdeterminowany autonomią decyzyjną organizacji (centralizacja/decentralizacja). przyczyny (źródła zmian) koszt procesu (rozmiar zmian) skutek (efekt zmian) dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

5 5 Rodzaje zmian wg źródła zmian (przyczyna): 1.zmiana samoistna; 2.zmiana wymuszona. wg rozmiaru zmian (koszt procesu): 1.zmiana zachowawcza; 2.zmiana rozwojowa. wg ocenionego efektu zmiany (skutek): 1.zmiana pozytywna; 2.zmiana negatywna. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

6 6 Krzywa zmiany w organizacji dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

7 7 Zmiana spowodowana motywatorem negatywnym lub pozytywnym dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

8 8 Etapy przeprowadzania zmian w organizacji dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

9 9 Przestrzenny model zmian dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

10 10 Zmiany innowacyjne ZMIANY INNOWACYJNE = Zmiany rozwojowe (podnoszące stopień zorganizowania i sprawność funkcjonowania) o pozytywnym charakterze (realne wyniki użyteczne są dodatnie), dokonywane samoistnie (jako działania dostosowawcze wyprzedzające) lub jako działania wymuszone przez dynamikę zmian otoczenia. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

11 11 Istota innowacji etymologia: wprowadzenie nowości, fazy wdrożenia postępu naukowo-technicznego; ujęcie rzeczowe: wprowadzony nowy wytwór (towar, przedmiot, schemat organizacyjny); ujęcie czynnościowe: czynność wprowadzenia, wdrożenia nowego wytworu lub modyfikacja, zmiana w przyjętym sposobie postępowania, istniejącym układzie elementów (schemat, struktura organizacyjna, proces technologiczny). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

12 12 Rodzaje innowacji innowacje w sferze życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturowego; innowacje (tzw. menedżerskie) w sferze zarządzania organizacjami podnoszące efektywność funkcjonowania: –w krótkim okresie = innowacje taktyczne; –w długim horyzoncie czasowym = innowacje strategiczne. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

13 13 Innowacje menedżerskie INNOWACJE MENEDŻERSKIE = Reakcja organizacji na istniejące lub przewidywane potrzeby społeczne, polegająca na wprowadzaniu zmian technicznych, strukturalnych i organizacyjnych wpływających korzystnie na ekonomikę, rozwój i wizerunek organizacji w jej otoczeniu. Formy innowacji menedżerskich: 1.doskonalenie i dalszy rozwój już wytwarzanych wyrobów i procesów produkcyjnych (technologia); 2.doskonalenie organizacji pracy, produkcji i zarządzania oraz kierowania ludźmi; 3.wprowadzanie nowych technologii high-tech i nowych produktów wytwarzanych w ich oparciu; 4.doskonalenie form dystrybucji i zbytu (marketing). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

14 14 Obszary innowacyjności w organizacji dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

15 15 Źródła innowacji nowe pomysły są bezwartościowe zanim nie zostaną sformułowane, sformalizowane, ocenione, oszacowane i dostosowane do realizacji; musi istnieć w organizacji dostęp do źródeł innowacji, informacji, pomysłów i sposób ich przetwarzania (SIM); źródła innowacji: zdarzenia, wiedza, informacje generujące idee, pomysły, projekty będące przyczyną poszukiwania, wynajdywania nowych wytworów i podejmowania zmian organizacyjnych; typy źródeł innowacji: 1.zewnętrzne (instytucje naukowo-techniczne, konferencje itp.); 2.wewnętrzne (kreatywność kadry menedżerskiej). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

16 16 Źródła innowacyjności w organizacji i jej otoczeniu dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

17 17 Efekty innowacji 1.główne źródło pokonywania barier funkcjonowania organizacji w otoczeniu burzliwe pole; 2.kluczowy czynnik rozwoju organizacji i gospodarki; 3.nadanie zasobom nowych możliwości tworzenia bogactwa organizacji, kreacja otoczenia i generowanie zachowań nabywczych. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

18 18 Efekty innowacji są możliwe do zaobserwowania na co dzień (np. Kinect) dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

19 19 Cele i zadania innowacji dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

20 20 Imperatyw innowacji ogromne zapotrzebowanie społeczne na innowacje technologiczne (oszczędzanie energii, komunikacja, ochrona zdrowia); pływanie z prądem prowadzi do kryzysu i w efekcie do upadku organizacji; konieczność kreowania systemowej polityki zmian w organizacji systematic policy of abandoning i budowy potencjału innowacyjnego (B+R, laboratoria, prototypy, testy, komercjalizacja). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

21 21 Zarządzanie innowacyjne ZARZĄDZANIE INNOWACYJNE = zinstytucjonalizowany i sformalizowany mechanizm tworzenia, rozwijania i promowania nowych idei, pomysłów i rozwiązań organizacyjnych zapewniających organizacji stałą (permanentną, immanentną) zdolność działań innowacyjnych ułatwiających elastyczne reagowanie na zmiany w otoczeniu oraz realizację obranej strategii. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

22 22 Efekty zarządzania innowacyjnego wykształcenie dynamizmu innowacyjnego w organizacji – cykle realizacji zmian. uzyskanie przewagi w domenie działania poprzez: 1.wprowadzanie nowych wyrobów (nowa jakość); 2.stosowanie nowych metod produkcji; 3.otwarcie nowych rynków; 4.zdobywanie nowych źródeł surowców; 5.wprowadzenie nowych gałęzi przemysłu i nowej organizacji produkcji. zmiana własności ( państwowa prywatna). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

23 23 Realizacja zmian innowacyjnych zakres wiedzy menedżerskiej: 1.znajomość zasad funkcjonowania organizacji w otoczeniu; 2.umiejętność kreatywnego myślenia wg kryterium funkcji celu organizacji jako całości - myślenie strategiczne; 3.umiejętność osiągania synergii celów w działaniach kierowniczych; 4.znajomość procesu generowania oraz implementacji zmian: model cyklu realizacji zmiany; bariery implementacji innowacji. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

24 24 Model cyklu realizacji zmiany dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

25 25 Rozpoznanie problemu konkretyzacja potrzeby zmiany: –synteza działań: 1.ustalenie faktycznego stanu organizacji i warunków zewnętrznych; 2.nabycie przeświadczenia o potrzebie, konieczności zmiany. –symptom określający zakończenie etapu: 1.potrzeba pobudza do sformułowania imperatywu zmiany i wyzwala dążenie do jego realizacji. konkretyzacja celu i zakresu zmiany: –synteza działań: 1.prace diagnostyczne; 2.zidentyfikowanie problemu; 3.diagnoza stanu organizacji w oparciu o opinie ekspertów. –symptom określający zakończenie etapu: 1.wyraźny, sformalizowany obraz, program osiągnięcia zmiany, urzeczywistnienie - zaspokojenie potrzeby. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

26 26 Prace diagnostyczno-projektowe 1.wybór metody przeprowadzenia zmiany (kompleksowa, odcinkowa); 2.wybór strategii projektowania zmiany (diagnostyczna, prognostyczna); 3.preparacja prac projektowych; 4.projektowanie wariantów rozwiązań zmiany (optimum): –synteza działań: 1.określenie celów i priorytetów; 2.sporządzenie projektów (plan, wykonawcy budżet, koszty, terminy); 3.akceptacja projektu optymalnego. –symptom określający zakończenie etapu: 1.organizacja posiada sformalizowany plan realizacji zmiany (innowacji). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

27 27 Wprowadzenie wybranego projektu ( uzyskanie gotowości do realizacji celu) preparacja realizacji wybranego projektu zmiany: –synteza działań: przygotowanie zmiany (organizacyjne, kadrowe, finansowe, prawne, techniczne); zapoznanie pracowników z projektem zmiany - pokonanie oporu wobec zmian; opracowanie harmonogramu implementacji. –symptom określający zakończenie etapu: zapoznani z projektem zmiany i harmonogramem pracownicy są przygotowani do realizacji zadań. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

28 28 Wprowadzenie wybranego projektu (realizacja wybranego wariantu projektu zmian) wykonanie harmonogramu: –synteza działań: zlecenie realizacji projektu; uruchomienie systemu motywacyjnego; koordynacja prac – realizacja zleceń. –symptom określający zakończenie etapu: działanie pracowników związane z realizacją zleceń powoduje przejście organizacji do nowego stanu – realizacja funkcji celu zmiany innowacyjnej. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

29 29 Wprowadzenie wybranego projektu (kontrola i ocena wyników zmiany ) porównanie uzyskanego wyniku: –synteza działań: zebranie informacji o skutkach zmiany; ocena efektywności (T/N); (T) utrwalenie i eksploatacja wprowadzonej zmiany; (N) ewentualne modyfikacje (lub zaprzestanie realizacji). –symptom określający zakończenie etapu: organizacja porównując wynik osiągnięty z wynikiem zamierzonym potwierdza celowość zmian innowacyjnych lub świadomie rezygnuje z dalszego działania. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

30 30 Kultura organizacji jako warunek powodzenia zmian KULTURA ORGANIZACJI = zespół typowych (charakterystycznych) dla niej wartości, norm i symboli rozwijanych przez dłuższy okres, stanowiący podstawę do ukształtowania się określonej hierarchii tych norm i wartości w organizacji; rola kultury organizacyjnej w procesach innowacyjnych: –wspomagająca (otwarty system wyznawanych wartości, zachowania kadry kierowniczej nastawione na promocję nowości, inicjatywy, synergia celów, duża wiedza ogólna pracowników – elastyczność); –przeszkadzająca (zbyt duże przywiązanie do tradycji, konserwatyzm kadry kierowniczej, małe umiejętności pracowników i kierowników – brak elastyczności). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

31 31 Elementy kultury organizacji dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

32 32 Bariery innowacyjności (= Źródła przeszkód w procesie innowacyjności) 1.brak środków finansowych – bariery ekonomiczne; 2.skostnienie struktur, stereotypy myślenia, niedostosowania prawne – bariery biurokratyczne; 3.przeszkadzająca kultura organizacyjna – bariery społeczne; 4.obawy pracowników przed zmianami, opór wobec zmian, brak wiedzy – bariery psychologiczne; 5. społeczne + psychologiczne = psychospołeczne. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

33 33 Stosunek do innowacji Stosunek do innowacji (postawa) zależy od subiektywnego widzenia przez człowieka (pracownika) swojej własnej sytuacji w kontekście posiadanej wiedzy, pozycji, doświadczenia i wyobraźni, a także stopnia zgodności wcześniejszych oczekiwań z osiągnięciami oraz poziomem synergii celów własnych i ogólnoorganizacyjnych. determinanty postaw wobec innowacji: 1.stopień dostrzegania problemu i umiejętność oceny jego ważności dla organizacji; 2.gotowość do wprowadzenia zmian w celu rozwiązania problemu. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

34 34 Macierz postaw wobec implementacji zmian Stopień dostrzegania problemu gotowi do drogi błoga ignorancja zmartwieni oczekujący przestraszone króliki zamknięte umysły wysoki niski Gotowość do zmian w celu rozwiązania problemu wysoka niska dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

35 35 Postawy a strategie działań menedżerskich (1) gotowi do drogi – akceptacja zmian, świadomość wyrzeczeń – zbudowanie programu działania i jego szybka implementacja (kreowanie nowej rzeczywistości); błoga ignorancja – pozorna otwartość na zmiany, przekonanie że zmiany nie są konieczne – uświadomienie problemów i konieczności zmian, pobudzenie do działania, przejście do postawy gotowi do drogi (naświetlenie problemu). dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

36 36 zmartwieni czekający i przestraszone króliki – świadomość konieczności zmian, dobre wywiązywanie się z obowiązków i oczekiwanie na poprawę (czekający), zmiana tematem tabu (króliki) – uświadomienie, że problem sam się nie rozwiąże, pobudzenie do działania, przejście do postawy gotowi do drogi (rozmrożenie bezczynności); zamknięte umysły – brak akceptacji zmian, silny opór wobec zmian - uświadamianie, przekonywanie, motywowanie, często działanie dwuetapowe: przejście do postaw błoga ignorancja lub zmartwieni czekający później do gotowi do drogi (naświetlenie problemu / rozmrożenie bezczynności). dr Adam Salomon, KTiL Postawy a strategie działań menedżerskich (2) OiZ 2013

37 37 Przyczyny oporu wobec zmian w organizacji (1) niedoinformowanie – niezrozumienie potrzeby zmiany i jej sensu wskutek braku rzetelnej i autorytatywnej informacji. negatywne oczekiwania: 1.brak sukcesów w realizacji poprzednich zmian – błędy; 2.przekonanie, że zmiana może obniżyć prestiż stanowiska; 3.przekonanie, że zmiana zwiększy skalę trudności pracy; 4.przekonanie, że zmiana zwiększy ilość pracy; 5.obawa, że poparcie zmiany spowoduje narażenie się jej oponentom; 6.obawa, że zmiana może oznaczać konieczność przyznania się do błędów, dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

38 38 konserwatyzm postaw i kultury organizacyjnej: 1.przywiązanie do tradycji; 2.mała wiedza specjalistyczna i kierownicza. małe zaufanie do kierownictwa –istnienie silnej organizacji nieformalnej. zły, nieczytelny i niezrozumiały program implementacji zmiany: 1.wypaczenie idei zmiany; 2.niekorzystne skutki już przy wprowadzaniu zmian, ogólny bałagan, konflikty kompetencyjne; 3.brak kontroli i planu B - rezerwowego wariantu. dr Adam Salomon, KTiL Przyczyny oporu wobec zmian w organizacji (2) OiZ 2013

39 39 Macierz implementacji zmian Zmiana - innowacja SUKCESRULETKA KŁOPOT NIEPOWODZENIE odpowiednianieodpowiednia dobra zła Realizacja dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

40 40 Zasady przeciwdziałania postawom typu zamknięte umysły 1.przekazywanie treści zmian oraz informacji o ich konsekwencjach w sposób prosty i zrozumiały; 2.doprowadzenie do pełnego zrozumienia potrzeby zmian przez pracowników; 3.systematyczne powtarzanie informacji o zmianach; 4.zapewnienie współudziału pracowników w formułowaniu zmian; 5.zastępowanie przypuszczeń faktami (przeciwdziałanie rozpowszechnianiu plotek); 6.podnoszenie kwalifikacji pracowników i ogólnego poziomu inteligencji przedsiębiorstwa. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

41 41 Taktyka implementacji zmian interwencji = koncepcja lidera zmian, menedżer uświadamia pracownikom konieczność zmian, przekonuje, przedstawia plan działań; partycypacji = wykorzystanie zasad human relations, menedżer deleguje uprawnienia do wprowadzania zmian do podległych jednostek, powołuje grupy robocze; perswazji = wykorzystanie out-sourcingu, menedżer deleguje uprawnienia do zewnętrznych konsultantów, ocenia skuteczność proponowanych rozwiązań; edyktów = daleko posunięty autokratyzm menedżera, pełnia władzy w zakresie tworzenia zmian (dyrektywy) i ich implementacji za pomocą dekretów, memorandów i oficjalnych wystąpień. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

42 42 Pytania do wykładu 05 OiZns 1.Jak rozumiesz istotę zmiany w organizacji i jakie są ich rodzaje? 2.Na czym polega zmiana innowacyjna? 3.Wyjaśnij co składa się na zarządzanie innowacyjne w organizacji i jakie mogą być jego pozytywne rezultaty. 4. Wymień elementy modelu cyklu realizacji zmiany oraz krótko je scharakteryzuj (synteza działań, symptom zakończenia). 5. Wymień bariery innowacyjności i sposoby ich przezwyciężania. dr Adam Salomon, KTiLOiZ 2013

43 43 Dziękuję za uwagę...... i zapraszam za tydzień na kolejny wykład dr Adam Salomon, KTiL


Pobierz ppt "Organizacja i Zarządzanie Zmiany innowacyjne w organizacjach (wykład 05ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google