Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie
mgr Tomasz Kołakowski Bud. H, p.14, tel

2 Logistyka a projekty logistyczne
Przejawem realizowania złożeń i wytycznych logistyki mogą być różnego rodzaju projekty (przedsięwzięcia), które stanowią praktyczny wymiar rozwiązań, jakie należy wdrożyć w celu uniknięcia lub łagodzenia problemów związanych z przepływem ładunków (produktów, towarów) i osób.

3 Co to jest projekt? Dwa podejścia: Zarządzanie Ekonomia rozwoju
Cechy projektu: - …. ???

4 Projekt logistyczny Projekty logistyczne (wg Witkowskiego i Rodawskiego) to jednorazowe, ograniczone czasowo i budżetowo przedsięwzięcia, których realizacja służy poprawie sprawności i efektywności przepływów produktów oraz towarzyszących im informacji w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw lub układach przestrzennych

5 Rodzaje projektów logistycznych – przedmiot projektu:
rozmieszczenia zakładów produkcyjnych i składów zarządzania zapasami transportu obsługi klientów magazynowania rozwoju lub modernizacji liniowych elementów infrastruktury logistycznej

6 Rodzaje projektów logistycznych – skala i oddziaływanie projektu
mikroekonomiczna makroekonomicznej mezoekonomiczna Oddziaływanie na podmiot implementujący Oddziaływanie na otoczenie

7 Rodzaje projektów logistycznych – podmiot realizujący projekt:
publiczne - inicjowane i wdrażane prze instytucje publiczne (rządowe i samorządowe) realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, np. przy zastosowaniu modelu BOT (ang. build-operate-transfer) quasi-publiczne – realizowane np. przez spółki komunalne z udziałem miasta prywatne – planowane i wdrażane przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym obszarze oraz mieszkańców (w postaci inicjatyw obywatelskich, za pośrednictwem organizacji społecznych jak np. stowarzyszenia).

8 Rodzaje projektów logistycznych – charakter projektu:
Projekty stricte infrastrukturalne (tzw. „twarde projekty”), m.in.: infrastruktura transportowa, magazynowa, manipulacyjna, itp. tzw. „miękkie projekty”, m.in.: o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, edukacyjnym czy legislacyjnym.

9 Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej
Rodzaje projektów twardych projekty dotyczące towarowego transportu (dostawczego, wywozowego) w mieście oraz przewozów tranzytowych: budowa obwodnic miast, przebudowa głównych arterii miejskich; projekty z zakresu zabezpieczania i składowania dóbr na rzecz miasta: budowa placów składowych, magazynów, centrów dystrybucji, centrów logistycznych; projekty dotyczące osobowego transportu miejskiego i podmiejskiego oraz osobowego ruchu tranzytowego, np. budowa nowych linii tramwajowych, zakup nowego taboru komunikacji miejskiej, modernizacja linii kolejki podmiejskiej, budowa centrów przesiadkowych;

10 Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej
Rodzaje projektów twardych projektu z zakresu zaopatrzenia miasta w różnego rodzaju media, jak: wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną: budowa nowych i modernizacja istniejących sieci przesyłowych oraz infrastruktury towarzyszącej; projekty z zakresu odprowadzania i wywozu nieczystości i śmieci z miasta: budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, budowa wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków, organizacja systemu zbiórki i selekcji odpadów komunalnych i przemysłowych; projekty z zakresu poprawy sprawności i bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miasta i osób napływowych po obszarze miasta: tworzenie systemu i budowa sieci dróg rowerowych, budowa parkingów, budowa kładek dla pieszych nad głównymi ulicami.

11 Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej
Rodzaje projektów miękkich specjalistyczne szkolenia dla pracowników administracji samorządowej dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki logistyki miejskiej, kampania informacyjna kierowana do mieszkańców miasta, np. dotycząca selektywnej zbiórki śmieci czy kształtowania postaw w zakresie korzystania z komunikacji zbiorowej, działania mające na celu wprowadzenie nowych regulacji prawnych, np. w zakresie ruchu kołowego w centrum miasta

12 Zadanie domowe Przygotować referat nt wybranej grupy projektów logistycznych (infrastruktury procesów logistycznych), np.: Projekty w zakresie: Infrastruktury transportu i manipulacji (transport lądowy, wodny, powietrzny, przesyłowy – sieć transportowa i środki transportu) – liniowy i punktowy, Budynków i budowli magazynowych oraz ich niezbędnego wyposażenia (centra logistyczne, punkty przeładunkowe, urządzenia magazynowe, środki transportu wewnętrznego, itp.), Opakowań i logistyki zwrotnej, ekologistyki, Środków przetwarzania informacji (systemy sterowania zapasami, ewidencyjno-rozrachunkowe, informacyjno-decyzyjne, zintegrowane), Działań „miękkich” – projekty szkoleniowe, edukacyjne, informacyjne, itp.

13 Terminy prezentacji referatów:
Prezentacja w Power Point Referat w formie pisemnej – formatowanie teksu zgodne z wymogami w pracy dyplomowej na UE


Pobierz ppt "Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google