Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami logistycznymi Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie mgr Tomasz Kołakowski Bud. H, p.14,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami logistycznymi Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie mgr Tomasz Kołakowski Bud. H, p.14,"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami logistycznymi Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie mgr Tomasz Kołakowski kolakowski@ae.jgora.pl Tomasz.Kolakowski@ue.wroc.pl Bud. H, p.14, tel. 75 75 38 215

2 Zarządzanie projektami logistycznymi Logistyka a projekty logistyczne Przejawem realizowania złożeń i wytycznych logistyki mogą być różnego rodzaju projekty (przedsięwzięcia), które stanowią praktyczny wymiar rozwiązań, jakie należy wdrożyć w celu uniknięcia lub łagodzenia problemów związanych z przepływem ładunków (produktów, towarów) i osób.

3 Zarządzanie projektami logistycznymi Co to jest projekt? Dwa podejścia: –Zarządzanie –Ekonomia rozwoju Cechy projektu: - …. ???

4 Zarządzanie projektami logistycznymi Projekt logistyczny Projekty logistyczne Projekty logistyczne (wg Witkowskiego i Rodawskiego) to jednorazowe, ograniczone czasowo i budżetowo przedsięwzięcia, których realizacja służy poprawie sprawności i efektywności przepływów produktów oraz towarzyszących im informacji w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw lub układach przestrzennych

5 Zarządzanie projektami logistycznymi Rodzaje projektów logistycznych – przedmiot projektu: rozmieszczenia zakładów produkcyjnych i składów transportu magazynowania rozwoju lub modernizacji liniowych elementów infrastruktury logistycznej zarządzania zapasami obsługi klientów

6 Zarządzanie projektami logistycznymi Rodzaje projektów logistycznych – skala i oddziaływanie projektu mikroekonomiczna mezoekonomiczna makroekonomicznej Oddziaływanie na podmiot implementujący Oddziaływanie na otoczenie

7 Zarządzanie projektami logistycznymi Rodzaje projektów logistycznych – podmiot realizujący projekt: publiczne publiczne - inicjowane i wdrażane prze instytucje publiczne (rządowe i samorządowe) quasi-publiczne quasi-publiczne – realizowane np. przez spółki komunalne z udziałem miasta prywatne prywatne – planowane i wdrażane przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym obszarze oraz mieszkańców (w postaci inicjatyw obywatelskich, za pośrednictwem organizacji społecznych jak np. stowarzyszenia). partnerstwie publiczno-prywatnym realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, np. przy zastosowaniu modelu BOT (ang. build-operate- transfer)

8 Zarządzanie projektami logistycznymi Rodzaje projektów logistycznych – charakter projektu: twardeprojekty Projekty stricte infrastrukturalne (tzw. twarde projekty), m.in.: infrastruktura transportowa, magazynowa, manipulacyjna, itp. miękkieprojekty tzw. miękkie projekty, m.in.: o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, edukacyjnym czy legislacyjnym.

9 Zarządzanie projektami logistycznymi Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej Rodzaje projektów twardych projekty dotyczące towarowego transportu (dostawczego, wywozowego) w mieście oraz przewozów tranzytowych: budowa obwodnic miast, przebudowa głównych arterii miejskich; projekty z zakresu zabezpieczania i składowania dóbr na rzecz miasta: budowa placów składowych, magazynów, centrów dystrybucji, centrów logistycznych; projekty dotyczące osobowego transportu miejskiego i podmiejskiego oraz osobowego ruchu tranzytowego, np. budowa nowych linii tramwajowych, zakup nowego taboru komunikacji miejskiej, modernizacja linii kolejki podmiejskiej, budowa centrów przesiadkowych;

10 Zarządzanie projektami logistycznymi Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej Rodzaje projektów twardych projektu z zakresu zaopatrzenia miasta w różnego rodzaju media, jak: wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną: budowa nowych i modernizacja istniejących sieci przesyłowych oraz infrastruktury towarzyszącej; projekty z zakresu odprowadzania i wywozu nieczystości i śmieci z miasta: budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, budowa wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków, organizacja systemu zbiórki i selekcji odpadów komunalnych i przemysłowych; projekty z zakresu poprawy sprawności i bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miasta i osób napływowych po obszarze miasta: tworzenie systemu i budowa sieci dróg rowerowych, budowa parkingów, budowa kładek dla pieszych nad głównymi ulicami.

11 Zarządzanie projektami logistycznymi Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej Rodzaje projektów miękkich specjalistyczne szkolenia dla pracowników administracji samorządowej dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki logistyki miejskiej, kampania informacyjna kierowana do mieszkańców miasta, np. dotycząca selektywnej zbiórki śmieci czy kształtowania postaw w zakresie korzystania z komunikacji zbiorowej, działania mające na celu wprowadzenie nowych regulacji prawnych, np. w zakresie ruchu kołowego w centrum miasta

12 Zarządzanie projektami logistycznymi Zadanie domowe Przygotować referat nt wybranej grupy projektów logistycznych (infrastruktury procesów logistycznych), np.: Projekty w zakresie: –Infrastruktury transportu i manipulacji (transport lądowy, wodny, powietrzny, przesyłowy – sieć transportowa i środki transportu) – liniowy i punktowy, –Budynków i budowli magazynowych oraz ich niezbędnego wyposażenia (centra logistyczne, punkty przeładunkowe, urządzenia magazynowe, środki transportu wewnętrznego, itp.), –Opakowań i logistyki zwrotnej, ekologistyki, –Środków przetwarzania informacji (systemy sterowania zapasami, ewidencyjno- rozrachunkowe, informacyjno-decyzyjne, zintegrowane), –Działań miękkich – projekty szkoleniowe, edukacyjne, informacyjne, itp.

13 Zarządzanie projektami logistycznymi Terminy prezentacji referatów: 26.10.2011 09.11.2011 23.11.2011 07.12.2011 21.12.2011 04.01.2012 Prezentacja w Power Point Referat w formie pisemnej – formatowanie teksu zgodne z wymogami w pracy dyplomowej na UE


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami logistycznymi Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie mgr Tomasz Kołakowski Bud. H, p.14,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google