Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych Gniezno, 05 marca 2008 Projekt sfinansowany ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych Gniezno, 05 marca 2008 Projekt sfinansowany ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych Gniezno, 05 marca 2008 Projekt sfinansowany ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Jarosław Grobelny

2 2 Dlaczego decydujemy się na aktywność zawodową? Potrzeby fizjologiczne Jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia, sen. Hierarchia potrzeb wg. A. Maslowa Potrzeba bezpieczeństwa Opieka i oparcie, wygoda, wolność od strachu. Potrzeba przynależności Więzi, afiliacja, miłość, bycie kochanym. Potrzeba szacunku i uznania Zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości, kompetencji, poważania, respekt i prestiż w oczach innych. Potrzeba samorealizacji Posiadanie i realizacja celów, wykorzystywanie własnego potencjału, doznawanie harmonii i piękna, pogłębianie wiedzy, rozumienie, poznawanie nowego.

3 3 Jaką aktywność zawodową możemy wybrać? - Pozytywne myślenie - Kreatywność - Pomysłowość - Samodyscyplina - Umiejętność podejmowania decyzji - Umiejętność stawiania i realizacji celów - Umiejętności rachunkowe - Potrzeba uczestniczenia w zmianach - Umiejętność delegowania - Umiejętności praktyczne do wykonywania określonych czynności - Zdolność do podporządkowania się - Dążenie do stabilizacji - Umiejętność współdziałania - Unikanie przyjmowania na siebie pełnej odpowiedzialności - Niechęć do ryzyka Własna firma Zatrudnienie na etacie ?

4 4 Przedsiębiorstwo Rejestracja działalności Pracownicy - Pozyskanie pracowników - Podnoszenie kwalifikacji - Świadczenia socjalne Księgowość - Rachunkowość firmy - Rozliczenia z partnerami - Rozliczenia z urzędami Działalność podstawowa - Świadczenie usług, - Produkcja, - Sprzedaż. Zakupy towarów i usług Sprzedaż towarów i usług Pozyskiwanie środków na działalność Zakupy inwestycyjne Poszukiwanie możliwości rozwoju Z czym wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej?

5 5 W jaki sposób można prowadzić działalność gospodarczą? Samemu; z nikim nie musimy się niczym dzielić, jesteśmy jednak sami ze wszystkimi problemami. - Osoba fizyczna Wspólnie z innymi; dzielimy się wszystkim i wspólnie rozwiązujemy wszystkie problemy. - Spółka cywilna - Spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe) - Spółdzielnie (w tym spółdzielnie socjalne)

6 6 Co to są spółdzielnie? Co to jest spółdzielczość? Spółdzielcze formy gospodarowania funkcjonują już ponad 150 lat. W spółdzielczą formę gospodarowania zaangażowane jest ponad 800 milionów osób n. Spółdzielczość to istotny komponent światowej gospodarki światowej Wspólne potrzeby bytowe Aspiracje gospodarcze Aspiracje społeczne Spółdzielnia to przedsiębiorstwo, które stanowi wspólną własność jej członków i jest przez nich demokratycznie zarządzane, spełniając: Aspiracje kulturalne

7 7 Jakie spółdzielnie mamy w Polsce? Rolnicze spółdzielnie produkcyjne Spółdzielnie mleczarskie Spółdzielnie rzemieślnicze Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe Spółdzielnie pracy i usług Spółdzielnie budowlane Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie w Polsce

8 8 Co to jest spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna jest zrzeszeniem osób w przeważającej liczbie zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wspólnie, w oparciu o osobistą pracę i realizują cele społecznej oraz zawodowej reintegracji. Członkowie spółdzielni są jej współwłaścicielami i zarządzają nią w sposób demokratyczny.

9 9 Jakie jest główny cel spółdzielni socjalnej? Spółdzielnia socjalna Uregulowane życie społeczne i zawodowe. Aktywny członek społeczności lokalnej. Wykluczenie społeczne z powodu: - bezrobocia, - niepełnosprawności - uzależnienia, - pobytu w więzieniu, - uchodźctwa. Prowadzenie rynkowego przedsiębiorstwa, opierającego się na pracy spółdzielców

10 10 Jakie są podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej? Spółdzielnia socjalna demokratyczna kontrola członkowska dobrowolne i otwarte członkostwo ekonomiczne uczestnictwo członków 7 troska o społeczność lokalną autonomia i niezależność kształcenie, szkolenie i informowanie współpraca między spółdzielniami

11 11 Kiedy należy zdecydować się na spółdzielnię socjalną? Spółdzielnia socjalna Rynek towarów i usług Usługi budowlane Usługi porządkowe Catering Opieka nad osobami starszymi Tworzenie stron WWW Wykonywanie nadruków na koszulkach i czapeczkach Opieka nad dziećmi Kreowanie popytu na nowe produkty i usługi

12 12 Kiedy należy zdecydować się na spółdzielnie socjalną? Spółdzielnia socjalna Rynek towarów i usług Kwalifikacje i umiejętności członków spółdzielni, zdolności przedsiębiorcze, rozeznanie rynku, umiejętność stawiania celów i ich realizowania. Sukces spółdzielni socjalnej

13 13 Jaka jest więc najistotniejsza pomoc dla spółdzielni socjalnej? Spółdzielnia socjalna Samorząd lokalny - Zlecanie usług, w tym w ramach konkursów (usługi porządkowe, poczta, ksero) - Bezpłatne pomieszczenia na działalność spółdzielni - Dostęp do pomocy prawnej Środki finansowe na uruchomienie spółdzielni Instytucje otoczenia biznesu (KSU) - Bezpłatne usługi informacyjne na temat prawa, finansów, pozyskiwania środków finansowych - Pomoc w pozyskaniu kooperantów i partnerów biznesowych - Pomoc w przygotowaniu wniosków o dotacje na rozwój inwestycyjny firmy Organizacje przedsiębiorców - Cechy rzemiosła - Cechy rzemiosła i małej przedsiębiorczości - Branżowe cechy rzemiosła - Izby Gospodarcze - Branżowe Izby Gospodarcze w zakresie budowania powiązań kooperacyjnych Inne instytucje i organizacje w tym CES; CIS

14 14 Kto może założyć spółdzielnię socjalną? Kto może do niej przystąpić? Spółdzielnia socjalna Osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym, należące do grup mogących założyć spółdzielnię, w tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych bezrobotni bezdomni Uzależnieni* chorzy psychicznie *) Uzależnieni od alkoholu i/ lub narkotyków byli więźniowie uchodźcy niepełnosprawni 5 – 50 osób Osoby fizyczne – fachowcy/ specjaliści (do 20% ogólnej liczby członków spółdzielni) Gminne osoby prawne (centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej) Organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

15 15 Jak tworzy się spółdzielnia socjalna? Pomysł na działalność gospodarczą spółdzielni Analiza możliwości funkcjonowania na rynku Opracowanie i przygotowanie statutu Zebranie założycielskie/ powołanie Rejestracja spółdzielni Spółdzielnię socjalną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – rejestr przedsiębiorców. Założyciele spółdzielni socjalnej są zwolnienie od opłat rejestracyjnych (zarówno za wpis do KRS, jak i za ogłoszenie o powstaniu spółdzielni w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Spółdzielnia nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (może np. nabyć nieruchomość lub zaciągać kredyty). Dokonanie zgłoszeń: Regon, Konto, NIP, ZUS, VAT Kilkuosobowa grupa osób, uprawniona do założenia spółdzielni socjalnej - założyciele spółdzielni, poza opracowaniem statutu i dokumentów rejestracyjnych powinna przygotować szczegółową koncepcję jej funkcjonowania wraz z biznesplanem działalności gospodarczej.

16 16 Co oznacza osobowość prawna spółdzielni? Posiadanie przez spółdzielnię osobowości prawnej, pozwala jej nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym także kupować aktywa generujące dodatkowe dochody. Spółdzielnia socjalna PLN akcje obligacje fundusze inwestycyjne nieruchomości generujące dochód inne inwestycje dochodowe Generator dochodów

17 17 W jaki sposób i skąd pozyskać dotację na utworzenie spółdzielni? Założyciele spółdzielni oraz osoby do niej przystępujące, które chciałyby uzyskać środki na stworzenie kapitału początkowego (zakładanej spółdzielni) powinny ubiegać się o nie odpowiednio przed powstaniem spółdzielni lub przed przystąpieniem do niej. Pomysł na działalność gospodarczą spółdzielni Analiza możliwości funkcjonowania na rynku Opracowanie i przygotowanie statutu Zebranie założycielskie/ powołanie Rejestracja spółdzielni Dokonanie zgłoszeń: Regon, Konto, NIP, ZUS, VAT - Pomysł na działalność gospodarczą - Analiza zapotrzebowania na określone produkty, towary i/ lub usługi na rynku towarów i usług - Przygotowanie biznesplanu dla działalności gospodarczej, którą będzie prowadziła spółdzielnia socjalna - Przygotowanie statutu - Przygotowanie wniosku lub wniosków o dotację na stworzenie kapitału początkowego zakładanej spółdzielni socjalnej

18 18 W jaki sposób i skąd pozyskać dotację na utworzenie spółdzielni? Spółdzielnia socjalna Osoby, które chciałyby przystąpić do spółdzielni socjalnej i spełniają kryteria objęcia pomocą (mają prawo ubiegać się o dotację na wkład do działającej spółdzielni socjalnej) mogą przed przystąpieniem do niej ubiegać się o dotacje. Chodzi tutaj głównie o: - osoby bezrobotne - niepełnosprawne STOP

19 19 Kto i na jaką dotację może liczyć? Spółdzielnia socjalna Dotacja z Funduszu Pracy – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotni bezdomni Uzależnieni* chorzy psychicznie *) Uzależnieni od alkoholu i/ lub narkotyków byli więźniowie uchodźcy niepełnosprawni 5 – 50 osób Bezrobotni Start Niepełnosprawni Wykluczeni Dotacja w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i sanozatrudnienia - POKL Dotacja z PFRON – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Wykluczeni

20 20 Dotacja z Funduszu Pracy – Ustawa o promocji zatrudnienia Start § - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczania zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. nr 236 z dnia r. poz. 2002) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczania zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. nr 251z dnia r. poz. 1853)

21 21 Dotacja z Funduszu Pracy – Ustawa o promocji zatrudnienia Start W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać: % przeciętnego wynagrodzenia* na jednego członka założyciela spółdzielni oraz % przeciętnego wynagrodzenia** na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. PLN *) około PLN **) około PLN

22 22 Dotacja z Funduszu Pracy – Ustawa o promocji zatrudnienia Start Składanie wniosków Członek założyciel spółdzielni lub członek przystępujący do spółdzielni socjalnej może złożyć do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu), wniosek o przyznanie dotacji ze środków Funduszu Pracy. Obszar prowadzenie działalności jest nieistotny. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i stanowią dotację bezzwrotną, pod warunkiem, że działalność będzie prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy. Wniosek należy pobrać z Powiatowego Urzędu Pracy, do którego będzie on składany. Wnioski nie są zunifikowane i różnią się między sobą (w zależności od PUP). Wniosek PLN

23 23 Dotacja z Funduszu Pracy – Ustawa o promocji zatrudnienia Start Wydatki Rodzaj wsparcia Środki z Funduszu Pracy przyznane w ramach dotacji mogą być przeznaczone na wydatki rzeczowe niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu zgodnie z harmonogramem wydatków, w tym na wkład do spółdzielni. Większość Powiatowych Urzędów Pracy w swoich regulaminach udzielania dotacji z Funduszu Pracy wyklucza możliwość zakupu samochodu (nawet jeśli jest on niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej). PLN

24 24 Dotacja z Funduszu Pracy – Ustawa o promocji zatrudnienia Start Zabezpieczenie Zabezpieczeniem może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Zabezpieczenie ustalane jest w umowie dotyczącej udzielenia dotacji, zawartej między osobą bezrobotną a starostą powiatowym. Zabezpieczenie PLN

25 25 Dotacja w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i sanozatrudnienia - POKL Start § - Pomoc de minimis: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z r.) - Pomoc na szkolenia: rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z z późn. zm.) - Pomoc na doradztwo (dla MŚP): Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z z późn. zm.) - Pomoc na zatrudnienie: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE Nr L 337, z , z późn. zm.)

26 26 Dotacja w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i sanozatrudnienia - POKL Start Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia - dotacja w wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. PLN (lub 20 tys. PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) - wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) PLN

27 27 Dotacja w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i sanozatrudnienia - POKL Start Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, - osoby niepełnosprawne, - osoby po 45 roku życia, - osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców. Grupy docelowe PLN

28 28 Dotacja w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i sanozatrudnienia - POKL Start Wnioski będzie można składać do instytucji wybranych przez samorząd województwa. Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez samorząd województwa dla każdego Priorytetu. Zabezpieczenie dotacji ostatecznie określi samorząd województwa, zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla PO KL. Wnioski Zabezpieczenie Wydatki PLN

29 29 Dotacja z PFRON – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Start § Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ.U. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (DZ.U. nr 194,poz. 1403)

30 30 Dotacja z PFRON – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Start Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą być przeznaczone na: - podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej lub rolniczej, - wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej, - ponowne prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć wysokości 15 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia*, jeżeli osoba bezrobotna nie otrzymała wcześniej środków publicznych na ten cel. PLN *) około 40 tysięcy PLN

31 31 Dotacja z PFRON – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Start Wnioski o dotacje według określonego wzoru (Wn-O) składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy w PUP W terminie 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów starosta informuje zainteresowaną osobę o sposobie rozpatrzenia wniosku (przy czym decyzja odmowna zawsze zawiera uzasadnienie). Przeznaczenie środków z dotacji oraz ich zabezpieczenie zostają określone w umowie ze starostą. Wnioski Zabezpieczenie Wydatki PLN

32 32 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start § - Pomoc de minimis: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu dopomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z r.) - Pomoc na zatrudnienie: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE Nr L 337, z , z późn. zm.) - Pomoc na szkolenia: rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z z późn. zm.) - Pomoc na doradztwo (dla MŚP): Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z z późn. zm.)

33 33 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Na co? Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: - centrów integracji społecznej, - klubów integracji społecznej, - zakładów aktywności zawodowej oraz - podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, PLN

34 34 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Na co? Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym (cd.): - staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej - poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia PLN

35 35 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Na co? Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym (cd.): - rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy) - rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy - rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy PLN

36 36 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Na co? Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym (cd.): - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie - promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej PLN

37 37 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Na co? Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym (cd.): - organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) PLN

38 38 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Kto? Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Docelowo pomocą objęte są następujące grupy beneficjentów: - osoby długotrwale bezrobotne - osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi - osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich - osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+) - osoby bezdomne - uchodźcy - członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyjątkiem Romów) PLN

39 39 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Kto? Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Docelowo pomocą objęte są następujące grupy beneficjentów: - osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze - osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia) - osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu - otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie poradnictwa, projektów promocyjnych, oraz działań wspierających) - instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy - partnerzy społeczni i gospodarczy PLN

40 40 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Kto i na co? Poddziałanie Wsparcie ekonomi społecznej Wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - usługi prawne, finansowe, marketingowe - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej PLN

41 41 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Ile? Wydatki kwalifikowane projektu są finansowane maksymalnie w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 15% z krajowych środków publicznych. Minimalna wartość projektu wynosi: PLN Wkład własny beneficjenta (wnioskodawcy), jak również beneficjenta ostatecznego (z grupy docelowej) nie jest wymagany. Środki na realizację projektu przyznawane są jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki i transz. Projekty mogą realizować wszystkie rodzaje podmiotów, pod warunkiem, że nie są wykluczone. PLN

42 42 Wsparcie w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - POKL Start Wnioski będzie można składać do instytucji wybranych przez samorząd województwa. Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez samorząd województwa dla każdego Priorytetu. Zabezpieczenie dotacji ostatecznie określi samorząd województwa, z zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla POKL. Wnioski Zabezpieczenie Wydatki PLN

43 43 Jak wygląda wsparcie bieżącej działalności spółdzielni lokalnych? Działalność spółdzielni socjalnej Spółdzielnia socjalna Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów spółdzielni socjalnych wydatkowanych n roku podatkowym na społeczną i zawodową reintegrację jej członków – w części nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów Możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i chorobowe opłacane przez pracownika spółdzielni, mającego status osoby bezrobotnej (12 m) Możliwość angażowania do pracy wolontariuszy Możliwość ubiegania się o status OPP (1%) Możliwość realizacji zadań na rzecz administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

44 44 Jak wygląda wsparcie bieżącej działalności spółdzielni lokalnych? Spółdzielnia socjalna Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej, prowadzący działalność informacyjno - doradczą oraz szkoleniową dotyczącą: zakładania i działalności spółdzielni socjalnych, realizacji przez spółdzielnie zadań w zakresie integracji społecznej i zawodowej swoich członków, poszukiwania rynków zbytu na oferowane produkty i usługi. Centra Ekonomi Społecznej (CES), instytucje pośredniczące w integracji z rynkiem pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia umożliwiające samozatrudnienie w tworzonych spółdzielniach socjalnych, zatrudnienie w firmach komercyjnych oraz przedsiębiorstwach społecznych. Centra Integracji Społecznej, jednostki organizacyjne pomagające odbudować i podtrzymywać zdolność do świadczenia pracy na rynku pracy Inne spółdzielnie socjalne (w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk)

45 45 Jak wygląda wsparcie bieżącej działalności spółdzielni lokalnych? WOWSS Działalność informacyjno - doradczą oraz szkoleniowa dotycząca: - zakładania i działalności spółdzielni socjalnych, - realizacji przez spółdzielnie zadań w zakresie integracji społecznej i zawodowej swoich członków, - poszukiwania rynków zbytu na oferowane produkty i usługi. Dofinansowywanie tworzenia i działalności spółdzielni socjalnych – granty i pożyczki Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Wysokość otrzymanego wsparcia nie może przekroczyć kwoty 20 tys. PLN w ciągu 12 miesięcy (w konkursie realizowanym w 2007 r.). W ramach przyznanej dotacji można sfinansować jedynie koszty niezbędne do realizacji zadania objętego wnioskiem, w tym zakup środków trwałych do wartości 3,5 tys. zł.

46 46 Jak rozwijać działającą spółdzielnię socjalną? Spółdzielnia socjalna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – w Wielkopolsce – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny bezrobotni bezdomni Uzależnieni* chore psychicznie *) Uzależnieni od alkoholu i/ lub narkotyków byli więźniowie uchodźcy niepełnosprawni 5 – 50 osób PO Innowacyjna Gospodarka PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (312)

47 47 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacja od 9 tys. PLN do 200 tys. PLN Nie więcej niż: - 60% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych w sektorze MŚP, - 40% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych w branży transportowej. Dotacja od 3 tys. PLN do 60 tys. PLN Nie więcej niż: 50% wydatków kwalifikowanych dla projektów doradczych. Priorytet 1 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 1.1 WRPO

48 48 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP Schemat I – Projekty inwestycyjne Dotacja od 9 tys. PLN* do 1,2 mln PLN Nie więcej niż: - 60% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych – małe i mikro, - 50% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych – średnie przedsiębiorstwa, - 40% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych w branży transportowej. Schemat II – Projekty doradcze Dotacja od 3 tys. PLN** do 200 tys. PLN Nie więcej niż: 50% wydatków kwalifikowanych dla projektów doradczych. *) mikroprzedsiębiorstwa działające do 2 lat – 200 tys. PLN **) mikroprzedsiębiorstwa działające do 2 lat – 60 tys. PLN Priorytet 1 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 1.2 WRPO

49 49 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP Schemat III – Projekty inwestycyjne i doradcze* Dotacja do 4,8 mln PLN dla mikro**, do 4,0 mln PLN dla średnich** Nie więcej niż: - 60% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych – małe i mikro, - 50% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych – średnie przedsiębiorstwa, - 40% wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych w branży transportowej. *) Projekty z technologią wysoko innowacyjną **) sektor transportowy – 3,2 mln PLN Priorytet 1 - Konkurencyjność przedsiębiorstw 1.2 WRPO

50 50 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Na co? Wydatki kwalifikowane obejmują: - nabycie środków trwałych (w tym w drodze leasingu): - budowli i budynków, - maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, - wyposażenia technicznego dla prac biurowych, - infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją. - prace związane z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów; - zakup robót i materiałów budowlanych; Uwaga! Umowa leasingowa powinna przewidywać przeniesienie własności środków trwałych na leasingobiorcę (po zakończeniu umowy leasingowej). 1.1 i 1.2 WRPO

51 51 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Na co? Wydatki kwalifikowane będą obejmowały także: - zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych), - dostosowanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych w zakresie BHP, - zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (nabycie licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). 1.1 i 1.2 WRPO

52 52 Program Rozwoju Obszarów Wielskich 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Grupa docelowa: O dotację na rozwój mikroprzedsiębiorstwa w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, może się ubiegać osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnienie poniżej 10 osób). Takie mikroprzedsiębiorstwo musi być utworzone w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 312 PROW

53 53 Program Rozwoju Obszarów Wielskich 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wielkość dofinansowania: Wielkość dotacji jest uzależniona od liczby osób, które zostaną zatrudnione w rozwijającej się firmie. Bezzwrotna dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych (wskazanych w wytycznych do niniejszego działania), nie więcej jednak niż: zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 312 PROW zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

54 54 Program Rozwoju Obszarów Wielskich 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacji udziela się na rozwój mikroprzedsiębiorstwa, które będzie działało w zakresie: - usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; - usług dla ludności; - sprzedaży hurtowej i detalicznej; - rzemiosła lub rękodzielnictwa; - robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; - usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; - usług transportowych; - usług komunalnych; - przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 312 PROW - magazynowania lub przechowywania towarów; - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; - rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

55 55 Dodatkowe informacje na temat spółdzielczości w tym spółdzielczości socjalnej - Krajowa Rada Spółdzielcza - portal spółdzielczości - Agencja Rozwoju Spółdzielczości - Żarska Spółdzielnia Socjalna - Spółdzielnia Socjalna Promotion - Spółdzielnia Socjalna MaxStyl - Spółdzielnia Socjalna CooP INTERNET ?

56 56 Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Dotacje na tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych Jarosław Grobelny


Pobierz ppt "Dotacje na tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych Gniezno, 05 marca 2008 Projekt sfinansowany ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google