Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy."— Zapis prezentacji:

1 Zasady ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy przeprowadzaniu kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 Puławy, ; r.; r.

2 Kontrole wymogów wzajemnej zgodności:
Obszar A: identyfikacja i rejestracja zwierząt Obszar B: zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin oraz zgłaszanie chorób zakaźnych Kontrole identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 = kontrole identyfikacji bydła oraz owiec i kóz

3 Treść instrukcji Instrukcja określa:
Proces ustalania czynników analizy ryzyka wraz z wagami Proces ustalania liczby gospodarstw/ siedzib stad, które należy objąć kontrolami Zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A i B oraz kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz

4 I. Proces ustalania czynników analizy ryzyka

5 Opis czynności Określenie czynników analizy ryzyka wraz z ich wagami przez Głównego Lekarza Weterynarii (GLW), przy zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (kontrole cc i irz).

6 Etapy postępowania - GIW
Dokonanie analizy danych, będących w posiadaniu Inspekcji Weterynaryjnej oraz określenie czynników analizy ryzyka wraz z wagami w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt dla: Gospodarstw/ siedzib stad, w których utrzymywane jest bydło, Gospodarstw/ siedzib stad, w których utrzymywane są owce i kozy, Gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przekazanie do ARiMR opracowanych czynników analizy ryzyka wraz z wagami w listopadzie danego roku w przypadku planowania kontroli na rok następny

7 Etapy postępowania- ARiMR
Prezes Agencji może: Akceptować przekazane z GIW czynniki analizy ryzyka wraz z wagami lub Wnieść uwagi do proponowanych czynników analizy ryzyka lub wag określonych dla tych czynników i uzgodnić z GLW ostateczne czynniki wraz z wagami

8 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad bydła do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 1 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji. 40 2 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – utrzymywanie we właściwy sposób paszportów. 20 3 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – prawidłowość oznakowania zwierząt. 70 4 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt w 2010 r. - stwierdzono obecność nieoznakowanych dorosłych sztuk zwierząt. 90

9 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad bydła do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 5 Status epizootyczny - stado zablokowane i częściowo zablokowane. 100 6 Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 7 Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 20 8 Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 40 9. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie powyżej 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 60

10 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad bydła do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 10 Procent zamówionych duplikatów kolczyków w 2010 r. wynosi więcej niż 15 w odniesieniu do liczby utrzymywanych sztuk bydła. 150 11 Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt. 100 12 Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi od 1 do 5 sztuk zwierząt. 50 13 Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi od 6 do 50 sztuk zwierząt. 14 Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi powyżej 51 sztuk zwierząt. 20

11 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad bydła do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 15 Gospodarstwa, w których uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ w 2010 r. 100 16 Gospodarstwa, w których kontrola wymogów wzajemnej zgodności w 2010 r. nie została przeprowadzona z przyczyn niewynikających z winy producenta. 50 17 Niewykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika BP ARiMR.

12 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad owiec i kóz do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 1 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji. 50 2 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – prawidłowość oznakowania zwierząt. 60 3 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – utrzymywanie we właściwy sposób dokumentów przewozowych. 20

13 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad owiec i kóz do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 4 Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 5 Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 20 6 Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie niż dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 40 7 Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. 60

14 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad owiec i kóz do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 8 Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt. 100 9 Zgłoszenia urodzeń zwierząt do ARiMR w terminie późniejszym niż 6 miesięcy. 90 10 Brak dokonywania spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy i nieprzekazywanie wyników tego spisu do ARiMR. 80

15 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw/ siedzib stad owiec i kóz do kontroli identyfikacji i rejestracji oraz wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 11 Gospodarstwa, w których uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ w 2010 r. 100 12 Gospodarstwa, w których kontrola wymogów wzajemnej zgodności w 2010 r. nie została przeprowadzona z przyczyn niewynikających z winy producenta. 50 13 Niewykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika BP ARiMR.

16 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw świń do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 1 Zgłoszenia dotyczące zmiany liczebności stada w terminie późniejszym niż 30 dni. 150 2 Zgłoszenia dotyczące oznakowania zwierząt raz w roku lub rzadziej. 90 3 Status epizootyczny - stado o statusie innym niż wolny. 100 4 Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt. 5 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – prawidłowość oznakowania zwierząt. 70

17 Parametry analizy ryzyka dla wyboru gospodarstw świń do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2011 r. 6 Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2010 r. – prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji. 50 7 Gospodarstwa, w których uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ w 2010 r. 100 8 Gospodarstwa, w których kontrola wymogów wzajemnej zgodności w 2010 r. nie została przeprowadzona z przyczyn niewynikających z winy producenta. 9 Niewykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika BP ARiMR.

18 Opis czynności 2. Określenie czynników analizy ryzyka przez powiatowego lekarza weterynarii (PLW) do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zgłaszania chorób zakaźnych.

19 TYPOWANIE - OBSZAR B Typowanie gospodarstw do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B odbywa się w oparciu o pulę gospodarstw wytypowanych do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A.

20 TYPOWANIE OBSZAR - B W odniesieniu do wymogów określonych dla obszaru B kontrolami należy objąć co najmniej 1% gospodarstw w skali kraju. W związku z faktem, iż pula gospodarstw do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A stanowi 3% gospodarstw w skali kraju, PLW typuje do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B 1/3 gospodarstw z gospodarstw, które zostały wytypowane do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A .

21 PLW, typując gospodarstwa, które mają zostać poddane kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B w odniesieniu do wymogów, o których mowa w załączniku II pkt B ust. 10, 11 i 12 rozporządzenia 73/2009 (z wyłączeniem gospodarstw akwakultury oraz ferm produkujących jaja konsumpcyjne), powinni dokonać wyboru na podstawie analizy ryzyka w oparciu o następujące parametry:

22 wyniki urzędowych kontroli z roku ubiegłego w odniesieniu do następujących sektorów produkcji: pasz, mleka, siary oraz jaj, jak również w odniesieniu do stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, w tym związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym, wielkość produkcji pasz, wielkość obrotu paszami,

23 stosowanie materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego,
rodzaj oraz ilość stosowanych pasz leczniczych, liczba zwierząt oraz wielkość produkcji pasz na potrzeby własne, rodzaj stosowanych dodatków paszowych i materiałów paszowych, wyniki urzędowego monitoringu pasz,

24 rodzaj produkcji w gospodarstwie – gospodarstwa utrzymujące bydło z przeznaczeniem na produkcję mleka, wielkość produkcji mleka, wielkość produkcji siary, wielkość produkcji jaj,

25 gospodarstwa, w odniesieniu do których podmioty odbierające mleko (podmioty skupowe, zakłady przetwórstwa mleka) zgłaszały przekroczenia dotyczące antybiotyków, w ilości przekraczającej dozwolony poziom (wyniki dodatnie szybkich testów), gospodarstwa, w odniesieniu do których podmioty odbierające mleko zgłaszały częste przekroczenia w odniesieniu do kryteriów dla komórek somatycznych i ogólnej liczby drobnoustrojów (średnie geometryczne).

26 W odniesieniu do wymogów, o których mowa w załączniku II pkt B ust
W odniesieniu do wymogów, o których mowa w załączniku II pkt B ust. 10 rozporządzenia 73/2009, w związku z naruszeniami dotyczącym zwierząt akwakultury, gospodarstwa do kontroli wybierane są metodą losową, po 2 gospodarstwa na województwo, ze wskazaniem na powiaty, które otrzymały niedużą liczbę gospodarstw do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A   Liczba gospodarstw w których utrzymywane są ryby – 3174, inne zw. akwakultury 37

27 W odniesieniu do wymogu, o którym mowa w załączniku II pkt B ust
W odniesieniu do wymogu, o którym mowa w załączniku II pkt B ust. 11 rozporządzenia 73/2009 (załącznik II sekcja X rozdział 1 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004), w związku z naruszeniem dotyczącym przechowywania jaj konsumpcyjnych, gospodarstwa do kontroli wybierane są metodą losową, po 1  gospodarstwie na województwo, ze wskazaniem na powiat, który otrzymał niedużą liczbę gospodarstw do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A.  Liczba ferm w których produkowane są jaja konsumpcyjne (fermy pow. 350 sztuk kur niosek) 1066

28 W odniesieniu do wymogów, o których mowa w załączniku II pkt B ust
W odniesieniu do wymogów, o których mowa w załączniku II pkt B ust. 13, 14 i 15 rozporządzenia 73/2009, PLW nie przeprowadza analizy ryzyka w celu wyboru gospodarstw do kontroli. Przedmiotowe wymogi są weryfikowane we wszystkich gospodarstwach wytypowanych do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B, w których utrzymywane są gatunki zwierząt wrażliwe na choroby, dotyczące wymogów, o których mowa w załączniku II pkt B ust. 13, 14 i 15 rozporządzenia 73/2009.

29 Ponadto, ocenie punktowej w przedmiotowym zakresie podlegają wszystkie gospodarstwa, w stosunku do których stwierdzono występowanie naruszenia, polegającego na nie zgłoszeniu chorób, o których mowa w załączniku II pkt B ust. 13, 14 i 15 rozporządzenia 73/2009, w danym roku kontroli, a które nie znalazły się w puli gospodarstw wytypowanych do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A i B.

30 PLW, podczas wyboru gospodarstw do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B, opiera się również o dane z prowadzonych w PIW rejestrów. Typowanie gospodarstw do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B odbywa się terminie do dnia 31 stycznia roku kontroli.

31 PLW przekazuje do właściwego BP ARiMR wykaz gospodarstw (numer identyfikacyjny producenta, imię i nazwisko, adres oraz data, metoda i przyczyna typowania), którzy zostali przez niego wytypowani do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze B, w terminie do dwóch tygodni od dnia wytypowania.

32 II. Proces ustalania liczby gospodarstw/ siedzib stad typowanych do kontroli

33 Opis czynności Typowanie przez ARiMR, zgodnie z odpowiednią procedurą, gospodarstw i siedzib stad, w których mają zostać przeprowadzone kontrole w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A i kontrole identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz Przekazanie listy wytypowanych gospodarstw/ siedzib stad na poszczególnych szczeblach Inspekcji Weterynaryjnej.

34 Etapy postępowania- ARiMR
Wytypowanie, zgodnie z odpowiednią procedurą, gospodarstw/ siedzib stad, w których mają zostać przeprowadzone kontrole (3% gospodarstw/ siedzib stad w odniesieniu do bydła, owiec i kóz; 1% gospodarstw w odniesieniu do świń), z podziałem na województwa i powiaty. Sporządzenie i przekazanie do GIW listy wytypowanych gospodarstw/ siedzib stad.

35 Etapy postępowania- ARiMR c.d.
Lista typowanych do kontroli gospodarstw/ siedzib stad sporządzana jest dwukrotnie – w grudniu roku poprzedzającym rok kontroli i czerwcu roku, w którym przeprowadzane są kontrole. Powinna ona zawierać: Informację, czy któraś z siedzib stad należących do danego gospodarstwa została również wytypowana do kontroli identyfikacji i rejestracji bydła lub owiec lub kóz zgodnie z rozporządzeniami Komisji nr: 1082/2003/WE lub 1505/2006/WE. Informację, które gospodarstwa zostały wytypowane również do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A (SMR 1 – 5) lub kontroli kwalifikowalności do płatności od krów i owiec przeprowadzanych przez ARiMR, Informacje o przyczynie typowania, metodzie typowania oraz dacie typowania.

36 Etapy postępowania- IW
GIW - przygotowanie listy gospodarstw/ siedzib stad z podziałem na województwa, a następnie wysłanie list do poszczególnych WIW. WIW - podział listy gospodarstw/ siedzib stad wytypowanych do kontroli na poszczególne powiaty, a następnie przesyłanie ww. listy do właściwych terytorialnie powiatowych inspektoratów weterynarii. PIW – opracowanie harmonogramu kontroli wytypowanych gospodarstw/ siedzib stad.

37 Powiatowy harmonogram kontroli
PLW opracowuje harmonogram kontroli na podstawie dostarczonej z WIW listy gospodarstw/ siedzib stad wytypowanych do kontroli w zakresie irz oraz gospodarstw wytypowanych do kontroli wymogów w obszarze B. Harmonogram określa terminy poszczególnych kontroli oraz osoby upoważnione do ich przeprowadzenia. W harmonogramie, przy każdym gospodarstwie/ siedzibie stada, wskazany jest zakres kontroli (obszar A/ obszar B/ IRZ).

38 Powiatowy harmonogram kontroli
Opracowany na dany rok harmonogram jest przekazywany do właściwego WIW w terminie do dnia 15 lutego tego roku. Do harmonogramu wprowadza się w II połowie roku zmiany związane z przekazaniem przez Agencję czerwcowej listy gospodarstw typowanych do kontroli (w terminie do dnia 30 lipca danego roku kontroli).

39 III. Zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A i B oraz identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz.

40 Opis czynności Postępowanie PLW przy organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze A i B oraz identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz.

41 Organ kompetentny – kontrola wymogów wzajemnej zgodności
Kontrolę przeprowadza powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. W razie potrzeby może on jednak upoważnić do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada.

42

43 Organ kompetentny – kontrola identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz
Kontrolę przeprowadza powiatowy lekarz weterynarii właściwy terytorialnie ze względu na siedzibę stada.

44 Upoważnienie do wykonania kontroli
Powiatowy lekarz weterynarii wydaje upoważnienia do kontroli osobom, które będą te kontrole przeprowadzały. Osoba upoważniona MUSI być pracownikiem PIW, natomiast NIE MUSI być lekarzem weterynarii. Upoważnienie zawiera dane osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, informacje o miejscu i zakresie kontroli oraz podstawy prawne do jej przeprowadzenia.

45 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 214) KONTROLE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności (Dz. U. Nr 100, poz. 1014) KONTROLE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI BYDŁA ORAZ OWIEC I KÓZ

47 Współpraca z ARiMR W przypadku, gdy dane gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli, które również przeprowadza ARiMR (obszar A: SMR 1-5, PKO), PLW może zwrócić się do właściwego terytorialnie dyrektora OR ARiMR o wspólne przeprowadzenie kontroli w tym gospodarstwie.

48 Przygotowanie do kontroli
Osoba upoważniona przez PLW właściwego dla kontrolowanej siedziby stada przygotowuje formularze niezbędne do dokumentacji wyników kontroli (formularz raportu lub protokołu) – w wersji papierowej lub wersji elektronicznej z możliwością wypełniania formularza w trakcie kontroli. Osoba przeprowadzająca kontrolę musi posiadać również pisemne upoważnienie PLW do przeprowadzenia kontroli, legitymację służbową oraz odznakę identyfikacyjną.

49 Przygotowanie dokumentacji kontroli
Przed przeprowadzeniem kontroli należy wygenerować raport/protokół z platformy integracyjnej A2A ( w formie papierowej lub pliku RTF w wersji elektronicznej (nie wcześniej niż 3 dni robocze przed terminem planowanej kontroli w danym gospodarstwie albo siedzibie stada). W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, PLW przesyła wniosek o wydanie raportów albo protokołów do właściwego terytorialnie BP ARiMR, podając w nim numery gospodarstw/ siedzib stad przewidzianych do kontroli (co najmniej 14 dni roboczych przed datą planowanego wygenerowania raportu albo protokołu). Wygenerowanie raportu albo protokołu w BP ARiMR musi mieć miejsce nie wcześniej niż 14 dni roboczych przed dokonaniem kontroli w gospodarstwie/ siedzibie stada.

50 Kontrola gospodarstwa/ siedziby stada
Kontrola w gospodarstwie/ siedzibie stada: Okazanie odznaki identyfikacyjnej, legitymacji służbowej oraz upoważnienia wydanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Przeprowadzenie kontroli według kolejnych punktów raportu lub protokołu (z jednoczesnym jego wypełnianiem).

51 Kontrola gospodarstwa/ siedziby stad c.d.
Złożenie podpisów w wypełnionych dokumentach (podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę oraz rolnik lub pełnomocnik/przedstawiciel rolnika/osoba obecna przy kontroli – potwierdzenie odbioru dokumentu). ALE: Rolnik lub pełnomocnik/przedstawiciel rolnika ma prawo nie podpisać raportu/protokołu z kontroli jego gospodarstwa/ siedziby stada. (osoba dokonująca kontroli dokonuje wtedy odpowiedniej adnotacji w raporcie/protokole i wysyła dokument pocztą)

52 Kontrola gospodarstwa c.d.
Jeżeli rolnik lub pełnomocnik rolnika nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może złożyć właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii umotywowane zastrzeżenie co do ustaleń w nim zawartych, na piśmie, w terminie 14 dni od doręczenia raportu. Raport powinien zawierać uzupełnienie dotyczące uwzględnionych zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, PLW przekazuje raport wraz z tymi zastrzeżeniami i stanowiskiem osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli do BP ARiMR.

53 Kontrola siedziby stada c.d.
W przypadku kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz, jeżeli osoba obecna przy kontroli nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, termin na wniesienie pisemnych uwag lub zastrzeżeń do protokołu wynosi 3 dni.

54 Kontrola gospodarstwa/ siedziby stada c.d.
4. Przekazanie dokumentów z kontroli (raport/protokół): 1 egzemplarz (oryginał) otrzymuje osoba kontrolowana Pozostałe egzemplarze przekazywane są PLW właściwemu dla przeprowadzonej kontroli.

55 Dokumentacja kontroli wymogów wzajemnej zgodności
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli sporządza na bieżąco, podczas trwania kontroli RAPORT z kontroli gospodarstwa. ALE: W sytuacji, gdy w skład danego gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba, lub gdy siedziba gospodarstwa znajduje się w powiecie innym niż powiat właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika: Osoba upoważniona do kontroli przez PLW właściwego dla danej siedziby stada sporządza PROTOKÓŁ z kontroli. Jeden egzemplarz protokołu zostaje u kontrolowanego, drugi pozostaje w PIW właściwym w stosunku do siedziby stada, trzeci jest wysyłany do PIW właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika. PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika sporządza końcowy RAPORT z kontroli, uwzględniając protokoły z kontroli wszystkich siedzib stad należących do danego gospodarstwa.

56 Dokumentacja kontroli wymogów c.d.
PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika upoważnia do wykonania czynności kontrolnych PLW właściwego ze względu na położenie siedziby stada. Osoba upoważniona do kontroli przez PLW właściwego dla danej siedziby sporządza protokół z kontroli PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika sporządza końcowy raport z kontroli Schemat sporządzania dokumentacji kontroli w przypadku, gdy siedziba/siedziby stada znajduje/ą się w powiecie innym właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.

57 Dokumentacja kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli sporządza na bieżąco, podczas trwania kontroli PROTOKÓŁ z kontroli siedziby stada.

58 Odmowa wejścia na teren gospodarstwa/ siedziby stada
Postępowanie w przypadku odmowy wpuszczenia osoby upoważnionej do kontroli na teren gospodarstwa/ siedziby stada: Adnotacja w formularzach kontroli (raport/protokół), następnie przekazanie jednego egzemplarza raportu do właściwego BP ARiMR. Drugi egzemplarz raportu/ protokołu przesyłany jest rolnikowi. Trzeci egzemplarz pozostaje w PIW.

59 KONTROLE WYMOGÓW W przypadku gdy osoba upoważniona przez PLW, która została wyznaczona do przeprowadzenia kontroli, nie zostaje wpuszczona na teren siedziby stada w celu wykonania kontroli na miejscu, dokonuje ona adnotacji o ww. fakcie w odpowiednim polu protokołu z kontroli danej siedziby stada, a następnie w raporcie z kontroli gospodarstwa, z podaniem ewentualnych przyczyn tej odmowy oraz adnotacją, iż rolnik został poinformowany, że odmowa zgody na przeprowadzenie kontroli może skutkować 100% utratą dopłat

60 KONTROLE IRZ W przypadku gdy osoba upoważniona przez PLW, która została wyznaczona do przeprowadzenia kontroli, nie zostaje wpuszczona na teren siedziby stada w celu wykonania kontroli na miejscu, w zależności od oceny sytuacji, może: wystąpić, w formie pisemnej, do rolnika, wyznaczając nowy termin kontroli siedziby stada, która powinna mieć miejsce nie później niż 2 tygodnie po odmowie wpuszczenia osoby upoważnionej przez PLW na teren siedziby stada

61 KONTROLE IRZ LUB - wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji o zapewnienie pomocy, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną oraz wystąpić z wnioskiem o ukaranie zgodnie z art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej; osoba upoważniona przez PLW, która została wyznaczona do przeprowadzenia kontroli, wchodzi na teren siedziby stada w asyście policji

62 Sytuacje wyjątkowe – kontrole wymogów
1. Rolnik, którego gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli nie żyje. W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę w gospodarstwie kolejno według punktów raportu lub protokołu, z zaznaczeniem w raporcie lub protokole, iż producent, na którego zarejestrowane jest gospodarstwo, nie żyje. Ponadto, jeśli to możliwe, w polu raportu lub protokołu do tego przeznaczonym, kontrolujący podaje dane osoby opiekującej się gospodarstwem, według oświadczenia osoby obecnej podczas kontroli.

63 Sytuacje wyjątkowe – kontrole wymogów
2. Stwierdzenie podczas kontroli gospodarstwa większej liczby siedzib stad od liczby siedzib stad, należących do jednego gospodarstwa, zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę w niezarejestrowanej siedzibie stad kolejno według punktów raportu lub protokołu, z zaznaczeniem w raporcie lub protokole, iż siedziba stada nie podsiada numeru i odnotowaniem tego faktu jako naruszenie.

64 Sytuacje wyjątkowe – kontrole wymogów
3. Wytypowane gospodarstwo zmieniło właściciela. W powyższym przypadku osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę w gospodarstwie kolejno według punktów raportu lub protokołu, z zaznaczeniem w raporcie lub protokole, iż gospodarstwo jest własnością innego producenta niż wskazano w raporcie lub protokole. Ponadto, jeśli to możliwe, w polu raportu lub protokołu do tego przeznaczonym, kontrolujący podaje dane aktualnego właściciela gospodarstwa, według oświadczenia osoby obecnej podczas kontroli.

65 Sytuacje wyjątkowe – kontrole wymogów
4. Rolnik wytypowany do kontroli utrzymuje zwierzęta w jednym gospodarstwie, w którym znajdują się zwierzęta należące do innych rolników. W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę wyłącznie gospodarstwa należącego do wytypowanego rolnika kolejno według punktów raportu lub protokołu.

66 Przekazanie raportu z kontroli wymogów wzajemnej zgodności
- Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje raport z kontroli gospodarstwa w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej do właściwego terytorialnie BP ARiMR (nie później niż 1 miesiąc od dnia zakończenia kontroli w gospodarstwie). - Raport w wersji papierowej przekazywany jest do BP ARiMR wyłącznie w przypadku gdy podczas kontroli stwierdzono naruszenia, raport dotyczy kontroli sprawdzającej lub kontrola nie została przeprowadzona.

67 Przekazanie protokołu w ramach kontroli wymogów
W odniesieniu do kontroli wymogów wzajemnej zgodności, PLW, właściwy dla kontrolowanej siedziby stada, znajdującej się poza obszarem właściwości PLW właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, przekazuje niezwłocznie po zakończeniu kontroli 1 egzemplarz protokołu z kontroli tej siedziby stada w wersji papierowej do PLW właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

68 Przekazanie protokołu z kontroli IRZ
PLW przekazuje 1 egzemplarz protokołu z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła lub owiec i kóz w wersji papierowej do właściwego terytorialnie BP ARiMR w terminie nie później niż 14 dni roboczych po przeprowadzeniu kontroli.

69 PLW wprowadza raport z kontroli gospodarstwa/ protokół z kontroli siedziby stada w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Integracyjnej A2A w terminie nie później niż 1 miesiąca od dnia zakończenia kontroli w gospodarstwie/ siedzibie stada.

70 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w siedzibie stada bydła podczas kontroli identyfikacji i rejestracji, PLW postępuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji 494/98/WE, art. 31. ust. 10 lub art. 33 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w siedzibie stada owiec lub kóz podczas kontroli identyfikacji i rejestracji, PLW postępuje zgodnie art. 31 ust. 10 lub art. 33 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

71 W przypadku wydania przez PLW decyzji administracyjnej zmieniającej status stada, PLW lub wyznaczony przez niego upoważniony pracownik PIW blokuje w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ siedzibę stada, w stosunku do której decyzja administracyjna została wydana oraz przesyła kopię decyzji o zmianie statusu stada do właściwego terytorialnie BP ARiMR lub przesyła wniosek o zablokowanie siedziby stada w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ do właściwego terytorialnie BP ARiMR wraz z kopią decyzji o zmianie statusu stada.

72 Kontrole wymogów wzajemnej zgodności mogą być przeprowadzane łącznie z innymi kontrolami i czynnościami urzędowymi przeprowadzanymi w danym gospodarstwie. Gospodarstwa skontrolowane w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności mogą być traktowane jako gospodarstwa skontrolowane w ramach innych kontroli urzędowych w tym samym zakresie tematycznym.

73 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google