Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole sprawdzające

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole sprawdzające"— Zapis prezentacji:

1 Zasady przeprowadzania kontroli sprawdzających w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności

2 Kontrole sprawdzające
Przedmiot i zakres kontroli Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w Polsce przeprowadzane są kontrole mające na celu sprawdzenie podjęcia przez rolnika działań naprawczych w przypadku stwierdzenia naruszenia w zakresie kontroli wymogów wzajemnej zgodności, określanego jako drobna niezgodność oraz naruszenia, w związku z którym obniżka płatności była mniejsza niż równowartość 100 Euro.

3 kontroli sprawdzającej podlegają wyłącznie uchybienia (KSDN i KS100) stwierdzone podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności w poprzednim roku kontroli kontrole sprawdzające powinny zostać przeprowadzone do końca następnego roku kalendarzowego po roku, w którym przeprowadzona została właściwa kontrola wymogów

4 2. Zasady ogólne biura powiatowe ARiMR przekazują PLW wykaz gospodarstw do kontroli sprawdzającej, zarówno w zakresie stwierdzenia naruszenia będącego drobną niezgodnością i naruszenia sankcjonowanego redukcją płatności mniejszą niż 100 Euro uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli na miejscu są osoby posiadające odznakę identyfikacyjną, legitymację służbową oraz pisemne, imienne upoważnienie wydane przez właściwego PLW w przypadku gdy zalecone działania naprawcze dotyczą usunięcia uchybień w zakresie oznakowania zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę na miejscu

5 obok uchybień w zakresie oznakowania zwierząt powinny być również skontrolowane pozostałe działania naprawcze, możliwe do skontrolowania na miejscu (np. dotyczące wpisów w księdze rejestracji), które zostały wskazane w wykazie przesłanym przez BP ARiMR w odniesieniu do danego gospodarstwa usunięcie nieprawidłowości dotyczących księgi rejestracji siedziby stada lub innej dokumentacji może być weryfikowane poprzez wezwanie rolnika do powiatowego inspektoratu weterynarii w celu przedstawienia odpowiedniej dokumentacji lub w trakcie kontroli na miejscu w zakresie weryfikacji działań naprawczych dotyczących zgłaszania przemieszczeń, urodzeń i padnięć bydła, w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, PLW nie jest organem właściwym do przeprowadzania kontroli sprawdzającej – jedynie w 2010 r. PLW wykonuje kontrole administracyjne uzyskując potrzebne informacje z BP ARiMR

6 jeżeli gospodarstwo zmieniło właściciela, kontroli powinien zostać poddany obecny posiadacz zwierzęcia (dotyczy wyłącznie siedziby stada przejętej przez nowego właściciela), a wyjaśnienia dotyczące zmiany posiadacza należy w takim wypadku odnotować w raporcie z czynności kontrolnych raport z kontroli sprawdzającej należy wprowadzić do platformy integracyjnej A2A

7 3. Zasady wykonywania kontroli w 2010 r.
a) Numeracja raportu Podstawowy numer raportu (liczba porządkowa/ data kontroli/ numer identyfikacyjny osoby przeprowadzającej kontrolę) należy rozszerzyć o następujące znaki: - /KS100 - w przypadku gdy rolnik został skierowany do kontroli sprawdzającej z tytułu 100 euro, - /KSDN - jeżeli rolnik został skierowany do kontroli z tytułu drobnej niezgodności, - /KSDN100 albo KS100DN - gdy rolnik został skierowany do kontroli sprawdzającej zarówno z tytułu 100 euro, jak i z tytułu drobnej niezgodności. Jeżeli rolnik poza skierowaniem do kontroli sprawdzającej, został również wytypowany do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2010 roku, należy w numerze raportu zawrzeć dodatkowo znaki „/CC”.

8 b) Wypełnianie raportu
Kontrola sprawdzająca i kontrola wymogów wzajemnej zgodności osoba kontrolująca sporządza jeden dokument uwzględniając wyniki kontroli sprawdzającej oraz wyniki kontroli wymogów wzajemnej zgodności w bieżącym roku gdy w toku kontroli sprawdzającej zostanie ustalone, iż działania naprawcze zostały zrealizowane, należy umieścić w polu nr 53 raportu „Uwagi” kod KSP (Kontrola sprawdzająca pozytywna). działania naprawcze nie zostały zrealizowane: KSN (kontrola sprawdzająca negatywna) KSNZ (działania naprawcze nie zostały zrealizowane dla wszystkich zwierząt) KSNT (działania naprawcze zrealizowane po terminie). Numery porządkowe zwierząt, których naruszenie dotyczy należy również umieścić w kolumnie nr 53.

9 jeżeli zwierzę, które podlega kontroli sprawdzającej, w dniu kontroli nie przebywa w siedzibie stada, powinna zostać zaznaczona opcja „nie dotyczy” oraz należy w polu „Uwagi osób wykonujących kontrolę” wpisać wyjaśnienia odnośnie zaistniałej sytuacji (np. sprzedaż, padnięcie). W polu 53 „Uwagi” należy wpisać kod KSBZ. wypełnianie pola daty oraz metody typowania - sposób postępowania jest zgodny ze standardową kontrolą wymogów wzajemnej zgodności. w przypadku gdy rolnik uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, w polu 53 „Uwagi” należy umieścić adnotację, że rolnik został poinformowany, iż uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może skutkować nawet 100% obniżką dopłat.

10 Wyłącznie kontrola sprawdzająca
Ocenie podlegają jedynie naruszenia wskazane w wykazie przesłanym przez BP ARiMR. W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć rubrykę „Nie dotyczy”. W rubryce „metoda typowania” należy wpisać: typowanie manualne, a w polu „przyczyna typowania”: CC Inne. W polu data typowania, należy podać datę sporządzenia pisma z BP ARiMR, zawierającego wykaz rolników, którzy mają podlegać kontroli sprawdzającej w bieżącym roku Osoba kontrolująca, weryfikując zrealizowanie działań naprawczych, zaznacza właściwą kolumnę „nie dotyczy” (dane naruszenie nie podlega weryfikacji), „stwierdzono” albo „nie stwierdzono” zgodnie ze stanem faktycznym, w odniesieniu do naruszeń, które podlegają weryfikacji. Pole „nie stwierdzono” należy zaznaczyć, jeżeli działania naprawcze podlegające kontroli zostały zrealizowane. Wówczas w kolumnie 53 należy wpisać kod KSP.

11 Opcja „stwierdzono” powinna zostać zaznaczona, gdy działania naprawcze dotyczące naruszeń wskazane w wykazie przesłanym z BP ARiMR nie zostały zrealizowane. W kolumnie 53 należy umieścić kod KSN. Jeżeli rolnik nie zrealizował zaleconych działań w odniesieniu do wszystkich zwierząt, kod, który należy wpisać w polu 53, to KSNZ. Jeżeli zaś rolnik zrealizował działania naprawcze po wskazanym terminie, kod, który należy wpisać w polu 53, to KSNT. Jeżeli rolnik zrealizował działania naprawcze, a w dniu kontroli sprawdzającej osoba kontrolująca stwierdzi takie samo uchybienie (np. brak zamówionego uprzednio duplikatu kolczyka), należy dokonać oceny kontroli sprawdzającej w polu 53 poprzez wpisanie kodu KSP, a następnie wpisanie odpowiednich punktów w polach „zasięg”, „dotkliwość” oraz „trwałość” zgodnie z zasadami sporządzania raportu oraz wpisać datę oraz sposób realizacji nowych działań naprawczych.

12 4. Uwagi dodatkowe W przypadku gdy osoba kontrolująca stwierdzi, iż w siedzibie stada nie znajduje się zwierzę, które zgodnie z danymi w CBD ARiMR powinno przebywać w kontrolowanej siedzibie stada, a posiadacz tego zwierzęcia nie będzie w stanie podać numeru oraz adresu siedziby stada, do której to zwierzę zostało przemieszczone, może ona wypełnić wniosek o przemieszczenie do nieznanej siedziby stada. W przypadku gdy rolnik uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, w polu „Uwagi osób wykonujących kontrolę” należy umieścić adnotację, że rolnik został poinformowany, iż uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może skutkować nawet 100% obniżką dopłat

13 W przypadku gdy rolnik uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, w polu „Uwagi osób wykonujących kontrolę” należy umieścić adnotację, że rolnik został poinformowany, iż uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może skutkować nawet 100% obniżką dopłat W przypadku stwierdzenia naruszeń dotyczących wpisów w księdze rejestracji podczas wykonywania kontroli wymogów wzajemnej zgodności, w raporcie z kontroli w polu „Uwagi osób wykonujących kontrolę” należy umieścić adnotację o tym, której pozycji z księgi rejestracji dotyczy dane naruszenie.

14 Kwestie i pytania dotyczące wykonywania kontroli sprawdzających
1. Gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli sprawdzającej. PLW wykonał kontrolę, z kolei ARiMR przysłała korektę wykazu gospodarstw do rekontroli i tego gospodarstwa tam nie było - czy to gospodarstwo należy ująć w sprawozdaniu? Tak, w polu Kontrole dodatkowe sprawozdania, kontrole wykonane zgodnie z listą z BP ARiMR - w polu Kontrole sprawdzające. 2. Jeśli inspektor stwierdzi uchybienie w zakresie kontroli IRZ, PLW wydał decyzję nakazującą usunięcie uchybień w określonym terminie, a rekontrola wykazała że producent dopełnił wszystkich obowiązków i wydano decyzję uchylającą - czy można w związku z tym sporządzić raport z kontroli sprawdzającej bazując na protokole z IRZ? TAK, jeśli rekontrola w zakresie IRZ została wykonana w tym samym roku co kontrola sprawdzająca w zakresie CC. 3. Sens kontroli sprawdzającej KS100 dotyczącej naruszenia: niezgłoszenie przemieszczenia - w BP problem ten jest wyjaśniany bezpośrednio z rolnikiem?

15 W obecnej chwili PLW wykonuje taką kontrolę drogą administracyjną, z wykorzystaniem informacji otrzymanych od ARiMR. W opinii Głównego Lekarza Weterynarii, PLW nie jest organem właściwym do przeprowadzania kontroli sprawdzającej. 4. Rolnik miał zamówić duplikaty dla sztuki, która podczas właściwej kontroli nie miała kolczyków. Podczas rekontroli nie ma jej w gospodarstwie. Czy w powyższej sytuacji należy wpisać KSP, KSBZ (z informacji uzyskanych z ARiMR wiemy, że zamówił duplikaty) czy jedynie KSBZ? KSBZ – zwierzę podlegające kontroli w dniu kontroli nie przebywa w siedzibie stada Od 2011 r. stosowane będą również kody: KSNT – działania naprawcze zostały zrealizowane po wyznaczonym terminie, w związku czym wynik kontroli jest negatywny KSNZ – działania naprawcze nie zostały zrealizowane w odniesieniu do wszystkich zwierząt i wynik kontroli jest negatywny SP – zalecone działania naprawcze zostały zrealizowane, ale w dniu rekontroli stwierdzono ponownie wystąpienie danego naruszenia

16 5. Czy w przypadku kontroli sprawdzającej wykonanie działań naprawczych w terminie w odniesnieniu do DN należy odnosić do terminu wskazanego przez ARiMR czy przez IW w raporcie? Termin podjęcia działań naprawczych wskazany w wykazie gospodarstw z DN przekazanym z BP ARiMR jest równoznaczny z terminem wyznaczonym przez PLW. 6. Na jakim wzorze powinno być przekazywane oświadczenie o zrealizowaniu działań naprawczych? Komu rolnik składa oświadczenie o podjęciu działań naprawczych? Zgodnie z art. 31a ust.10a ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego rolnik składa oświadczenie o zrealizowaniu działań naprawczych kierownikowi BP ARiMR na wzorze opracowanym przez ARiMR. Wraz z oświadczeniem rolnik przedstawia dowody potwierdzające usunięcie naruszeń stwierdzonych podczas kontroli (kserokopia księgi rejestracji, odpowiedź na zamówienie puli duplikatów kolczyków).

17 7. Czy kody nieprawidłowości wpisujemy tylko przy kontrolowanych
sztukach? TAK 8. Czy przy przeprowadzaniu kontroli sprawdzającej można wypełnić wniosek o przemieszczenie do nieznanej siedziby? TAK 9. Jak przyznawać punkty karne przy kontroli sprawdzającej negatywnej - powtarzamy punktację z 2009 r. czy ustalamy nową ocenę w stosunku do obecnej liczby zwierząt? W przypadku niepodjęcia przez rolnika działań naprawczych, osoba przeprowadząjąca kontrolę sprawdzającą ocenia naruszenia pod względem kryterium zasięgu, dotkliwości i trwałości w stosunku do całkowitej liczby zwierząt, których dotyczy rekontrola. 10. Czy można wezwać rolnika do PIW aby zweryfikować usunięcie  uchybień dotyczących paszportów i księgi rejestracji? TAK

18 11. Jakie są konsekwencje dla rolnika jeśli kontrola sprawdzająca
KS100 i KSDN jest negatywna? Stwierdzone naruszenia są sankcjonowane pod względem oceny punktowej i skutkują redukcją dopłat bezpośrednich. 12. BP ARiMR przysyła do PIW wykaz z gospodarstwem do rekontroli KS100. W raporcie z kontroli CC w 2009 roku stwierdzono również DN. Czy przeprowadzamy kontrolę sprawdzającą biorąc pod uwagę oba naruszenia? Kontrolę sprawdzającą przeprowadzamy tylko pod względem naruszeń wskazanych w wykazie z BP ARiMR. 13. Dlaczego pozostałe naruszenia stwierdzone podczas kontroli sprawdzającej nie podlegają ocenie? Z zasady kontrole sprawdzające dotyczą tylko naruszeń stwierdzonych przez IW w poprzednim roku kontroli, jednak możliwe jest wykonanie właściwej kontroli CC lub IRZ. 14. Czy możliwe jest wprowadzenie do platformy A2A raportu z kontroli sprawdzającej, który nie został podpisany przez rolnika?

19 Tak, jeśli w raporcie zostało odnotowane, że raport został przekazany
drogą pocztową. 15. Rolnik miał zamówić duplikaty dla sztuki, która podczas kontroli nie miała kolczyków. Czy gdy podczas kontroli okaże się, że rolnik zamówił duplikaty kolczyków, ale nie założył ich zwierzęciu, kontrolę uznać jako pozytywną? Kontrolę można uznać za pozytywną jeśli rolnik założy kolczyki w obecności osoby wykonującej kontrolę.

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Kontrole sprawdzające"

Podobne prezentacje


Reklamy Google