Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PYTANIA DOTYCZĄCE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Puławy, 23-24.11; 1-2.12.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PYTANIA DOTYCZĄCE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Puławy, 23-24.11; 1-2.12.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 PYTANIA DOTYCZĄCE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT
Puławy, ; r.

2 Kontrole wymogów obszar A i IRZ

3 Jeżeli stan faktyczny świń w stadzie nie zgadza się ze stanem w bazie IRZ i wynika to z winy rolnika, to dlaczego nie przewidziano tego naruszenia w raporcie? Prawodawstwo UE nie przewidziało kontroli ww. naruszenia w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009.

4 Dlaczego nie ma naruszenia w raporcie dotyczącego zgłaszania w terminie do 30 dni zdarzeń dotyczących świń? Prawodawstwo UE nie przewidziało kontroli ww. naruszenia w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009.

5 Na kogo spada obowiązek zgłoszenia przemieszczenia danej sztuki
Na kogo spada obowiązek zgłoszenia przemieszczenia danej sztuki? Na kupującego czy sprzedającego? Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nakłada na posiadacza zwierzęcia (bydła) obowiązek zgłoszenia przemieszczenia do CBD nie różnicując, czy jest to kupujący, czy sprzedający (obaj muszą spełnić ten obowiązek). – art. 12 ust. 1 pkt 1

6 Dlaczego Inspekcja Weterynaryjna nie może przeprowadzić IRZ świń podobnie jak bydła, owiec i kóz (przy zwykłych kontrolach) i dlaczego nie ma protokołu na świnie? Prawodawstwo UE nie określa poziomu i zasad kontroli identyfikacji i rejestracji świń (bydło – rozporządzenie 1082/2003; owce/kozy – rozporządzenie Komisji 1505/2006). W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli identyfikacji i rejestracji świń w ramach sprawowanego nadzoru (art. 29 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt) można wykorzystać Listę kontrolną SPIWET – IRZ do udokumentowania wyników kontroli.

7 Jak stwierdzić czy dane naruszenie wykracza poza gospodarstwo? Np. BW 3.3 brak 1 kolczyka i brak jego śladu na małżowinie usznej, SW 1.1 brak księgi rejestracji świń BW 5.1 brak paszportu SW 3.1 rolnik nie udostępnia osobie upoważnionej pisemnych lub ustnych informacji na temat zwierząt? Naruszenie wykracza poza gospodarstwo, jeśli ma wpływ na inne gospodarstwa – np. planowana sprzedaż krowy bez jednego kolczyka (cielę na opas).

8 Na jakiej podstawie mamy sprawdzić czy wpisy w księdze rejestracji świń są zgodne z bazą IRZ przez okres 3 lat? Należało by stworzyć opcję w przeglądarce, żeby pobrać konkretny wydruk zdarzeń z jakiegoś okresu z liczbą świń, datą, od kogo do kogo, w chwili obecnej należy każde zdarzenie w przeglądarce otwierać osobno, żeby sprawdzić liczbę sztuk co wydłuża czas pracy? Prawodawstwo UE nie przewidziało kontroli ww. naruszenia w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009.

9 Na kolczykowanie owiec i kóz jest termin do 180 dni, a na wpisanie do księgi danej sztuki 7 dni, jeżeli rolnik kolczykuje w późniejszym terminie to co ma wpisać w księdze rejestracji, czy może wpisać sztuki bez nr kolczyków, żeby zachować termin 7 dni, czy musi losowo wpisywać kolczyki, żeby ten termin zachować mimo że kolczykuje później? W wyżej opisanym przypadku zaleca się wpisywanie numerów kolczyków do księgi rejestracji – każdy z numerów (różne daty urodzenia zwierząt) musi być przypisany właściwemu zwierzęciu.

10 Dlaczego nie ma naruszenia dotyczącego zgłaszania owiec i kóz w ARiMR?
Prawodawstwo UE nie przewidziało kontroli ww. naruszenia w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009.

11 Czemu ma służyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem każdej strony kopii raportu cc przekazywanej do biura powiatowego ARiMR? Czy to jest konieczne? Potwierdzanie za zgodność z oryginałem konieczne jest w przypadku sporządzania ksero raportu lub podpisu przez kalkę. Dotyczy to każdej strony. Tak postępuje się w przypadku każdego dokumentu.

12 Czy raport może podpisać i odebrać współmałżonek właściciela gospodarstwa lub inna osoba z nim zamieszkująca? Tak. Raport może odebrać osoba obecna przy kontroli nie będąca właścicielem gospodarstwa. Ewentualnie można wysłać raport pocztą na adres właściciela gospodarstwa.

13 Czy w sytuacji, gdy podczas kontroli gospodarstwa nie jest obecny właściciel, w polach raportu z kontroli należy wpisywać dane (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) właściciela czy osoby obecnej przy kontroli? Wg instrukcji sporządzania raportu, powinny to być dane właściciela, natomiast w polu 62 podpisuje się osoba odbierająca raport. Czy taki stan rzeczy należy utrzymać: dane właściciela, a podpis osoby obecnej przy kontroli? Dane i podpis osoby obecnej przy kontroli.

14 Czy lista gospodarstw wytypowanych do kontroli będzie przekazana do PIW- ów w dwóch etapach ( styczeń i wrzesień)? Grudzień roku poprzedzającego rok kontroli oraz czerwiec roku kontroli (dotypowanie świń). + ewentualne gospodarstwa, gdy konieczny będzie wzrost kontroli w kolejnym roku

15 Kolczykowanie owiec – jeżeli jest na to 0,5 roku to jak zrobić kontrolę?
Wszystkie owce urodzone w danym gospodarstwie, które podczas kontroli są w wieku poniżej 180 dni, mogą być nieoznakowane. Fakt urodzenia tych zwierząt (z podaniem numeru identyfikacyjnego) musi być odnotowany w księdze rejestracji w terminie nie później niż 7 dni od zdarzenia.

16 Jak należy traktować brak pierwszego podpisu na paszporcie bydła u sztuki zakupionej od rolnika zamieszkałego w odległej miejscowości? Pozwolić to uzupełnić w późniejszym czasie, czy jako brak paszportu (dokument niepodpisany jest nieważny a więc go brak). Paszport bez podpisu należy traktować jako dokument niezawierający wszystkich danych. W takim przypadku można pouczyć rolnika, iż powinien kupować bydło, któremu towarzyszy paszport podpisany przez wszystkich posiadaczy.

17 Czy w Polsce jest wymagany Dokument przewozowy dla owiec i kóz
Czy w Polsce jest wymagany Dokument przewozowy dla owiec i kóz ? Co wpisywać w raporcie CC w rubryce OKW5 "nie stwierdzono„ czy "nie dotyczy„ ? Pytanie powstało w związku z istnieniem w Polsce CBD (WE Nr 21/2004 Artykuł 6 pkt. 4) W Polsce obowiązuje dokument przewozowy dla owiec i kóz (art. 25a ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt). W przypadku braku ww. dokumentu (obowiązek przechowywania 3 lata) w gospodarstwie, do którego rolnik zakupił owce/ kozy, w raporcie fakt ten należy odnotować jako naruszenie.

18 Oceniamy siedzibę (Zał
Oceniamy siedzibę (Zał. Nr 2 Informacje o przeprowadzonej kontroli zwierząt w siedzibie stada), w której stwierdzamy niezgodności - jednak za niezgodności te nie naliczamy punktów. Wpisujemy wówczas kod SNA czy też SUS? SUS Czy gospodarstwo takie zaliczamy do gospodarstwa z nieprawidłowościami w przypadku sporządzania sprawozdania? W przypadku kontroli wymogów, gdy nie naliczamy punktów, gospodarstwo takie uznajemy za gospodarstwo bez niezgodności.

19 Przy obowiązku 3-letniego terminu przechowywania KRS, jak przeprowadzić kontrolę po upływie tego czasu, jeśli w gospodarstwie nie jest prowadzona hodowla zwierząt. W raporcie wpisujemy, iż od 3 lat w gospodarstwie nie jest prowadzona hodowla/ chów zwierząt. Brak księgi rejestracji po takim czasie nie jest naruszeniem, więc traktujemy taką kontrolę jako pozytywną.

20 Sprawa zostanie szczegółowo opisana w instrukcji GLW.
Określenie konkretnych przypadków, kiedy należy odstąpić od przeprowadzenia kontroli (chodzi o kontrole uznawane za nieprzeprowadzone mimo podjęcia prób ustalenia danych gospodarstwa, właściciela, siedziby stada itp). Sprawa zostanie szczegółowo opisana w instrukcji GLW. Brak możliwości zlokalizowania gospodarstwa. Brak możliwości skontaktowania się z rolnikiem. Odmowa kontroli. Niesprzyjające warunki pogodowe.

21 Jeśli przyznam punkty za brak terminowych zgłoszeń do BP, będę miała gospodarstwo do kontroli w przyszłym roku. Czy mam go karać ponownie za te same za nieterminowe zgłoszenia sprzed kilku lat? Zgodnie z kodeksem wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756) karalność wykroczeń ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. W związku z tym, czy należy karać rolników za zdarzenia sprzed roku?

22 Jaki czas wstecz można karać rolnika za brak zgłoszenia (urodzenia, śmierci, przemieszczenia do i z siedziby stada) Za jak długi okres wstecz można karać rolników za niezgłaszanie przemieszczenia zwierząt? Czy punkty za BW.4 można przyznawać w odniesieniu tylko do roku bieżącego czy również za lata poprzednie? W odniesieniu do kontroli wymogów, punkty karne przyznajemy, gdy zdarzenie miało miejsce w roku kontroli.

23 Gdy oceniamy zgłaszanie przemieszczeń, to które zwierzęta mamy brać pod uwagę - te w oborze, czy te z załącznika? Czy w przypadku naruszenia BW.4 (brak przemieszczenia) za podstawę mianownika w dzieleniu należy brać liczbę sztuk widoczną na załączniku czy liczbę sztuk, która znajduje się w siedzibie stada? Liczbę zwierząt obecną w gospodarstwie.

24 Dlaczego nie okazywanie księgi kontrolującemu jest surowiej punktowane niż brak takowej!? Czy nie powinno być odwrotnie? ( np. stado liczące 2 sztuki.) Nieokazywanie dokumentacji podczas kontroli jest działaniem celowym; można takie działanie traktować jako utrudnianie przeprowadzania czynności kontrolnych

25 W zał. 2 znajduje się  szt. bydła, która  wg rolnika nigdy do niego nie należała i nie był właścicielem, czy wystarczy oświadczenie rolnika, że nigdy w/w szt. nie przebywała w jego gospodarstwie, takiej szt. nie kupował? Przyznajemy punkty, czy nie ? Można przyjąć takie oświadczenie i nie przyznawać punktów. Niemniej jednak każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

26 W jaki sposób siedziba stada rolnika zostaje wytypowana do kontroli, jeśli rolnik „nie posiada numeru siedziby stada”? (W 1.1) Do kontroli cc typowany jest producent (wszystkie siedziby stad należące do producenta). Do kontroli irz typowane są siedziby stad – tylko te zarejestrowane w CBD ARiMR, a więc posiadające numery. Podczas kontroli cc może mieć miejsce sytuacja, że jedna z siedzib stad należąca do wytypowanego producenta nie jest zarejestrowana w CBD ARiMR.

27 W jaki sposób możemy stwierdzić, że wpisy w księdze rejestracji zostały faktycznie dokonane w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu ( np. w przypadku wpisów sprzed 2 tyg, 2 m-cy, 2 lat.) Podczas kontroli możemy wyłącznie stwierdzić czy wpisy w księdze rejestracji są aktualne na dzień kontroli (zgodne ze stanem faktycznym), i to oceniamy. Jeśli jest rozbieżność pomiędzy wpisami w księdze rejestracji a stanem faktycznym, należy ustalić fakty w rozmowie z rolnikiem oraz porównać stan zwierząt zawarty w raporcie i na tej podstawie ustalić czy nieprawidłowość ma miejsce.

28 W jaki sposób możemy sprawdzić, czy cielę zostało zakolczykowane w ciągu 7 dni od urodzenia czy rolnik zrobił to dnia 8 czy 10 = niezgodność. Oceniamy stan na dzień kontroli – jeśli 10 dniowe cielę jest oznakowane, to nie ma nieprawidłowości.

29 Dodawanie wniosków o przemieszczenie do nieznanej siedziby stada na stare sztuki bydła, których nie ma w gospodarstwie, a rolnik nie wie/nie pamięta gdzie zostały sprzedane. Na jak stare sztuki można wydawać taki wniosek? Za jaki okres ( lata) dotyczy sztuk? Brak ograniczeń czasowych w odniesieniu do ww. wniosków. Wniosek może zostać sporządzony dla każdego zwierzęcia, w przypadku którego rolnik nie jest w stanie podać miejsca przemieszczenia.

30 Co zrobić w sytuacji gdy wniosek taki zostanie wydany przez Inspekcję Weterynaryjną, a ARiMR nie wyrejestruje bydła? Sztuka będzie „wisiała” na rolniku, a w następnym roku podczas kontroli sprawdzającej konieczne będzie stwierdzenie kontroli sprawdzającej negatywnej? ARiMR przemieszcza zwierzęta zamieszczone we wniosku do siedziby stada o nieznanym numerze, tylko w przypadku gdy brak jest zdarzeń dla tych zwierząt w CBD po dacie wybycia z kontrolowanej siedziby stada. W uzasadnionych przypadkach (gdy powyższe zostanie zakwalifikowane jako nieprawidłowość), jeśli ww. zdarzenie będzie podlegało kontroli sprawdzającej, wynik tej kontroli będzie negatywny.

31 Czy PLW ma zawsze obowiązek na prośbę rolnika skontrolować siedzibę stada, aby wydać wniosek o przemieszczenie do nieznanej siedziby stada? Taka kontrola może zostać przeprowadzona na podstawie art. 29 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, tylko w przypadku gdy PLW uzna za konieczne przeprowadzenie takiej kontroli.

32 Jak długo może trwać kontrola w jednej siedzibie stada
Jak długo może trwać kontrola w jednej siedzibie stada? Czy jest to w jakiś sposób ograniczone czy możliwa jest np. kontrola 2-tygodniowa, podczas której rolnik ma możliwość usunięcia wszelkich nieprawidłowości? Nie określono czasu trwania kontroli. Na sporządzenie raportu z kontroli kontrolujący ma 1 miesiąc (max. 3 miesiące w uzasadnionych przypadkach). Kontrola powinna trwać tyle, ile czasu kontrolujący potrzebuje na przeprowadzenie czynności kontrolnych. Podczas kontroli stwierdzany jest stan faktyczny, jedynie drobne braki, które mogą być usunięte natychmiast, nie powinny być traktowane jako nieprawidłowości.

33 Instrukcja w nowym zapisie daje możliwość rolnikowi usunięcia wskazanych podczas kontroli uchybień, a do tego czasu producent nie składa podpisu na raporcie. Jak należy postąpić, jeżeli rolnik po uzgodnionym terminie nie zgłosi się celem uwiarygodnienia usunięcia uchybień a przez to nie złoży podpisu na raporcie. W polach dotyczących niezgodności kontroler naliczy punkty zgodnie z zakresem niezgodności, ale jak opisać przyczynę braku podpisu na raporcie. Skoro rolnik podjął się usunięcia niezgodności, to oznacza, że zgadza się z ustaleniami na raporcie a niestawienie się może wynikać z przypadków losowych.

34 W dniu kontroli producent zgodnie z zapisem w KRSB wskazał dzień i siedzibę, do której przemieścił zwierzę, którego brak stwierdzono w dniu kontroli, a które znajdowało się na liście zwierząt. W związku z powyższym zwierzę to nie zostało uwzględnione na wniosku o przemieszczenie do nieznanej siedziby. W trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez ARiMR wskazany w KRSB producent nie potwierdził kupna spornej sztuki. W takim przypadku kontrolowany rolnik wystąpił do IW o korektę w/w wniosku, uwzględniającą w/w sztukę. Zamiast korekty wniosku właściwsze byłoby sporządzenie nowego wniosku dla ww. sztuki. Niemniej jednak w decyzji PLW leży czy w sytuacjach wątpliwych wystawiać takie wnioski.

35 Kwestia typowania gospodarstw – wciąż typowani są producenci, którzy nie biorą dopłat. Jak również rzeźnie, miejsca gromadzenia zwierząt i skupy. W momencie odstąpienia od kontroli (producent posiada nr weterynaryjny) Agencja zarzuca, że pomimo numeru wet. u nich producent zarejestrował zwykłą siedzibę stada i powinno się przeprowadzić kontrolę. Kontroli poddajemy wyłączenie gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

36 Dlaczego przewoźnicy mają nadawany numer siedziby stada?
Dlaczego przewoźnicy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rejestracji poszczególnych gatunków zwierząt? Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie dotyczy przewoźników – nie powinni być więc rejestrowani w CBD i nie mają obowiązku prowadzenia księgi rejestracji.

37 Dlaczego tak trudne jest wyrejestrowanie starych sztuk bydła, najczęściej są to byki, urodzone w latach r.? Pytanie wymaga uszczegółowienia. Ww. lata to czas akcji kolczykowania zwierząt i tworzenia CBD. Być może wtedy zaistniały jakieś błędy, które obecnie powodują określone problemy.

38 Co zrobić gdy zwierzę zostało przemieszczone przed jego rejestracją, a rolnik w księdze rejestracji bydła posiada datę przemieszczenia wcześniejszą niż data rejestracji danej sztuki w systemie? W przypadku uznania, iż wina nie leży po stronie rolnika nie przyznaje się punktów karnych. Sprawa opisana w raporcie powinna zostać sprostowana przez ARiMR.

39 Kontrole wymogów obszar B

40 Czy kontrole będzie mógł przeprowadzać tylko lekarz weterynarii czy również kontroler weterynaryjny z wykształceniem wyższym, ale nie weterynaryjnym? Kontroler wyznaczony przez PLW. GLW dopuszcza, iż takie kontrole będą wykonywane przez osoby nieposiadające tytułu lek. wet.

41 Na jakiej podstawie będzie sprawdzane czy rolnik stosuje lub nie związki o działaniu termostatycznym i B- agonistycznym, hormonalnym? Na jakiej zasadzie będzie kontrolowany zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym? Czy będzie sprawdzana książka leczenia zwierząt czy inna dokumentacja ? Na podstawie ewidencji leczenia zwierząt oraz sprawdzenia czy w gospodarstwie takie środki się nie znajdują, ewentualnie na podstawie dostępnych wyników badań w tym zakresie.

42 Jeżeli rolnik w gospodarstwie posiada leki o działaniu hormonalnym ale nie posiada potwierdzenia że nabył je z legalnego źródła (książka leczenia), jakie konsekwencje? Punkty? Rolnik z zasady nie powinien posiadać takich substancji w gospodarstwie, gdyż podawane są one przez lek. wet. Zasady sankcjonowania zostały określone we właściwym rozporządzeniu MRiRW.

43 Czy będą konsekwencje dla rolnika gdy nie posiada książki leczenia zwierząt? Ile lat wstecz należy sprawdzać karty leczenia? Obowiązek przechowywania ewidencji leczenia zwierząt to 5 lat. Naruszenie wiążące się z podawaniem substancji leczniczych będzie sankcjonowane w odniesieniu do roku kontroli.

44 Jak to jest z ewidencją leczenia i książką leczenia u rolnika – wg mnie obowiązywać powinna tylko ewidencja prowadzona przez rolnika na podstawie poświadczeń pozostawionych przez lek. wet. leczącego i prowadzącego książkę leczenia zwierząt. Zgadza się.

45 Jak stwierdzić, że rolnik zgłosił lub nie zgłasza wystąpienie choroby zakaźnej w gospodarstwie?
Na podstawie informacji dostępnych w PIW.

46 Na jakiej podstawie stwierdzić, że prowadzona jest kontrola, zapobieganie niektórych pasażowanych encefalopatii – karty przekazania padliny do zakładu utylizacji? Dokładne naruszenia w odniesieniu do dyr. 999/2001 zawiera właściwe rozporządzenie MRiRW.

47 Czego dotyczy bezpieczeństwo żywności, pasz- miejsc do przygotowania pasz dla zwierząt (mieszalniki), miejsc przechowywania pasz, sposób zadawania, dezynfekcja linii do zadawania pasz? Szczegółowe informacje zostały zawarte we właściwym rozporządzeniu MRiRW. Obejmują one informacje, o których mowa powyżej.

48 Na czym będzie polegała kontrola zapobiegania i zgłaszania chorób?
Jakie to są niektóre choroby zakaźne czy dotyczy to się chorób zwalczanych z urzędu? Na czym będzie polegała kontrola zapobiegania i zgłaszania chorób? Rolnik nie przestrzega obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia: 1)  Księgosuszu, 2) pomoru małych przeżuwaczy, 3) choroby pęcherzykowej świń, 4) choroby niebieskiego języka, 5) krwotocznej choroby zwierzyny płowej, 6) ospy owiec i ospy kóz (Capripox), 7) pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, 8) afrykańskiego pomoru świń, 9) choroby guzowatej skóry bydła, 10) gorączki doliny Rift 11) pryszczycy.

49 Czy w ramach kontroli będą pobierane próby do badań (dot. p
Czy w ramach kontroli będą pobierane próby do badań (dot.p.3) oraz bezpieczeństwa pasz ? Kontrola CC w obszarze B będzie opierała się o wyniki odpowiednich badań laboratoryjnych, dostępnych w związku z innymi kontrolami lub czynnościami urzędowymi, niemniej jednak nie zostanie wprowadzony obowiązek pobierania prób do badań w ramach kontroli CC.

50 Czy podczas kontroli CC będą kontrolowane świadectwa zdrowia dla zwierząt przemieszczanych (handel i obrót z krajami trzecimi) ze stad położonych w regionach objętych dodatkowymi gwarancjami? Podczas kontroli w odniesieniu do niektórych naruszeń będzie podlegał kontroli fakt czy rolnik posiada odpowiednie świadectwa dla zwierząt sprowadzonych do gospodarstwa oraz czy odpowiednie świadectwa zostały wystawione dla zwierząt, które zostały wywiezione lub wprowadzone do handlu z danego gospodarstwa.

51 Pytania do ARiMR

52 Problemy z działaniem  przeglądarki IRZ i platformy A2A (błędy i przeciążenia bazy danych), możliwość wydłużenia okresu jednego miesiąca na wprowadzenie raportów. Czas na wprowadzenie raportów wynosi 30 dni.

53 Kwestia techniczna – czy w odniesieniu do uchybień dotyczących owiec/kóz na raporcie nie ma możliwości zaznaczania jednej kratki oznaczającej „nie dotyczy” zamiast odznaczania 23 krzyżyków na 3 raportach z kontroli (analogicznie – w platformie A2A)? W 2011 r. w odniesieniu do elektronicznej wersji raportu kwestia została rozwiązana. W odniesieniu do wersji papierowej – gdy zaznaczymy iż kontrola nie dotyczy danego gatunku część pól będzie nieobowiązkowa – szczegóły w instrukcji.

54 Czemu notorycznie nie można się dodzwonić na HelpDesk
Czemu notorycznie nie można się dodzwonić na HelpDesk? Sygnał dostępności jest, ale nikt nie podnosi słuchawki? Specyfiką połączenia z HelpDeskiem jest to, iż nawet w przypadku gdy wszyscy obsługujący linię są zajęci, brak jest sygnału zajętości w słuchawce. Należy cierpliwie czekać na zgłoszenie się operatora. Polecanym rodzajem kontaktu z HelpDeskiem jest kontakt poprzez .

55 Możliwość blokowania pojedynczych gatunków oraz sztuk zwierząt – np
Możliwość blokowania pojedynczych gatunków oraz sztuk zwierząt – np. po negatywnej kontroli dotyczącej konkretnej sztuki zablokowanie jej w systemie. Założeniem jest, iż w 2011 r. zostanie wdrożony nowy projekt zasad nadawania statusów w CBD, który zakłada, że można będzie blokować poszczególne zwierzęta, całe gatunki lub całe siedziby stad.


Pobierz ppt "PYTANIA DOTYCZĄCE KONTROLI WYMOGÓW I KONTROLI IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Puławy, 23-24.11; 1-2.12.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google