Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.
Instrukcja GLW nr GWIz.430/CC-17-2/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowania wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.

2 Treść instrukcji Instrukcja określa:
Proces ustalania czynników analizy ryzyka wraz z wagami Proces ustalania liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami Zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz

3 I. Proces ustalania czynników analizy ryzyka

4 Opis czynności Określenie czynników analizy ryzyka wraz z ich wagami przez Głównego Lekarza Weterynarii (GLW), we współpracy z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

5 Etapy postępowania - GIW
Dokonanie analizy danych, będących w posiadaniu Inspekcji Weterynaryjnej oraz określenie czynników analizy ryzyka wraz z wagami w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt dla: gospodarstw, w których utrzymywane jest bydło, gospodarstw, w których utrzymywane są owce i kozy, gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przekazanie do ARiMR opracowanych czynników analizy ryzyka w grudniu danego roku w przypadku planowania kontroli na rok następny

6 Etapy postępowania- ARiMR
Prezes Agencji może: Akceptować przekazane z GIW czynniki analizy ryzyka wraz z wagami lub Wnieść uwagi do proponowanych czynników analizy ryzyka lub wag określonych dla tych czynników i uzgodnić z GLW ostateczne czynniki wraz z wagami

7 parametr analizy ryzyka - bydło
Lp. parametr analizy ryzyka - bydło Waga 1 Wyniki kontroli prowadzonych w 2008 r. – prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji. 20 2 Wyniki kontroli prowadzonych w 2008 r. – utrzymywanie we właściwy sposób paszportów. 10 3 Wyniki kontroli prowadzonych w 2008 r. – prawidłowość oznakowania zwierząt. 50 4 Status epizootyczny - stado zablokowane i częściowo zablokowane 100 5 Zgłoszenia dotyczące zwierząt w terminie późniejszym niż 7 dni (wszystkie rodzaje zgłoszeń) 90 6 Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt. 7 Kontrola 10% siedzib stad w powiecie. 8 Kontrola w miejscowościach, w których w 2009 r. będzie przeprowadzany monitoring gruźlicy i brucelozy bydła. 1000

8 parametr analizy ryzyka – owce i kozy
Lp. parametr analizy ryzyka – owce i kozy Waga 1 Wyniki kontroli prowadzonych w 2008 r. – prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji. 20 2 Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie późniejszym niż 7 dni. 90 3 Wyniki kontroli prowadzonych w 2008 r. – prawidłowość oznakowania zwierząt. 40 4 Zgłoszenia urodzeń zwierząt w terminie późniejszym niż 6 miesięcy. 80 5 Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt. 100

9 parametr analizy ryzyka – owce i kozy
Lp. parametr analizy ryzyka – owce i kozy c. d. Waga 6 Kontrola 3% siedzib stad z 5% pogłowiem zwierząt w powiecie. 100 7 Siedziby stad, w których przebywa w dniu typowania więcej niż 20 zwierząt. 90 8 Kontrola w miejscowościach, w których w 2009 r. będzie przeprowadzany monitoring gruźlicy i brucelozy bydła. 1000 9. Wyniki kontroli prowadzonych w 2008 r. – utrzymywanie we właściwy sposób dokumentów przewozowych. 10 10. Brak dokonywania spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy i nie przekazywanie wyników tego spisu do ARiMR. 70

10 parametr analizy ryzyka - świnie
Lp. parametr analizy ryzyka - świnie Waga 1 Zgłoszenia dotyczące zmiany liczebności stada w terminie późniejszym niż 30 dni 200 2 Zgłoszenia dotyczące oznakowania zwierząt raz w roku lub rzadziej 50 3 Kontrola 1% gospodarstw w powiecie. 100 4 Kontrola w miejscowościach, w których w 2009 r. będzie przeprowadzany monitoring gruźlicy i brucelozy bydła. 1000 5 Status epizootyczny - stado o statusie innym niż wolny 6 Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt.

11 II. Proces ustalania liczby gospodarstw typowanych do kontroli

12 Opis czynności Typowanie przez ARiMR, zgodnie z odpowiednią procedurą, gospodarstw, w których mają zostać przeprowadzone kontrole w zakresie spełniania wymogów Wzajemnej zgodności. Przekazanie listy wytypowanych gospodarstw na poszczególnych szczeblach Inspekcji Weterynaryjnej.

13 Etapy postępowania- ARiMR
Wytypowanie, zgodnie z odpowiednią procedurą, gospodarstw, w których mają zostać przeprowadzone kontrole (co najmniej 1% gospodarstw), z podziałem na województwa i powiaty. Sporządzenie i przekazanie do GIW-u listy wytypowanych gospodarstw.

14 Etapy postępowania- ARiMR c.d.
Lista typowanych do kontroli gospodarstw sporządzana jest dwukrotnie – w styczniu i czerwcu roku, w którym przeprowadzane są kontrole. Powinna ona zawierać: Informacje odnośnie liczby siedzib stad wchodzących w skład każdego z wytypowanych gospodarstw Informację, czy któraś z siedzib stad należących do danego gospodarstwa została również wytypowana do kontroli identyfikacji i rejestracji bydła lub owiec lub kóz zgodnie z rozporządzeniami Komisji nr: 1082/2003/WE lub 1505/2006/WE. Informację, które gospodarstwa zostały wytypowane również do kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarach 1 – 5, Informacje o przyczynie typowania, metodzie typowania oraz dacie typowania

15 Etapy postępowania- IW
GIW - przygotowanie listy gospodarstw z podziałem na województwa, a następnie wysłanie list do poszczególnych WIW-ów. WIW - podział listy gospodarstw wytypowanych do kontroli na poszczególne powiaty, a następnie przesyłanie ww. listy do właściwych terytorialnie powiatowych inspektoratów weterynarii. PIW – opracowanie harmonogramu kontroli wytypowanych gospodarstw.

16 Powiatowy harmonogram kontroli
PLW opracowuje harmonogram kontroli na podstawie dostarczonej z WIW listy gospodarstw wytypowanych do kontroli. Harmonogram określa terminy poszczególnych kontroli oraz osoby upoważnione do ich przeprowadzenia. Opracowany na dany rok harmonogram jest przekazywany do właściwego WIW w terminie do dnia 15 lutego tego roku. Do harmonogramu wprowadza się w II połowie roku zmiany związane z przekazaniem przez Agencję czerwcowej listy gospodarstw typowanych do kontroli (w terminie do dnia 30 lipca danego roku kontroli).

17 Schemat postępowania przy ustalaniu liczby gospodarstw typowanych do kontroli

18 III. Zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

19 Opis czynności Postępowanie PLW przy organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w gospodarstwach rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie.

20 Organ kompetentny Kontrolę przeprowadza powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. W razie potrzeby może on jednak upoważnić do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada.

21

22 Upoważnienie do wykonania kontroli
Powiatowy lekarz weterynarii wydaje upoważnienia do kontroli osobom, które będą te kontrole przeprowadzały. Osoba upoważniona MUSI być pracownikiem PIW, natomiast NIE MUSI być lekarzem weterynarii. Upoważnienie zawiera dane osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, informacje o miejscu i zakresie kontroli oraz podstawy prawne do jej przeprowadzenia.

23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 214)

24 Współpraca z ARiMR W przypadku, gdy dane gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli w ramach wszystkich obszarów (od 1 do 8a), PLW może zwrócić się do właściwego terytorialnie dyrektora OR ARiMR o wspólne przeprowadzenie kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w tym gospodarstwie.

25 Przygotowanie do kontroli
Osoba upoważniona przez PLW właściwego dla kontrolowanej siedziby stada przygotowuje formularze niezbędne do dokumentacji wyników kontroli (formularz raportu lub protokołu) – w wersji papierowej lub wersji elektronicznej z możliwością wypełniania formularza w trakcie kontroli. Osoba przeprowadzająca kontrolę musi posiadać również pisemne upoważnienie PLW do przeprowadzenia kontroli oraz odznakę identyfikacyjną.

26 Przygotowanie dokumentacji kontroli
Przed przeprowadzeniem kontroli należy wygenerować raport/protokół z przeglądarki internetowej IW-SIRZ ( w formie papierowej lub pliku RTF w wersji elektronicznej (nie wcześniej niż 3 dni robocze przed terminem planowanej kontroli w danym gospodarstwie albo siedzibie stada). W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, PLW przesyła wniosek o wydanie raportów albo protokołów do właściwego terytorialnie BP ARiMR, podając w nim numery gospodarstw przewidzianych do kontroli (co najmniej 14 dni roboczych przed datą planowanego wygenerowania raportu albo protokołu). Wygenerowanie raportu albo protokołu w BP ARiMR musi mieć miejsce nie wcześniej niż 14 dni roboczych przed dokonaniem kontroli w gospodarstwie.

27 Kontrola gospodarstwa
Kontrola w gospodarstwie: Okazanie odznaki identyfikacyjnej oraz upoważnienia wydanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Przeprowadzenie kontroli według kolejnych punktów raportu lub protokołu (z jednoczesnym jego wypełnianiem).

28 Kontrola gospodarstwa c.d.
Złożenie podpisów w wypełnionych dokumentach (podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę oraz rolnik lub pełnomocnik/przedstawiciel rolnika). ALE: Rolnik lub pełnomocnik/przedstawiciel rolnika ma prawo nie podpisać raportu/protokołu z kontroli jego gospodarstwa. (osoba dokonująca kontroli dokonuje wtedy odpowiedniej adnotacji w raporcie/protokole)

29 Kontrola gospodarstwa c.d.
Jeżeli rolnik lub pełnomocnik rolnika nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może złożyć właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii umotywowane zastrzeżenie co do ustaleń w nim zawartych, na piśmie, w terminie 14 dni od doręczenia raportu. Raport powinien zawierać uzupełnienie dotyczące uwzględnionych zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, PLW przekazuje raport wraz z tymi zastrzeżeniami i stanowiskiem osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli do BP ARiMR.

30 Kontrola gospodarstwa c.d.
4. Przekazanie dokumentów z kontroli (raport/protokół): 1 egzemplarz (oryginał) otrzymuje osoba kontrolowana Pozostałe egzemplarze przekazywane są PLW właściwemu dla przeprowadzonej kontroli.

31 Dokumentacja kontroli
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli sporządza na bieżąco, podczas trwania kontroli RAPORT z kontroli gospodarstwa. ALE: W sytuacji, gdy w skład danego gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba, lub gdy siedziba gospodarstwa znajduje się w powiecie innym niż powiat właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika: Osoba upoważniona do kontroli przez PLW właściwego dla danej siedziby stada sporządza PROTOKÓŁ z kontroli. Jeden egzemplarz protokołu zostaje u kontrolowanego, drugi pozostaje w PIW właściwym w stosunku do siedziby stada, trzeci jest wysyłany do PIW właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika. PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika sporządza końcowy RAPORT z kontroli, uwzględniając protokoły z kontroli wszystkich siedzib stad należących do danego gospodarstwa.

32 Dokumentacja kontroli c.d.
PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika upoważnia do wykonania czynności kontrolnych PLW właściwego ze względu na położenie siedziby stada. Osoba upoważniona do kontroli przez PLW właściwego dla danej siedziby sporządza protokół z kontroli PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika sporządza końcowy raport z kontroli Schemat sporządzania dokumentacji kontroli w przypadku, gdy siedziba/siedziby stada znajduje/ą się w powiecie innym właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.

33 Odmowa wejścia na teren gospodarstwa
Postępowanie w przypadku odmowy wpuszczenia osoby upoważnionej do kontroli na teren gospodarstwa: Adnotacja w formularzach kontroli (raport/protokół), następnie przekazanie jednego egzemplarza raportu do właściwego BP ARiMR.

34 Sytuacje wyjątkowe 1. Rolnik, którego gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli nie żyje. W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW sporządza raport z adnotacją o nie przeprowadzeniu kontroli z podaniem przyczyny jej nie przeprowadzenia. Jeden egzemplarz raportu składany jest w teczce aktowej sprawy w powiatowym inspektoracie weterynarii właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, drugi egzemplarz raportu przekazywany jest do właściwego BP ARiMR.

35 Sytuacje wyjątkowe 2. Stwierdzenie podczas kontroli gospodarstwa większej liczby siedzib stad od liczby siedzib stad, należących do jednego gospodarstwa, zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę w niezarejestrowanej siedzibie stad kolejno według punktów raportu lub protokołu, z zaznaczeniem w raporcie lub protokole, iż siedziba stada nie podsiada numeru. Dalsze kroki postępowania zgodne z procedurą.

36 Sytuacje wyjątkowe 3. Wytypowane gospodarstwo zmieniło właściciela.
W powyższym przypadku osoba, upoważniona przez PLW sporządza raport z adnotacją o nie przeprowadzeniu kontroli z podaniem przyczyny jej nie przeprowadzenia. Jeden egzemplarz raportu składany jest w teczce aktowej sprawy w powiatowym inspektoracie weterynarii właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, drugi egzemplarz raportu przekazywany jest do właściwego BP ARiMR.

37 Sytuacje wyjątkowe 4. Rolnik wytypowany do kontroli utrzymuje zwierzęta w jednym gospodarstwie, w którym znajdują się zwierzęta należące do innych rolników. W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę wyłącznie gospodarstwa należącego do wytypowanego rolnika kolejno według punktów raportu lub protokołu. Dalsze kroki postępowania zgodne z procedurą.

38 Przekazanie raportu Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje raport z kontroli gospodarstwa w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej do właściwego terytorialnie BP ARiMR (nie później niż 1 miesiąca od dnia zakończenia kontroli w gospodarstwie). Przekazanie raportu z kontroli do BP ARiMR odbywa się za pośrednictwem PA2A.

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google