Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty transportowe – Budowa autostrady A-2, odcinek: Konin – Emilia, Emilia - Stryków Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty transportowe – Budowa autostrady A-2, odcinek: Konin – Emilia, Emilia - Stryków Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekty transportowe – Budowa autostrady A-2, odcinek: Konin – Emilia, Emilia - Stryków Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

3 Odcinek autostardy A2 Konin - Emilia

4 Informacje ogólne o Projekcie Nazwa Projektu: Budowa autostrady A2, odcinek: Konin – Emilia Numer 2004/PL/16/C/PT/001 Całkowite koszty kwalifikowane wg Decyzji Komisji z dnia 15.12.2006 r. (modyfikacja Decyzji z dnia 23.12.2004) 346 628 927 EUR (pierwotnie: 380 600 000 EUR) Udział Funduszu Spójności (82%): 284 235 720 EUR Współfinansowanie krajowe (18%): 62 393 2007 Data końcowa według Decyzji KE: 31.12.2007

5 Konin - Koło Budowa autostrady A-2, odcinek Konin – Emilia, sekcja: Konin-Koło- 2004/PL/16/C/PT/001-01 Kwota kontraktu netto: 82 889 342 EUR Wykonawca: Strabag AG/Mota Engil, Engenharia e Construcao, S.A. Data podpisania kontraktu: 28.07.2004 Polecenie rozpoczęcia robót wydano w dniu 27.08.2004 r. Termin zakończenia: 31.05.2006 r. (po aneksie) Długość odcinka - 27,9 km Kontrakt obejmował m.in. budowę: 16 mostów i wiaduktów 2 wiaduktów ekologicznych 1 tunelu dla pieszych przepustów o łącznej długości ok.1,5km

6 Koło - Dąbie Budowa autostrady A-2, odcinek Konin – Emilia, sekcja: Koło-Dąbie-2004/PL/16/C/PT/001-02 Kwota kontraktu netto: 87 979 210 EUR Wykonawca: Strabag AG/Hermann Kirchner GmbH&Co. KG Bauunternehmung/Mota Engil, Engenharia e Construcao, S.A. Data podpisania: 28.07.2004 Polecenie rozpoczęcia robót wydano w dniu 27.08.2004 r. Termin zakończenia: 31.07.2006 r. (po aneksie) Długość odcinka - 18,1 km Kontrakt obejmował m.in. budowę: 3 mostów w ciągu autostrady 4 mostów w ciągu dróg wewnętrznych 2 przejazdów gospodarczych 12 wiaduktów 1 kładki dla pieszych

7 Konin - Dąbie Zarządzanie i nadzór nad Budową autostrady A-2 Konin- Łódź, odcinek: Konin-Dąbie- 2004/PL/16/C/PT/001-3 Kwota kontraktu netto: 6 618 766 EUR Wykonawca: JacobsGIBB Ltd/JacobsGIBB Polska Data podpisania: 28.07.2004 Polecenie rozpoczęcia prac wydano w dniu 02.08.2004 r. Kontrakt został zakończony w lipcu 2007r. Kontrakt obejmował nadzór nad odcinkiem o łącznej długości 46 km

8 Dąbie - Wartkowice Budowa autostrady A-2, odcinek Konin – Emilia, sekcja: Dąbie- Wartkowice-2004/PL/16/C/PT/001-04 Kwota kontraktu: 44 936 406 EUR Wykonawca: Budimex Dromex S.A./Ferrovial Agroman S.A. Data podpisania: 28.07.2004 Polecenie rozpoczęcia robót wydano w dniu 28.08.2004 r. Termin zakończenia: 31.05.2006 r. (po aneksie) Długość odcinka - 15,9 km Kontrakt obejmował m.in. budowę: 12 mostów i wiaduktów 17 przepustów pod autostradą 67 przepustów pod innymi drogami

9 Wartkowice - Emilia Budowa autostrady A-2, odcinek Konin – Emilia, sekcja: Wartkowice-Emilia 2004/PL/16/C/PT/001-05 Kwota kontraktu netto:57 156 893,08 EUR Wykonawca: Ferrovial Agroman S.A./Budimex Dromex S.A. Data podpisania: 28.07.2004 Polecenie rozpoczęcia robót wydano w dniu 28.08.2004 r. Termin zakończenia: 31.05.2006 r. (po aneksie) Długość odcinka - 23,9 km Kontrakt obejmował m.in. budowę: 29 mostów i wiaduktów 1 przejścia ekologicznego 12 przepustów

10 Dąbie - Emilia Zarządzanie i nadzór nad Budową autostrady A-2 Konin- Łódź, odcinek: Dąbie-Emilia-2004/PL/16/C/PT/001-6 Kwota kontraktu netto: 3 697 898 EUR Wykonawca: Mott MacDonald Ltd. Data podpisania: 28.07.2005 Polecenie rozpoczęcia robót wydano w dniu 30.07.2004 r. Kontrakt został zakończony w lipcu 2007r. Kontrakt obejmował nadzór nad odcinkiem o łącznej długości 39,8 km

11 Odcinek autostardy A2 Emilia - Stryków

12 Informacje ogólne o Projekcie Nazwa Projektu: Budowa autostrady A2, odcinek: Konin – Stryków II, sekcja Emilia - Stryków Numer 2003/PL/16/P/PT/020 Całkowite koszty kwalifikowane wg Decyzji Komisji z dnia 23.05.2006 r. (modyfikacja Decyzji z dnia 22.12.2003) 54 785 832 EUR (pierwotnie: 103 796 000 EUR) Udział Funduszu Spójności (75%): 41 089 374 EUR Współfinansowanie krajowe (25%): 13 696 458 EURO Data końcowa według Decyzji KE: 31.12.2007

13 Odcinek Konin – Stryków Wykonawca: Hermann Kirchner & Co. KG /Strabag AG/PRM Mosty Łódź S.A., Kwota kontraktu na roboty netto: 51 817 383,48 EUR data podpisania: 28.07.2004, Roboty zakończono w lipcu 2006 r. Długość odcinka – 18,1 km Kontrakt obejmowała m.in.: -budowę 16 mostów i wiaduktów -budowę 3 przejazdów gospodarczych -budowę 13 przepustów

14 Odcinek Konin – Stryków Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A2, odcinek Emilia – Stryków II, wykonawca: Mott MacDonald Ltd, wartość kontraktu: 3,18 mln EUR, data podpisania: 28.07.2004. Kontrakt został zakończony w lipcu 2007 r. Długość odcinka – 18,1 km

15 W dniu 26 lipca 2006 r. nastąpiło oficjalne oddanie autostrady A-2 na odcinku Konin – Stryków II do użytkowania

16 Środowisko naturalne przede wszystkim Działania ograniczające wpływ autostrady na środowisko: Ustawienie ponad 8,2 km ekranów dźwiękochłonnych Wykonanie łącznie 34 przepustów dla drobnych zwierząt Wykonanie ponad 8 km ekranów zabezpieczających dla ochrony ok. 200 gatunków ptaków żyjących w granicach obszarów specjalnej ochrony w sieci Natura 2000

17 Środowisko naturalne przede wszystkim Wykonanie obiektów mostowych nad rzekami i ciekami wodnymi w taki sposób, aby umożliwić zwierzętom swobodne przemieszczanie się pod obiektami wzdłuż dolin rzecznych. Zrealizowanie projektu pt. Renaturyzacja obiegu wody w centralnej części Doliny Konińskiej między Zagórowem i Lądem, tj. w ornitologicznie najcenniejszym fragmencie obecnej ostoi Dolina Środkowej Warty PLB 300002 (PL076)15 Zrealizowanie działań miękkich – zakupu i rozwieszenia skrzynek lęgowych (o odpowiedniej konstrukcji) dla zagrożonych i wymierających gatunków ptaków związanych ze środowiskami dolinnymi (m.in.: kraska, dudek, pójdźka, dzięcioł zielony) - 200 skrzynek lęgowych; Prowadzenie trzyletniego monitoringu zintegrowanego w strefie oddziaływania autostrady A-2 z wbudowanym monitoringiem ornitologicznym Działania ograniczające wpływ autostrady na środowisko c.d.:

18 Inne przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych W ramach perspektywy finansowej 2000-2006 do realizacji z udziałem Funduszu Spójności zatwierdzonych zostało łącznie 19 projektów drogowych, z czego: 12 jako projekty ISPA (zatwierdzone przed akcesją Polski do UE w latach 2000-2003) 7 jako projekty FS, w tym: 5 z roku 2004 2 z roku 2006. Wśród projektów tych znajduje się 15 projektów inwestycyjnych i 4 projekty pomocy technicznej.

19 Wykorzystanie środków FS stan na 31/07/2007

20 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Z udziałem EFRR realizowanych jest łącznie 11 projektów drogowych w ramach działania 2.1 oraz 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, dla których Minister właściwy d.s. transportu wydał decyzję o współfinansowaniu oraz 2 projekty rezerwowe.

21 EFRR w ramach działania 2.1 i 2.3 SPOT (stan na 15/09/2007)

22 Dziękujemy za uwagę

23


Pobierz ppt "Projekty transportowe – Budowa autostrady A-2, odcinek: Konin – Emilia, Emilia - Stryków Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google