Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mgr inż. Jerzy Sułot Dyrektor Biura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mgr inż. Jerzy Sułot Dyrektor Biura."— Zapis prezentacji:

1 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mgr inż. Jerzy Sułot Dyrektor Biura Planowania mgr inż. Ewa Zbieć Naczelnik Wydziału Planowania Wieloletniego

2 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Cel budowy Celem budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego na terenie dwóch województw zachodniopomorskiego i lubuskiego jest dostosowanie do standardów unijnych oraz stworzenie warunków dla efektywnego i bezpiecznego przepływu ruchu w planowanym środkowoeuropejskim korytarzu transportowym oraz zapewnienie gospodarczej i przestrzennej spójności kraju i poszczególnych jego regionów z krajami UE. Celem budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego na terenie dwóch województw zachodniopomorskiego i lubuskiego jest dostosowanie do standardów unijnych oraz stworzenie warunków dla efektywnego i bezpiecznego przepływu ruchu w planowanym środkowoeuropejskim korytarzu transportowym oraz zapewnienie gospodarczej i przestrzennej spójności kraju i poszczególnych jego regionów z krajami UE.

3 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Inwestycja ta ujęta została w Indykatywnym wykazie kluczowych i dużych projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przewidziana jest do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności.

4 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Projekt został podzielony na trzy odcinki: odcinek 1 węzeł Klucz- węzeł Pyrzyce, odcinek 2 węzeł Pyrzyce- węzeł Myślibórz, odcinek 3 węzeł Myślibórz – węzeł Gorzów Północ.

5 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

6

7

8 Termin realizacji projektu Okres realizacji: Zakres rzeczowy projektu 81,6 km w tym: odc. I - 28,2 km odc. II - 26,7 km odc. III - 26,7 km Wartość kosztorysowa projektu zł

9 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Stan przygotowania i realizacji projektu Inwestycja pozostaje nadal w fazie przygotowania, tzn. wykupywane są grunty, opracowane zostały dokumenty przetargowe, trwają prace związane z archeologią oraz prowadzone są procedury przetargowe mające wyłonić wykonawców poszczególnych odcinków. Podpisana została Umowa na Zarządzanie i Nadzór nad całą inwestycją.

10 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Ogólne ramy czasowe przygotowania i realizacji Przygotowanie dokumentacji technicznej: grudzień 2003 – listopad 2005 Pozyskanie gruntów: październik 2005 – czerwiec 2008 Pozwolenie na budowę: wrzesień 2007 Zawarcie umowy z wykonawcą: wrzesień 2007 – listopad 2007 Realizacja zadania: - wykonanie robót: październik/listopad 2007 – sierpień/wrzesień zarządzanie i nadzór: sierpień/wrzesień 2007 – listopad/grudzień 2011

11 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi: - dla woj. zachodniopomorskiego 2 czerwiec 2005 r. - dla woj. lubuskiego27 sierpień 2005 r. Opracowanie projektu technicznego: - rozpoczęcie prac projektowych grudzień 2003 r. - zakończenie prac projektowych 30 listopad 2005 r. Opracowanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 31 styczeń 2006 r.

12 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: - dla woj. zachodniopomorskiego r. - dla woj. lubuskiego r. Na etapie oceny oddziaływania na środowisko wpłynęły 2 protesty organizacji ekologicznych, wnioski zostały uwzględnione i wydano prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

13 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Występujące kolizje z Obszarami Natura Obszary oficjalnie wyznaczone Wzgórza Bukowe PLH Jeziora Wełtyńskie PLB Pojezierze Myśliborskie PLH Torfowisko Chłopiny PLH Dolina Dolnej Odry PLB Jezioro Kozie PLH Potencjalne obszary ptasie Puszcza Barlinecka PLB Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB Obszary zgłoszone przez organizacje pozarządowe (tzw. Shadow List) Dziczy Las i Dolina Tywy pltmp 215

14 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia r. wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia r. wydaną przez Wojewodę Lubuskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykona kompensacje przyrodnicze niezbędne do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

15 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Na przykład: dla odcinka w w województwie zachodniopomorskim -odtworzenie siedlisk czyżni i zakrzaczeń o powierzchni nie mniejszej niż utracona nad jeziorem Chlebowskim, -wzmocnienie istniejących siedlisk czyżni i zakrzaczeń poprzez dogęszczenie zieleni, aby zniwelować oddziaływanie nad jeziorem Chlebowskim oraz w sąsiedztwie Wełtyńskiego Strumienia.

16 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP dla odcinka w województwie lubuskim -w związku z utratą ok. 0,15 ha siedliska przyrodniczego kwaśnej buczyny obszaru Natura 2000 Torfowisko Chłopiny, powiększenie obszaru Natura 2000 o płaty kwaśnej buczyny przylegające do ostoi od strony wschodniej o łącznej powierzchni ok. 14 ha. -prace z zakresu hodowli lasu: weryfikacja zgodności składu gatunkowego drzewostanów występujących na siedlisku kwaśnej buczyny celem ewentualna przebudowy, pozostawienie płatów istniejącej buczyny do osiągnięcia naturalnej śmierci

17 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi także na całym odcinku działania minimalizujace: na etapie budowy: umożliwić migracje podczas prac budowlanych dla wszystkich grup zwierząt; realizacja prac na obszarach Natura 2000 poza okresem lęgowym ( ) równolegle z nadzorem inwestorskim niezbędny nadzór specjalistycznych służb ochrony przyrody; budowa przejść dla wszystkich grup zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą; budowa przepustów dla małych zwierząt wraz z płotkami naprowadzającymi; zapewnienie szczelnej kanalizacji z odprowadzeniem do zbiorników ekologicznych, rowy uszczelnione geomembraną z systemem zastawek awaryjnych odcinających spływ ewentualnych zanieczyszczeń do odbiorników;

18 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP na etapie eksploatacji: regularny monitoring stanu zachowania obszaru; badanie śmiertelności zwierząt na drodze; zapewnienie strefy spokoju w okolicy przejść dla zwierząt; zapewnienie drożności przepustów przed okresem sezonowej migracji; W celu weryfikacji założeń projektowych i zaleceń Raportu Oddziaływania na Środowisko względem rzeczywistego oddziaływania drogi S3 należy przeprowadzić analizę porealizacyjną. W jej ramach proponuje się wykonać badania monitoringowe hałasu drogowego (weryfikacja danych projektowych i określenie rzeczywistej efektywności zabezpieczeń akustycznych) i monitoring środowiska przyrodniczego, zwłaszcza na terenach obszarów Natura 2000.

19 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Proces wykupu gruntów: Nabywanie nieruchomości rozpoczęto w październiku 2005 r. i zakończenie planowane jest do czerwca 2008 r. Stan pozyskiwania gruntów na terenie: - - woj. zachodniopomorskiego wynosi 98%, - - woj. lubuskiego wynosi 75 %.

20 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP - woj. zachodniopomorskie W decyzji lokalizacyjnej na terenie woj. zachodniopomorskiego pod inwestycje zostało przeznaczonych – 748 działek; w tym wskutek braku zgody na wykup nieruchomości bądź nie zakończonych postępowań spadkowych pozostaje do pozyskania na:

21 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP węzeł Klucz- węzeł Pyrzyce I odcinku węzeł Klucz- węzeł Pyrzyce : 7 działek, tj.: 3 działki PKP (gm. Gryfino); 3 działki wywłaszczenia (gm.Banie); 1 działka postępowanie spadkowe (gm. Bielice); węzeł Pyrzyce- węzeł Myślibórz II odcinku węzeł Pyrzyce- węzeł Myślibórz: 6 działek, tj.: 3 działki PKP (powiat Gryfino, Myślibórz); 1 działka wywłaszczenie (gm. Myślibórz); 2 działki – oczekujemy na decyzje wojewody (gm. Myślibórz); węzeł Myślibórz– węzeł Gorzów Północ III odcinku węzeł Myślibórz– węzeł Gorzów Północ: 3 działki tj.: 3 działki – postępowanie wywłaszczeniowe. Na terenie woj. zachodniopomorskiego toczą się postępowania wywłaszczeniowe w stosunku do 4 podmiotów.

22 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Opóźnienia w wykupie gruntów na terenie gminy Banie województwo zachodniopomorskie, związane są ze sprzedażą przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa 3 działek prywatnym nabywcom nie zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

23 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP - - woj. lubuskie Ogólnie do stałego pozyskania zostało przeznaczonych 137 działek; w tym wskutek braku zgody na wykup nieruchomości bądź nie zakończonych postępowań spadkowych pozostaje do pozyskania na: węzeł Myślibórz– węzeł Gorzów Północ III odcinku węzeł Myślibórz– węzeł Gorzów Północ: 5 działek tj.: 5 działek – postępowanie wywłaszczeniowe.

24 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Pozwolenia na budowę będą wydawane odpowiednio dla odcinka w woj. Zachodniopomorskim przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a dla odcinka w woj. Lubuskim przez Wojewodę Lubuskiego. Terminy: - złożenie wniosków o pozwolenie na budowę r. - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę r. Prace archeologiczne: - zakończenie archeologicznych badań powierzchniowo – sondażowych r. - zakończenie prac wykopaliskowychI półrocze 2008 r.

25 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP W wyniku przeprowadzonych archeologicznych badań powierzchniowo – sondażowych stwierdzono konieczność wykonania prac wykopaliskowych na obszarze ok. 7,5 tys. arów. W chwili obecnej powierzchnia objęta koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych wzrosła do 10,4 tys. arów. Badania terenowe prowadzone są na trzech odcinkach równolegle i zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się ich zakończenie na grudzień 2007 r; natomiast opracowanie wyników badań planowane jest do maja 2008 r.

26 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Procedura przetargowa na udzielenie zamówień publicznych została wszczęta: - na Zarządzanie i Nadzór 13 grudnia 2006 r. - na realizację robót na I odcinku Szczecin – Pyrzyce 01 lutego 2007 r. - na realizację robót na II odcinku Pyrzyce – Myślibórz 27 marca 2007 r. - na realizację robót na III odcinku Myślibórz – Gorzów 13 kwietnia 2007 r.

27 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Do chwili obecnej: - podpisano umowę na Zarządzanie i Nadzór z DHV Sp. z.o.o - wybrano wykonawcę robót na I odcinku Szczecin – Pyrzyce /Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH/ - wybrano wykonawcę robót na II odcinku Pyrzyce – Myślibórz /Budimex-Dromex S.A./ - wybrano wykonawcę robót na III odcinku Myślibórz – Gorzów /Berger Bau GmbH/ Wybór wykonawców na realizację I i III odcinka został oprotestowany. Postępowanie przetargowe podlega obowiązkowi kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

28 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Wartość projektu: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego wartość inwestycji wynosi: zł Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego wartość inwestycji wynosi: zł

29 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Na podstawie rozstrzygniętych postępowań przetargowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się do Ministerstwa Transportu o rozważenie wystąpienia do Komisji Europejskiej o zwiększenie wartości zadania. Koszty robót budowlano -montażowych oraz zarządzania i nadzoru po rozstrzygnięciu przetargów wzrosły o ok. 21%. Na podstawie rozstrzygniętych postępowań przetargowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się do Ministerstwa Transportu o rozważenie wystąpienia do Komisji Europejskiej o zwiększenie wartości zadania. Koszty robót budowlano -montażowych oraz zarządzania i nadzoru po rozstrzygnięciu przetargów wzrosły o ok. 21%. Ogółem wartość zadania szacuje się na zł Ogółem wartość zadania szacuje się na zł

30 Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP Przyjęto jako koszty kwalifikowane: roboty budowlano-montażowe oraz zarządzanie i nadzór. Poziom współfinansowania określono wstępnie /do czasu podpisania Umowy o Dofinansowanie/ na poziomie 85% środków Funduszu Spójności oraz 15% środków publicznych. Przyjęto jako koszty kwalifikowane: roboty budowlano-montażowe oraz zarządzanie i nadzór. Poziom współfinansowania określono wstępnie /do czasu podpisania Umowy o Dofinansowanie/ na poziomie 85% środków Funduszu Spójności oraz 15% środków publicznych.


Pobierz ppt "Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mgr inż. Jerzy Sułot Dyrektor Biura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google