Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weryfikacja Raportów Rocznych Sektor lotniczy Tomasz Karpiński KASHUE Zespół ds. Prognoz i Weryfikacji Emisji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weryfikacja Raportów Rocznych Sektor lotniczy Tomasz Karpiński KASHUE Zespół ds. Prognoz i Weryfikacji Emisji."— Zapis prezentacji:

1 Weryfikacja Raportów Rocznych Sektor lotniczy Tomasz Karpiński KASHUE Zespół ds. Prognoz i Weryfikacji Emisji

2 W EU ETS dla sektora lotniczego stworzono dwa rodzaje raportów: Raport tonokilometrów Raport emisji CO2 Wszystkie raporty przygotowują operatorzy lotniczy, ale następnie muszą być one zweryfikowane przez niezależnych audytorów zewnętrznych (weryfikatorów). Dopiero zweryfikowany raport przekazuje się do KASHUE.

3 Czym jest weryfikacja? Decyzja KE 2007/589/WE – ustanawiająca wytyczne do monitorowania i weryfikacji Celem weryfikacji jest zagwarantowanie, by wielkość emisji była monitorowana zgodnie z wytycznymi oraz by sprawozdania zawierały rzetelne i prawidłowe dane. Weryfikacja prowadzi do wydania wniosków z weryfikacji, w których stwierdza się z racjonalnym poziomem pewności, czy dane zawarte w sprawozdaniu na temat wielkości emisji są wolne od istotnych zafałszowań i czy nie występują tam istotne niezgodności z wymaganiami

4 Jak przebiega weryfikacja? 5 etapów: Analiza strategiczna : sprawdzenie zatwierdzenia planu monitorowania (brak zatwierdzonego planu = odstąpienie od weryfikacji), zapoznanie z działalnością prowadzona przez operatora lotniczego, zapoznanie się z systemem przepływu danych i kontroli; Analiza ryzyka : analiza ryzyka nieodłącznego i ryzyka systemu kontroli wewnętrznej, sporządzenie planu weryfikacji uwzględniającego zakres poboru prób danych; Weryfikacja : m.in. sprawdzenie działania mierników i systemów monitorowania, pobieranie prób, przeprowadzanie testów, przegląd procedur analitycznych, weryfikacja obliczeń itp.; Wewnętrzny protokół z weryfikacji : podsumowanie zebranych danych, zafałszowań i niezgodności; Protokół z weryfikacji : przekazywany jest przez operatora razem z raportem do KASHUE, zawiera ocenę raportu: weryfikacja zadowalająca weryfikacja zadowalająca z nieistotnymi niezgodnościami i zafałszowaniami weryfikacja niezadowalająca brak weryfikacji

5 Raport - Tonokilometry Dyrektywa 2008/101/WE Rozdział 2, Artykuły 3e i 3f; KIEDY? Za rok 2010 (termin przekazania zweryfikowanego raportu do ) – w celu alokacji uprawnień na 1 i 2 okres rozliczeniowy; Za rok 2018 (termin przekazania zweryfikowanego raportu do ) – w celu alokacji uprawnień na 3 okres rozliczeniowy; W wypadku nowych operatorów i operatorów u których nastąpił wzrost tonokilometrów o 18%; Monitorowanie tonokilometrów Przygotowanie i weryfikacja raportu Ostateczny termin przekazania zweryfikowanego raportu do KASHUE

6 Raport - Tonokilometry Komisja Europejska przygotowała elektroniczne formularze (Excel), które są dostępne na stronie internetowej: Obecnie trwają pracę nad tłumaczeniem formularzy na pozostałe języki Państw Członkowskich UE. Konstrukcja formularzy umożliwia ich wydruk i podpisanie – o ile obowiązek przesłania papierowej wersji raportu zostanie zachowany dla operatorów lotniczych.

7 Raport - Tonokilometry Formularz składa się z 8 części pogrupowanych w 6 zakładek; Zakładka 1 – informacje o pliku, miejsca na podpisy i pieczątki; Zakładka 2 – informacje o podstawach prawnych i sposobie wypełniania formularza; Zakładka 3 – raportowany rok, identyfikacja operatora lotniczego i weryfikatora, informacje o planie monitorowania; Zakładka 4 – informacje o samolotach; Zakładka 5 – obliczanie tonokilometrów; Zakładka 6 – dodatkowe wymogi poszczególnych Państw Członkowskich;

8 Raport tonokilometry - Identyfikacja operatora: Nazwa operatora lotniczego; Identyfikator przypisany operatorom przez KE ( wstępna lista dostępna stronie KE) Identyfikator ICAO; Informacje na temat certyfikatu AOC; Dane teleadresowe operatora; Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wypełnianie raportu; Raport tonokilometry - Identyfikacja weryfikatora: Nazwa i dane teleadresowe weryfikatora; Dane kontaktowe weryfikatora odpowiedzialnego za weryfikacje raportu; Informacje na temat akredytacji weryfikatora;

9 Raport tonokilometry - Informacje o Planie Monitorowania : Numer Planu Monitorowania; Informacja o ewentualnych odstępstwach od Planu Monitorowania; Informacje o konsekwencjach powyższych odstępstw dla wyniku obliczeń tonokilometrów;

10 Raport tonokilometry - Informacje o samolotach (zakładka 4): Typ samolotu (identyfikator ICAO) Podtyp samolotu (o ile występuje ) Numer rejestrowy samolotu Właściciel samolotu (o ile jest znany) w wypadku leasingu leasingodawca Jeśli samolot nie należał do floty przez cały raportowany rok: Data włączenia do floty Data wyłączenia z floty B744 Boeing SP Przedsiębiorstwo Xx x A306Airbus A-300 FC 600 SP Przedsiębiorstwo Y Trzeba umieścić wszystkie samoloty (własne i leasingowane), które spełniają kryteria Załącznika I do Dyrektywy 2008/101/WE

11 Raport tonokilometry - Obliczenia tonokilometrów (zakładka 5) : Para lotnisk ( ICAO )Dystans (=Great Circle Distance + 95) [km] Całkowita ilość lotów pomiędzy parą lotnisk Całkowita liczba pasażerów Całkowita masa pasażerów i odprawioneg o bagażu [t] Całkowita masa ładunku i poczty [t] (Całkowita ilość pasażerów) x Dystans [pasażer km] (Całkowita masa ładunku i poczty) x Dystans [t*km] Całkowita ilość tonokilometrów na parę lotnisk [t*km] Lotnisko pierwsze Lotnisko drugie EPWAEPPO379, ,030, EPPOEPGD339, ,060, Źródło kodów ICAO – Źródło GCD – Great Circle Mapper Dystans pomiędzy lotniskami oblicza się, wykorzystując system WGS 84 ( World Geodetic System – poziomy układ odniesienia) i dodając 95 KM (uśredniona wartość uwzględniająca start, lądowanie, oczekiwanie na lądowanie); Współrzędne geograficzne lotnisk muszą się opierać na danych publikowanych w AIP ( Aeronautical Information Publications).

12 Raport tonokilometry - Obliczenia tonokilometrów : - EUROCONTROL tworzy narzędzie – kalkulator IT – mające na celu automatyczne obliczenie odległości pomiędzy lotniskami (opierając się na współrzędnych AIP); - Planowane oddanie do użytkowania – wrzesień 2009; - Brak w tej chwili informacji na temat ewentualnej opłaty za korzystanie z kalkulatora;

13 Raport tonokilometry - Weryfikacja : Oprócz standardowych wymogów weryfikator podczas procesu weryfikacji raportów tonokilometrów bierze pod uwagę następujące kwestie: Sprawdzenie czy w raporcie uwzględniono jedynie kwalifikujące się loty poprzez zestawienie (cross checking) danych otrzymanych od operatora z danymi organizacji nadzorujących ruch lotniczy ( np.. Eurocontrol); Porównanie danych otrzymanych od operatora z danymi umieszczonymi w dokumentacji masy i arkuszu wyważenia;

14 Raport – Emisji CO2 KIEDY? Corocznie – pierwszy monitorowany rok to X X Monitorowanie emisji X+1 Przygotowanie i weryfikacja raportu Ostateczny termin przekazania zweryfikowanego raportu do KASHUE X+1 Umorzenie uprawnień w Rejestrze

15 Raport – Emisji CO2 Formularz elektroniczny (Excel) składa się z 12 części pogrupowanych w 8 zakładek: Zakładka 1 – informacje o pliku, miejsca na podpisy i pieczątki; (tak samo jak w TKM) Zakładka 2 – informacje o podstawach prawnych i sposobie wypełniania formularza; (tak samo jak w TKM) Zakładka 3 – raportowany rok, identyfikacja operatora lotniczego i weryfikatora, (tak samo jak w TKM) Zakładka 4 – informacje o planie monitorowania, zestawienie emisji całkowitej, uproszczone procedury, luki w danych, wykorzystanie biopaliw, Zakładka 5 – szczegółowe dane o emisji; Zakładka 6 – informacje o samolotach objętych raportem; (tak samo jak w TKM) Zakładka 7 – dodatkowe wymogi poszczególnych Państw Członkowskich; Zakładka 8 - informacje o emisji na parę lotnisk (możliwość zastrzeżenia danych z tej zakładki);

16 Raport emisji CO2 - emisja całkowita (zakładka 4): Nazwa paliwa Wskaźnik Emisji [t CO2 / t paliwa] Wartość opałowa [GJ/t] Wskaźnik Emisji [t CO2/TJ] Zawartość biomasy [%] Zużycie paliwa w raportowan ym roku [tony] Emisja CO2 [t CO2] Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) 3,1544,1071,500,00100,00315 Paliwo do silników odrzutowych(Jet B) 3,1044,3070,000,00200,00620 Benzyna lotnicza(AvGas)3,1044,3070,000,00300,00930 Całkowita emisja CO2 emisja w raportowanym roku :1 865

17 Raport emisji CO2 - szczegółowe dane o emisji (zakładka 5): Loty krajowe: Emisja z paliwa[t CO2]Całkowita emisja [t CO2] Kraj Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) Paliwo do silników odrzutowych (Jet B) Benzyna lotnicza (AvGas) Polska Portugalia Suma Loty zaczynające się w państwie UE i kończące się w innym państwie ( UE lub trzecim) Emisja z paliwa [t CO2] Całkowita emisja [t CO2] Państwo startuLądowanie Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) Paliwo do silników odrzutowych (Jet B) Benzyna lotnicza (AvGas) PolskaUK06200 Suma: Loty zaczynające się w Państwie trzecim i kończące się w Państwie UE Emisja z paliwa [t CO2] Całkowita emisja [t CO2] Państwo startuLądowanie Naftowe paliwo lotnicze (jet A1 lub jet A) Paliwo do silników odrzutowych (Jet B) Benzyna lotnicza (AvGas) AfganistanPolska00930 Suma 00930

18 Raport emisji CO2 - informacja o emisji na parę lotnisk (zakładka 8): Para lotnisk ( ICAO ) Całkowita liczba lotów na parę lotnisk Całkowita emisja [t CO2] Lotnisko pierwszeLotnisko drugie EPWAEPPO EPPOEPGD20 935

19 Rola KASHUE: do 31 marca każdego roku operatorzy musza przesłać do KASHUE zweryfikowane raporty roczne emisji CO2; podlegają one ocenie formalnej ( spójność, podpisy itp.) i merytorycznej ( poprawność obliczeń, zgodność z planem monitorowania itp.) w wypadku stwierdzenia niezgodności, kontaktujemy się z operatorem i weryfikatorem w celu wyjaśnienia; jeśli informacje otrzymane od operatora potwierdzą błąd konieczna jest korekta raportu; jeśli raport zostanie zaakceptowany, wielkość emisji CO2 zostaje przekazana 31 III do Krajowego Rejestru Uprawnień i możliwe staje się umorzenie uprawnień.

20 1.Zmiana dokumentu EA 6/03 – uwzględnienie lotnictwa 2.Acreditation Body (AB) – w wypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – wydaje certyfikaty podmiotom nadające status weryfikatora raportów CO2 3. Mogą to być podmioty krajowe lub zagraniczne, które już otrzymały certyfikat od AB w swoim kraju ( w takim wypadku otrzymują od PCA potwierdzenie już otrzymanego certyfikatu ) 4.Każdy certyfikat zawiera listę osób uprawnionych do weryfikacji, ich zakres uprawnień ( listę sektorów w których mogą weryfikować raporty) 5.Na stronie znajduje się lista akredytowanych weryfikatorów.www.kashue.pl 6.Na stronie – znajdują się pełne zakresy akredytacji weryfikatorów;www.pca.pl Weryfikatorzy w lotnictwie

21 1.Raport z Art. 21 – coroczny raport z funkcjonowania systemu, wypełniany przez CA i przesyłany KE;( w oparciu o dane z raportów rocznych od instalacji) 2.W tej chwili jest modernizowany i w nowej wersji ma uwzględniać lotnictwo; ( nie znamy jeszcze ostatecznej wersji) 3.Będzie zawierał: - zagregowane na sektor informacje o zużytym paliwie; - indywidualne informacje o odstępstwach od planu monitorowania; - indywidualne informacje o opóźnieniach w przesyłaniu raportów i umarzaniu uprawnień; - indywidualne informacje o karach; 4. Dane są przekazywane Europejskiej Agencji Środowiska, która kompiluje dane i publikuje coroczny, jawny raport;

22 Dziękuje za uwagę! Dane kontaktowe: Tomasz Karpiński Zespół ds. Prognoz i Weryfikacji Emisji


Pobierz ppt "Weryfikacja Raportów Rocznych Sektor lotniczy Tomasz Karpiński KASHUE Zespół ds. Prognoz i Weryfikacji Emisji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google