Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia” Rzeszów, 05.08.2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia” Rzeszów, 05.08.2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 ,,Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia” Rzeszów, 05.08.2015 r. 1

2 Program szkolenia: 1) Program szkolenia: 1) Fundusze na przeszkolenie pracowników i właścicieli przedsiębiorstw w ramach: - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2) Prezentacja Rejestru Usług Rozwojowych 3) Fundusze na organizacje projektów szkoleniowych dla przedsiębiorstw w ramach: - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konsultacje indywidualne 2

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

4 PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020 Lp.Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 2 Cyfrowe PodkarpackieEFRR 81,0 3,83% 3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR 186,2 8,81% 5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,30% RAZEM 2 114,2100,0%

5 Fundusze europejskie dla przesiębiorców na szkolenia Priorytet inwestycyjny 10a – działanie 6.4. Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Nr i nazwa osi priorytetowej OŚ VI REGIONALNY RYNEK PRACY

6 Typ projektu: - Typ projektu: - Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020. 6 Działanie 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

7 Typ beneficjenta: Grupa docelowa: Typ beneficjenta: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego 7 www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.podkarpackie.pl Działanie 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

8 Poziom dofinansowania: 85% Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN Poziom dofinansowania: 85% 8 Działanie 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

9 Nabór wniosków: Zasady wyboru projektów: ??? Tryb konkursowy (kryteria) Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego Instytucja Pośrednicząca - nabór i ocena wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Działanie 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

10 2015 Rejestr Usług Rozwojowych

11 Dominująca strona podażowa mająca wpływ na określenie oferty szkoleniowej Przedłużające się procedury aplikacyjne Brak spójności pomiędzy ofertą firm szkoleniowych a indywidualnymi potrzebami przedsiębiorców i pracowników Podnoszenie kwalifikacji pracowników nie jest traktowane jako długofalowa inwestycja lecz jako doraźne wykorzystanie dostępnej oferty szkoleniowej Mała liczba projektów „szytych na miarę” Wnioski ze wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników z EFS w latach 2007-2013

12 Przedsiębiorstwo i jego potrzeby centralnym podmiotem podejmowanych działań rozwojowych Wzmocnienie roli przedsiębiorcy w realizacji usług rozwojowych - strony popytowej usług, Podniesienie jakości usług poprzez mechanizmy służące weryfikacji jakości prowadzonych usług, Przeniesienie na przedsiębiorcę (stronę popytową) decyzji o zamawianiu sprofilowanych usług odpowiadających jego potrzebom, Ryzyko i odpowiedzialność po stronie zamawiających,

13 Instytucja szkoleniowa Przedsiębiorca System podażowy Oferta Przedsiębiorca Instytucja szkoleniowa Potrzeba System popytowy Zmiana systemu finansowania

14 Korzyści dla odbiorców / przedsiębiorców Koncentracja na stronie popytowej - potrzebach przedsiębiorców Skrócenie czasu od wystąpienia potrzeby do jej zaspokojenia - dostarczenia usługi rozwojowej Ścisłe powiązanie z potrzebami (firmy, pracownika) Elastyczność systemu – „nieograniczony” dostęp (rodzaje usług rozwojowych, tematyka, ceny, wykonawcy)

15 Systemem dystrybucji środków EFS/systemem finansowania Generatorem wniosków/narzędziem do aplikowania o środki EFS Elektroniczną skrzynką podawczą (RUR ≠ ePUAP) Platformą zakupową Jedynie bazą szkoleń Jedynie bazą usług EFS Systemem akredytacji/certyfikacji podmiotów świadczących usługi rozwojowe Czym nie jest RUR?

16 Ocena usługi rozwojowej w RUR Sprawozdawczość/Rozl iczenie Rejestracja przedsiębiorcy w RUR Wybór usługi rozwojowej w RUR Zgłoszenie podmiotu o wpis do RUR Wpisanie podmiotu do RUR Wpisanie ofert za pomocą Karty Usługi Nadanie przez IZ RPO/Operator ID pomocy oraz wprowadzenie ID do RUR Monitoring/Kontrola Realizacja usługi IZ RPO/Operator Przedsiębiorca Dostawca usługi Rejestr Usług Rozwojowych Podmiotowy system finansowania

17 Główni interesariusze Rejestru Usług Rozwojowych Główne elementy RUR Karta Podmiotu Karta Usługi System Oceny Usług Rozwojowych System Punktów Rozwojowych Wprowadzenie danych do Karty Podmiotu- warunek wpisu do Rejestru. Możliwość zaprezentowania swojej kadry i dotychczasowego doświadczenia Funkcja Informacyjna. Informacje Podstawowe- wizytówka Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe Podmiot świadczący usługi rozwojowe Podmiot świadczący usługi rozwojowe Przedsiębiorcy/osoby fizyczne, które chcą podnosić kompetencje swoje/swoich pracowników Możliwość zaprezentowania swojej oferty usług. Funkcja informacyjna. Możliwość wyszukiwania w prosty i szybki sposób oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Uzupełnienie ankiety oceniającej usługę przez uczestnika i przedstawiciela przedsiębiorstwa. Funkcja Informacyjna. Informacja zwrotna w zakresie świadczonych usług. Wprowadzenie informacji w zakresie działań prowadzących do samorozwoju Podmiotu świadczącego usługi Funkcja Informacyjna. Możliwość wyboru usług świadczonych przez Podmioty, które inwestują w ciągły rozwój swojej kadry.

18 Kryteria minimalne Kryteria wiarygodności Dotyczy wyłącznie podmiotów, które zadeklarują chęć realizacji usług finansowanych ze środków EFS Podpisanie oświadczenia o prawidłowości danych wprowadzonych do rejestru + akceptacja Regulaminu RUR. Oświadczenie może zostać podpisane w RUR za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) lub dostarczone do Administratora RUR w formie papierowej. Wstępne sprawdzenie informacji podanych w karcie podmiotu Sprawdzenie w zakresie kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Administrator rejestru może prosić o uzupełnienie, poprawę danych lub przesłanie dodatkowych dokumentów Wpis do rejestru Możliwość rejestrowania przez Podmiot usług w RUR. Proces wpisu podmiotu do Rejestru Usług Rozwojowych Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru Uzupełnienie zgłoszenia o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (Karta Podmiotu) Informacje Podstawowe Klienci korzystający z Rejestru Usług Rozwojowych będą widzieli jedynie informacje podane w Informacjach Podstawowych

19 Niekaralność podmiotu/członków organu zarządzającego podmiotu Brak zaległości w zobowiązaniach publiczno-prawnych Brak wykluczenia z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (0/1) Doświadczenie rynkowe podmiotu/podmiotu trzeciego mierzone poziomem obrotów/przychodów (maks. 20 p.) Opinie klientów instytucjonalnych wystawione dla podmiotu/podmiotu trzeciego (maks. 30 p.) Doświadczenie kadry świadczącej usługi rozwojowe mierzone w godzinach zrealizowanych usług rozwojowych (maks. 30 p.) Pozostałe czynniki uwiarygodniające Podmiot (maks. 20 p.) – np. certyfikaty/akredytacje i doświadczenie w projektach unijnych/komercyjnych Min. 45 pkt. Kryteria minimalneKryteria wiarygodności

20 Rodzaj ≠ Kategoria Rodzaje usług rozwojowych Na potrzeby Rejestru Usług Rozwojowych ww. usługi zostały podzielone na 4 rodzaje: Usługa szkoleniowa Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym Inne usługi rozwojowe (podrodzaje: doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany, egzamin) Usługa e-learningowa

21 Proces rejestracji usługi rozwojowej Prezentacja usług w RUR za pośrednictwem Karty usługi Przy usługach wprowadzanych przez podmioty spełniające kryteria EFS będzie informacja, że na daną usługę można pozyskać dofinansowanie Informacje w Karcie będą ogólnie dostępne, poza usługami „szytymi na miarę” dla konkretnych przedsiębiorstw Informacje w Karcie usługi = kryteria wyszukiwania

22 Karta usługi - zawartość Określenie tytułu i rodzaju usługi Opis usługi: program, harmonogram, osoby prowadzące, warunki uczestnictwa, materiały, miejsce, warunki logistyczne, termin, cena, informacje dodatkowe Data rejestracji usługi, numer usługi w RUR, osoba do kontaktu w sprawie usługi, osoba wypełniająca Kartę usługi

23 Karta usługi - zawartość Główny cel usługi: biznesowy – gdy realizacja usługi pozwala na wytworzenie produktu/ów, który/e pośrednio wpływa/ją na sytuację ekonomiczną lub finansową instytucji lub realizacja usługi może pozwolić na poprawę sytuacji ekonomicznej lub finansowej instytucji edukacyjny – gdy realizacja usługi ma umożliwić nabycie/podniesienie wiedzy lub umiejętności lub kompetencji społecznych uczestników lub nabycie kwalifikacji

24 Osoby oceniające usługę rozwojową (3 grupy): Uczestnik usługi Przedstawiciel przedsiębiorstwa kierującego uczestników na usługę Przedstawiciel podmiotu realizującego usługę Usługi współfinansowane z EFS = ocena obowiązkowa System oceny usług rozwojowych

25 Wszystkie informacje o postępach w pracach nad RUR dostępne są na stronie: http://www.parp.gov.pl/rur http://www.parp.gov.pl/rur Tel. 801 808 108 e-mail: info@inwestycjawkadry.pl info@inwestycjawkadry.pl info@parp.gov.pl rur@parp.gov.pl

26 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY : Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

27 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie: 1)80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 2)2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

28 Co ze środków KFS można sfinansować: 1)określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, 2)kursy i studia podyplomowe, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 3)egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 4)badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, 5) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

29 W jaki sposób realizowane jest dofinansowanie kształcenia ustawicznego? Starosta rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu i informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia – pracodawca jest o tym informowany i w terminie 7 dni winien uzupełnić wniosek. W przypadku odrzucenia wniosku – starosta przekazuje pracodawcy uzasadnienie. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitu środków KFS, jakim dysponuje powiatowy urząd pracy. Uwaga: Urząd pracy wybór instytucji szkoleniowych i programów kształcenia pozostawia pracodawcy, który wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

30 TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE Trójstronna umowa szkoleniowa jest zawierana pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w celu przygotowania bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia na konkretnych stanowiskach pracy. W ramach umowy: – starosta zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowania kosztów szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych, – instytucja szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem uzgodnionym z pracodawcą i ściśle dostosowanym do jego potrzeb, – pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy.

31 Jakie korzyści przynoszą trójstronne umowy szkoleniowe? Szkolenia organizowane na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych mają cechy tzw. szkoleń „szytych na miarę”. Umożliwiają wyposażenie bezrobotnych kandydatów do pracy w wiedzę i umiejętności w pełni dopasowane do wymagań stanowisk pracy w firmie. 31

32 SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI: Szkolenie organizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej realizowane jest na wniosek pracodawcy. Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek powinien zawierać: 1)nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności; 2) oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfi kacji Działalności; 3)wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie; 4)wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia; 5)wskazanie liczby uczestników szkolenia. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony.

33 Dofinansowane usługi świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu: Punkty Konsultacyjne KSU Ośrodki KSU oferują doradztwo dla firm w zakresie innowacji, ochrony środowiska, zarządzania finansami, zarządzania energią, wykorzystania technologii informacyjnych, a dla osób z branży przetwórstwa również w zakresie marketingu i sprzedaży. Ponadto, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia. 33

34 Punkty Konsultacyjne KSU w województwie podkarpackim: -Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego -Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju -Podkarpacka Izba Gospodarcza -Regionalna Izba Gospodarcza -Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego -Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 34

35 Dziękujemy za uwagę Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu Ul. Kościuszki 2 37-700 Przemyśl Tel. 16 678 56 32 zapytaj@podkarpackie.pl www.fundusze.podkarpackie.pl 35


Pobierz ppt ",,Środa z funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia” Rzeszów, 05.08.2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google