Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, czerwiec 2014 r.. Założenia RPO-L2020  9 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął założenia dla RPO- L2020 na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, czerwiec 2014 r.. Założenia RPO-L2020  9 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął założenia dla RPO- L2020 na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, czerwiec 2014 r.

2 Założenia RPO-L2020  9 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął założenia dla RPO- L2020 na lata 2014-2020. Dokument został przygotowany zgodnie z ówczesnym stanem prawnym. Konsultacje społeczne – etap I  Kwiecień – lipiec 2013 r. - dokument został poddany szerokim konsultacjom społecznym – pierwszy etap.  3 września 2013 r. - Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął podsumowanie konsultacji wraz ze szczegółowym wykazem zgłoszonych uwag oraz informacją o uwzględnieniu na etapie dalszych prac nad Programem.  Kwiecień – lipiec 2013 r. - dokument został poddany szerokim konsultacjom społecznym – pierwszy etap.  3 września 2013 r. - Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął podsumowanie konsultacji wraz ze szczegółowym wykazem zgłoszonych uwag oraz informacją o uwzględnieniu na etapie dalszych prac nad Programem. Pierwszy projekt RPO - L2020  19 listopada 2013 r. – Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął pierwszy projekt RPO-L2020. Konsultacje społeczne – etap II  Listopad 2013 r. – grudzień 2013 r. – Konsultacje Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Konsultacje trwały do 29 grudnia 2013 r.  23 stycznia 2014 r. - Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął informację podsumowującą proces konsultacji Projektu RPO-L2020.  Listopad 2013 r. – grudzień 2013 r. – Konsultacje Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Konsultacje trwały do 29 grudnia 2013 r.  23 stycznia 2014 r. - Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął informację podsumowującą proces konsultacji Projektu RPO-L2020. Projekty RPO – L2020  Wersja 2.0 – 14 lutego 2014 r.  Wersja 3.0 – 10 marca 2014 r.  Wersja 4.0 – 28 marca 2014 r.  Wersja 5.0 – 8 kwietnia 2014 r.  Wersja 5.1 – 15 kwietnia 2014 r.  Wersja 2.0 – 14 lutego 2014 r.  Wersja 3.0 – 10 marca 2014 r.  Wersja 4.0 – 28 marca 2014 r.  Wersja 5.0 – 8 kwietnia 2014 r.  Wersja 5.1 – 15 kwietnia 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. oficjalne przekazanie Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 do KE - zgodnie z art. 26 rozporządzenia ogólnego.

3 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 058 706 euro Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 058 706 euro Finansowanie z EFRR – 72,11 % 653 368 398 Finansowanie z EFRR – 72,11 % 653 368 398 Finansowanie z EFS – 27,89 % 252 690 308 Finansowanie z EFS – 27,89 % 252 690 308 OP 1. Gospodarka i innowacje 27 % z alokacji EFRR CT 1 (PI 1.2) CT 3 (PI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) OP 1. Gospodarka i innowacje 27 % z alokacji EFRR CT 1 (PI 1.2) CT 3 (PI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) OP 2. Rozwój cyfrowy 6 % z alokacji EFRR CT 2 (PI 2.3) OP 2. Rozwój cyfrowy 6 % z alokacji EFRR CT 2 (PI 2.3) OP 3. Gospodarka niskoemisyjna 15 % z alokacji EFRR CT 4 (PI 4.1, 4.3, 4.5, 4.7) OP 3. Gospodarka niskoemisyjna 15 % z alokacji EFRR CT 4 (PI 4.1, 4.3, 4.5, 4.7) OP 4. Środowisko i kultura 15 % z alokacji EFRR CT 5 (PI 5.2) CT 6 (PI 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) OP 4. Środowisko i kultura 15 % z alokacji EFRR CT 5 (PI 5.2) CT 6 (PI 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) OP 5. Transport 24 % z alokacji EFRR CT 7 (PI 7.2, 7.4) OP 5. Transport 24 % z alokacji EFRR CT 7 (PI 7.2, 7.4) OP 6. Regionalny rynek pracy 34 % z alokacji EFS CT 8 (PI 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10) OP 6. Regionalny rynek pracy 34 % z alokacji EFS CT 8 (PI 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10) OP 7. Równowaga społeczna 27 % z alokacji EFS CT 9 (PI 9.4, 9.7, 9.8, 9.9) OP 7. Równowaga społeczna 27 % z alokacji EFS CT 9 (PI 9.4, 9.7, 9.8, 9.9) OP 8. Nowoczesna edukacja 25 % z alokacji EFS CT 10 (PI 10.1, 10.3, 10.3 bis) OP 8. Nowoczesna edukacja 25 % z alokacji EFS CT 10 (PI 10.1, 10.3, 10.3 bis) OP 9. Infrastruktura społeczna 13 % z alokacji EFRR CT 9 (PI 9.1, 9.2) CT 10 (PI 10.4) OP 9. Infrastruktura społeczna 13 % z alokacji EFRR CT 9 (PI 9.1, 9.2) CT 10 (PI 10.4) OP 10. Pomoc techniczna 14 % z alokacji EFS OP 10. Pomoc techniczna 14 % z alokacji EFS

4 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy PI 8.9 cel: Dostosowanie przedsiębiorstw i osób pracujących do zmian zachodzących w gospodarce Przykładowe typy projektów: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych

5 Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja PI 10.3 cel: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych Typy projektów: wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje (zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji) poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług edukacyjnych

6 Popytowy system dystrybucji usług rozwojowych Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej system dystrybucji środków w ramach nowej perspektywy finansowej powinien być oparty na podejściu popytowym. W przypadku działań skierowanych do przedsiębiorców, pracowników i osób dorosłych chcących podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje oznacza to, m.in. iż: odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o rodzaju usługi rozwojowej bazując na analizie własnych potrzeb i deficytów; odbiorca wsparcia otrzymuje narzędzia, które umożliwiają mu indywidualny wybór oferty edukacyjnej/rozwojowej; wyeliminowani powinni być pośrednicy i dominujący wpływ instytucji edukacyjnych oraz administracji na ofertę rozwojową, czyli rodzaj i zakres dostępnych usług współfinansowanych ze środków EFS.

7 więcej na stronie: www.rpo2020.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Zielona Góra, czerwiec 2014 r.. Założenia RPO-L2020  9 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął założenia dla RPO- L2020 na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google