Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rowy, 3 października 2009 ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ W ŚWIETLE REKOMENDACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rowy, 3 października 2009 ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ W ŚWIETLE REKOMENDACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH."— Zapis prezentacji:

1 Rowy, 3 października 2009 ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ W ŚWIETLE REKOMENDACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

2 WSTĘP  Rekomendacja Związku Banków Polskich jest podsumowaniem prac których celem było ułatwienie nawiązywania relacji umownych pomiędzy bankami a funduszami poręczeniowymi, a te z kolei mają umożliwić usunięcie barier w dostępie firm z sektora MŚP do zewnętrznego finansowania.  Zaproponowany projekt zasad może być modyfikowany w zależności od potrzeb banków i funduszy oraz konkretnej sytuacji.

3 INICJATOR ZMIAN  Wymieniona wcześniej rekomendacja powstała w efekcie rządowego programu „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2009- 2013”.  Instytucją wykonawczą programu (część dotycząca funduszy poręczeniowych) na poziomie operacyjnym jest BGK we współpracy z środowiskiem funduszy poręczeniowych.  Ujęte w dokumencie zadania będą miały na celu przede wszystkim dostosowanie tych instytucji do zmieniających się i zróżnicowanych, także terytorialnie, potrzeb przedsiębiorców.

4  Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kapitału  Maksymalne wykorzystanie środków finansowych funduszy.  Umocnienie wiarygodności funduszy wobec banków.  Ujednolicenie standardów funkcjonowania funduszy.  Rozwój oferty produktów i usług funduszy poręczeniowych.  Stworzenie i wdrożenie systemu monitoringu funduszy. GŁÓWNE CELE PROGRAMU

5 ZAWARTOŚĆ REKOMENDACJI  Proponowane wartości mnożnika kapitału poręczeniowego określającego maksymalną wartość poręczeń udzielanych przez dany fundusz  Wzór regulaminu współpracy między Bankiem a Funduszem z zakresie poręczeń spłaty pożyczek i kredytów indywidualnych  Wzór regulaminu współpracy między Bankiem a Funduszem w zakresie poręczania portfela transakcji wystandaryzowanych

6 PROPOZYCJA WARTOŚCI MNOŻNIKA Rodzaj funduszuRekomendowana wartość FPK bez udziału kapitałowego BGK i bez re-poręczenia BGK 2 FPK bez udziału kapitałowego BGK i bez re-poręczenia BGK, ale z oceną ratingową 2,5 FPK z udziałem kapitałowym BGK FPK z regwarancją ze środków CIP FPK dysponujący max 55 mln kapitału poręczeniowego i z oceną ratingową 3 FPK z udziałem kapitałowym i re-poręczeniem BGK FPK z udziałem kapitałowym BGK i regwarancją ze środków CIP 5

7 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH Regulamin ten zawiera:  warunki udzielania poręczeń,  zasady zabezpieczania poręczeń na wypadek roszczeń,  zasady współpracy funduszu z bankiem,  procedurę udzielania poręczeń,  wysokości opłat prowizyjnych,  zasady monitorowania zobowiązań,  proces realizacji zobowiązań.

8 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU Integralną częścią regulaminu udzielania poręczeń są załączniki, stanowiące wzory dokumentów wiążących bank, fundusz i przedsiębiorcę ubiegającego się o poręczenie. Wykaz załączników:  weksel,  deklaracja wekslowa,  oświadczenie o ochronie danych osobowych,  warunki uzyskania poręczenia,  wniosek o udzielenie poręczenia,  umowa poręczenia,  informacja o stanie realizacji zobowiązań objętych poręczeniem,  wezwanie do zapłaty z tytułu poręczenia.

9 WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH  Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt/pożyczka przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej.  Poręczenie jest udzielane na okres trwania kredytu/pożyczki wydłużony o 6 miesięcy, ale maksymalnie na 66 miesięcy.  Wyjątkowo Zarząd Funduszu może zdecydować o udzieleniu pożyczki na okres trwania kredytu/pożyczki, ale maksymalnie na 126 miesięcy.

10  Poręczenia udzielane są w złotych, od kwoty z góry oznaczonej.  Wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% kwoty kredytu/pożyczki.  Maksymalna wartość poręczenia jest ustalana przez Zarząd Funduszu, ale nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego. WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH

11 PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ  Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie poręczenia.  W terminie 7 dni roboczych od otrzymania kompletu wymaganych dokumentów Fundusz przeprowadza analizę ryzyka i podejmuje decyzję w sprawie udzielenia poręczenia.  W przypadku pozytywnej decyzji Fundusz zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie poręczenia.  Po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków umowy, Fundusz zawiera z Bankiem umowę poręczenia.

12 PORTFEL TRANSAKCJI WYSTANDARYZOWANYCH Portfel kredytów/pożyczek, udzielonych przez Bank, dla którego ustalono kwotę limitu poręczeń na dany okres w umowie poręczenia portfela transakcji wystandaryzowanych, zawartej pomiędzy Funduszem a Bankiem.

13 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ PORTFELA TRANSAKCJI WYSTANDARYZOWANYCH Regulamin ten zawiera:  warunki udzielania poręczeń,  zasady zabezpieczania poręczeń na wypadek roszczeń,  zasady współpracy funduszu z bankiem,  procedurę udzielania poręczeń,  wysokości opłat prowizyjnych,  zasady monitorowania zobowiązań,  proces realizacji zobowiązań.

14 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU  weksel,  deklaracja wekslowa,  oświadczenie o ochronie danych osobowych,  umowa poręczenia,  wniosek o udzielenie poręczenia,  warunki uzyskania poręczenia,  rejestr umów kredytów/pożyczek objętych poręczeniem,  informacja o stanie realizacji zobowiązań objętych poręczeniem,  wezwanie do zapłaty z tytułu poręczenia. Wykaz załączników:

15 WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ WYSTANDARYZOWANYCH  Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt/pożyczka przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej.  O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o kredyt.  Poręczenie jest udzielane na okres trwania kredytu/pożyczki wydłużony o 6 miesięcy, ale maksymalnie na 42 miesiące.

16 WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ WYSTANDARYZOWANYCH  Poręczenia udzielane są w złotych, od kwoty z góry oznaczonej.  Wartość poręczenia nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł oraz 70% kwoty kredytu/pożyczki.  Maksymalna wartość poręczenia jest ustalana przez Zarząd Funduszu, ale nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego.

17 PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ  Bank prowadzi rejestr umów kredytów/pożyczek objętych poręczeniem portfela transakcji wystandaryzowanych.  Przed podpisaniem umowy kredytu Bank przyjmuje od przedsiębiorcy: wniosek o udzielenie poręczenia, zabezpieczenie na rzecz Funduszu i opłatę prowizyjną.  Data wpisu do rejestru stanowi datę udzielenia poręczenia.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Irena Wróblak Prezes Zarządu PRFPK Sp. z o. o.


Pobierz ppt "Rowy, 3 października 2009 ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ W ŚWIETLE REKOMENDACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google