Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
POPYTOWE PODEJŚCIE DO FINANSOWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

2 PLAN PREZENTACJI Dlaczego nowe podejście?
Cele i filary SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Założenia RUR Schemat wsparcia przedsiębiorcy RUR Dystrybucja środków finansowych w RUR - założenia Zadania Instytucji Zarządzającej RPO

3 WNIOSKI ZE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW Z EFS W LATACH 2007-2013
Brak spójności pomiędzy ofertą firm szkoleniowych a indywidualnymi potrzebami przedsiębiorców i pracowników (badanie OECD „Rozwój umiejętności i szkolenia w ramach MŚP”, 2010) Dominująca strona podażowa mająca wpływ na określenie oferty szkoleniowej pracownicy firm korzystają z dostępnych szkoleń, nie zaś ze szkoleń, które są im potrzebne w danym miejscu w perspektywie rozwoju firmy (badanie OECD „Rozwój umiejętności i szkolenia w ramach MŚP”, 2010) Brak właściwie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych jest główną przyczyną niedostosowania szkoleń do potrzeb pracodawców („Badanie osiągniętych wartości wskaźników komponentu regionalnego PO KL” Pag Uniconsult, 2012) Podnoszenie kwalifikacji pracowników nie jest traktowane jako długofalowa inwestycja lecz jako doraźne wykorzystanie dostępnej oferty szkoleniowej - niska jakość szkoleń nie przekłada się na konkurencyjność firmy („Badanie osiągniętych wartości wskaźników komponentu regionalnego PO KL” Pag Uniconsult, 2012) Mała liczba projektów „szytych na miarę” Przedłużające się procedury aplikacyjne wpływające na niską jakość udzielanego wsparcia, Niewielka dostępność projektów kompleksowych uwzględniających diagnozę luk kompetencyjnych,

4 NOWE PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO POTRZEBY –
CENTRALNYM PODMIOTEM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH świadome korzystanie z dostępnych usług rozwojowych, wzmocnienie roli przedsiębiorcy w realizacji usług rozwojowych - strony popytowej usług, podniesienie jakości usług poprzez mechanizmy służące weryfikacji jakości prowadzonych usług, przeniesienie na przedsiębiorcę (stronę popytową) decyzji o zamawianiu sprofilowanych usług odpowiadających jego potrzebom ,

5 CELE SYSTEMU I KORZYŚCI
Zwiększenie rynku usług rozwojowych w Polsce Zgromadzenie w jednym miejscu informacji o podmiotach funkcjonujących na rynku aby łatwiej wybrać usługodawcę Wprowadzenie nawyku oceny usług rozwojowych Stworzenie powszechnie znanego, funkcjonującego po zakończeniu publicznego finansowania systemu, Dla odbiorców/przedsiębiorców: Koncentracja na stronie popytowej - potrzebach przedsiębiorców Skrócenie czasu od wystąpienia potrzeby do jej zaspokojenia - dostarczenia usługi rozwojowej Ścisłe powiązanie z potrzebami (firmy, pracownika) Elastyczność systemu – „nieograniczony” dostęp (podmioty uprawnione do aplikowania (MŚP), rodzaje usług rozwojowych, tematyka, ceny, wykonawcy) Ryzyko i odpowiedzialność po stronie zamawiających

6 FILARY SYSTEMU WSPARCIA
POZIOM KRAJOWY (PO WER) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY PARP POZIOM REGIONALNY (RPO) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY IZRPO SYSTEM ZAPEWNIENIA DOSTĘPU I JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH: REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR), KRAJOWY SYSTEM KWALIFIKACJI (POLSKA RAMA KWALIFIKACJI), ZAANGAŻOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA (RADA PROGRAMOWA DS. KOMPETENCJI, RADY SEKTOROWE) PODMIOTOWY SYSTEM DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE I DORADZTWO OPARTY NA PODEJŚCIU POPYTOWYM SYSTEMY ZINTEGROWANE

7 Założenia RUR – co będzie zawierał rejestr?
Inf. nt podmiotów świadczących usługi rozwojowe KARTA PODMIOTU Inf. o ofercie podmiotów świadczących usługi rozwojowe (potencjale podmiotów): - Komercyjnej - finansowanej z EFS KARTA USŁUGI Inf. o ocenie świadczonych usług dokonanej przez klienta KARTA OCENY USŁUGI

8 AKCEPTACJA ZGŁOSZENIA
ZAŁOŻENIA RUR cd. – WPIS DO REJESTRU KTO? – Każdy podmiot świadczący usługi rozwojowe JAK? – etapy wpisu do rejestru PODMIOT WYPEŁNIENIE KARTY PODMIOTU dane niezbędne do założenia profilu podmiotu w RUR oraz informacja o spełnieniu kryteriów wpisu KRYTERIA DO KORZYSTANIA Z EFS - deklaracja spełniania kryteriów dodatkowych – FAKULTATYWNIE GDY PODMIOT NIE KORZYSTA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, OBLIGATORYJNIE GDY KORZYSTA PARP AKCEPTACJA ZGŁOSZENIA WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW – audyt na próbie podmiotów

9 Założenia RUR cd. szybki i prosty wybór usług rozwojowych
usługa opisana językiem efektów usługi podstawa RUR - portal (baza ofert szkoleniowych, edukacyjnych) użytkowników z 595 miejscowości ½ użytkowników powraca Liczba aktualnych terminów szkoleń: (w tym 78% to oferta komercyjna) 1498 aktualnych studiów (w tym 78% to oferta komercyjna) 9 492 zarejestrowanych instytucji szkoleniowych Ilość odsłon: Liczba osób, które zgłosiły się na szkolenie/studia za pomocą bazy: (w tym 55 % na szkolenia/studia komercyjne)

10 ZAŁOŻENIA RUR cd. cykliczna AKTUALIZACJA informacji zawartych w RUR,
OBLIGATORYJNY wpis dla podmiotów korzystających ze środków publicznych, obowiązkowa OCENA usługi przez: uczestnika, klienta, prowadzącego/trenera, firmę świadczącą usługę: ocena jakości usługi przy użyciu ANKIETY dostępnej w bazie usług rozwojowych. wyniki ankiet automatycznie przeliczane i będą generowały ocenę punktową danej usługi. ocena punktowa - podstawa do ustalenia rankingu podmiotów świadczących dany typ usługi. możliwość tworzenia własnych rankingów podmiotów, np. w danym województwie, z danego tematu, podmioty oceniane NEGATYWNIE, a finansowane ze środków publicznych podlegałyby dodatkowej kontroli. Kontrola taka mogłaby być podstawą do zakazu korzystania ze środków publicznych.

11 wsparcie procesu i dystrybucja środków
KLIENCI RUR przedsiębiorcy i ich pracownicy osoby dorosłe pracujące organizacje zamawiające usługi rozwojowe podmioty świadczące usługi rozwojowe dysponenci środków publicznych Rola administracji wsparcie procesu i dystrybucja środków

12 SCHEMAT WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY - RUR
REJESTRACJA W RUR WYBÓR USŁUGI ROZWOJOWEJ Z BAZY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ REALIZACJA USŁUGI KORZYSTANIE Z WYBRANYCH USŁUG ROZWOJOWYCH PRZEZ ODBIORCĘ USŁUGI OCENA OCENA JAKOŚCI USŁUGI I PRZYDATNOŚCI WSPARCIA PO WYKONANEJ USŁUDZE KONTROLA/ MONITORING INFORMACJA O WYBORZE USŁUGI DO IZRPO + WERYFIKACJA ODBIORCY USŁUGI PRZEZ IZRPO AKCEPTACJA IZRPO SFINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI USŁUGI PRZEZ IZRPO AKCEPTACJA KLIENTA PRZEZ INSTYTUCJĘ EDUKACYJNĄ WPISANĄ DO RUR SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ROZLICZENIE POMOCY PUBLICZNEJ

13 SYSTEM DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH – ZAŁOŻENIA
wszystkie MŚP z danego regionu będą miały możliwość skorzystania z usług podmiotów edukacyjnych z całego kraju wpisanych do RUR Każdy region dowolnie kształtuje indywidualny system dystrybucji środków oparty na podejściu popytowym, Przykładowe rozwiązania: BON EDUKACYJNY (IZ określa max i min liczę bonów dla odbiorcy, termin ważności, min wartość usługi, wartość 1 bonu, cenę bonu itp.) REFUNDACJA KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ (IZ określa max pułap wsparcia na przedsiębiorcę, pracownika, budżet na dany rok, wielkość środków zablokowanych dla podmiotu itp.) OPERATOR SYSTEMOWY (IZ zgodnie z PZP wybiera operatora, może określić wymagania odnośnie dofinansowania, operator ponosi odpowiedzialność za rekrutację odbiorców wsparcia, diagnozę potrzeb rozwojowych itp.) MODYFIKACJE WW. ROZWIĄZAŃ

14 ZADANIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO
Zarządzanie środkami na dofinansowanie usług rozwojowych Określenie kryteriów i zakresu dofinansowania usług rozwojowych Weryfikacja zgłoszenia każdego odbiorcy usługi Akceptacja zgłoszenia odbiorcy usługi Kontrola/ monitoring wydatkowania środków Finansowanie/ dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej Prowadzenie sprawo- zdawczości

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google