Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski"— Zapis prezentacji:

1 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Pakiet edukacyjny Powszechne Wychowanie i Edukacja Humanitarna „Człowiek-Zwierzę-Środowisko” dla Przedszkoli i Szkół „Nie można oddzielić przyjaźni do zwierząt od poszanowania środowiska, a tym samym pozostać obojętnym na potrzeby innych ludzi.” Szczepan Kawski Wrocław, środa, 7 stycznia 2004 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

2 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Program prezentacji Zawartość Pakietu Edukacyjnego – opis ogólny Struktura edukacyjna Projektu Wykaz zadań edukacyjnych Warunki konieczne sukcesu Funkcje społeczne Projektu Oddziaływanie Projektu Cele Projektu Podsumowanie celów Projektu Planowane zadania i przewidywane efekty działań Realizatorzy Projektu Adresaci (uczestnicy) Projektu Zakres ideowy Projektu Projekt wychowuje i uczy Możliwości jakie daje Projekt Zawartość CD-ROM Na zakończenie Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

3 Zawartość Pakietu Edukacyjnego opis ogólny
Materiały podstawowe Pakietu dla nauczycieli Materiały uzupełniające do Pakietu dla nauczycieli Materiały pomocnicze do organizowania lekcji Materiały organizacyjne do prowadzenia Szkolnych Kół/Klubów Przyjaciół Zwierząt Materiały informacyjne i instruktażowe dla Gmin odnośnie edukacji humanitarnej odnośnie kompleksowego zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie i humanitarnego rozwiązywania tego problemu Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

4 Struktura edukacyjna Projektu
Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

5 Wykaz zadań edukacyjnych – cz. 1
PROJEKT „CZŁOWIEK-ZWIERZĘ-ŚRODOWISKO” przebiega w następujących kategoriach działania: KATEGORIA 1* – „Zwierzęta i Ludzie” oraz „Człowiek-Zwierzę-Środowisko”, KATEGORIA 2* – „My środowisku, zwierzętom i ich Przyjaciołom” KATEGORIA 3* – „Bliźni mój Brat” KATEGORIA 4 – „Daj złociaka dla zwierzaka” Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

6 Wykaz zadań edukacyjnych – cz. 2
KATEGORIA 5* – „Środowisko moje siedlisko” oraz „Zwierzęta żyją wokół nas! – Czy wiesz jak? - Nie bądź obojętny na ich los” KATEGORIA 6* – „Szacunek dla środowiska i dobroć dla zwierząt” oraz „Nie zaśmiecam i segreguję odpady” KATEGORIA 7* – Konkurs/Olimpiada Wiedzy Humanitarnej „Człowiek-Zwierzę-Środowisko” Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

7 Wykaz zadań edukacyjnych – cz. 3
KATEGORIA 8 – „Mistrz wychowania i edukacji humanitarnej” KATEGORIA 9 – „Humanitarna gmina” KATEGORIA 10 – „Nasza WWWizytówka w Sieci” * kategorie zaznaczone gwiazdką stanowią podstawową i obowiązkową część Projektu w ramach jego części konkursowej, ze względu na ich wymierność i szczególnie cenne oddziaływanie wychowawczo-edukacyjne. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

8 Warunki konieczne sukcesu
Powszechność działań wychowawczo-edukacyjnych i objęcie nimi całej młodzieży oraz wszystkich dorosłych daje pewność osiągnięcia sukcesu w krótkim czasie, co jest niezwykle pożądane z punktu widzenia dobra społecznego i celów PrEH. Aktywność uczestników i ich zaangażowanie na co dzień jest wymagana dla wczucia się w problematykę PrEH i zrozumienie istoty problemów oraz akceptacja konieczności zmiany własnych postaw życiowych (osoby bierne nigdy nie ulegną pozytywnej transformacji). Wolontariat osób zaangażowanych w Projekt – jako podstawowa forma aktywności i aktywizacji społecznej Nagradzanie uczestników – jako system pozytywnych bodźców (docenianie postaw i osiągnięć poprzez: wyróżnienia, rankingi na WWW, informacje w mediach i na szkolnych tablicach ogłoszeń, nagrody rzeczowe itd.). Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

9 Funkcje społeczne Projektu – cz. 1
Wprowadza nowy styl wychowania społecznego. Łączy przekaz humanistycznych idei i wartości z pragmatyką współczesnego świata. Stanowi praktyczną naukę etycznego i skutecznego działania dla dobra własnego i innych. Zajmuje się uwrażliwianiem na potrzeby wszystkich istot żywych i uczy równego poszanowania ludzi, zwierząt i przyrody. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

10 Funkcje społeczne Projektu – cz. 2
Kształtuje całkiem nowe spojrzenie na edukację i wychowanie społeczeństwa – jako proces powszechnego i kompleksowego (wielokanałowego i multimedialnego) oddziaływania na ludzi systemem pozytywnych bodźców od najmłodszych lat. Uczy być dobrym dla innych bez przymusu, spontanicznie, jakby mimochodem – „bezboleśnie” dla ludzi niechętnych własnym przemianom wewnętrznym. Służy temu odpowiednia strategia i metodyka PrEH. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

11 Oddziaływanie Projektu
Wychowuje i uczy przez działanie na rzecz INNYCH ISTOT Aktywizuje oraz inspiruje nauczycieli i uczniów Wyzwala wrażliwość, współczucie i znosi obojętność oraz pobudza chęć do niesienia pomocy Uczy zasad humanitaryzmu wobec słabszych Przynosi korzyści ludziom, zwierzętom i środowisku Praktycznie nic nie kosztuje Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

12 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Cele Projektu – cz. 1 Zrównoważone uwrażliwianie każdego człowieka, a szczególnie dzieci i młodzieży, na prawa i potrzeby „INNYCH ISTOT” – „PODMIOTÓW”, oraz nasze obowiązki wobec „NICH” tzn.: ludzi, zwierząt i środowiska. Poszerzanie grona ludzi mających ekologiczno-humanitarne spojrzenie na otaczający świat. Powstrzymanie wszechogarniającej ludzkość fali przemocy, okrucieństwa i zbrodni oraz panoszących się: bezwzględnego egoizmu i znieczulicy. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

13 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Cele Projektu – cz. 2 Weryfikacja rozpowszechniającego się konsumpcyjnego systemu wartości i celów życiowych na rzecz, powszechnie uznawanych za szlachetne, zasad moralnych i etycznych, tworzących filar człowieczeństwa. Stworzenie sprzyjającego klimatu w palcówkach oświatowych do rozszerzenia współpracy z organizacjami społecznymi o celach statutowych i projektach edukacyjnych zbieżnych z celami PrEH. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

14 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Reasumując, podstawowym celem PrEH jest zaszczepianie w ludziach podstaw człowieczeństwa (dobroci), do których należą: wrażliwość na los innych istot żywych, współczucie dla cierpienia bliźnich i zwierząt, poszanowanie dla prawa i wszelkiego życia, samarytanizm czyli gotowość niesienia pomocy i poświęcania się dla dobra innych. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

15 Planowane zadania i przewidywane efekty działań – cz. 1
Organizowanie w każdej placówce oświatowo-wychowawczej, na terenie wszystkich gmin w Polsce, działań wychowawczo-oświatowych mających wymiar zarówno teoretyczny jak i praktyczny (działalność na rzecz innych istot i społeczności lokalnej). Przeprowadzanie akcji konkursowych (dotyczących działań praktycznych) i konkursów wiedzy na poziomie placówki. Organizowanie rywalizacji pomiędzy różnymi placówkami oraz zdobywanie środków na wyróżnienia i nagrody dla laureatów (gmina, granty, sponsorzy). Organizowanie zajęć i działań, w kilku kategoriach tematycznych, dostosowanych do różnych poziomów nauczania. (stopień trudności dostosowany do wieku uczestników), w których, chcąc nie chcąc, zaangażują się również, w poszczególnych konkursach, rodzice młodych uczestników. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

16 Planowane zadania i przewidywane efekty działań – cz. 2
Efektem tej edukacji powinny być sprawozdania z aktywności w ramach PrEH, tj. „prezentacja 4-ro planszowa” zarówno z dokonań na niwie artystycznej, jak przede wszystkim z działań młodzieży na rzecz lokalnych środowisk i otaczającej ich przyrody, środowiska i żyjących wokół nich zwierząt, zarówno wolno żyjących wymagających pomocy, jak i zwierząt bezdomnych i zaniedbywanych albo okrutnie traktowanych. Młodzież w ramach PrEH powinna odkryć istniejące lokalnie problemy, przeanalizować je i znaleźć na nie najlepsze "lekarstwo", a następnie zrealizować opracowane rozwiązania – całość będzie oceniona, a najlepsze pomysły i ich wykonania - nagrodzone. Najważniejsze będą jednak pozytywne skutki tych działań. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

17 Planowane zadania i przewidywane efekty działań – cz. 3
Rezultatem wdrożenia programu powinno być stworzenie autorskich (oryginalnych pomysłów młodzieży) rozwiązań korzystnych dla społeczności lokalnych, zwierząt i środowiska oraz wsparcie dla ludzi w potrzebie, a w tym osób i organizacji niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, chorym i rannym oraz samodzielne zaangażowanie się młodzieży w taką pomoc. Organizowanie konkursu "Daj złociaka dla Zwierzaka" w placówce i w skali gminy powinno przynieść wymierne wsparcie finansowe dla lokalnych schronisk i azyli dla zwierząt, a konkurs selektywnej zbiórki surowców wtórnych (domowa i „placówkowa” segregacja odpadów) powinien zmniejszyć ilość śmieci trafiających na gminne składowiska. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

18 Realizatorzy Projektu
Nauczyciele i wychowawcy Animatorzy kultury Samorządy gminne Organizacje społeczne (pozarządowe) Inni, w tym rodzice, instytucje publiczne itp. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

19 Adresaci (uczestnicy) Projektu
BEZPOŚREDNI – dzieci i młodzież od przedszkola do szkoły wyższej. POŚREDNI – całe społeczeństwo (nauczyciele, rodzice i inni). W rezultacie adresatami są wszelkie placówki oświatowo-wychowawcze oraz ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, ośrodki resocjalizacji, ośrodki opieki dla niedostosowanych społecznie, bezdomnych oraz różne organizacje społeczne w tym również TOZ, ZHP, itp. Projekt ten kierowany jest również do nauczycieli i wychowawców, dla których również przewidziano nagrody za najlepsze autorskie programy edukacji humanitarnej opracowane dla poszczególnych etapów nauki i wychowania w nagrodzonych placówkach. Bohaterami projektu są też same gminy, dla których bodźcem do zaangażowania się powinien być nadawany tytuł "Humanitarna Gmina". Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

20 Zakres ideowy Projektu
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Projekt zakłada konieczność rozwoju jednostek ludzkich i całych społeczeństw w harmonii z otaczającym światem i ich zrównoważonego ukierunkowania mentalnego na trzy najważniejsze elementy (PODMIOTY) naszej rzeczywistości, czyli na: drugiego człowieka i jego potrzeby, szczególnie dotyczące osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci, zwierzęta, zarówno domowe (nam towarzyszące), jak i pozostałe, w tym wolno żyjące (ich prawa i potrzeby oraz konieczność zapewnienia im dobrostanu), środowisko, w tym przyrodę i zasoby naturalne (potrzeba jego ochrony i zachowania równowagi biologicznej oraz wynikająca z tego doktryna zrównoważonego rozwoju czyli ekorozwoju). Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

21 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Projekt wychowuje i uczy: „...przez poszanowanie oraz ochronę dla zwierząt i całej przyrody do miłości dla bliźniego...” a zatem: „...niniejszy Projekt stanowi inicjatywę na rzecz szlachetnej dobroci, skromności, empatii i życzliwości wobec świata, w którym żyjemy i żyć musimy...” Szczepan Kawski Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

22 Możliwości jakie daje Projekt
Pozwala nauczycielom i wychowawcom, na bazie Pakietu Edukacyjnego, tworzyć autorskie (indywidualne i zespołowe) programy edukacji humanitarnej Daje nauczycielom i wychowawcom szansę na szybszy rozwój kariery zawodowej Stanowi bazę dla organizowania ciekawych i emocjonujących zajęć oraz działań przynoszących nie tylko wiedzę i umiejętności ale również satysfakcję z efektów i korzyści (jakie przyniósł) osiągniętych w stosunku do innych ludzi, zwierząt, naszych mniejszych braci i naszego wspólnego środowiska Jest Projektem „otwartym”, czyli takim, do którego każdy, za zgodą autora, może i powinien dodać coś od siebie w celu wzbogacenia Pakietu, np. nagrodzone programy autorskie, które w latach następnych powinny ułatwiać i inspirować do jeszcze lepszej pracy z dziećmi >>>>> Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

23 Możliwości jakie daje Projekt
>>>>> Daje gminom gotowe rozwiązania w zakresie pokonywania problemu bezdomności zwierząt humanitarnymi metodami Stanowi podstawowy element Koncepcji Kompleksowego Zapobiegania i Rozwiązywania Problemu Bezdomności Zwierząt oraz Przeciwdziałania Okrucieństwu Wobec Zwierząt Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

24 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Zawartość CD-ROM – cz. 1 Pakiet Edukacyjny na płycie CD został następująco skatalogowany i zawiera dokumenty zapisane w formacie PDF, co oznacza, że można je przeglądać za pomocą darmowych programów firmy ADOBE. Programy te są gotowe do zainstalowania z płyty. Dla posiadaczy „słabszych” komputerów poleca się wersje Acrobat Reader 4.0, a dla korzystających z „lepszych” pecetów poleca się Adobe Reader 6.0. Programy te znajdują się na płycie w katalogach nazwanych analogicznie. Na płycie znajdują się następujące katalogi, zawierające pliki edukacyjne ułożone tematycznie zgodnie z tytułami katalogów: >>>>>>> Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

25 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Zawartość CD-ROM – cz. 2 EDU-START INFO – zawiera informacje wstępne, uzupełniające niniejszą prezentację EDU-PAK-BAZA – zawiera opis Programu i przewodnik dla nauczycieli (ten ostatni wymaga jeszcze uzupełnienia) EDU-PAK-SUPL – zawiera załączniki do Programu i dokumenty wspierające uczestników oraz osoby zainteresowane tematyka – w załącznikach obok aktów prawnych, referatów z konferencji i rozprawek etyczno-filozoficznych, znajdują się także artykuły polemiczne, zbiory cytatów, kalendarium imprez na cały rok i wykaz źródeł informacji, czyli szeroko pojętej bibliografii niniejszego Programu Edukacji Humanitarnej EDU-PAK-Z gmina – zawiera skatalogowany zbiór dokumentów, poświeconych edukacji, bezdomności zwierząt i ochronie zwierząt, które są niezbędne władzom samorządowym do rozwiązywania problemów dotyczących zwierząt w gminie i do aktywnej organizacji Programu Edukacji w gminie Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

26 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Zawartość CD-ROM – cz. 3 EDU-PAK-Z szkoła – zawiera zbiór dokumentów niezbędnych placówce biorącej udział w Programie EDU-Z biblioteka – zawiera wskazówki do pracy bibliotecznej w zakresie edukacji humanitarnej EDU-Z lekcje – zawiera skatalogowany zbiór dokumentów pogrupowanych tematycznie, w którym znajdują się gotowe teksty do pracy problemowej z dziećmi i młodzieżą oraz przykładowe plansze-plakaty do omówienia na lekcjach i wykorzystania do ilustrowania omawianych zagadnień, a także zawiera opracowania lub teksty znacznie poszerzające horyzonty myślenia czytelników EDU-Z nauczyciel – zawiera podręczny zbiór dokumentów ułatwiających pracę samodoskonalenia się i poszerzania wiedzy własnej na tematy humanitarne Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

27 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Zawartość CD-ROM – cz. 4 EDU-Z rodzice – zawiera informacje dla rodziców przedszkolaków EDU-Z Szk Koło PrzZw – zawiera zbiór dokumentów wspierających działania młodzieży i materiały organizacyjne dla Szkolnego Koła/Klubu Przyjaciół Zwierząt LOGO Programu – zawiera logo programu Adobe Acrobat Reader 4.0 – zawiera starszą wersję programów firmy Adobe, która na „słabszych” komputerach na pewno się sprawdzi Adobe Reader 6.0 – zawiera najnowszą wersje programów firmy Adobe Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

28 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Pakiet edukacyjny Powszechne Wychowanie i Edukacja Humanitarna „Człowiek-Zwierzę-Środowisko” dla Przedszkoli i Szkół „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie” Jan Zamoyski – 1600 r. Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

29 Materiały programowe są rozprowadzane
Uprzejmie informuję, że: Materiały programowe są rozprowadzane nieodpłatnie i mogą być wykorzystywane jedynie do niekomercyjnych celów edukacyjnych. Bez zgody autora nie wolno dokonywać w nich żadnych poprawek, a wszelkie uwagi proszę kierować: Szczepan Kawski tel. kom Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski

30 Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski
Na zakończenie Pragnę serdecznie podziękować Państwu za uwagę i poświęcony edukacji czas. Równocześnie życzę Państwu sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz realnych dowodów pozytywnego oddziaływania Programu na nasze społeczeństwo poprzez naszych najmłodszych obywateli. lekarz weterynarii Szczepan Kawski Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski


Pobierz ppt "Pakiet Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google