Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 1 Początek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 1 Początek."— Zapis prezentacji:

1 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 1 Początek

2 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 2 Projekt Powszechnego Wychowania i Edukacji Humanitarnej Człowiek-Zwierzę-Środowisko dla Przedszkoli i Szkół Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie Jan Zamoyski – 1600 r.

3 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 3 Podstawa formalna Projektu: Agenda 21, cz. VI – Zagadnienia dla władz lokalnych Agenda 21, sekcja IV, rozdz. 36 – Upowszechnianie edukacji, świadomości społecznej i podnoszenie kwalifikacji, pkt. A – Dostosowanie edukacji do potrzeb zrównoważonego rozwoju Ustawy : o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody, prawo środowiska itd.

4 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 4 Równowaga i Zrównoważony Rozwój AGENDA 21 a Edukacja Humanitarna

5 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 5 Nie można oddzielić przyjaźni do zwierząt od poszanowania środowiska, a tym samym pozostać obojętnym na potrzeby innych ludzi. Szczepan Kawski Wrocław, środa, 7 stycznia 2004

6 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 6 Przesłanie Projektu Uczmy się wszyscy: kochać ludzi, być dobrymi dla zwierząt i szanować nasze wspólne środowisko

7 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 7 Projekt spełnia 3 podstawowe warunki: jest widoczny jest istotny jest realizowalny

8 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 8 Jest widoczny: w mediach (TV, R, Prasa) w Internecie (WWW) w działaniach (wizualne efekty realizacji konkretnych projektów i organizacji imprez) w społeczności (wymierne i przez to łatwo zauważalne działania na rzecz środowiska i społeczności lokalnej)

9 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 9 Jest istotny: znaczący dla grupy szkolnej ważny dla środowiska i społeczności lokalnej użyteczny dla gminy (efekty realizacji konkretnych projektów i organizacji imprez) korzystny dla regionu, a nawet kraju

10 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 10 Jest realizowalny: tani (wolontariat, istniejące kadry, rozpowszechnianie na CD, wydruk we własnym zakresie, motywowanie przez nagrody) prosty w realizacji (dostarczone na CD materiały edukacyjne stanowią obszerną i przejrzystą bazę wiedzy oraz czytelny przewodnik i instruktaż dla realizatorów oraz koordynatorów Projektu) gotowy do wykorzystania od zaraz (przygotowane materiały pomocnicze i poglądowe oraz dołączone gotowe propozycje i rozwiązania pozwalają zaczynać bezzwłocznie)

11 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 11 Warunki konieczne prowadzenia skutecznej edukacji społecznej Powszechność działań wychowawczo-edukacyjnych i objęcie nimi całej młodzieży oraz wszystkich dorosłych daje pewność osiągnięcia sukcesu w krótkim czasie, co jest niezwykle pożądane z punktu widzenia dobra społecznego i celów PrEH. Aktywność uczestników i ich zaangażowanie na co dzień jest wymagana dla wczucia się w problematykę PrEH i zrozumienie istoty problemów oraz akceptacja konieczności zmiany własnych postaw życiowych (osoby bierne nigdy nie ulegną pozytywnej transformacji). Wolontariat osób zaangażowanych w Program – jako podstawowa forma aktywności i aktywizacji społecznej Nagradzanie uczestników – jako system pozytywnych bodźców (docenianie postaw i osiągnięć poprzez: wyróżnienia, rankingi na WWW, informacje w mediach i na szkolnych tablicach ogłoszeń, nagrody rzeczowe itd.).

12 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 12 Celem podstawowym PrEH jest zaszczepianie w ludziach podstaw człowieczeństwa (dobroci), do których należą: wrażliwość na los innych istot żywych, współczucie dla cierpienia bliźnich i zwierząt, poszanowanie dla prawa i wszelkiego życia, samarytanizm czyli gotowość niesienia pomocy i poświęcania się dla dobra innych.

13 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 13 Cele ogólne projektu Zrównoważone uwrażliwianie każdego człowieka, a szczególnie dzieci i młodzieży, na prawa i potrzeby INNYCH ISTOT – PODMIOTÓW, oraz nasze obowiązki wobec NICH tzn.: ludzi, zwierząt i środowiska. Poszerzanie grona ludzi mających ekologiczno-humanitarne spojrzenie na otaczający świat. Powstrzymanie wszechogarniającej ludzkość fali przemocy, okrucieństwa i zbrodni oraz panoszących się: bezwzględnego egoizmu i znieczulicy. Weryfikacja rozpowszechniającego się konsumpcyjnego systemu wartości i celów życiowych na rzecz, powszechnie uznawanych za szlachetne, zasad moralnych i etycznych, tworzących filar człowieczeństwa. Stworzenie sprzyjającego klimatu w palcówkach oświatowych do rozszerzenia współpracy z organizacjami społecznymi o celach statutowych i projektach edukacyjnych zbieżnych z celami PrEH.

14 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 14 Adresaci (uczestnicy) BEZPOŚREDNI – dzieci i młodzież od przedszkola do szkoły wyższej. POŚREDNI – całe społeczeństwo (nauczyciele, rodzice i inni). W rezultacie adresatami są wszelkie placówki oświatowo- wychowawcze oraz ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, ośrodki resocjalizacji, ośrodki opieki dla niedostosowanych społecznie, bezdomnych oraz różne organizacje społeczne w tym również ZHP, itp. Program ten kierowany jest również do nauczycieli i wychowawców, dla których również przewidziano nagrody za najlepsze autorskie programy edukacji humanitarnej opracowane dla poszczególnych etapów nauki i wychowania w nagrodzonych placówkach. Bohaterami projektu są też same gminy, dla których bodźcem do zaangażowania się powinien być nadawany tytuł "Humanitarna Gmina".

15 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 15 Animatorzy, realizatorzy i koordynatorzy oraz współuczestnicy projektu Nauczyciele i wychowawcy Animatorzy kultury Samorządy gminne Organizacje społeczne (pozarządowe) Inni, w tym rodzice, instytucje publiczne itp.

16 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 16 Funkcje społeczne projektu Projekt Powszechnego Wychowania i Edukacji Humanitarnej Człowiek-Zwierzę-Środowisko dla Przedszkoli i Szkół (PrEH): Wprowadza nowy styl wychowania społecznego. Łączy przekaz humanistycznych idei i wartości z pragmatyką współczesnego świata. Stanowi praktyczną naukę etycznego i skutecznego działania dla dobra własnego i innych. Zajmuje się uwrażliwianiem na potrzeby wszystkich istot żywych i uczy równego poszanowania ludzi, zwierząt i przyrody. Kształtuje całkiem nowe spojrzenie na edukację i wychowanie społeczeństwa – jako proces powszechnego i kompleksowego (wielokanałowego i multimedialnego) oddziaływania na ludzi systemem pozytywnych bodźców od najmłodszych lat. Uczy być dobrym dla innych bez przymusu, spontanicznie, jakby mimochodem – bezboleśnie dla ludzi niechętnych własnym przemianom wewnętrznym. Służy temu odpowiednia strategia i metodyka PrEH.

17 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 17 Zakres projektu Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Program zakłada konieczność rozwoju jednostek ludzkich i całych społeczeństw w harmonii z otaczającym światem i ich zrównoważonego ukierunkowania mentalnego na trzy najważniejsze elementy (PODMIOTY) naszej rzeczywistości, czyli na: drugiego człowieka i jego potrzeby, szczególnie dotyczące osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci, zwierzęta, zarówno domowe (nam towarzyszące), jak i pozostałe, w tym wolno żyjące (ich prawa i potrzeby oraz konieczność zapewnienia im dobrostanu), środowisko, w tym przyrodę i zasoby naturalne (potrzeba jego ochrony i zachowania równowagi biologicznej oraz wynikająca z tego doktryna zrównoważonego rozwoju czyli ekorozwoju).

18 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 18 Projekt wychowuje i uczy:...szacunku i miłości dla bliźniego, poprzez poszanowanie i ochronę zwierząt oraz całej przyrody... Szczepan Kawski

19 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 19 a zatem:...niniejszy Projekt stanowi inicjatywę na rzecz szlachetnej dobroci, skromności, empatii i życzliwości wobec świata, w którym żyjemy, i żyć musimy... Szczepan Kawski

20 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 20 Praktyczna organizacja edukacji

21 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 21 Zawartość Pakietu Edukacyjnego opis ogólny Materiały podstawowe Projektu Materiały uzupełniające do Projektu Materiały pomocnicze do organizowania lekcji Materiały organizacyjne do prowadzenia Szkolnych Kół/Klubów Przyjaciół Ludzi – Zwierząt – Środowiska Materiały informacyjne i instruktażowe dla Gmin

22 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 22 poprzez Edukację Humanitarną do Zrównoważonego Rozwoju wg AGENDY 21

23 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 23 Kryzys ekologiczny Nikt już dzisiaj nie zaprzeczy, że kryzys ekologiczny : TRWA (od dawna), POGŁĘBIA SIĘ (stale) i wkrótce grozi nam: KATASTROFA EKOLOGICZNA

24 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 24 Kryzys ekologiczny jest równoznaczny z zachwianiem równowagi we wzajemnych relacjach pomiędzy człowiekiem, zwierzęciem i środowiskiem, z winy tego pierwszego…

25 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 25 Kryzys ekologiczny Niezbędne jest przywrócenie równowagi na Ziemi!

26 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 26 Kryzys ekologiczny Przywrócenie równowagi ekologicznej będzie możliwe dopiero wówczas, gdy człowiek zrozumie, że: musi zmienić swój stosunek do podstawowych elementów swojej rzeczywistości, czyli że musi się zdobyć na zrównoważone i pełne szacunku relacje ze wszystkimi wyżej wskazanymi 3 elementami.

27 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 27 Kryzys ekologiczny Jak temu zaradzić? Konieczne jest bezwzględne i niezwłoczne podjęcie równoczesnych działań: –przygotowanie społeczeństwa do życia wg Agendy 21 – Zasad Zrównoważonego Rozwoju –wdrożenie zaleceń Agendy 21 w praktyce życia codziennego

28 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 28 Zrównoważony Rozwój powinien polegać w pierwszej kolejności na powszechnym zrozumieniu i akceptacji dla jego Zasad Wszyscy powinni znać AGENDĘ 21 Osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko poprzez następujące działania realizowane łącznie: odpowiednią edukację społeczną (ekologiczną), skuteczne systemy informacyjne (dostępne) i właściwą komunikację interpersonalną i społeczną (partnerstwo społeczne i obywatelskie).

29 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 29 Kryzys ekologiczny Zasady upowszechniania wiedzy ekologicznej i środowiskowej cz. I […]Nieodłącznym elementem edukacji są także aspekty wychowawcze, pozwalające na kształtowanie u ludzi postaw i zachowań sprzyjających ochronie przyrody oraz środowiska. Te trzy kierunki równoczesnego działania (edukacyjnego – przyp. autora): poznawczy, kształcący i wychowawczy powinny być w takim samym stopniu uwzględniane w każdym procesie edukacyjnym.[…] Kompendium wiedzy ekologicznej - Wydawnictwo Naukowe PWN

30 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 30 Kryzys ekologiczny Zasady upowszechniania wiedzy ekologicznej i środowiskowej cz. II […]Działalność w zakresie edukacji społecznej obejmuje: informowanie, przekonywanie i nakazywanie. Informowanie jest działalnością podstawową, gdyż przez takie pojęcie rozumiemy każdą wiadomość przekazywana odbiorcy i służącą do bardziej sprawnego działania. Przekonywanie ma miejsce, gdy odbiorca informacji nie jest przygotowany do jej zrozumienia lub ma odmienne zdanie. W przypadkach, w których odbiorca informacji nie podporządkuje się i prowadzi działalność sprzeczną z np. interesami ochrony przyrody i środowiska, stosuje się formy nakazowe. Należą do nich przepisy prawne, kontrole, oceny i kary.[…] Kompendium wiedzy ekologicznej - Wydawnictwo Naukowe PWN

31 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 31 AGENDA 21 Wymaga przygotowania społeczeństwa do życia wg nowego modelu egzystencjalnego (samoograniczanie – wyrzeczenia, poświęcenie) poprzez zmianę świadomości i ukształtowanie mentalności opartej o wiedzę i etykę ekologiczną. Wymaga zorganizowania nowego systemu edukacji, dostosowanego do potrzeb Agendy 21. Konieczne jest wprowadzenie powszechnej edukacji społecznej adresowanej równolegle do wszystkich grup wiekowych i społeczno- zawodowych.

32 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 32 poprzez Edukację Humanitarną do Zrównoważonego Rozwoju wg AGENDY 21

33 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 33 Zadania i efekty działań – cz. 1 Organizowanie w każdej placówce oświatowo-wychowawczej, na terenie wszystkich gmin w Polsce, działań wychowawczo- oświatowych mających wymiar zarówno teoretyczny jak i praktyczny (działalność na rzecz innych istot i społeczności lokalnej). Przeprowadzanie akcji konkursowych (dotyczących działań praktycznych) i konkursów wiedzy na poziomie placówki. Organizowanie rywalizacji pomiędzy różnymi placówkami oraz zdobywanie środków na wyróżnienia i nagrody dla laureatów (gmina, granty, sponsorzy). Organizowanie zajęć i działań, w kilku kategoriach tematycznych, dostosowanych do różnych poziomów nauczania. (stopień trudności dostosowany do wieku uczestników), w których, chcąc nie chcąc, zaangażują się również, w poszczególnych konkursach, rodzice młodych uczestników.

34 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 34 Zadania i efekty działań – cz. 2 Efektem tej edukacji powinny być sprawozdania z aktywności w ramach PrEH, tj. prezentacja 4-ro planszowa zarówno z dokonań na niwie artystycznej, jak przede wszystkim z działań młodzieży na rzecz lokalnych środowisk i otaczającej ich przyrody, środowiska i żyjących wokół nich zwierząt, zarówno wolno żyjących wymagających pomocy, jak i zwierząt bezdomnych i zaniedbywanych albo okrutnie traktowanych. Młodzież w ramach PrEH powinna odkryć istniejące lokalnie problemy, przeanalizować je i znaleźć na nie najlepsze "lekarstwo", a następnie zrealizować opracowane rozwiązania – całość będzie oceniona, a najlepsze pomysły i ich wykonania - nagrodzone. Najważniejsze będą jednak pozytywne skutki tych działań.

35 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 35 Zadania i efekty działań – cz. 3 Rezultatem wdrożenia programu powinno być stworzenie autorskich (oryginalnych pomysłów młodzieży) rozwiązań korzystnych dla społeczności lokalnych, zwierząt i środowiska oraz wsparcie dla ludzi w potrzebie, a w tym osób i organizacji niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, chorym i rannym oraz samodzielne zaangażowanie się młodzieży w taką pomoc. Organizowanie konkursu "Daj złociaka dla Zwierzaka" w placówce i w skali gminy powinno przynieść wymierne wsparcie finansowe dla lokalnych schronisk i azyli dla zwierząt, a konkurs selektywnej zbiórki surowców wtórnych (domowa i placówkowa segregacja odpadów) powinien zmniejszyć ilość śmieci trafiających na gminne składowiska.

36 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 36 Wykaz zadań edukacyjnych – cz. 1 PROJEKT CZŁOWIEK-ZWIERZĘ-ŚRODOWISKO przebiega w następujących kategoriach działania: KATEGORIA 1* – Zwierzęta i Ludzie oraz Człowiek-Zwierzę-Środowisko, KATEGORIA 2* – My środowisku, zwierzętom i ich Przyjaciołom KATEGORIA 3* – Bliźni mój Brat KATEGORIA 4 – Daj złociaka dla zwierzaka

37 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 37 Wykaz zadań edukacyjnych – cz. 2 KATEGORIA 5* – Środowisko moje siedlisko oraz Zwierzęta żyją wokół nas! – Czy wiesz jak? - Nie bądź obojętny na ich los KATEGORIA 6* – Szacunek dla środowiska i dobroć dla zwierząt oraz Nie zaśmiecam i segreguję odpady KATEGORIA 7* – Konkurs/Olimpiada Wiedzy Humanitarnej Człowiek-Zwierzę-Środowisko

38 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 38 Wykaz zadań edukacyjnych – cz. 3 KATEGORIA 8 – Mistrz wychowania i edukacji humanitarnej KATEGORIA 9 – Humanitarna gmina KATEGORIA 10 – Nasza WWWizytówka w Sieci * kategorie zaznaczone gwiazdką stanowią podstawową i obowiązkową część Programu w ramach jego części konkursowej, ze względu na ich wymierność i szczególnie cenne oddziaływanie wychowawczo-edukacyjne.

39 Projekt Powszechnego Wychowania i Edukacji Humanitarnej Człowiek-Zwierzę-Środowisko dla Przedszkoli i Szkół Pakiet jest rozprowadzany nieodpłatnie i może być wykorzystywany jedynie do niekomercyjnych celów edukacyjnych. Bez zgody autora nie wolno dokonywać w nim żadnych poprawek, a wszelkie uwagi proszę kierować: Szczepan Kawski szczepan@zigzag.pl szczepan@zigzag.pl tel. kom. 0-602-732-179

40 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 40 Na zakończenie Pragnę serdecznie podziękować Państwu za uwagę i poświęcony edukacji czas. Równocześnie życzę Państwu sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz realnych dowodów pozytywnego oddziaływania Projektu na nasze społeczeństwo poprzez naszych najmłodszych obywateli. lekarz weterynarii Szczepan Kawski

41 2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 41 Koniec


Pobierz ppt "2005-11-06Projekt Edukacji Humanitarnej Copyright by Szczepan Kawski 1 Początek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google