Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY"— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wdraża II Oś Priorytetową GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Dotychczasowe sukcesy MCP
MCP ogłosiło 3 konkursy dla przedsiębiorców w 2008r. oraz 2 konkursy w 2009r. w ramach II Osi Priorytetowej MRPO. MCP jako pierwsze w Polsce podpisało umowy o dofinansowanie dla małych przedsiębiorców w ramach MRPO. Jednocześnie MCP jako pierwsze w Polsce wypłaciło dotację przedsiębiorcy, który zrealizował już część swojego projektu w ramach działania 2.1. A MRPO.

3 Łączna kwota dofinansowania:
2 oś priorytetowa MRPO Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw 264 umowy Łączna kwota dofinansowania: ,33 zł

4 11 wybranych wniosków Powiat Oświęcimski Łączna kwota dofinansowania:
Liczba projektów wybranych do dofinansowania w powiecie oświęcimskim 11 wybranych wniosków Łączna kwota dofinansowania:

5 Łączna kwota dofinansowania:
Powiat Oświęcimski Małe przedsiębiorstwa 2.1.A 1. PLASTMOT Sp. jawna Kwota dofinansowania: 315 147 zł, beneficjent otrzymał już 60 073,87 zł 2. „Spirallo” Kwota dofinansowania: 117 120 zł 3. PHUP „Gremix 2” – 2 projekty I projekt Kwota dofinansowania: 501 200 zł, beneficjent otrzymał już ,3 zł II projekt Kwota dofinansowania: 270 000 zł Działalność badawczo-rozwojowa 2.2.B 1. SOLVENT WISTOL S.A. 97,22 % - I miejsce na liście Kwota dofinansowania: 207 000 zł Mikroprzedsiębiorstwa 2.1.A FPUH Elżbieta Szostek Kwota dofinansowania: 47 200 zł 2. Usługi Geodezyjne Józef Górecki Kwota dofinansowania: 45 040 zł 3. MONOGRAPH Studio Piotr Hrapkowicz Kwota dofinansowania: 60 000 zł 4. Euro Komputer Systemy Sp Z o.o. Kwota dofinansowania: 120 120 zł 5. Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów BIAMOT S.C. Kwota dofinansowania: 119 200 zł 6. Zakład Produkcji Obuwia "Anspol" Kwota dofinansowania: zł Łączna kwota dofinansowania:

6 wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Cel operacyjny II Osi Priorytetowej: Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego wsparcie komercjalizacji badań naukowych BENEFICJENCJI: MŚP Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Szkoły wyższe Jednostki naukowe

7 Definicja MŚP Kategoria przedsiębiorstwa
Liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze) Roczny obrót Całkowity bilans roczny Mikro < 10 2 mln euro Małe < 50 10 mln euro Średnie < 250 50 mln euro 43 mln euro Podstawę sposobu kwalifikowania przedsiębiorstwa stanowi zamknięty rok obrachunkowy. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje, gdy na ostatni dzień bilansu przekroczy lub spadnie ono poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego i zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

8 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania. WYSOKOŚĆ WSPARCIA mikroprzedsiębiorstwa: 20 tys.-200 tys. zł małe przedsiębiorstwa: 100 tys.-1 mln zł średnie przedsiębiorstwa: 200 tys.-2 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 30% średnie przedsiębiorstwa 40 % małe i mikroprzedsiębiorstwa dodatkowe 5 punktów procentowych dla obszaru o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75 % średniej wojewódzkiej

9 Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych?
Zakup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub zabudowanej Wydatki na zakup materiałów budowlanych i robót budowlanych Zakup środków trwałych * używane środki trwałe muszą spełniać określone kryteria nowych/używanych*

10 Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych?
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: m.in. licencje patenty know how Zakup środków transportu: tylko kat. 743 i 76 wg Klasyfikacji Środków Trwałych* * tylko przez podmiot nie wykonujący usług transportowych Koszt wdrażania systemów zarządzania np. ISO* * tylko w ramach pomocy de minimis

11 Klasyfikacja Środków Trwałych
Nr 743 Samochody specjalne Rodzaj 743 obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.:      a) pojazdy mechaniczne służby  miejskiej i drogowej, pożarnicze,  samochody gaśnicze, piaskarki,  polewaczko-zmywarki,  asenizacyjne, pługi odśnieżne,      b) pojazdy stanowiące objazdowe  punkty usługowe, warsztaty  ruchome, pogotowia  techniczne,      c) pojazdy załadowczo-wyładowcze -   dźwigi samochodowe, pompy,  sprężarki,      d) pojazdy mechaniczne - agregaty,  do prowadzenia działalności  operatywnej, np. radiostacje,  wozy transmisyjne, operatorskie,  filmowe, wiertnicze wraz z  pomieszczeniami biurowo  mieszkalnymi. SAMOCHODY DO NAUKI JAZDY ORAZ KARAWANY NIE NALEŻĄ DO GRUPY SAMOCHODÓW SPECJALNYCH !

12 Nr 76 Pozostały tabor bezszynowy :
760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 768 Inne wózki jezdniowe

13 usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe
Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych? usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe wkład niepieniężny leasing oraz inne techniki finansowania

14 OGRANICZENIA dotyczące wydatków
Rodzaj wydatku: % całkowitych kosztów kwalifikowanych Zakup nieruchomości i roboty budowlane Nieruchomość niezabudowana do 50% do 10% Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne do 5% Koszt wdrażania systemów zarządzania Środki transportu (specjalne) do 30%

15 wydatki niekwalifikowane
koszty osobowe: wynagrodzenia zasiłki i inne świadczenia wydatki związane z zarządzaniem projektem: powierzenie czynności związane z zarządzaniem projektem zlecone podmiotowi zewnętrznemu podatek VAT jeżeli beneficjent ma prawną możliwość odzyskania VAT wydatki poniesione na przygotowanie projektu przygotowanie wniosku, biznesplanu, dokumentacji technicznej

16

17 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

18 Kryterium: Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu
liczba punktów 0-4 waga 2 Wnioskodawca posiada potencjał merytoryczny oraz organizacyjny odpowiadający zakresowi i skali realizacji projektu (zasoby techniczne, ludzkie i doświadczenie – w tym posiadanie nagród lub wdrożonych systemów zarządzania, np. ISO). Asesor może wziąć pod uwagę indywidualne doświadczenie kluczowych osób w przedsiębiorstwie – 0-2 pkt. Trwałość projektu – 0-2 pkt. Oceniający weźmie pod uwagę w szczególności: - posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe na utrzymanie inwestycji przez wymagany okres, - zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu, - prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (w okresie wymaganym dla danej kategorii wnioskodawców), - wskaźniki, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu, a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, - możliwość policzenia proponowanych wskaźników – wskaźniki niemierzalne nie mogą być brane pod uwagę.

19 Kryterium: Lokalizacja projektu liczba punktów 0-4 waga 2
Punktacja będzie przyznawana w zależności od lokalizacji projektu oraz wskaźnika przedsiębiorczości na danym obszarze. Wykaz możliwej do otrzymania punktacji w podziale na jednostki terytorialne Małopolski zostanie określony w Regulaminie konkursu – na podstawie najbardziej aktualnych danych statystycznych definiujących ten wskaźnik. PUNKTACJA POWIAT 4 pkt. dąbrowski, tarnowski 3 pkt. bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki, nowotarski 2 pkt. miechowski, miasto Tarnów, chrzanowski, krakowski, myślenicki, oświęcimski, suski 1 pkt. wielicki, wadowicki, miasto Nowy Sącz, olkuski 0 pkt. miasto Kraków,, tatrzański

20 < 60% 4 pkt. 60% -80% 3 pkt. 80% - 100% 2 pkt. 100% - 120% 1 pkt.
Wskaźnik przedsiębiorczości Punktacja dla średnich przedsiębiorstw na podstawie wskaźnika przedsiębiorczości – str. 19 Regulaminu < 60% 4 pkt. 60% -80% 3 pkt. 80% - 100% 2 pkt. 100% - 120% 1 pkt. > 120% 0 pkt. 2 1 4 3 2 2 3 2 3 1 1 2 4 2 3 2 3 1 3 3

21 Kryterium: Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu
liczba punktów 0-4 waga 5 Oceniany będzie wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej oraz rozwój w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponad-krajowej. Punktacja: - 0 pkt. – brak wpływu - 1 pkt – wpływ mało istotny - 2 pkt. – istotny wpływ - 3 pkt. – duży wpływ - 4 pkt. – bardzo duży wpływ projektu, bardzo znaczące zwiększenie konkurencyjności Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów biznesplanu w części dotyczącej obecnej i prognozowanej sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy.

22 Kryterium: Innowacyjny charakter projektu liczba punktów 0-4 waga 3
- 0 pkt. – brak nowych produktów lub usług; - 1 pkt – produkt / usługa jest nowa / innowacyjna w skali przedsiębiorcy; - 2 pkt. – produkt / usługa jest nowa / innowacyjna w skali lokalnej – (zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie); 3-4 pkt. - produkt usługa jest nowa/innowacyjna co najmniej w skali regionalnej (zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie). Maksymalną liczbę punktów może uzyskać także projekt dotyczący wdrożenia innowacji powstałej dzięki współpracy z sektorem B+R, dotyczący wdrożenia patentu lub nowego wzoru użytkowego, lub gdy celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych powstałych w ramach działania 2.2 Schemat A lub innych programów sfinansowanych ze środków publicznych.

23 Kryterium: Realizacja polityk horyzontalnych UE liczba punktów 0-4
waga 1 Ocenie poddawany jest wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, tzn.: - równość szans - zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej: W zakresie polityk horyzontalnych: - 0 pkt. – negatywny wpływ na jedną lub dwie polityki, - 1 pkt – neutralny wpływ na obie polityki, - 2 pkt. – pozytywny wpływ na 1 politykę i neutralny na drugą, 3 pkt. – pozytywny wpływ na obie polityki. Dodatkowo punktowany będzie prośrodowiskowy charakter projektu, tj. wprowadzenie rozwiązań prośrodowiskowych dotychczas niestosowanych w danej firmie lub nowatorskich w skali lokalnej/regionalnej lub przekraczających standardowe rozwiązania w danym obszarze, udokumentowanych szczegółową i rzetelną analizą W przypadku negatywnego wpływu projektu, na którąkolwiek z polityk, projekt nie będzie podlegać dofinansowaniu ze środków MRPO.

24 Kryterium: Zatrudnienie
liczba punktów 0-2 waga 3 Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania lub powstania nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Pod uwagę zostanie wzięty przyrost średniorocznego zatrudnienia netto w okresie roku od zakończenia realizacji projektu (pod uwagę brany jest koniec pełnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym inwestycja zostanie zakończona). - 0 pkt. – wynikiem realizacji projektu jest zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie 1 pkt – w wyniku realizacji projektu nie zostanie zmieniony poziom zatrudnienia 2 pkt. – w wyniku realizacji projektu planowane jest tworzenie nowych miejsc pracy.

25 Kryterium: Gotowość projektu do realizacji
liczba punktów 0-4 waga 4 Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, m.in. prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, koncesje, licencje niezbędne do wdrożenia inwestycji (jeśli dotyczy). Punktacja: 4 pkt. – projekt posiada pozwolenie na budowę (lub dokument równoważny) lub zgłoszenie budowy , albo w przypadku gdy projekt nie wymaga pozwolenia/ zgłoszenia – projekt posiada wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji 2-3 pkt. – projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu/nieruchomości, lecz istnieją inne przeszkody formalno-prawne pozwalające na rozpoczęcie inwestycji 1 pkt – dokumentacja w trakcie opracowywania (posiadane koncepcje, założenia wymagane prawem polskim np. koncepcja architektoniczna) 0 pkt. - projekt w fazie analiz, studiów.

26 Kryteria oceny merytorycznej-zestawienie
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Lp. Nazwa kryterium Punktacja Waga Maks. liczba punktów Udział % 1 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu 0-4 2 8 10,81 Lokalizacja projektu 3 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu 5 20 27,03 4 Innowacyjny charakter projektu 12 16,22 Realizacja polityk horyzontalnych UE 5,41 6 Zatrudnienie 0-2 8,11 7 Gotowość projektu do realizacji 16 21,62 Razem 74 100

27 Gdzie szukać informacji?
Bezpłatny Punkt Konsultacyjny MCP Ul. Kordylewskiego 11 (parter) Kraków Konsultacje telefoniczne: Zapytania owe: tel tel tel

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Rafał Solecki Dyrektor MCP


Pobierz ppt "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google