Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wdraża II Oś Priorytetową GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wdraża II Oś Priorytetową GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 3 MCP ogłosiło 3 konkursy dla przedsiębiorców w 2008r. oraz 2 konkursy w 2009r. w ramach II Osi Priorytetowej MRPO. pierwsze w Polsce podpisało umowy o dofinansowanie MCP jako pierwsze w Polsce podpisało umowy o dofinansowanie dla małych przedsiębiorców w ramach MRPO. jako pierwsze w Polsce wypłaciło dotację Jednocześnie MCP jako pierwsze w Polsce wypłaciło dotację przedsiębiorcy, który zrealizował już część swojego projektu w ramach działania 2.1. A MRPO. 3 MCP ogłosiło 3 konkursy dla przedsiębiorców w 2008r. oraz 2 konkursy w 2009r. w ramach II Osi Priorytetowej MRPO. pierwsze w Polsce podpisało umowy o dofinansowanie MCP jako pierwsze w Polsce podpisało umowy o dofinansowanie dla małych przedsiębiorców w ramach MRPO. jako pierwsze w Polsce wypłaciło dotację Jednocześnie MCP jako pierwsze w Polsce wypłaciło dotację przedsiębiorcy, który zrealizował już część swojego projektu w ramach działania 2.1. A MRPO. Dotychczasowe sukcesy MCP

3 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw 264 umowy Łączna kwota dofinansowania: ,33 zł 2 oś priorytetowa MRPO

4 Liczba projektów wybranych do dofinansowania w powiecie oświęcimskim 11 wybranych wniosków Łączna kwota dofinansowania: zł Powiat Oświęcimski

5 Łączna kwota dofinansowania: zł Powiat Oświęcimski Małe przedsiębiorstwa 2.1.A 1. PLASTMOT Sp. jawna Kwota dofinansowania: zł, beneficjent otrzymał już ,87 zł 2. Spirallo Kwota dofinansowania: zł 3. PHUP Gremix 2 – 2 projekty I projekt Kwota dofinansowania: zł, beneficjent otrzymał już ,3 zł II projekt Kwota dofinansowania: zł Działalność badawczo-rozwojowa 2.2.B 1. SOLVENT WISTOL S.A. 97,22 % - I miejsce na liście Kwota dofinansowania: zł Mikroprzedsiębiorstwa 2.1.A 1. FPUH Elżbieta Szostek Kwota dofinansowania: zł 2. Usługi Geodezyjne Józef Górecki Kwota dofinansowania: zł 3. MONOGRAPH Studio Piotr Hrapkowicz Kwota dofinansowania: zł 4. Euro Komputer Systemy Sp Z o.o. Kwota dofinansowania: zł 5. Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów BIAMOT S.C. Kwota dofinansowania: zł 6. Zakład Produkcji Obuwia "Anspol" Kwota dofinansowania: zł

6 Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Cel operacyjny II Osi Priorytetowej: Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego wsparcie komercjalizacji badań naukowych BENEFICJENCJI: MŚP Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Szkoły wyższe Jednostki naukowe

7 Definicja MŚP Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze) Roczny obrótCałkowity bilans roczny Mikro< 102 mln euro Małe< 5010 mln euro Średnie< mln euro43 mln euro Podstawę sposobu kwalifikowania przedsiębiorstwa stanowi zamknięty rok obrachunkowy. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje, gdy na ostatni dzień bilansu przekroczy lub spadnie ono poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego i zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

8 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania. WYSOKOŚĆ WSPARCIA mikroprzedsiębiorstwa: 20 tys.-200 tys. zł małe przedsiębiorstwa: 100 tys.-1 mln zł średnie przedsiębiorstwa: 200 tys.-2 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 30% średnie przedsiębiorstwa 40 % małe i mikroprzedsiębiorstwa dodatkowe 5 punktów procentowych dla obszaru o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75 % średniej wojewódzkiej Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania. WYSOKOŚĆ WSPARCIA mikroprzedsiębiorstwa: 20 tys.-200 tys. zł małe przedsiębiorstwa: 100 tys.-1 mln zł średnie przedsiębiorstwa: 200 tys.-2 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 30% średnie przedsiębiorstwa 40 % małe i mikroprzedsiębiorstwa dodatkowe 5 punktów procentowych dla obszaru o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75 % średniej wojewódzkiej

9 Zakup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub zabudowanej Wydatki na zakup materiałów budowlanych i robót budowlanych Zakup środków trwałych nowych/używanych* * używane środki trwałe muszą spełniać określone kryteria Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych?

10 Zakup wartości niematerialnych i prawnych: m.in. licencje patenty know how Zakup środków transportu: tylko kat. 743 i 76 wg Klasyfikacji Środków Trwałych* * tylko przez podmiot nie wykonujący usług transportowych Koszt wdrażania systemów zarządzania np. ISO* * tylko w ramach pomocy de minimis

11 Klasyfikacja Środków Trwałych Nr 743 Samochody specjalne Rodzaj 743 obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.: a) pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody gaśnicze, piaskarki, polewaczko-zmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne, b) pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, warsztaty ruchome, pogotowia techniczne, c) pojazdy załadowczo-wyładowcze - dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki, d) pojazdy mechaniczne - agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np. radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z pomieszczeniami biurowo mieszkalnymi. SAMOCHODY DO NAUKI JAZDY ORAZ KARAWANY NIE NALEŻĄ DO GRUPY SAMOCHODÓW SPECJALNYCH !

12 Nr 76 Pozostały tabor bezszynowy : 760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 768 Inne wózki jezdniowe

13 usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe wkład niepieniężny leasing oraz inne techniki finansowania Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych?

14 Rodzaj wydatku: % całkowitych kosztów kwalifikowanych Zakup nieruchomości i roboty budowlane Nieruchomość niezabudowana do 50% do 10% Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne do 5% Koszt wdrażania systemów zarządzaniado 50% Środki transportu (specjalne)do 30% OGRANICZENIA dotyczące wydatków

15 wydatki niekwalifikowane koszty osobowe: wynagrodzenia zasiłki i inne świadczenia wydatki związane z zarządzaniem projektem: powierzenie czynności związane z zarządzaniem projektem zlecone podmiotowi zewnętrznemu podatek VAT jeżeli beneficjent ma prawną możliwość odzyskania VAT wydatki poniesione na przygotowanie projektu przygotowanie wniosku, biznesplanu, dokumentacji technicznej

16

17 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WŁAŚCIWEJ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

18 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu Kryterium: Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu liczba punktów0-4waga2 1.Wnioskodawca posiada potencjał merytoryczny oraz organizacyjny odpowiadający zakresowi i skali realizacji projektu (zasoby techniczne, ludzkie i doświadczenie – w tym posiadanie nagród lub wdrożonych systemów zarządzania, np. ISO). Asesor może wziąć pod uwagę indywidualne doświadczenie kluczowych osób w przedsiębiorstwie – 0-2 pkt. 2.Trwałość projektu – 0-2 pkt. Oceniający weźmie pod uwagę w szczególności: - posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe na utrzymanie inwestycji przez wymagany okres, - zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu, - prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (w okresie wymaganym dla danej kategorii wnioskodawców), - wskaźniki, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu, a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, - możliwość policzenia proponowanych wskaźników – wskaźniki niemierzalne nie mogą być brane pod uwagę.

19 Lokalizacja projektu Kryterium: Lokalizacja projektu liczba punktów0-4waga2 Punktacja będzie przyznawana w zależności od lokalizacji projektu oraz wskaźnika przedsiębiorczości na danym obszarze. Wykaz możliwej do otrzymania punktacji w podziale na jednostki terytorialne Małopolski zostanie określony w Regulaminie konkursu – na podstawie najbardziej aktualnych danych statystycznych definiujących ten wskaźnik. PUNKTACJAPOWIAT 4 pkt.dąbrowski, tarnowski 3 pkt.bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki, nowotarski 2 pkt.miechowski, miasto Tarnów, chrzanowski, krakowski, myślenicki, oświęcimski, suski 1 pkt.wielicki, wadowicki, miasto Nowy Sącz, olkuski 0 pkt.miasto Kraków,, tatrzański

20 Wskaźnik przedsiębiorczości Punktacja dla średnich przedsiębiorstw na podstawie wskaźnika przedsiębiorczości – str. 19 Regulaminu < 60%4 pkt. 60% -80%3 pkt. 80% - 100%2 pkt. 100% - 120%1 pkt. > 120%0 pkt

21 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Kryterium: Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu liczba punktów0-4waga5 Oceniany będzie wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej oraz rozwój w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponad-krajowej. Punktacja: - 0 pkt. – brak wpływu - 1 pkt – wpływ mało istotny - 2 pkt. – istotny wpływ - 3 pkt. – duży wpływ - 4 pkt. – bardzo duży wpływ projektu, bardzo znaczące zwiększenie konkurencyjności Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów biznesplanu w części dotyczącej obecnej i prognozowanej sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy.

22 Innowacyjny charakter projektu Kryterium: Innowacyjny charakter projektu liczba punktów0-4waga3 - 0 pkt. – brak nowych produktów lub usług; - 1 pkt – produkt / usługa jest nowa / innowacyjna w skali przedsiębiorcy; - 2 pkt. – produkt / usługa jest nowa / innowacyjna w skali lokalnej – (zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie); pkt. - produkt usługa jest nowa/innowacyjna co najmniej w skali regionalnej (zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie). Maksymalną liczbę punktów może uzyskać także projekt dotyczący wdrożenia innowacji powstałej dzięki współpracy z sektorem B+R, dotyczący wdrożenia patentu lub nowego wzoru użytkowego, lub gdy celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych powstałych w ramach działania 2.2 Schemat A lub innych programów sfinansowanych ze środków publicznych.

23 Realizacja polityk horyzontalnych UE Kryterium: Realizacja polityk horyzontalnych UE liczba punktów0-4waga1 Ocenie poddawany jest wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, tzn.: - równość szans - zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej: W zakresie polityk horyzontalnych: - 0 pkt. – negatywny wpływ na jedną lub dwie polityki, - 1 pkt – neutralny wpływ na obie polityki, - 2 pkt. – pozytywny wpływ na 1 politykę i neutralny na drugą, -3 pkt. – pozytywny wpływ na obie polityki. Dodatkowo punktowany będzie prośrodowiskowy charakter projektu, tj. wprowadzenie rozwiązań prośrodowiskowych dotychczas niestosowanych w danej firmie lub nowatorskich w skali lokalnej/regionalnej lub przekraczających standardowe rozwiązania w danym obszarze, udokumentowanych szczegółową i rzetelną analizą W przypadku negatywnego wpływu projektu, na którąkolwiek z polityk, projekt nie będzie podlegać dofinansowaniu ze środków MRPO.

24 Zatrudnienie Kryterium: Zatrudnienie liczba punktów0-2waga 3 Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania lub powstania nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Pod uwagę zostanie wzięty przyrost średniorocznego zatrudnienia netto w okresie roku od zakończenia realizacji projektu (pod uwagę brany jest koniec pełnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym inwestycja zostanie zakończona). - 0 pkt. – wynikiem realizacji projektu jest zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie - 1 pkt – w wyniku realizacji projektu nie zostanie zmieniony poziom zatrudnienia - 2 pkt. – w wyniku realizacji projektu planowane jest tworzenie nowych miejsc pracy.

25 Gotowość projektu do realizacji Kryterium: Gotowość projektu do realizacji liczba punktów0-4waga 4 Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, m.in. prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, koncesje, licencje niezbędne do wdrożenia inwestycji (jeśli dotyczy). Punktacja: 4 pkt. – projekt posiada pozwolenie na budowę (lub dokument równoważny) lub zgłoszenie budowy, albo w przypadku gdy projekt nie wymaga pozwolenia/ zgłoszenia – projekt posiada wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji 2-3 pkt. – projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu/nieruchomości, lecz istnieją inne przeszkody formalno-prawne pozwalające na rozpoczęcie inwestycji 1 pkt – dokumentacja w trakcie opracowywania (posiadane koncepcje, założenia wymagane prawem polskim np. koncepcja architektoniczna) 0 pkt. - projekt w fazie analiz, studiów.

26 Lp.Nazwa kryteriumPunktacjaWaga Maks. liczba punktów Udział % 1 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu ,81 2Lokalizacja projektu ,81 3 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu ,03 4Innowacyjny charakter projektu ,22 5Realizacja polityk horyzontalnych UE ,41 6Zatrudnienie ,11 7Gotowość projektu do realizacji ,62 Razem74100 Kryteria oceny merytorycznej-zestawienie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

27 Bezpłatny Punkt Konsultacyjny MCP Ul. Kordylewskiego 11 (parter) Kraków Konsultacje telefoniczne: Zapytania owe: tel tel tel Bezpłatny Punkt Konsultacyjny MCP Ul. Kordylewskiego 11 (parter) Kraków Konsultacje telefoniczne: Zapytania owe: tel tel tel Gdzie szukać informacji?

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Rafał Solecki Dyrektor MCP


Pobierz ppt "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google