Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie dr Marian Piekarski CENTRUM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZESPÓŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie dr Marian Piekarski CENTRUM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZESPÓŁ"— Zapis prezentacji:

1 Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie dr Marian Piekarski CENTRUM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI PK - ZSŁ

2 Województwo Małopolsk ie PK - ZSŁ Krakowski Obszar Metropolitalny Subregion Tarnowski Subregion Sądecki Subregion Podhalański Subregion Małopolski Zachodniej

3 Program strategiczny: Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy Priorytet 1 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów Priorytet 2 Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego Priorytet 3 Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego na każdym etapie życia Priorytet 4 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie Priorytet 5 Wsparcie zatrudnienia PK - ZSŁ Cel główny Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski warunkiem rozwoju regionu

4 Program strategiczny: Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy PK - ZSŁ DZIAŁANIE 3.1 Małopolski program na rzecz rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego, Troska o kapitał intelektualny na wszystkich etapach życia, Standard dla poradnictwa zawodowego dla edukacji będzie równocześnie tworzony i doskonalony wraz z tworzeniem standardu poradnictwa dla dorosłych – wypracowanie pewnej części wspólnej elementów jakościowych i ilościowych dla poradnictwa całożyciowego, niezależnie od instytucji i rodzaju klientów.

5 Gmina Miejska Kraków PK - ZSŁ

6 Standard poradnictwa zawodowego PK - ZSŁ Czy człowiek musi pracować?

7 Czy człowiek musi pracować? PK - ZSŁ Optymiści – człowiek nie musi pracować Pesymiści – człowiek musi pracować

8 Czym jest praca? PK - ZSŁ Jest podstawową formą aktywności człowiekaDaje poczucie własnej wartościWyznacza pozycję zawodowąStanowi o statusie społecznymJest źródłem dochodów Umożliwia rozwój …,

9 Czy człowiek musi pracować? PK - ZSŁ Wolter powiedział, że Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę występek ubóstwo Wolter, Powiastki filozoficzne, Warszawa 1985

10 Pedagogika pracy Człowiek W ychowanie Praca PK - ZSŁ

11 Czy przejście ze szkoły na rynek pracy musi boleć? PK - ZSŁ UczeńDoradca zawodowyDyrektor szkoły Decydenci

12 Ze szkoły na rynek pracy PK - ZSŁ świadomy - oczekujący recepty, gotowych rozwiązań, natychmiastowych efektów, autorefleksja, sobieradztwo Uczeń

13 Ze szkoły na rynek pracy PK - ZSŁ za słabe wsparcie metodyczne, brak szkoleń do nowych narzędzi diagnostycznych, poprawa warunków pracy, za mało środków finansowych, Doradca zawodowy

14 Ze szkoły na rynek pracy PK - ZSŁ brak świadomości potrzeby działań poradnictwa zawodowego, a tym samym korzyści wynikających dla ucznia, kłopoty we wdrażaniu zadań poradnictwa zawodowego, Dyrektor szkoły

15 Ze szkoły na rynek pracy PK - ZSŁ niewystarczające regulacje prawne, brak wiedzy na temat poradnictwa jako ważnego instrumentu efektywnej polityki edukacyjnej i rynku pracy, wzrost współpracy, ułatwienie koordynacji, Decydenci

16 Model ilustrujący zmianę PK - ZSŁ Zmiana = wypełnienie luki pomiędzy stanem obecnym a pożądanym stanem przyszłym Teraźniejszość Luka Przyszłość

17 Czy przejście ze szkoły na rynek pracy musi boleć? PK - ZSŁ Obszar nauki - zmiany w systemie edukacji, Obszar równości społecznej - stereotypy, ewolucja podejścia młodych ludzi do pracy zawodowej, Obszar rynku pracy - rozwój rynku pracy w Polsce i Europie,

18 Co to jest standaryzacja? Normowanie, proces tworzenia i stosowania reguł zmierzających do porządkowania określonej działalności, polegający na racjonalnym wyborze, uporządkowaniu, uproszczeniu i ujednoliceniu symboli, pojęć, typów, wielkości, wymiarów, metod badawczych. Prowadzi do ustalenia jednakowego wzorca. Nowacki T. W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Wyd. WSP TWP, Warszawa PK - ZSŁ

19 Czym jest standard? typ, model, norma, wzorzec, sposób zachowania w określonych warunkach, typowy wyrób, produkt o określonych właściwościach, stan pożądany, jakość, ewalucja, PK - ZSŁ

20 Czym nie jest standard? idealny wzorzec, panaceum, klucz do rozwiązania problemów, środek zastępczy, usprawiedliwienie, uspokojenie, załatwieniem wszystkich spraw poradnictwa zawodowego w edukacji, PK - ZSŁ

21 Struktura standardu PK - ZSŁ Standard poradnictwa zawodowego w edukacji InstytucjePrzedmiotPodmiot Szkoły PPP Usługi poradnicze Uczeń Rodzic Doradca zawodowy

22 Instytucje poradnictwa PK - ZSŁ Szkoła Szkoła Podstawowa Kl. 1-3Kl.4-6 Gimnazjum Szkoła ponadgimn. Ogólno- kształcąca Zawodowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

23 Przedmiot poradnictwa PK - ZSŁ Usługi poradnictwa Rodzaje Organizacja Współpraca

24 Podmiot poradnictwa PK - ZSŁ Uczeń Doradca zawodowy Rodzic

25 Budowa standardu Standard poradnictwa zawodowego Opis usługi poradniczej Organizacja usług wewnątrz szkoły Wsparcie zewnętrzne PK - ZSŁ

26 Usługi doradcze PK - ZSŁ Grupy doceloweZasady udzielania usługPoradnictwo grupowePoradnictwo indywidualneInformacja edukacyjnaInformacja zawodowa Narzędzia oceny/samooceny

27 Usługi doradcze - kryteria PK - ZSŁ 1 Cel usługi 2 Zakres usługi 3 Rezultat usługi 4 Czas usługi 5 Dokumentacja usługi 6 Współpraca przy realizacji usługi 7 Kontrola jakości realizacji usługi

28 Poradnictwo grupowe Infrastruktura lokalowa Podstawowe wyposażenie Program zajęć Materiały dydaktyczne Metody i formy pracy Dokumentacja Kwalifikacje doradcy zawodowego PK - ZSŁ

29 Poradnictwo indywidualne Infrastruktura lokalowa Podstawowe wyposażenie Narzędzia pracy doradcy zawodowego Dokumentacja Kwalifikacje doradcy zawodowego Poradnictwo indywidualne PK - ZSŁ

30 Organizacja w szkole PK - ZSŁ Planowanie i rozwój Informacje zwrotne Promocja na ternie szkoły Współpraca wewnętrzna Personel, doradca zawodowy Wyposażenie (sprzęt, materiały metodyczne, programy, narzędzia diagnostyczne Pomieszczenia

31 Wsparcie zewnętrzne PK - ZSŁ Współpraca z partnerami lokalnymi Współpraca z samorządem lokalnym Doskonalenie kadryFinansowanie usługKoordynacja i rozwój usług

32 Standard jako minimum wymagań 1.Powinien być tworzony, 2.Wypracowanie ram postępowania, 3.Wypełnianie standardu musi podlegać wciąż na nowo negocjowaniu i renegocjowaniu, 4.W zmieniającym się świecie nie można ostatecznie ustalić sztywnych kryteriów standardów usług poradniczych ani tylko jednego modelu jakości, PK - ZSŁ

33 Wnioski 1.Wypracowywany Standard świadczenia usług poradnictwa zawodowego w szkołach powinien stanowić punkt wyjścia do dalszych prac i modyfikacji, 2.Należy powołać małopolską grupę roboczą, która podejmie pracę nad standardem (np. UMWM, KOiW, Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy szkół, Uczelnie wyższe, Doradcy zawodowi, Urzędy pracy), PK - ZSŁ

34 Wnioski 3.Należy ustalić wizję, strategię i harmonogram działań, 4.Konieczność dokonania zmian w obowiązujących aktach prawnych, 5.Szkolenia dla wszystkich grup użytkowników standardu, 6.Rozwiązanie dylematu, czy standard ma być obowiązkowy, czy dobrowolny, PK - ZSŁ

35 Wnioski 7.Alternatywne drogi wdrożenia standardu (nie tylko ustawa, rozporządzenie czy zarządzenie), 8.Kontrola rozumiana raczej jako coaching, mentoring, bądź superwizja, a nie zwykłe wytykanie błędów PK - ZSŁ

36 Dziękuję za uwagę PK - ZSŁ


Pobierz ppt "Standard poradnictwa zawodowego w edukacji – dywagacje o prognozie dr Marian Piekarski CENTRUM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZESPÓŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google