Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Krajowej Sieci Tematycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Krajowej Sieci Tematycznej"— Zapis prezentacji:

1 Rola Krajowej Sieci Tematycznej
Beata Gaik Rola Krajowej Sieci Tematycznej w upowszechnianiu rezultatów w ramach IW Equal

2 Kluczowym celem Equal jest:

3 Projekty w ramach IW Equal (107) realizowane są w 3 etapach:
Działanie 1 - zawiązanie partnerstwa Działanie 2 – realizacja założeń projektu Działanie 3 – włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki

4 Rola Krajowej Sieci Tematycznej
Krajowa Sieć Tematyczna (KST) Powołana została na okres realizacji PIW Equal ( ) KST jest ściśle powiązana z włączaniem rezultatów do głównego nurtu polityki Rola Krajowej Sieci Tematycznej KST jest filtrem dla rezultatów wypracowanych przez Partnerstwa, tak aby włączanie do głównego nurtu polityki było jak najbardziej pomyślne

5 Skład Krajowych Sieci Tematycznych:
Przedstawiciele Partnerstw na rzecz Rozwoju (107) Przedstawiciele KSW/ IZ Equal Eksperci W Polsce powołano KST w ramach 5 obszarów tematycznych

6 Zadania KST: - analiza potencjału projektów pod kątem możliwości wsparcia polityki krajowej w obszarach zidentyfikowanych (np. Krajowym Planie Działania na rzecz Integracji Społecznej) - opracowanie strategii włączania rezultatów do głównego nurtu polityki dla każdego obszarów tematycznych, - analiza osiągniętych rezultatów i ich walidacja - wsparcie merytoryczne dla partnerstw w celu wypracowania lepszych rezultatów

7 Zadania KST cd.: - rekomendowanie rezultatów poszczególnych partnerstw do działania 3 - wypracowanie efektywnego dialogu pomiędzy KST a osobami/instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki - zapewnienie skutecznego procesu włączania do nurtu polityki - upowszechnianie dobrych praktyk

8 Schemat procesu walidacji
Podstawowym zadaniem Krajowych Sieci Tematycznych jest analiza rezultatów osiąganych przez Partnerstwa oraz ich walidacja Schemat procesu walidacji

9 Warunkiem realizacji działania 3 Podstawowe kryteria rezultatu:
jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji dla oczekiwanego rezultatu Podstawowe kryteria rezultatu: - Przydatność - Innowacyjność - Równość płci - Adaptacyjność - Replikowalność

10 Rezultaty mogą być różnorodne
- Usprawniające dotychczasowe działanie jakiejś instytucji - Wprowadzające nowe instrumenty realizacji celów polityki - Usprawniające procesy, zwiększające koordynację działania

11 Rezultat wypracowany przez PRR „Wstań, unieś głowę” to:
Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polega on na realizacji działań motywacyjno-aktywizujących, które doprowadzić mają do przerwania bierności osób doświadczających marginalizacji poprzez etap motywacji, indywidualne podejście wsparte diagnozą stanu wyjściowego, określenie wewnętrznego potencjału oraz dopasowanie metod skutecznego działania

12 aktywnego poszukiwania
Schemat modelu MOPS organizacja pozarządowa PUP szkolenia zawodowe wyłonienie BO określenie indywidualnych predyspozycji zawodowych szkolenia IT szkolenie językowe warsztaty motywacyjne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy wypracowanie ścieżki zawodowej określenie indywidualnych diagnoz i preferencji zawodowych ABC przedsiębiorczości Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

13 Na ogólną liczbę 107 partnerstw realizujących projekty w ramach IW Equal złożono 104 rezultaty z czego rekomendację KST otrzymało 98 rezultatów.

14 Obszary tematyczne KST A 44 41 KST D 24 23 KST F KST G 8 KST I 5 3
Liczba rezultatów złożonych do oceny Liczba rezultatów, które otrzymały rekomendacją KST A 44 41 KST D 24 23 KST F KST G 8 KST I 5 3

15 Liczba projektów realizowanych w poszczególnych obszarach tematycznych w Działaniu 3
Temat A - 26 Temat D - 18 Temat F - 17 Temat G - 6 Temat I - 1

16 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Rola Krajowej Sieci Tematycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google