Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Teoria organizacji zarządzania - wykład II, temat 3, 4, 5 zPlanowanie i podejmowanie decyzji zZarządzanie przez cele zPlanowanie strategiczne zGra: Powrót.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Teoria organizacji zarządzania - wykład II, temat 3, 4, 5 zPlanowanie i podejmowanie decyzji zZarządzanie przez cele zPlanowanie strategiczne zGra: Powrót."— Zapis prezentacji:

1 1 Teoria organizacji zarządzania - wykład II, temat 3, 4, 5 zPlanowanie i podejmowanie decyzji zZarządzanie przez cele zPlanowanie strategiczne zGra: Powrót z delegacji

2 2 Cele i korzyści zPrezentacja zasad planowania zOmówienie przeszkód w planowaniu zPrzedstawienie idei zarządzania przez cele zPokazanie roli strategii w zarządzaniu z Znajomość etapów procesu planowania z Przewidywanie trudności w planowaniu z Zrozumienie istoty zarządzania przez cele z Przygotowanie do tworzenia strategii

3 3 Istota i funkcje planowania zPlanowanie polega na wyznaczaniu celów oraz kierunków działania organizacji: èco trzeba zrobić? èkiedy to zrobić? èjak to zrobić? èkto ma to zrobić? è Zasięg planowania zależy od szczebla organizacji, jej wielkości i charakteru działalności è Funkcje planowania: èUłatwienie podejmowania decyzji èTrafniejsza ocena zmian otoczenia èOrientacja w postępie rozwoju organizacji

4 4 Etapy planowania z1. Ustanowienie celu lub zbioru celów z2. Określenie istniejącej sytuacji z 3. Ustalenie, co sprzyja, a co może utrudniać realizację celów z 4. Opracowanie wariantów działań, prowadzących do osiągnięcia celu (celów)

5 5 Rodzaje planów: zStrategiczne (dotyczące ogólnych celów organizacji - realizacji jej misji) zOperacyjne (dotyczące sposobów realizacji planów strategicznych) z Podział planów operacyjnych: è jednorazowe, dotyczące realizacji konkretnego celu è trwale obowiązujące, (normy i procedury działań w sytuacjach typowych)

6 6 Planowanie a kontrola zKontrola polega na porównywaniu tego, co jest rzeczywiście zrealizowane z tym, co zostało zaplanowane. z Reakcja na kontrolę (działania dostosowawcze): è zmiana działań è analiza i rewizja planów è ocena instrumentów kontroli

7 7 Przeszkody w skutecznym planowaniu zNiechęć do ustalania celów zNiechęć do podporządkowania się planowanym zmianom

8 8 Przyczyny niechęci do ustalania celów zNiechęć do rezygnowania z celów wcześniej wybranych zLęk przed niepowodzeniem zZbyt słaba znajomość organizacji z Niewielka orientacja w zewnętrznym otoczeniu organizacji z Brak pewności siebie, niewystarczająca wiara w możliwości organizacji i swoje własne

9 9 Przyczyny oporu wobec zmian zNiepewność co do przyczyn zmian zNiepewność co do skutków zmian zObawa przed utratą przywilejów zLęk przed utratą twarzy z Świadomość słabych stron proponowanych zmian z Nadmiernie wysoka pewność siebie z Przekonanie o braku wystarczających zasobów

10 10 Przezwyciężanie oporu wobec zmian èmonitorowanie nastrojów èzachęcanie do aktywności ènegocjowanie, przekonywanie o celowości zmian èinformowanie o przebiegu zmian èudzielanie emocjonalnego wsparcia èszkolenie, ułatwianie rozwoju kompetencji Kontrowersyjne i negatywne sposoby przełamywania oporu: èmanipulowanie èprzekupywanie najważniejszych osób opozycji èwyraźne wymuszenie

11 11 Zarządzanie przez cele zPeter Drucker: autor koncepcji ZPC zPodobne koncepcje: èzarządzanie przez wyniki èkierowanie celami èplanowanie i kontrola pracy zZastosowanie: dowolne organizacje, także poza biznesowe, n.p. oświatowe, służba zdrowia, rządowe, religijne

12 12 Koncepcja XY McGregora - punkt wyjścia koncepcji ZPC zZałożenia teorii X: èprzeciętny człowiek nie lubi pracować, stara się unikać pracy èdo wysiłku trzeba pracowników zmuszać, n.p. grożąc im karą è przeciętny człowiek jest mało ambitny; szuka głównie bezpieczeństwa, a nie odpowiedzialności

13 13 Koncepcja McGregora, c.d. zZałożenia teorii Y: èludzie lubią wysiłek fizyczny i umysłowy èzaangażowanie w realizację celów jest zależne od oczekiwanych nagród èpracownicy są zdolni do samokierowania i samokontroli è w odpowiednich warunkach ludzie uczą się przyjmowania odpowiedzialności è wielu ludzi potrafi pracować twórczo, z wyobraźnią è ludzie mają niewykorzystane możliwości intelektualne

14 14 Czym jest zarządzanie przez cele? zZarządzanie przez cele polega na ustalaniu wspólnych celów przez kierowników i przez pracowników zGłówne obszary odpowiedzialności są określane w postaci oczekiwanych wyników (wymiernych celów) z Na podstawie ustalonych celów pracownicy planują własne działania oraz kontrolują poziom wykonania swoich zadań z Okresowo dokonywane są przeglądy efektywności i ocena realizacji celów

15 15 ZPC - zasady ustalania zCele każdego pracownika muszą być tak określone, by przyczyniały się do realizacji ogólnych celów firmy zCele nie mogą być narzucane; należy je uzgadniać z pracownikami zZPC dotyczy zarówno szeregowych pracowników jak i menedżerów zProgramy ZPC w poszczególnych firmach mogą się różnić

16 16 Sformalizowany system ZPC - wspólne elementy zZaangażowanie w proces na wszystkich szczeblach organizacji zUstalanie celów na najwyższym szczeblu w konkretny sposób zCele indywidualne powiązane z celami firmy i ustalane po konsultacji z pracownikiem z Pracownicy powinni mieć znaczny stopień samodzielności ustalania celów i autonomii odnośnie sposobów ich realizacji z Realizacja celów musi być systematycznie oceniana przez pracowników oraz ich przełożonych

17 17 Ocena ZPC zZwiększenie efektywności (jeśli pracownicy wierzą w realność celów) zWzrost ambicji (zwłaszcza po sukcesach) zPoprawa klimatu, kontaktów z szefami z Ocena ogólna: è ZPC stała się obecnie jedną z najbardziej popularnych technik zarządzania

18 18 Zalety ZPC zKażdy pracownik wie, czego się od niego oczekuje zKierownicy muszą rzetelnie planować pracę zPoprawia się komunikacja pracowników i szefów z Pracownicy lepiej rozumieją cele organizacji z Pracownicy mogą trafniej ocenić swoje wyniki i swój udział w osiągnięciach organizacji

19 19 Słabe strony ZPC zMetoda wymaga znacznych nakładów czasu i wysiłku zNie wszystkie wyniki pracy można określić ilościowo i zmierzyć zNadmierna koncentracja na ustalonych celach z ZPC nie rozwiązuje wszystkich istotnych problemów firmy, natomiast wymaga spełnienia wielu warunków wstępnych, jeśli program ma być skuteczny

20 20 Determinanty skuteczności ZPC zDecentralizacja kierowania i odejście od autorytarnego stylu (teoria XY) zGotowość do zmian zUmiejętności interpersonalne zWypracowanie zakresu obowiązków z Ustalenie oraz koordynacja realizacji celów z Dobra współpraca między poszczególnymi działami firmy z Zaangażowanie w innowacje i zmiany

21 21 Determinanty skuteczności ZPC zZaangażowanie kierownictwa (także naczelnego) zCiągle kształcenie kierowników oraz pracowników zJasne formułowanie celów z Zapewnienie dobrego przepływu informacji o wynikach z Zachęcanie do uczestnictwa (między innymi przez nagradzanie oraz delegowanie władzy)

22 22 Planowanie strategiczne zStrategia: èogólny, średnio- lub długookresowy program realizacji celów firmy, zawierający wybór metod działania èobserwowane w dłuższym okresie czasu sposoby reagowania przez organizację na jej otoczenie

23 23 Cechy strategii - co trzeba uwzględnić zHoryzont czasowy (odległy) zEfekty (mierzalne) zKoncentracja wysiłków na określonym zbiorze sposobów działania zSpójność zbioru metod działania z Konsekwentne wsparcie dla realizacji celów firmy z Wszechobecność w działaniu firmy

24 24 Sposoby opracowania strategii wg Mintzberga «Jeśli ogólna strategia walki jest poprawna, to mimo popełnienia wielu błędów taktycznych można odnieść sukces amerykański generał Rober E. Wood z Style tworzenia strategii: è przedsiębiorczy è dostosowawczy è planowy

25 25 Style tworzenia strategii zStyl przedsiębiorczy wybierany przez silnych przywódców, oparty jest na ich doświadczeniu, intuicji, gotowości podejmowania ryzyka, ukierunkowaniu na ciągły wzrost firmy, poszukiwaniu nowych okazji. z Styl dostosowawczy polega na obronie przed działaniami konkurentów, reagowaniu na wymogi otoczenia, posuwaniu się do przodu ostrożnymi, drobnymi krokami

26 26 Style tworzenia strategii zStyl planowy polega na silnym dążeniu do wytyczonego kierunku, według przyjętych procedur, planowo, systematycznie, zgodnie z racjonalną oceną własnego potencjału oraz sytuacji zewnętrznej z Wybór strategii zależy od: è wielkości organizacji è siły lidera è kondycji organizacji è struktury z Możliwa jest synteza tych trzech podejść, zależnie od sytuacji

27 27 Czym jest strategiczne planowanie? Jakie są jego cechy? zStrategiczne planowanie jest sformalizowanym procesem długofalowego planowania, stosowanego do określania i realizacji celów organizacji. zCechy: èzajmuje się podstawowymi zagadnieniami èstwarza ramy codziennych decyzji èjest długookresowe èułatwia koncentrację energii i innych zasobów èangażuje najwyższe kierownictwo

28 28 Zalety strategicznego planowania zKonsekwentne ukierunkowanie działalności zUłatwienie podejmowania decyzji i oceny ryzyka zZmniejszenie groźby popełnienia błędów u Jeśli chcesz działać strategicznie, umieść sobie n.p. w szufladzie biurka karteczkę z pytaniem: Czy to co robię lub chcę zrobić, przybliża mnie do moich celów? ( Robert Townsend, AVIS)

29 29 Wady sformalizowanego planowania strategicznego zZagrożenie biurokracją, pokusa nadmiernego sformalizowania systemu planowania zZagrożenie dla władzy lidera ze strony zespołów planistycznych z Możliwe spowolnienie i usztywnienie działania z Pomijanie atrakcyjnych okazji z Koszty (konsultanci, planiści, sztabowcy)

30 30 Cztery podejścia do sformalizowanego planowania strategicznego zZ dołu do góry: strategia firmy jako wypadkowa (synteza) planów opracowanych przez mniejsze jednostki firmy zZ góry do dołu: strategia jako wynik inicjatywy top managementu z Podejście interaktywne: strategia opracowana wspólnie przez kierowników różnych szczebli z Podejście dwupoziomowe: mniejsze jednostki tworzą plany dostosowania się do sytuacji, zarząd firmy koncentruje się na ogólnych celach


Pobierz ppt "1 Teoria organizacji zarządzania - wykład II, temat 3, 4, 5 zPlanowanie i podejmowanie decyzji zZarządzanie przez cele zPlanowanie strategiczne zGra: Powrót."

Podobne prezentacje


Reklamy Google