Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy 11.01.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy 11.01.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy r.

2 Wzajemna Zgodność Podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR) - określone w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009. Utrzymanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC) - określone w załączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009.

3 Podstawy prawne UE Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr1782/2003. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina.

4 Harmonogram wdrażania wymogów wzajemnej zgodności w Polsce Obszar A – od 2009 r. obejmuje: Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, Identyfikację i rejestrację zwierząt (IRZ). Obszar B – od 2011 r. obejmuje: Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin. Obszar C – od 2013 r. obejmuje: Dobrostan zwierząt.

5 Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania wraz z Dobrą Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska (stan prawny na dzień ) Obszary Środowisko: 5 SMR Identyfikacja i rejestracja zwierząt: 3 SMR GAEC SMR 1 i 5 ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory SMR 3 osady ściekowe SMR 2 substancje niebezpieczne SMR 4 - azotany pochodzenia rolniczego SMR 6 – 8 bydło, owce i kozy Lista wymogów – 16 wymogów Lista wymogów - 19 wymogów 16 norm 39 naruszeń 22 naruszenia 38 naruszeń Obszar B 7 SMR SMR 9 – stosowanie środków ochrony roślin SMR 10- hormony SMR 11 – bezpieczeństwo żywności SMR 12 -BSE SMR13-15 – zgłaszanie chorówb Lista wymogów - 49 wymogów 90 naruszeń Obszar A

6 Struktura organizacyjna systemu Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi Nadzór merytoryczny, Legislacja Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Etap I - normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) – 2005 rok - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR 1-5) rok Etap II wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR 9, 11-w zakresie produkcji roślinnej) rok Inspekcja Weterynaryjna Etap I - identyfikacja i rejestracja zwierząt; SMR rok Etap II wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR 10-15) – 2011 Etap III wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR 16-18) rok

7 Zadania Organów Kontroli ARiMR współpraca IW informowanie rolników o wymogach i normach typowanie do kontroli przeprowadzanie kontroli w tym ocena naruszeń sporządzanie raportów z czynności kontrolnych przekazywanie raportów rolnikom rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do ustaleń zawartych w raporcie przeprowadzanie kontroli w tym ocena naruszeń sporządzanie raportów z czynności kontrolnych przekazywanie raportów rolnikom przekazywanie raportów z czynności kontrolnych do biur powiatowych ARiMR rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do ustaleń zawartych w raporcie Ustalanie czynników do analizy ryzyka i liczby kontroli

8 Kontrole Obszar środowisko i GAEC: -min. 1 % rolników ubiegających się o płatności (w Polsce ok. 15 tys. rolników) Obszar identyfikacja i rejestracja zwierząt: - bydło – 5 % siedzib stad - owce i kozy – 3 % siedzib stad - trzoda – 1 % siedzib stad

9 Sankcje Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z: zaniedbania rolnika (działanie nieumyślne), umyślnego działania rolnika (działanie celowe). Ponadto, przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy jak: zasięg, dotkliwość, trwałość, powtarzalność,

10 Przestrzegany jest zakaz podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom akwakultury oraz zwierzętom dzikim utrzymywanym jak zwierzęta gospodarskie związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym w celach innych niż lecznicze. Zabrania się poddawania ryb zabiegom zmiany płci po ukończeniu przez nie 3 miesiąca życia. Zabrania się wykonywania czynności zootechnicznych na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych. Wymogi – SMR 10

11 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 10 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 10 pkt B załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKLIWOŚĆTRWAŁOŚĆ Rolnik podał, zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury substancje, o kt ó rych mowa w art. 64 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chor ó b zakaźnych. Niezgodnością nie są przypadki, o kt ó rych mowa w 68 ust Stwierdzono podanie zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury, substancje, o kt ó rych mowa w art. 64 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chor ó b zakaźnych. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Ryby w gospodarstwie rolnika zostały poddane zabiegom zmiany płci niezgodnie z zapisami art. 68 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. 2. Stwierdzono, że w gospodarstwie rolnika, zabiegowi zmiany płci zostały poddane ryby powyżej 3 miesiąca życia 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt W gospodarstwie rolnika przeprowadzono czynności zootechniczne na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, kt ó re nie będą dalej wykorzystywane do cel ó w rozpłodowych 3. Stwierdzono wykonanie takiego zabiegu3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt

12 Przestrzegany jest zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt akwakultury w organizmach których znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, chyba, że podawano je w celach leczniczych. Przestrzegany jest zakaz umieszczania na rynku, uboju, przetwarzania zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i zwierząt akwakultury, w organizmach których znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione z wyłączeniem przypadków, gdy substancje te zostały poddane w celach leczniczych. Wymogi – SMR 10

13 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Rolnik utrzymuje w gospodarstwie zwierzęta akwakultury, w których organizmie znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub 67 tej ustawy. 4. Stwierdzono utrzymywanie w gospodarstwie zwierząt akwakultury, w których organizmie znajdują się lub u których wykryto substancje o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub 67 oraz w przypadku przewidzianym w art. 71 ust.2 tej ustawy. 5. Stwierdzono umieszczenie na rynku lub ubój zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania na rynku i przetwarzania mięsa zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie i zwierząt akwakultury, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub Stwierdzono umieszczenia na rynku i przetwarzanie mięsa zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie i zwierząt akwakultury, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt

14 Przestrzegany jest zakaz posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne. Dokumentacja leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez 5 lat od daty dokonania ostatniego wpisu. Zabronione jest umieszczanie na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt, którym podawano substancje lecznicze o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych. Wymogi – SMR 10

15 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKLIWOŚĆTRWAŁOŚĆ Rolnik nie przestrzega zakazu posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających: a) substancje o działaniu beta- agonistycznych, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu; b) estradiol 17β lub jego pochodne estropodobne. 7. Stwierdzono posiadanie i przechowywanie w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających: a) substancje o działaniu beta-agonistycznych, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu; b) estradiol 17β lub jego pochodne estropodobne. 3 pkt 5 pkt 1 pkt Rolnik nie przechowuje dokumentacji leczenia zwierząt, przez 5 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu. 8. Stwierdzono brak dokumentacji leczenia zwierząt. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych, dla produktów pochodzenia zwierzęcego, pochodzących ze zwierząt lub od zwierząt, którym były podawane substancje o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych 9. Stwierdzono umieszczanie na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli przed dokonaniem uboju nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych 5 pkt

16 Bezpieczeństwo żywności Żywność szkodliwa dla zdrowia lub nie nadająca się do spożycia (objawy zepsucia, zanieczyszczona, z objawami pleśni, gnicia) nie jest wprowadzana do obrotu. Zapewnienie identyfikowalności żywności, jak również zwierząt hodowlanych, dostarczanych rolnikowi i tych, które rolnik dostarczał do innych przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności dostarczonej bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego) poprzez prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kupna i sprzedaży. Żywność zawierająca pozostałości pestycydów przekraczające najwyższe dopuszczalne poziomy w żywności dla tych produktów nie jest wprowadzana do obrotu. Żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zostały przekroczone maksymalne lub tymczasowe maksymalne limity pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych nie jest wprowadzana do obrotu. Wymogi – SMR 11

17 Podejmowanie działań w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością oraz zgłaszanie właściwym organom podejrzenia takich chorób. Podjęcie działań zmierzających do wycofania z obrotu żywności niezgodnej bądź w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności poprzez: - natychmiastowe postępowanie w celu wycofania tej żywności z rynku, - powiadomienie o tym fakcie organów Inspekcji Weterynaryjnej lub Inspekcji Sanitarnej, - współprac ę z tymi organami. Higiena produkcji produktów pochodzenia roślinnego Właściwe stosowanie środków ochrony roślin i biocydów zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania. Prowadzenie dokumentacji stosowania każdego środka ochrony roślin i produktów biobójczych. Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego tymi substancjami. Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych, podejmowane są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności. Przechowywanie wyników wszelkich analiz próbek pobranych z roślin lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi. Wymogi – SMR 11

18 Higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego Żywność wykazująca objawy zepsucia nie jest wprowadzana do obrotu. Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego tymi substancjami. Właściwe stosowanie dodatków paszowych (zgodnie ze wskazaniami producenta lub podmiotu odpowiedzialnego za etykietowanie zamieszczonymi na etykiecie) i leczniczych środków weterynaryjnych (zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii). Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych, podejmowane są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności. Wymagana dokumentacja: - protokoły z kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego, - rodzaj i pochodzenie paszy podawanej zwierzętom, - produkty lecznicze weterynaryjne i inne produkty lecznicze podawane zwierzętom oraz daty ich podawania, - wyniki wszelkich analiz próbek pobranych od zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi. Wymogi – SMR 11

19 Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko i siarę przeznaczone do obrotu Status zdrowotny zwierząt Posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy i urzędowo wolne od gruźlicy bydła. Mleko i siara pochodzące od zwierząt nie spełniających wymagań z punktu powyżej, jest wykorzystywane tylko po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu i po zastosowaniu wymaganych procesów technologicznych. Kontrola i badanie kóz na obecność gruźlicy w przypadku gdy są utrzymywane w gospodarstwie razem z krowami. Dobry stan zdrowia krów, bez infekcji układu rodnego z wydzielinami, zapalenia jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalnego zapalenia wymion. Brak ran wymion. Poświadczenie w ewidencji leczenia zwierząt, że krowy nie są leczone substancjami niedozwolonymi lub potencjalnie niebezpiecznymi dla ludzkiego zdrowia przenikającymi do mleka i siary, chyba że mleko i siara podlega ją ustalonej karencji wymaganej dla wydalenia z organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych. Przestrzeganie zasady skutecznej izolacji i znakowania zwierząt zakażonych lub co do których istnieje przypuszczenie zakażenia brucelozą lub gruźlicą w celu uniknięcia jakiegokolwiek negatywnego wpływu na mleko innych zwierząt. Wymogi – SMR 11

20 Higiena w gospodarstwie Zachowanie w gospodarstwie warunków higieniczno-sanitarnych podczas pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka i siary przeznaczonych do obrotu (czystość pomieszczeń i urządzeń udojowych i przechowywania mleka i siary, higiena podczas udoju). Higiena pomieszczeń i wyposażenia Ściany i podłogi pomieszczeń, w których dokonuje się składowania mleka i siary, muszą być łatwe do czyszczenia w miejscach, w których istnieje możliwość ich zanieczyszczenia. Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ cieczy i usuwanie zanieczyszczeń. Umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do udoju oraz pomieszczeń, w których mleko i siara są składowane i schładzane eliminują ryzyko zanieczyszczenia mleka. Pomieszczenia do składowania mleka i siary są zabezpieczone przed szkodnikami, odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta, a także wyposażone w odpowiednie urządzenia do schładzania mleka i siary, zapewniające jego temperaturę nie wyższą niż 8 o C w przypadku codziennego odbioru, lub nie wyższą niż 6 o C, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie. Powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem i siarą (narzędzi, pojemników, zbiorników przeznaczonych do udoju, gromadzenia lub transportu) wykonane są z materiałów łatwych do oczyszczenia oraz w razie konieczności do zdezynfekowania, a także utrzymane w dobrym stanie. Wymaga to zastosowania materiałów gładkich, nadających się do mycia oraz nietoksycznych. Pojemniki i zbiorniki służące do transportu mleka i siary muszą być co najmniej raz dziennie czyszczone i dezynfekowane. Wymogi – SMR 11

21 Higiena podczas udoju i składowania Znakowanie zwierząt poddanych leczeniu oraz przed zakończeniem zalecanego okresu karencji po leczeniu w celu uniknięcia przeniesienia pozostałości leków do mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Zachowanie warunków higieny podczas dojenia, aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia mleka i siary. Zapewnienie czystości strzyków, wymion i przylegających do nich części. Schłodzenie mleka i siary niezwłocznie po udoju, w miejscu czystym, zaprojektowanym i wyposażonym w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie. Schłodzenie mleka i siary nie jest wymagane gdy poddawane są procesom przetwórczym w ciągu dwóch godzin od udoju lub konieczne jest zastosowanie wyższej temperatury z przyczyn technologicznych. Wymagania przy produkcji jaj Do czasu sprzedaży jaja należy przechowywać tak, aby były: - czyste, suche i wolne od obcych zapachów, - skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wymogi – SMR 11

22 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 11 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 11 pkt B załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się zakazu wprowadzania na rynek żywności, kt ó ra jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi. 1. Stwierdzono, że nastąpiło wprowadzenie na rynek (w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia 178/2002) żywności będącej środkiem spożywczym, kt ó ra jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Nie przestrzega się zakazu wprowadzania na rynek paszy niebezpiecznej dla zwierząt oraz zakazu stosowania jej w żywieniu zwierząt gospodarskich. 2.1 Stwierdzono, że rolnik posiada lub wprowadził na rynek paszę niebezpieczną dla zwierząt. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 2.2 Stwierdzono, że rolnik zastosował paszę niebezpieczną w żywieniu zwierząt. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Rolnik prowadzący hodowlę zwierząt lub wytwarzający produkty podstawowe pochodzenia zwierzęcego lub pochodzenia roślinnego, nie przestrzega obowiązku, postępowania z odpadami i substancjami niebezpiecznymi tak, aby uniemożliwić zanieczyszczenie produkt ó w pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 3.1 Stwierdzono, że rolnik postępował z odpadami w spos ó b nieodpowiedni tzn. stworzył możliwość zanieczyszczenia produkt ó w pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 3 pkt 3.2 Stwierdzono, że rolnik postępował z odpadami i/lub substancjami niebezpiecznymi w taki spos ó b, że doszło do zanieczyszczenia produkt ó w pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 3 pkt 5 pkt

23 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku wykonywania zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych i podejmowania odpowiednich środk ó w zaradczych. 4. Stwierdzono, że rolnik nie wykonał zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych i nie podjął odpowiednich środk ó w zaradczych. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chor ó b zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością, w tym poprzez zgłaszanie podejrzenia takich chor ó b właściwym organom. 5. Stwierdzono, że rolnik nie zapobiegł wystąpieniu i rozprzestrzenieniu się chor ó b zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością, w tym nie powiadomił właściwych władz o podejrzeniu takich chor ó b. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku stosowania: a) dodatk ó w do pasz zgodnie ze wskazaniami producenta lub podmiotu odpowiedzialnego za etykietowanie zamieszczonymi na etykiecie, b) produkt ó w leczniczych weterynaryjnych zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, c) środk ó w ochrony roślin i produkt ó w biob ó jczych zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania 6.1 Stwierdzono, że rolnik zastosował dodatki do pasz niezgodnie z etykietą. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 6.2 Stwierdzono, że rolnik zastosował produkty lecznicze weterynaryjne niezgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 6.3 Stwierdzono, że rolnik zastosował środki ochrony roślin nie zgodnie z etykietą/instrukcją stosowania. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 6.4 Stwierdzono, że rolnik zastosował produkty biob ó jcze niezgodnie z etykietą/instrukcją stosowania. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

24 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej: a) wszelkich odpowiednich raport ó w/protokoł ó w na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produkt ó w pochodzenia zwierzęcego, b) rodzaju i pochodzenia paszy podawanej zwierzętom, c) produkt ó w leczniczych weterynaryjnych i innych produkt ó w leczniczych podawanych zwierzętom oraz dat ich podawania i okres ó w karencji, d) wynik ó w wszelkich analiz pr ó bek pobranych z roślin od zwierząt lub innych pr ó bek pobranych dla cel ó w diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi e) stosowania każdego środka ochrony roślin i produkt ó w biob ó jczych. 7.1 Stwierdzono, że rolnik nie posiada raport ó w/protokoł ó w na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produkt ó w pochodzenia zwierzęcego. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 7.2 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej rodzaju i pochodzenia paszy podawanej zwierzętom. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 7.3 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej produkt ó w leczniczych weterynaryjnych lub innych produkt ó w leczniczych podawanych zwierzętom oraz dat ich podawania i okres ó w karencji. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 7.4 Stwierdzono, że rolnik nie posiada wynik ó w przeprowadzonych analiz pr ó bek pobranych od zwierząt lub innych pr ó bek pobranych dla cel ó w diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 7.5 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania środk ó w ochrony roślin 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 7.6 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania produkt ó w biob ó jczych. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 7.7 Stwierdzono, że rolnik nie posiada wynik ó w przeprowadzonych analiz pr ó bek pobranych z roślin lub innych pr ó bek pobranych dla cel ó w diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

25 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Rolnik nie przestrzega obowiązku wykonywania zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych lub nie podjął odpowiednich środk ó w zaradczych 8. Stwierdzono nieprzestrzeganie zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych lub podejmowanie nieodpowiednich środk ó w zaradczych 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt Nie przestrzega się obowiązku wprowadzania na rynek surowego mleka lub siary pochodzących od zwierząt, kt ó re spełniają wymogi załącznika III sekcja IX rozdział I część I pkt 1 lit. b-e rozporządzenia (WE) 853/ Stwierdzono, że zwierzęta, od kt ó rych pochodzi surowe mleko lub siara, są w złym stanie zdrowia, wykazują objawy choroby mogącej powodować zakażanie mleka lub siary a zwłaszcza cierpią na infekcję układu rozrodczego z wydzielinami, zapalenie jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalny stan zapalny wymion. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 9.2 Stwierdzono, że zwierzęta, od kt ó rych pochodzi surowe mleko lub siara, mają rany wymion, kt ó re mogą zakazić mleko. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 9.3 Stwierdzono, że zwierzętom, od kt ó rych pochodzi surowe mleko lub siara, podawano niedozwolone substancje lub produkty lub zwierzęta były poddane nielegalnemu leczeniu w rozumieniu dyrektywy 96/23/WE. 5 pkt 9.4 Stwierdzono, że surowe mleko lub siara pochodzi od zwierząt, w stosunku do kt ó rych, w przypadku podawania im dozwolonych substancji lub produkt ó w nie zostały zachowane okresy karencji określone dla tych substancji lub produkt ó w. 5 pkt

26 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku, wprowadzania na rynek mleka lub siary pochodzących wyłącznie od zwierząt, kt ó re w odniesieniu do gruźlicy i brucelozy spełniają wymogi załącznika III sekcja IX rozdział I część I pkt 2 rozporządzenia (WE) 853/2004 z uwzględnieniem odstępstw i zakaz ó w, o kt ó rych mowa w załączniku III sekcji IX rozdziale I części I rozporządzenia (WE) 853/ Stwierdzono, że rolnik wprowadza na rynek surowe mleko lub siarę a nie została wydana odpowiednia decyzja powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za wolne od brucelozy bydła lub urzędowo wolne od gruźlicy bydła lub decyzja o uznaniu stada za urzędowo wolne lub wolne od brucelozy owiec i k ó z lub decyzja uwzględniająca odstępstwa i zakazy, o kt ó rych mowa w załączniku III sekcji IX rozdziale I części I rozporządzenia (WE) 853/ pkt 10.2 Stwierdzono, ze rolnik utrzymuje krowy razem z kozami, kt ó re nie są kontrolowane i badane na obecność gruźlicy 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku odizolowania zwierząt zakażonych lub podejrzanych o choroby, o kt ó rych mowa w załączniku III sekcji IX rozdziale I części I pkt 1 lub 2 rozporządzenia (WE) 853/2004 r., w celu uniknięcia negatywnego wpływu na pozyskiwane mleko lub siarę pochodzące od zwierząt zdrowych. 11. Stwierdzono, że rolnik nie odizolował lub odizolował w spos ó b nieskuteczny zwierzęta zarażone lub podejrzane o zarażenie brucelozą lub gruźlicą lub innymi chorobami, o kt ó rych mowa w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części I w ust. 1 rozporządzenia (WE) 853/ pkt

27 NIEZGODNOŚĆ: Nie przestrzega się obowiązku przestrzegania w gospodarstwie produkującym surowe mleko lub siarę z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą: a) pomieszczeń i wyposażenia, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt A rozporządzenia (WE) 853/2004, b) higieny podczas udoju, przechowywania i transportu, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt B ppkt 1 lit. a), d), ppkt 2, z uwzględnieniem odstępstwa o którym mowa w ppkt 4 rozporządzenia (WE) 853/2004). RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ 12.1 Stwierdzono, że urządzenia do dojenia lub pomieszczenia, w kt ó rych mleko i siara są przechowywane, przenoszone bądź schładzane, są położone lub skonstruowane w taki spos ó b, że powodują ryzyko zakażenia mleka i siary 1 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 12.2 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary nie są chronione przed szkodnikami. 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 12.3 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary nie są oddzielone od pomieszczeń, w kt ó rych utrzymywane są zwierzęta. 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 12.4 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary nie posiadają odpowiedniego sprzętu chłodniczego w przypadku jeżeli to jest konieczne, z zastrzeżeniem odstępstw, o kt ó rych mowa w załączniku III sekcja IX część II B pkt 4 oraz gdy mleko bezpośrednio po udoju jest odstawiane do punktu schładzania. 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 12.5 Stwierdzono, że powierzchnie sprzętu, kt ó re wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą (przyrządy, pojemniki, zbiorniki itp. przeznaczone do dojenia, zbierania lub transportu), nie są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji lub nie są utrzymywane w dobrym stanie. 1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 12.6 Stwierdzono, że powierzchnie sprzętu, kt ó re wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą nie są właściwie myte i w razie konieczności dezynfekowane raz dziennie. 3 pkt

28 RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKLTRWAŁOŚĆ 12.7 Stwierdzono, że przed rozpoczęciem dojenia strzyki, wymię oraz przylegające części nie były czyste. 3 pkt 12.8 Stwierdzono brak identyfikacji zwierząt poddanych leczeniu, w przypadku kt ó rych występuje prawdopodobieństwo przeniesienia pozostałości zastosowanych produkt ó w leczniczych weterynaryjnych do mleka lub siary. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 12.9 Stwierdzono, że mleko lub siara pozyskane od zwierząt poddanych leczeniu zostało przeznaczone do spożycia przez ludzi przed końcem zalecanego okresu karencji określonego dla zastosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego. 5 pkt Stwierdzono, że mleko lub siara bezpośrednio po udoju nie były przechowywane w czystym miejscu zaplanowanym i wyposażonym w taki spos ó b, aby uniknąć zakażenia. 1 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Stwierdzono, że, jeżeli jest to wymagane, mleko nie było natychmiast schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 8 o C (w przypadku codziennego odbioru mleka) lub nieprzekraczającej 6 o C (jeżeli odbi ó r nie odbywa się codziennie), a nie miało zastosowania odstępstwo o kt ó rym mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt B pkt 4 rozporządzenia (WE) 853/ pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt Stwierdzono, że siara nie była przechowywana osobno i w przypadku dziennego odbioru nie była natychmiast schłodzona do temperatury nieprzekraczającej 8 o C lub w przypadku dziennego odbioru, jeżeli odbi ó r nie odbywa się codziennie siara nie była schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 6 o C lub zamrożona. 1 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

29 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się, w gospodarstwie produkującym i dostarczającym, obowiązku przechowywania jaj, do czasu ich sprzedaży, tak aby były: a) czyste, suche, wolne od obcych zapach ó w; b) skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 13. Stwierdzono, że jaja są brudne z obcym zapachem, nie są suche, oraz nie są zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku rejestracji prowadzonej działalności w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu, dystrybucji pasz, w przypadku prowadzenia działalności na rynku pasz 14. Stwierdzono brak rejestracji prowadzonej działalności 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku zaopatrywania się i stosowania pasz pochodzących wyłącznie z zakład ó w zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/ Stwierdzono, że rolnik posiada pasze pochodzące z zakład ó w niezarejestrowanych lub niezatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/ pkt 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku: a) przechowywania i przewożenia odpad ó w oraz substancji niebezpiecznych oddzielnie i bezpiecznie tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia, b) uwzględniania wynik ó w wszelkich stosownych analiz pr ó bek produkt ó w pierwotnych lub innych pr ó bek istotnych dla bezpieczeństwa pasz Stwierdzono przechowywanie i przewożenie substancji niebezpiecznych i odpad ó w w taki spos ó b, że doprowadzono do zanieczyszczenia pasz. 3 pkt 5 pkt 16.2 Stwierdzono na poziomie produkcji podstawowej nie uwzględnienie wynik ó w wszelkich stosownych analiz pr ó bek produkt ó w lub innych pr ó bek istotnych dla bezpieczeństwa pasz. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

30 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL.TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku prowadzenia w gospodarstwie dokumentacji dotyczącej: a) każdego przypadku zastosowania środk ó w ochrony roślin oraz preparat ó w biob ó jczych, b) stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie, c) źr ó dła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania środk ó w ochrony roślin oraz preparat ó w biob ó jczych. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 17.2 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 17.3 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej źr ó dła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

31 RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKLTRWAŁOŚĆ 18.1 Stwierdzono przechowywanie pasz razem z substancjami chemicznymi oraz innymi produktami nienadającymi się do spożycia przez zwierzęta. 3 pkt 5 pkt 3 pkt1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.2 Stwierdzono, że miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki są zawilgocone lub brudne 1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.3 Stwierdzono, że, pomimo konieczności, w miejscach przechowywania pasz nie zostały wdrożone środki ochrony przed szkodnikami 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.4 Stwierdzono, że miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki nie były regularnie czyszczone celem uniknięcia niepożądanych zanieczyszczeń krzyżowych 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.5 Stwierdzono, że ziarno było przechowywane w spos ó b, kt ó ry umożliwiał zwierzętom dostęp do nich 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.6 Stwierdzono przechowywanie pasz leczniczych oraz innych przeznaczonych dla poszczeg ó lnych kategorii lub gatunk ó w zwierząt w spos ó b powodujący ryzyko podania ich zwierzętom, dla kt ó rych nie są one przeznaczone. 3 pkt 5 pkt 3 pkt1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.7 Stwierdzono przechowywanie pasz nie posiadających właściwości leczniczych razem z paszami leczniczymi powodując ich zanieczyszczenie. 3 pkt 5 pkt 3 pkt1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.8 Stwierdzono, że system dystrybucji pasz powoduje możliwość zadawania zwierzętom pasz, kt ó re nie są dla nich przeznaczone 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 18.9 Stwierdzono, że na skutek nieprawidłowego systemu dystrybucji pasz w gospodarstwie doszło do zanieczyszczenia paszy w efekcie kontaktu z zanieczyszczonymi strefami lub urządzeniami 1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt Stwierdzono, że pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w gospodarstwie oraz urządzenia do zadawania pasz nie są czyszczone regularnie, w szczeg ó lności te, kt ó re stosowane są do przewozu i dystrybucji paszy leczniczej 1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

32 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘG DOTKLIWO ŚĆ TRWAŁOŚ Ć Nie przestrzega się maksymalnych lub tymczasowych maksymalnych limit ó w pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, o kt ó rych mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 lub zakazu stosowania substancji niedozwolonych, o kt ó rych mowa w tabeli 2 ww. załącznika 19. Na podstawie wynik ó w badań stwierdzono przekroczenie maksymalnych lub tymczasowych maksymalnych limit ó w pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 5 pkt Nie przestrzega się zakaz ó w wprowadzania na rynek żywności i paszy zawierających pozostałości pestycyd ó w przekraczających NDP dla tych produkt ó w określonych w załącznikach II i III rozporządzenia (WE) nr 396/ Na podstawie wynik ó w badań stwierdzono przekroczenie pozostałości pestycyd ó w przekraczających NDP w żywności i paszy określonych w załącznikach II i III rozporządzenia (WE) nr 396/ pkt Nie przestrzega się obowiązku zapewnienia identyfikowalności zwierząt, żywności, pasz oraz substancji przeznaczonych do dodania do pasz: a) dostarczonych rolnikowi; b) kt ó re rolnik dostarczył do innych przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności dostarczanej bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego) w tym poprzez posiadanie odpowiedniej dokumentacji. 21. Stwierdzono braki w dokumentacji uniemożliwiające identyfikowalność zwierząt, żywności i pasz dostarczonych do gospodarstwa i opuszczających to gospodarstwo. 1 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

33 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘG DOTKLIWO ŚĆ TRWAŁOŚ Ć Nie przestrzega się obowiązku natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku żywności, kt ó ra została uznana za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełnia wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz i wsp ó łpracy z właściwą władzą Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku żywności, kt ó ra została uznana za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełniła wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa żywności 5 pkt 22.2 Stwierdzono, że rolnik, kt ó rego żywność została uznana za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełniła wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa żywności, nie przestrzegał obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz. 5 pkt 22.3 Stwierdzono, że rolnik, kt ó rego żywność została uznana za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełniła wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa żywności nie przestrzegał obowiązku wsp ó łpracy z właściwą władzą w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka związanego z dostarczoną przez siebie żywnością 5 pkt

34 NIEZGODNOŚĆRODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKL. TRWAŁOŚ Ć Nie przestrzega się obowiązku natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku paszy, kt ó ra została uznana za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełnia wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa pasz oraz obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz i wsp ó łpracy z właściwą władzą 23.1 Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku paszy, kt ó ra została uznana za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełniła wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa pasz 5 pkt 23.2 Stwierdzono, że rolnik, kt ó rego pasza została uzna za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełniła wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa pasz, nie przestrzegał obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz. 5 pkt 23.3 Stwierdzono, że rolnik, kt ó rego pasza została uznana za niezgodną lub w stosunku do kt ó rej są podejrzenia, że nie spełniła wymog ó w w zakresie bezpieczeństwa żywności nie przestrzegał obowiązku wsp ó łpracy z właściwą władzą w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka związanego z dostarczoną przez siebie paszą 5 pkt

35 Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy Przestrzeganie zakazu karmienia zwierząt przeżuwających białkiem pochodzenia zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka z wyłączeniem białka dopuszczonego do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw. Dotyczy posiadaczy nieprzeżuwaczy Przestrzegany jest zakaz karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: mięsożerne zwierzęta futerkowe) białkiem pochodzenia zwierzęcego, chyba że rolnik posiada decyzję powiatowego lekarza weterynarii lub stosuje białka dopuszczone do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw. Dotyczy wszystkich posiadaczy zwierząt Rolnik utrzymujący w gospodarstwie zwierzęta przeżuwające oraz nieprzeżuwające stosujący w żywieniu tych ostatnich białka pochodzenia zwierzęcego ma obowiązek takiej organizacji transportu, magazynowania, dystrybucji pasz, żeby na żadnym z tych etapów nie doszło do zanieczyszczenia pasz dla przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego. Wymogi – SMR 12

36 Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy Rolnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia TSE. W przypadku podejrzenia wystąpienia TSE, przestrzegany jest zakaz wywożenia z gospodarstwa zwierząt gatunków wrażliwych na zakażenie TSE, do czasu uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Rolnik przestrzega nakazów i zakazów wynikających z decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii, oraz współdziała przy zwalczaniu TSE. Przestrzegany jest zakaz wprowadzania na rynek potomstwa I pokolenia, nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych lub u których potwierdzono wystąpienie TSE w ciągu poprzedzającego okresu dwuletniego lub w ciągi okresu, który nastąpił po wystąpieniu pierwszego objawu klinicznego choroby. Przestrzegany jest obowiązek posiadania świadectw zdrowia wydan ych przez urzędowego lekarza weterynarii w przypadku wprowadzania na rynek lub przywozu na teren Polski bydła, owiec lub kóz, ich zarodków, nasienia i komórek jajowych. Wymogi – SMR 12

37 Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o podejrzeniu wystąpienia niżej wymienionych chorób: księgosusz, pomór małych przeżuwaczy, choroba pęcherzykowa świń, krwotoczna choroba zwierzyny płowej, ospa owiec i ospa kóz, choroba niebieskiego języka, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, afrykański pomór świń, choroba guzowatej skóry bydła, gorączka doliny Rift. Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy lub choroby niebieskiego języka. Przestrzegany jest nakaz pozostawienia zwierząt w miejscu przebywania i nie wprowadzania tam innych zwierząt w przypadku wystąpienia podejrzenia lub wystąpieniu pryszczycy. Wymogi – SMR 13-15

38 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 13 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 13 pkt b załącznika ii do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKLIWOŚĆTRWAŁOŚĆ 1. Rolnik nie przestrzega obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 1. Stwierdzono, że rolnik nie powiadomił o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia pryszczycy. 5 pkt 2. Rolnik nie przestrzega obowiązku pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy. 2.1 Stwierdzono, że rolnik nie pozostawił w miejscu przebywania zwierząt podejrzanych o wystąpienie lub u których stwierdzono wystąpienie pryszczycy. 5 pkt 2.2 Stwierdzono, że rolnik wprowadził inne zwierzęta do miejsca przebywania zwierząt podejrzanych o wystąpienie choroby zakaźnej. 5 pkt

39 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 14 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 14 pkt b załącznika ii do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKLIWOŚĆTRWAŁOŚĆ 1. Rolnik nie przestrzega obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wykaz chorób do obowiązkowego zgłoszenia: Księgosusz Pomór małych przeżuwaczy Choroba pęcherzykowa świń Choroba niebieskiego języka Krwotoczna choroba zwierzyny płowej Ospa owiec i ospa kóz (Capripox) Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej Afrykański pomór świń Choroba guzowatej skóry bydła Gorączka doliny Rift 1. Stwierdzono, że rolnik nie zawiadomił o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. 5 pkt

40 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 15 NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 15 pkt b załącznika ii do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIAZASIĘGDOTKLIWOŚĆTRWAŁOŚĆ 1. Rolnik nie przestrzega obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby niebieskiego języka. 1. Stwierdzono, że rolnik nie przestrzega obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby niebieskiego języka. 5 pkt

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy 11.01.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google