Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie 2.1.1 POKL – kwalifikowalność wydatków Edyta Dominiak Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie 2.1.1 POKL – kwalifikowalność wydatków Edyta Dominiak Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 2.1.1 POKL – kwalifikowalność wydatków Edyta Dominiak Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 roku

2 2 Podstawowe warunki kwalifikowania wydatków Wydatki muszą pochodzić z okresu ich kwalifikowania, uwaga: moment powstania wydatków na ustanowienie zabezpieczenia do umowy oraz wydatków związanych z analizą potrzeb szkoleniowych jest równoznaczny z rozpoczęciem realizacji projektu. powinny być efektywne i niezbędne dla realizacji projektu, muszą być faktycznie poniesione i udokumentowane,

3 3 Podstawowe warunki kwalifikowania wydatków są kwalifikowane, jeżeli zostały przewidziane w budżecie projektu zatwierdzonym przez PARP, są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – jeśli dotyczą Projektodawcy/Partnera.

4 4 Podział wydatków a)Ze względu na rodzaj pomocy wydatki objęte pomocą publiczną – refundowane zgodnie z określoną intensywnością pomocy publicznej: z tytułu szkoleń i usług doradczych, objęte regułami cross – financingu – nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków projektu, wydatki objęte pomocą pozostałą – refundowane w 100%.

5 5 Podział wydatków b) Ze względu na konstrukcję budżetu projektu: wydatki bezpośrednie – bezpośrednio związane z realizacją projektu i wyodrębnionymi zadaniami, wydatki pośrednie – nie można ich bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania: do 20% kosztów bezpośrednich dla projektów do 2 mln PLN, do 15% kosztów bezpośrednich dla projektów do 5 mln PLN, do 10% kosztów bezpośrednich dla projektów pow. 5 mln PLN.

6 6 Przykładowy katalog zadań w ramach kosztów bezpośrednich Zarządzanie projektem Realizacja szkoleń/doradztwa Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych Rekrutacja i promocja projektu Ewaluacja

7 7 Wydatki niekwalifikowane Podatek VAT jeżeli Beneficjent/ Partnerzy mają możliwość jego odzyskania lub podatek liczony jest na podstawie proporcji, Składki na PFRON w ramach wynagrodzenia personelu projektu, Zakup sprzętu, mebli, pojazdów z wyjątkiem zakupów dokonanych w ramach cross – financingu, Koszty kar, grzywien oraz procesów sądowych, Wydatki związane z leasingiem: podatek, marża finansującego itp.

8 8 Wydatki niekwalifikowane Koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe (wyjątek: projekty współpracy ponadnarodowej), Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, Wydatki nieudokumentowane, Wydatki poniesione na środki trwałe, współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat, Zakup nieruchomości, gruntów oraz infrastruktury.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poddziałanie 2.1.1 POKL – kwalifikowalność wydatków Edyta Dominiak Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google