Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabezpieczenie projektów unijnych ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabezpieczenie projektów unijnych ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 Zabezpieczenie projektów unijnych ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2007 rok

2 Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262 z 31 maja 2004 r.) Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych z 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 823 z 6 lipca 2006 r.) umowa pomiędzy Ministrem Finansów a BGK

3 Cel działania zwiększenie dostępności kredytu zwiększenie możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji możliwość zabezpieczenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4 Korzyści dla Klientów dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń możliwość ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia/kontraktu uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo: –krótkiej historii kredytowej –posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu konkurencyjne zabezpieczenie z uwagi na możliwość swobodnego dysponowania majątkiem pośrednictwo banków współpracujących zapewnia oszczędność czasu Klienta

5 Banki współpracujące z BGK (stan na dzień 15.11.2007 r.) 1. Bank BPH S.A. 2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.* 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4. Bank Millenium S.A. 5. Bank Ochrony Środowiska S.A. 6. Bank Pocztowy S.A. 7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. * 8. Bank Współpracy Europejskiej S.A. 9. BISE Bank S.A. *V 10. BRE Bank S.A. 11. Danske Bank Polska S.A. 12. Deutsche Bank Polska S.A. 13. Dominet Bank S.A. 14. Dresdner Bank AG S.A. O/ w Polsce 15. DZ Bank Polska S.A. * - umowy portfelowe, v – portfel kontraktów 16. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.*V 17. Bank Pekao S.A. 18. ING Bank Śląski S.A. *V 19. INVEST-BANK S.A. 20. Krakowski Bank Spółdzielczy *V 21. Kredyt Bank S.A. 22. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.*V 23. Nordea Bank Polska S.A. 24. Bank DnB NORD Polska S.A. 25. PKO Bank Polski S.A. * 26. Raiffeisen Bank Polska S.A. 27. Toyota Bank Polska S.A. 28. WestLB Bank Polska S.A. 29. HSBC Bank Polska S.A. 30. Rabobank Polska S.A.

6 Produkty Funduszu Poręczeń Unijnych Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów Gwarancje dobrego wykonania kontraktu Gwarancje realizacji przedsięwzięcia Regwarancje Poręczenia/gwarancje za zobowiązania z tytułu obligacji Promesa udzielenia poręczenia

7 Warunki udzielania poręczeń/gwarancji spłaty kredytu Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów udzielane są: - Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia – beneficjentom pomocy UE (część współfinansowana z UE i wkład własny) - Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia – wykonawcom, np. firmy budowlane do 80% kwoty kredytu do 5 mln EUR w trybie zwykłym i rozszerzonym do 500.000 EUR (do 5 mln EUR dla JST) w portfelu kredytowym UWAGA! Poręczenia/gwarancje nie obejmują kredytu udzielonego przez BGK

8 Koszty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu - jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: dla poręczenia 0,5 % do 1 roku 0,75 % od 1 roku do 2 lat 1 % od 2 do 3 lat 1,25 % od 3 do 5 lat 1,5 % powyżej 5 lat dla gwarancji o 0,5% wyższa niż dla poręczenia uiszczana przez Kredytobiorcę lub potrącana z kwoty udzielonego kredytu po otrzymaniu przez Bank Kredytujący od Kredytobiorcy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE

9 Koszty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu Banki oferują promocyjną opłatę prowizyjną obniżoną nawet o 70% uzależnioną od wysokości marży. Marża kredytowa w % p. a. % obniżki stawki opłaty prowizyjnej poręczenia/gwarancji do 0,7570% pow. 0,75 – 1,0060% pow. 1,00 – 1,5050% pow. 1,50 – 2,0040% pow. 2,00 – 2,5035% pow. 2,50 – 3,0030% pow. 3,00 – 3,5020% pow. 3,50 – 4,0010%

10 Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Jest wydawana przez bank, który zawarł z BGK umowę o udzielenie gwarancji portfela kontraktów. Jest wydawana na zlecenie Wykonawcy Przedsięwzięcia realizującego umowę (kontrakt), zawartą w celu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE. Beneficjentem gwarancji jest podmiot otrzymujący dotację, realizujący przedsięwzięcie. Obejmuje do 80% wartości kontraktu i nie może przekroczyć kwoty 500.000 EUR. Obowiązuje przez okres uzgodniony indywidualnie ze Zleceniodawcą i wynikający z umowy (kontraktu). Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi 1% kwoty gwarancji dobrego wykonania kontraktu za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania.

11 Gwarancja realizacji przedsięwzięcia Gwarancja jest wydawana przez BGK wykonawcy przedsięwzięcia, jako zabezpieczenie wykonania przedsięwzięcia na rzecz podmiotu podejmującego decyzję o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE. Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie ze zleceniodawcą i wynikający z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z UE. Gwarancja obejmuje do 80% wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości 0,6 % kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania.

12 Regwarancja Regwarancja jest wydawana przez BGK na wniosek banku jako zabezpieczenie gwarancji realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE, wydanej przez bank na zlecenie Klienta. Regwarancja obowiązuje przez czas nie dłuższy niż okres gwarancji realizacji przedsięwzięcia, udzielonej przez bank, wydłużony o 3 miesiące. Regwarancja obejmuje do 80% kwoty gwarancji wydanej przez bank i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej regwarancji, w wysokości 0,2 % za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania. UWAGA! Regwarancje nie obejmują gwarancji udzielonych przez BGK

13 Zabezpieczenie Podstawowe zabezpieczenie poręczenia/gwarancji lub regwarancji: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji składany i przechowywany w Banku Kredytującym Dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest w przypadku wysokiego ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonej poręczenia/gwarancji lub regwarancji

14 FPU - KFPK Podmiot, który nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej może zastąpić poręczenie/gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Poręczeń Unijnych poręczeniem/gwarancją spłaty kredytu z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Klient może złożyć wniosek o poręczenie z KFPK jeśli: - Bank podjął decyzję o udzieleniu kredytu, pomimo braku dofinansowania z UE - BGK udzielił poręczenia/gwarancji z FPU, które nie weszło w życie, gdyż projekt nie uzyskał dofinansowania z UE - nie upłynęły 3 miesiące od daty negatywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania z UE Więcej informacji o KFPK: www.bgk.com.pl ---> Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

15 Kontakt www. fpu.bgk.pl www. bgk.com.pl Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Banku Gospodarstwa Krajowego tel. /22/ 52 29 630 – sekretariat fax /22/ 627 06 39 e-mail: dwpi@bgk.com.pl


Pobierz ppt "Zabezpieczenie projektów unijnych ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google