Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru końcowego Warszawa, grudzień 2013 r. Opracowanie metodologii: PARP,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru końcowego Warszawa, grudzień 2013 r. Opracowanie metodologii: PARP,"— Zapis prezentacji:

1 2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru końcowego Warszawa, grudzień 2013 r. Opracowanie metodologii: PARP, The Gallup Organization Poland Sp. z o.o., CASE-Doradcy Sp. z o. o. Realizacja badania: Konsorcjum spółek ARC Rynek i Opinia oraz Exacto Opracowanie wyników: ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., PARP 2013

2 Metodologia badania ewaluacyjnego METODA: Projekt „Barometr Innowacyjności – ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw” jest realizowany w latach 2011-2015 w oparciu o technikę Computer Assisted Web Interviewing. DOBÓR PRÓBY: Projekt obejmuje Działania Programu wdrażane przez PARP (1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2). Co do zasady, wszyscy beneficjenci Programu zapraszani są do udziału w badaniu dwukrotnie: w trakcie realizacji (pomiar początkowy ok. 1/3 okresu realizacji projektu) oraz 2 lata po zakończeniu projektu (pomiar końcowy). Badanie jest realizowane w cyklach półrocznych w oparciu o przyjęty schemat doboru. Do pomiaru końcowego zakwalifikowano 492 projekty Działania 8.1, w tym 4 w I rundzie badania (IV kwartał 2011 r.), 22 w rundzie II (II kw. 2012 r.), 60 w rundzie III (IV kw. 2012 r.), 114 w rundzie IV (II kw. 2013 r.) i 292 w rundzie V (IV kw. 2013 r.). REALIZACJA: Beneficjenci w zaproszeniu otrzymali łącze do kwestionariuszy on-line, dotyczących właściwego projektu PO IG oraz wskazówki związane z ich wypełnieniem. W trakcie realizacji badania zespół konsultantów (help desk) w razie potrzeby udzielał respondentom wsparcia technicznego i merytorycznego. Dla maksymalizacji response rate, kilkukrotnie kontaktowano się z przedsiębiorcami, którzy nie wypełnili kwestionariuszy (monit mailowy i telefoniczny). Pierwszą rundę ewaluacji Działania 8.1 przeprowadzono od września do grudnia 2011 r., drugą od marca do lipca 2012 r., trzecią od września do listopada 2012 r., czwartą od maja do sierpnia 2013 r, a piątą od września do listopada 2013 r. Finalnie w ramach pomiaru końcowego zrealizowano 243 efektywne wywiady, w tym 4 w rundzie I (rr100%), 5 w rundzie II (rr23%), 18 w rundzie III (rr30% ), 55 w rundzie IV (rr48%) i 141 w rundzie V (rr48%).

3 PROFIL BENEFICJENTÓW I PROJEKTÓW

4 Profil beneficjentów (1) % firm młodych i start-up’ów *Start-up - firmy rozpoczęły działalność w ciągu roku przed złożeniem wniosku **Młode - firmy rozpoczęły działalność w okresie od 1 roku do 3 lat przed złożeniem wniosku Wielkość przedsiębiorstwa

5 Okres prowadzenia działalności przez beneficjentów 15% 29% 20% Profil beneficjentów (2) Okres prowadzenia działalności został obliczony dla roku wypełnienia ankiety. Beneficjenci objęci pomiarem końcowym (2 lata po zakończeniu projektu) funkcjonują na rynku średnio od czterech lat (4,35). Beneficjenci objęci pomiarem początkowym (w początkowej fazie realizacji projektu) – od dwóch lat (2,31).

6 Profil beneficjentów (3) Beneficjenci Działania 8.1 to firmy, których średni poziom zatrudnienia wynosił 4,2 etatu. 29% 20% Kobiety stanowiły 40% zatrudnionych pracowników. Średnia liczba osób, z którymi w ciągu roku podpisano co najmniej jedną umowę cywilnoprawną, to 4,9. Wielkość zatrudnienia Wartości odnoszą się do roku zakończenia realizacji projektu. 11,1% firm prowadziło sprzedaż na eksport (n=27). Sprzedaż na eksport

7 Wielkość miejscowości, w jakiej funkcjonują beneficjenci Pomiar początkowy n=1058 Pomiar końcowy n=243 Projekty PO IG realizowane w miastach91%93% w tym w miastach największych (powyżej 500 tys. mieszkańców) 46%51% Projekty PO IG realizowane na terenach wiejskich9%7% w tym na terenach wiejskich poza obrębem aglomeracji (ponad 30 km do miasta powyżej 100 tys. mieszkańców) 7%5% Większość projektów była realizowana w miejscu siedziby firmy beneficjenta Profil beneficjentów (4)

8 Profil beneficjentów (5) Sektor wg PKD podstawowej działalności przedsiębiorstwa

9 Profil beneficjentów (6) Forma prawna działalności firm beneficjentów

10 Profil beneficjentów (7) Pozycja pomysłodawcy projektu w firmie *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

11 Wartość projektów i dofinansowania w Działaniu 8.1 (dla ogółu beneficjentów) Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Wydatki kwalifikowane (zł)Dofinansowanie (zł) Średnia 719 218,2579 041,4 Dofinansowanie jako % wartości kwalifikowanej 81% Odchylenie standardowe 234 983201 944,7 Minimum 23 10019 635 Maksimum 1 000 000850 000 Percentyl 25 629 550473 501,8 Percentyl 50 700 000559 920 Percentyl 75 936 850778 434,3 19% 30% 21% 12% 19% 37% 47% 16%

12 Wartość projektów i dofinansowania w Działaniu 8.1 - porównanie wg pomiarów POMIAR POCZĄTKOWYPOMIAR KOŃCOWY Wydatki kwalifikowane (zł) Dofinansowanie (zł)Wydatki kwalifikowane (zł) Dofinansowanie (zł) Średnia 717 415,81582 569,14630 599,70532 020,80 Dofinansowanie jako % wartości kwalifikowanej 81%84% Odchylenie standardowe 249 280,41211 708,30301 500,02253 449,98 Minimum 29 880,0025 398,0031 500,0026 775,00 Maksimum 1 000 000,00850 000,001 000 000,00850 000,00 Percentyl 25 604 525,00470 120,90373 300,00317 305,00 Percentyl 50 700 000,00586 503,71689 225,00584 807,41 Percentyl 75 946 987,50785 334,05909 900,00773 415,00

13 Model biznesowy beneficjentów Działania 8.1 Formy współpracy z reklamodawcamiModele rozliczania z reklamodawcami Źródła przychodów pyt. wielokrotnego wyboru *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

14 Dostępność wprowadzonych usług elektronicznych Zasięg terytorialny e-usługi Pozycja e-usługi w wynikach wyszukiwania Google *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

15 Główne segmenty wprowadzonych usług elektronicznych pyt. wielokrotnego wyboru *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

16 Typy e-usług pyt. wielokrotnego wyboru Spośród poniższych kategorii prosimy zaznaczyć te, które najlepiej oddają formę świadczenia e- usług w Państwa projekcie. *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

17 Główni odbiorcy e-usług Proszę wskazać, kto jest / ma być głównym odbiorcą e-usług, świadczonych przez Państwa firmę w związku z projektem dofinansowanym z Działania 8.1. *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

18 Charakterystyka e-usług beneficjentów Działania 8.1 Wprowadzone e-usługi… pyt. wielokrotnego wyboru *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

19 Charakterystyka systemów IT wspierających serwis www w projektach Działania 8.1 System IT umożliwiający świadczenie e-usług… pyt. wielokrotnego wyboru *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

20 Charakterystyka systemów IT wspierających serwis www w projektach Działania 8.1 Czy system IT umożliwiający świadczenie e-usług przez firmę jest (…) zintegrowany z systemami IT innych przedsiębiorców? *Porównano wyniki dla beneficjentów, którzy wzięli udział w obu pomiarach (początkowym i końcowym)

21 Dostępność wprowadzonych usług elektronicznych n=243 67% Czy Państwa firma świadczy obecnie e-usługi, których wprowadzenie dofinansowano z Działania 8.1? Które z poniższych określeń najlepiej oddaje aktualny status e-usług dofinansowanych z Działania 8.1? n=1058 Na etapie realizacji projektu (pomiar początkowy) Dwa lata po zakończeniu projektu (pomiar końcowy)

22 EFEKTY I PRZYSZŁOŚĆ PROJEKTU

23 Efekty projektu (1) Czy od momentu rozliczeniu projektu dofinansowanego z Działania 8.1… n=243 pyt. wielokrotnego wyboru

24 Efekty projektu (2) Czy w stosunku do Państwa planów zapisanych w projekcie, udało się Państwu… n=243

25 Przyszłość projektu (1) Jak, Państwa zdaniem, będzie zmieniać się liczba użytkowników e-usługi wprowadzonej w ramach projektu dofinansowanego z Działania 8.1 w ciągu najbliższych 6 miesięcy? n=243 Czy w ciągu najbliższego roku planują Państwo… n=243

26 Przyszłość projektu (2) Jak Państwo szacują, przez ile lat Państwa projekt dofinansowany z Działania 8.1 może generować przychody bez wprowadzania istotnych zmian w zakresie lub charakterze oferowanych e-usług? n=243 Według deklaracji beneficjentów dofinansowany projekt może generować przychody bez wprowadzania istotnych zmian przez średnio 3,13 roku.

27 n=243 Rezultaty dotyczące e-biznesu (1) Średnia miesięczna liczba e-klientów indywidualnych i biznesowych (w kolejnych latach)* 1020% 73%418% 7222% n=243 21% 2517%849% -43% -34% *różnych osób indywidualnych / firm, które w danym miesiącu dokonały przez Internet przynajmniej jednego zakupu produktu/usługi świadczonej przez firmę z-3 z-2 z-1 z z+1 z+2

28 Rezultaty dotyczące e-biznesu (2) 265% -5% 390%56% 48% 21612% -9% 29%259%2146% n=243 292%14% n=243 *różnych osób indywidualnych / firm, które w danym roku zostały po raz pierwszy zarejestrowane w systemie sprzedażowym w związku z dokonanym przez nich / nie zakupem produktu/usługi świadczonej przez firmę z-2 z-1 z z+1 z+2

29 n=243 Rezultaty dotyczące e-biznesu (3) r r+2r+1 972% 216% 2021%2109% 57%83% 24%130%99%64%26%40% Przeciętna liczba zarejestrowanych i aktywnych kont użytkowników e-usługi (w kolejnych latach)* 15% z-2 z-1 z z+1 z+2 *Aktywne konto użytkownika e-usługi to konto na które użytkownik logował się ostatni raz nie później niż w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Prezentowane statystyki dotyczą stanu na koniec danego roku (31.XII).

30 ZMIANY OGÓLNYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

31 z-2z-3z-1z+1zz+2 Wskaźniki zatrudnienia (w odniesieniu do roku zakończenia projektu) Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach n=243 Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach Rok zakończenia projektu szac. na podst. CAWI RR=51% projektów wg KSI koniec 2012 r. 136% -5% -1% W ciągu dwóch lat od zakończeniu projektów łącznie w firmach beneficjentów ubyło116 miejsc pracy. W drugim roku po zakończeniu projektu, zatrudnienie zmalało o 1%, co oznacza przeciętny spadek o 0,05 etatu (rok do roku). 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 175% 764% 186% 44% -3% 17%

32 0,1 321% 325% Wzrost etatów (kobiety) rok do roku Wzrost etatów (ogółem) rok do roku 0,34 0,44 1,46 1,14 3,46 1,58 1,561,47 4,19 4,0 3,95 136% 21% -5% -1% 162% 38% -1% -6% Wskaźniki zatrudnienia ogółem i zatrudnienia kobiet n=243 30% 33%38%39%37%

33 Średnia liczba osób, z którymi w ciągu roku podpisywano przynajmniej 1 umowę cywilnoprawną Wskaźniki zatrudnienia (umowy cywilnoprawne) 754% z-1z-3 zz+1 -23% 10 % z-2z+2 126%5% n=243

34 r r+2r+1 Wskaźniki finansowe (przychody) Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (rok do roku, w stosunku do roku rozliczenia projektu – „z”) zz-2z+1z+2z-1 n=243 W ciągu dwóch lat po rozliczeniu projektów w firmach beneficjentów przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły ponad trzydziestokrotnie.

35 Wskaźniki finansowe (przychody z eksportu) *Wartości wskaźnika przedstawiono dla wszystkich firm beneficjentów n=243

36 Wskaźniki finansowe (przychody z eksportu) *Wartości wskaźnika przedstawiono tylko dla firm osiągających przychody z eksportu n=243

37 Wskaźniki finansowe (zysk brutto) n=243 120%59%21%17% % zmiany zysku brutto w ujęciu rok do roku Wartości wskaźnika przedstawiono tylko dla firm osiągających zysk.

38 Wskaźniki finansowe (stosunek kosztów do przychodów) n=243

39 126% r r+2r+1 Wskaźniki finansowe (nakłady) Udział nakładów na sprzęt komputerowy (hardware) w nakładach na środki trwałe Udział nakładów na oprogramowanie (software) w nakładach na wartości niematerialne i prawne n=243

40 Czy fakt realizacji projektu dofinansowanego miał wpływ na… Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy - podsumowanie

41 29% 20% Miejsca pracy stworzone dzięki realizacji projektu i których utrzymanie planuje się w dalszym okresie n=243 ** Średnie dotyczące liczby miejsc pracy, które planuje się utrzymać, mogą być większe niż średnie liczby wszystkich miejsc utworzonych dzięki realizacji projektu. W niektórych przypadkach Beneficjenci deklarowali, że nie wiedzą, ile miejsc pracy uda się utrzymać – w konsekwencji ich odpowiedzi nie były brane pod uwagę w obliczaniu średniej. W związku z tym obliczenia dla obu pytań bazują na różnej liczbie przypadków.


Pobierz ppt "2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru końcowego Warszawa, grudzień 2013 r. Opracowanie metodologii: PARP,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google