Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administrator projektu: WSZiA w Zamościu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administrator projektu: WSZiA w Zamościu"— Zapis prezentacji:

1 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” - idea i charakterystyka projektu Tomaszów Lubelski Marian Wargacki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
Idea projektu Nadrzędnym celem projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” jest wspieranie krajowej polityki przeciwdziałania bezrobociu w sektorze MSP. Projekt realizowany jest w układzie regionalnym, a grupą docelową (beneficjentami ostatecznymi) podejmowanych działań są zarówno pracownicy, jak i pracodawcy przedsiębiorstw z dwóch najsłabiej rozwiniętych pod względem gospodarczym województw: lubelskiego i podkarpackiego. O odmienności realizowanego projektu świadczy fakt, że planowane działania mają charakter profilaktyczny. Skupiają się przede wszystkim na wczesnej identyfikacji czynników powodujących zagrożenie dalszej działalności przedsiębiorstwa (jak również zagrożenie wzrostem bezrobocia), a nie na działaniach następczych – będących próbą rozwiązania już istniejących problemów na lokalnym rynku pracy. Realizatorzy projektu zakładają, że zaproponowane podejście jest innowacyjnym i może okazać się bardziej skutecznym niż stosowane dotychczas tradycyjne metody walki z bezrobociem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
CEL PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu osób zagrożonych bezrobociem w sektorze MSP na terenach słabo zurbanizowanych CELE SZCZEGÓŁOWE Cel 1: Opracowanie i wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami gospodarczymi,w tym w szczególności przed zagrożeniem upadłością Cel 2: Wsparcie firm zagrożonych upadłością oraz pracowników zagrożonych wykluczeniem zawodowym poprzez przygotowanie i zastosowanie nowoczesnych metod wspomagania działalności przedsiębiorstw Cel 3: Krajowa i międzynarodowa integracja organizacji gospodarczych, stowarzyszeń, szkół wyższych działających w partnerstwie w celu przeciwdziałania bezrobociu oraz promocja doświadczeń w tym zakresie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Charakterystyka projektu
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Charakterystyka projektu projekt realizowany jest w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego grupą docelową (beneficjentami ostatecznymi) podejmowanych działań są zarządzający i pracownicy przedsiębiorstw sektora MSP zaplanowane zadania zostały powierzone do wykonania 16 instytucjom krajowym tworzącym tzw. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w celu upowszechniania wypracowanych efektów i rezultatów powołane zostało Partnerstwo Ponadnarodowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących Państw: Polska, Niemcy, Finlandia, Hiszpania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
Struktura projektu I. Pion badawczy – opracowanie narzędzia „e-barometr” oraz systemu benchmarku przedsiębiorstw II. Pion doradczy – wdrożenie systemu doradztwa oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych beneficjentów projektu III. Pion szkoleniowy – uruchomienie systemu szkoleń (prowadzonych metodami tradycyjnymi i Distance Learning) oraz Biur Wsparcia Pracowników Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
Partnerstwo (I) Zaplanowane w projekcie zadania zostały powierzone do wykonania 16 instytucjom krajowym tworzącym tzw. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. W skład Partnerstwa wchodzą trzy główne instytucje, które zainicjowały realizację projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu (Administrator) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie CASE Doradcy Sp. z o.o. w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Partnerstwo (II) Partnerzy projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Partnerstwo (II) Partnerzy projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie Unia Szefów Firm Zamojszczyzny w Zamościu Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie r-BIT Rzeszów Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie e-service Rzeszów Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu Rada Zamojskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Zamość Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Etapy wdrażania projektu (struktura systemu)
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Etapy wdrażania projektu (struktura systemu) Działanie 1 (grudzień 2004 – czerwiec 2005) Działanie 2 (lipiec 2005 – marzec 2008) Działanie 3 (kwiecień 2007 – marzec 2008) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
DZIAŁANIA opracowanie i wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach gospodarczych z wykorzystaniem barometru nastrojów gospodarczych (e-barometr) oddziaływanie na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP przez zapewnienie dostępu do oferowanych w ramach projektu usług doradczych i szkoleniowych w zakresie: nowoczesnych metod zarządzania analiz ekonomicznych i finansowych wdrażania zaawansowanych technologii informatycznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
Zakładane rezultaty opracowanie internetowego narzędzia oceny kondycji przedsiębiorstwa – „e-barometr” oraz systemu benchmarku wdrożenie systemu doradztwa i szkoleń dla przedsiębiorstw sektora MSP obejmującego: na etapie pilotażu 50 firm i 300 osób na etapie wdrożenia 160 firm i 1200 osób uruchomienie dwóch Biur Wsparcia Pracowników przeprowadzenie misji gospodarczych dla beneficjentów opracowanie systemu informacji o zagrożeniach w branży na poziomie mikro, mezo, makroekonomicznym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 System benchmarku dla MSP
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu System benchmarku dla MSP System średnich wielkości ekonomicznych i finansowych służący do porównywania sytuacji przedsiębiorstwa ze średnią w branży Do oceny przedsiębiorstwa wykorzystywane będą średnie dla sekcji / podsekcji statystycznych liczone dwojako: jako wartości bezwzględne (np. średnia wartość sprzedaży) jako wskaźniki dynamiki (np. średnia dynamika sprzedaży) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Funkcjonowanie systemu
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Funkcjonowanie systemu I. wykorzystanie portalu informacyjno – interaktywnego ( II. dostęp do portalu dla przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie po uprzednim zalogowaniu III. wprowadzenie wymaganych danych ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstwa IV. Wygenerowanie oceny działalności przedsiębiorstwa na podstawie porównania wartości wskaźników firmy ze średnimi wyliczonymi dla branży w której działa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 System benchmarku przedsiębiorstwa
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu System benchmarku przedsiębiorstwa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania – generowanie prognoz mikroekonomicznych
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Poziom mikroekonomiczny: Model dyskryminacyjny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania – generowanie prognoz mikroekonomicznych
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Poziom mikroekonomiczny: Potencjał firmy, a ryzyko działalności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania – generowanie prognoz mezoekonomicznych
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania – generowanie prognoz makroekonomicznych
Administrator projektu: WSZiA w Zamościu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
Szczegóły dotyczące działań Partnerstwa znajdują się na stronie internetowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Dziękuję za uwagę Administrator projektu: WSZiA w Zamościu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Administrator projektu: WSZiA w Zamościu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google