Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji"— Zapis prezentacji:

1 Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji
Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 Profil gospodarczy Małopolski
Podmioty gospodarki REGON w Małopolsce (w tysiącach)

3 Profil gospodarczy Małopolski
Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw (w tysiącach)

4 Profil gospodarczy Małopolski
Stopa bezrobocia

5 Inteligentna specjalizacja regionu
W czym jesteśmy dobrzy? Inteligentna specjalizacja regionu

6 Wiodące branże w Małopolsce
IT/ High-Tech Outsourcing Logistyka Biotechnologia Branża motoryzacyjna Branża chemiczna Metalurgia Poligrafia Turystyka/gastronomia Przemysł spożywczy

7 Najwięksi inwestorzy zagraniczni w regionie

8 Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski Krakowska Specjalna Strefa
Ekonomiczna 21 podstref 595 ha 88 zezwoleń na działalność 8 932 miejsc pracy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ponad 22 ha, podstrefa w Myślenicach Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec ponad 21 ha, podstrefa w Gorlicach Specjalna Strefa Ekonomiczna

9 Potencjał edukacyjny Małopolski
Co czwarty student kształci się w branży wiodącej dla Małopolski Źródło: stat.gov.pl

10 Potencjał edukacyjny Małopolski
Poziom wykształcenia ludności w wieku lata w 2012 r (w %)

11 Udział mieszkańców Małopolski w kształceniu ustawicznym w ciągu 12 ostatnich miesięcy
DOKSZTAŁCANIE W MAŁOPOLSCE W LICZBACH: 19% Małopolan wzięło udział w kursach/szkoleniach, w tym: 302 tys. osób pracujących 28 tys, bezrobotnych 17% Małopolan dokształcało się samodzielnie

12 Instrumenty wsparcia edukacji i innowacji
w obecnej perspektywie finansowej

13 W co warto inwestować? innowacje edukacja badania

14 10 programów strategicznych jako podstawowe instrumenty koordynacji poszczególnych dziedzin polityki rozwoju województwa w perspektywie 2020 roku Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy Regionalna Strategia Innowacji Dziedzictwo i Przemysł Czasu Wolnego Transport i Komunikacja Obszary Wiejskie Ochrona Środowiska Ochrona Zdrowia Włączenie Społeczne Marketing Terytorialny Współpraca Regionalna

15 Wsparcie w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego
Struktura RSI: PRIORYTET 1: Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy; PRIORYTET 2: Kreowanie popytu na innowacje; PRIORYTET 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego Dziedziny inteligentnej specjalizacji: nauki o życiu (life science); energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia); chemia.

16 Wsparcie specjalizacji w przyszłej perspektywie finansowej
Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Instrumenty infrastrukturalne i finansowe służące przedsięwzięciom innowacyjnym i nowym technologiom System zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości; Potencjał instytucjonalny małopolskiego systemu innowacji. Kreowanie popytu na innowacje Kompetencje i kooperacja kadr nowoczesnej gospodarki Konkurencyjność, innowacyjność i kooperacja przedsiębiorstw Rozwój społeczeństwa informacyjnego Rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej Rozwój usług elektronicznych oraz platform cyfrowych Rozwój treści cyfrowych

17 Przedsięwzięcia flagowe w ramach RSI 2013-2020
Działanie B: System zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości Działanie E: Konkurencyjność, innowacyjność i kooperacja przedsiębiorstw Działanie G: Rozwój usług elektronicznych oraz interoperacyjnych platform cyfrowych Priorytet 1 Działanie B.1 Przedsiębiorczość akademicka Priorytet 2 Działanie E.3 Małopolskie Bony na Innowacje Priorytet 3 Działanie G.5 Systemy wielokanałowego dostępu do informacji i usług

18 Wsparcie edukacji w przyszłej perspektywie finansowej
PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY I RYNEK PRACY Cel główny Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski warunkiem rozwoju regionu Priorytet 1 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów Priorytet 2 Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego Priorytet 3 Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego na każdym etapie życia Priorytet 4 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie Priorytet 5 Wsparcie zatrudnienia

19 Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 1.1: Małopolski program na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi do 5. roku życia; Działanie 1.2: Małopolski Program Wspierania Talentów; Działanie 3.1: Małopolski Program na rzecz rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Otwórzmy przed nimi świat Wsparcie stypendialne dla uczniów i studentów DIAMENT PLUS Festiwal zawodów

20 Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy
Otwórzmy przed nimi świat DIAMENT PLUS Upowszechnianie edukacji przedszkolnej i podnoszenia jej jakości: Wdrożenie innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych, Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki przedszkolnej. Kwota przedsięwzięcia: 292 mln zł Zajęcia edukacyjne skierowane do ok. 25 tys. uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; Porozumienia pomiędzy szkołami a uczelniami oraz podmiotami gospodarki w zakresie tworzenia warunków i szans rozwoju dla uczniów uzdolnionych. Kwota przedsięwzięcia: 40 mln zł

21 Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy
Festiwal Zawodów Wdrożenie działań systemu orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży; Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego we wszystkich szkołach gimnazjalnych w regionie; Coroczna organizacja regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal zawodów w Małopolsce”; Dofinansowanie rozwoju predyspozycji zawodowych – wyłanianie talentów przez doradców zawodowych oraz nagradzanie ich atrakcyjnymi formami wsparcia (stypendia motywacyjne dla uczniów podejmujących naukę w szkołach zawodowych w zawodach priorytetowych dla rozwoju regionu, organizacja staży u przedsiębiorców wraz ze stypendiami stażowymi dla uczniów). Kwota przedsięwzięcia: 36 mln zł Wsparcie stypendialne dla uczniów i studentów Regionalny System Stypendialny - jeden spójny program, w ramach którego ok osób otrzyma wsparcie stypendialne, w tym uczniowie, studenci i doktoranci uzdolnieni naukowo. Kwota przedsięwzięcia: 119, 5 mln zł

22 Małopolska Chmura Edukacyjna
Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne Działanie 1.3: Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych; Działanie 2.1: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Małopolska Chmura Edukacyjna EUREKA Centra Kompetencji Zawodowych

23 Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne
Małopolska Chmura Edukacyjna Realizacja zajęć w formule „odwróconych lekcji”: budowa systemu informatycznego (tzw. public cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i udostępnianie szkołom ponadgimnazjalnym i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenia wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów; Wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt (sieci bezprzewodowe, systemy wideokonferencyjne i współpracy zdalnej, tablice multimedialne, pracownie mobilne, rozwiązania bezpieczeństwa telekomunikacyjnego itp.) Kwota przedsięwzięcia: 135 mln zł EUREKA Stworzenie wielofunkcyjnego obiektu o funkcjach dydaktycznych, w którym realizowane będą m.in.: •pokazy naukowe, warsztaty i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych, •zajęcia edukacyjne przybliżające najnowsze osiągnięcia techniki, •spotkania i pokazy prowadzone przez najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, wykładowców uczelni wyższych a także studentów, •spotkania mające na celu wymianę doświadczeń na temat nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania, •festiwale Nauki, Kwota przedsięwzięcia: 268,7 mln zł

24 Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne
Centra Kompetencji Zawodowych Uruchomienie ok. 20 Centrów Kompetencji Zawodowych w regionie Modernizacja bazy techno-dydaktycznej szkół zawodowych; Szkolenia zawodowe dla uczniów oraz nauczycieli szkół zawodowych, a także osób dorosłych; Współpraca szkół z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi (kształcenie we współpracy z pracodawcami); Doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa. Kwota przedsięwzięcia: 257 mln zł

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google