Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004 - 2006 Prezentacja wyników badania Listopad 2010 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004 - 2006 Prezentacja wyników badania Listopad 2010 1."— Zapis prezentacji:

1 Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie Prezentacja wyników badania Listopad

2 Ocena wpływu programów realizowanych w Polsce w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA na poprawę spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej obszarów objętych działaniem programów. Ocena systemu realizacji programów INTERREG IIIA w Polsce Cele badania 2

3 Program Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - (skrót PL-MV), Program Polska (woj. lubuskie) - Kraj Związkowy Brandenburgia (skrót PL-BB), Program Wolny Kraj Związkowy Saksonia -Rzeczpospolita Polska (woj. dolnośląskie) (skrót PL-SN), Czechy - Polska (skrót PL-CZ), Polska - Republika Słowacka 2004­2006 (skrót PL-SK), Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś – Ukraina (skrót PBU), Program Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (skrót LPR). Programy współpracy transgranicznej Interreg IIIA w Polsce w latach Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zakres podmiotowy

4 Analizę została przeprowadzona od szczegółu do ogółu - analiza wszystkich zrealizowane projektów, wnioskowanie na tej podstawie o efektach programu na poziomach sektorowym i ogólnym. Wyniki analizowano dla trzech typów instrumentów interwencji: projektów inwestycyjnych projektów miękkich mikroprojektów Porównywanie oddziaływania 7 programów transgranicznych, wymaga to wspólnej płaszczyzny porównań programów. Wyznaczały ją dwie zmienne typy interwencji (działań/projektów) realizowanych w programach współpracy transgranicznej (zamiast priorytetów i działań z programów operacyjnych, które się różnią pomiędzy programami) obszary oddziaływania programów współpracy transgranicznej Interreg IIIA. Koncepcja badania 4

5 Typy interwencjiObszary oddziaływania 5 Promocja rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i obszarów przybrzeżnych, Rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki i rozwoju lokalnego oraz inicjatyw związanych z zatrudnieniem, Integracja rynku pracy i promocja integracji społecznej, Współpraca w zakresie badań, rozwoju technicznego, oświaty, kultury, komunikacji, ochrony zdrowia i ludności, Ochrona środowiska, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, Podstawowa infrastruktura o znaczeniu przygranicznym, Współpraca w zakresie prawnym i administracyjnym, Współpraca pomiędzy obywatelami i instytucjami. ROZWÓJ REGIONALNY - zmniejszenie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów przedzielonych granicą narodową ( podniesienie kapitału ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego (środowisko) w obszarze przygranicznym). PERYFERYJNOŚĆ- zmniejszenie peryferyjności obszarów przygranicznych (podniesienie jakości życia, integracji społecznej, lepszego środowiska naturalnego i zwiększenia możliwości spędzania wolnego czasu i zarobkowania w pobliżu miejsca zamieszkania oraz podniesienia estetyki otoczenia). PRZEPUSTOWOŚĆ- zwiększenie spójności terytorialnej obszarów po obu stronach granicy (projekty inwestycyjne infrastrukturalne zwiększające przepustowość granicy dla ruchu transgranicznego osobowego i towarowego oraz przepustowość informacji – systemy monitorowania i wymiany informacji). WSPÓLNY RYNEK - zmniejszenie barier w działalności gospodarczej i swobodnym przepływie pracowników (projekty wspierające kooperację przedsiębiorstw, rozwój oferty dla klientów z zagranicy (w tym produkty turystyczne), usuwanie barier dla zwiększenia zatrudnialności po drugiej stronie granicy). EKOSYSTEMY - zmniejszenie barier w spójnym zarządzaniu ekosystemami przedzielonymi granicami narodowymi (w tym systemami bezpieczeństwa dotyczącymi katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych). INTEGRACJA - zmniejszenie barier w integracji społeczno-kulturalnej społeczności po obu stronach granicy (wzrost wiedzy o społecznościach i obszarze po drugiej strony granicy, wzrost wzajemnego zaufania, przełamywanie uprzedzeń, znajomość języka). PARTNERSTWO - tworzenie trwałych struktur i nawyków współpracy poprzez zachęcanie do partnerstwa instytucji i organizacji (PARTNERSTWO INSTYTUCJONALNE) zaangażowanych w programowanie, wdrażanie programu i realizację wspólnych projektów, oraz partnerstwa grup docelowych (PARTNERSTWO OBYWATELI) w realizowanych projektach.

6 Analiza dokumentów Wywiady indywidualne z administracją centralną (IDI, n=10) Wywiady indywidualne z administracją regionalną i instytucjami partnerskimi (IDI, n=47) Wywiady grupowe z administracją regionalna i instytucjami partnerskimi (FGI, n=7) Ankieta CAWI wśród beneficjentów programu (n=809) Ankieta CATI wśród gmin nieaktywnych (n= 600) Ankieta CAWI wśród partnerów zagranicznych polskich wnioskodawców (n=47) Analiza ilościowa danych z wszystkich wniosków i sprawozdań (n=1916) Analiza wycinków prasowych z prasy lokalnej (n=204) Analiza dobrych praktyk (n=14) Metody badań 6

7 Ocena efektów programów 7

8 8 WskaźnikPL-MVPL-BBPL-SNPL-CZPL-SKPBULPR Razem Interreg IIIA w Polsce Razem Interreg IIIA w UE* % Łączny budżet zrealizowanych projektów (mln euro) 29,2032,8327,8618,0110,9337,0723,49179, ,04,5 Liczba zrealizowanych projektów ,6 Sieci, partnerstw, współpracy, powiązań, platform wymiany, strukturwspółpracy zainicjowanych lub wzmocnionych ,4 Nowe i zmienione trasy transportowe drogi, koleje, rzeki, kanały, rowerowe i piesze ,4 Nowowybudowane lub zmodernizowane obiekty infrastruktury transportowej ,7 Infrastruktura ochrony środowiska-obiekty ,7 Długość zbudowanych lub zmodernizowanych wodociągów (km) 8,53,99,648,627,197,8bd- Długość zbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji (km)) 7,68,32,927,232,119,730,4128,2bd- Obiekty, miejsca lub trasy turystyczne ustanowione, wsparte lub zmodernizowane ,4 Osiągnięcia Interreg IIIA w Polsce są proporcjonalne, biorąc pod uwagę proporcje budżetów, do osiągnięć pozostałych programów Interreg w Europie, biorąc zaś pod uwagę fakt, że były realizowane o 3 lata krócej (od 2004 roku) niż pozostałe, można stwierdzić, że były wdrażane bardziej efektywnie. Istotną różnicę obserwuje się w przypadku projektów infrastrukturalnych, komunikacyjnych i ochrony środowiska – stanowiły one około połowę wszystkich projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach Interreg IIIA w Europie.

9 9 Wartość dofinansowania w części UE (w mln zł) w projektach realizowanych w programach i inicjatywach okresu Źr ó dło: opracowanie własne na podstawie elektronicznej bazy danych System rozliczania projekt ó w [informacje zaczerpnięte z prezentacji: Realizacja w 2008 roku Narodowego Planu Rozwoju na lata Sprawozdanie z realizacji NPR w 2008 roku, Konstancja Piątkowska, prezentacja na Komitet Monitorujący NPR/PWW, w czerwca 2009 r., s. 11. Nakłady na programy Interreg IIIA w Polsce były zbyt małe aby mówić o realnym wpływie tego programu na ogólne wskaźniki rozwoju. Podobnie oceniany jest wpływ programów współpracy transgranicznej w całej UE.

10 10 Typ interwencjiDziałanie w ramach Programu Operacyjnego PL-MVPL-BBPL-SNPL-CZPL-SKPBULPR 1Promocja rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 1.1Rozwój obszarów miejskich Działanie 2.2Działanie 2.3 Działanie 1.1, 2.2 Działanie 1.3, 2.1 Działanie Rozwój obszarów wiejskich Działanie D-1Działanie4.1, 4.3 Działanie D 1, D-2 Działanie 2.3Działanie 2.2 Działanie 1.1, 1.2, 1.3, Rozwój obszarów przybrzeżnych Działanie 1.2 2Przedsiębiorczość, MSP, turystyka i rozwój lokalny, zatrudnienie 2.1Przedsiębiorczość i MSP Działanie A-1, A-3Działanie 1.1Działanie A-1Działanie 1.3Działanie 2.1Działanie 1.3Działanie Turystyka Działanie B-3Działanie 4.2 Działanie A 2, D-1 Działanie 1.3, 2.1 Działanie 2.2 Działanie 1.3, 2.1 Działanie 1.1, Rozwój lokalny i zatrudnienie Działanie 2.1, 2.1 3Integracja rynku pracy i promocja integracji społecznej Działanie E-1Działanie 5.1 Działanie E-1, F-1 Działanie 2.3Działanie 2.1 Działanie 2.1, 2.2 Działanie Współpraca w zakresie badań, rozwoju technicznego, oświaty, kultury, komunikacji, ochrony zdrowia i ludności Działanie A-2, B- 1, F-1, F-2, Działanie 1.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 Działanie E-1, F-2, F-3 Działanie 2.1, 2.3 Działanie 2.1, 2.2. Działanie 1.3, 2.1, 2.2 Działanie 1.1, 2.1, Ochrona środowiska, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Działanie C-1, C-2 Działanie 3.1, 3.2, 3.3 Działanie C-1, F-3 Działanie 1.2 Działanie 1.3 6Podstawowa infrastruktura o znaczeniu przygranicznym Działanie B-1, B-2Działanie 2.1, 2.2 Działanie B-1, B-2 Działanie 1.1, 2.3 Działanie 1.1 Działanie 1.2 7Współpraca w zakresie prawnym i administracyjnym Działanie 2.1, 2.2 8Współpraca pomiędzy obywatelami i instytucjami Działanie F-1 F-2, F-3. Działanie 6.1, 6.2Działanie F 2Działanie 2.2, 2.3 Działanie 2.3Działanie 2.1, 2.2 Działanie 2.1 W żadnym z programów Interreg IIIA realizowanych na polskich granicach nie udało się skoncentrować zasobów na małej liczbie obszarów priorytetowych - struktura programów operacyjnych przez swą pojemną zawartość tematyczną (szerokie ramy kwalifikowalności typów projektów) promowała model popytowy wśród projektodawców

11 Liczba projektów zrealizowanych w gminach należących do obszaru interwencji Interreg IIIA w Polsce 11 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków aplikacyjnych i sprawozdań końcowych beneficjentów projektów Interreg IIIA w Polsce. Rozkład przestrzenny projektów na granicach był zróżnicowany. Największe nasycenie projektami obserwujemy na granicy zachodniej a najmniejsze na granicy wschodniej – wynika to ze znacznie większego obszaru objętego programem niż w przypadku granicy zachodniej i południowej w proporcji do środków, którymi dysponował program.

12 Średnia liczba projektów realizowanych przez projektodawców z miast danej kategorii wielkości (wg liczby mieszkańców). 12 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków aplikacyjnych i sprawozdań końcowych beneficjentów projektów Interreg IIIA w Polsce. Projektodawcy skupiają się w większych ośrodkach miejskich, w konsekwencji rozkład przestrzenny projektów jest skorelowany z gęstością sieci miast obszarów przygranicznych

13 13 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków aplikacyjnych i sprawozdań końcowych beneficjentów projektów Interreg IIIA w Polsce. PERYFERYJNOŚĆPRZEPUSTOWOŚĆEKOSYSTEMY WSPÓLNY RYNEK INTEGRACJA razem inwestycyjne miękkie FMP Projekty inwestycyjne, miały największy wpływ na zmniejszenie peryferyjności i podniesienie jakości życia na obszarach przygranicznych. Nie generują one bezpośredniego efektu transgranicznego. Beneficjenci mając do dyspozycji szerokie spektrum interwencji zdecydowali się zaspokajać najbardziej pilne lokalne potrzeby rozwojowe Projekty miękkie ( w tym Fundusz Małych Projektów) miały znaczący wpływ na zmniejszenie barier w integracji społeczno-kulturalnej społeczności po obu stronach granicy (wzrost wiedzy o społecznościach i obszarze po drugiej strony granicy, wzrost wzajemnego zaufania, przełamywanie uprzedzeń, znajomość języka) Budżet projektów w zł

14 14 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków aplikacyjnych i sprawozdań końcowych beneficjentów projektów Interreg IIIA w Polsce. PARTNERSTWO INSTYTUCJONALNE PARTNERSTWO OBYWATELI razem inwestycyjne miękkie FMP Projekty inwestycyjne Mikroprojekty przyniosły znaczące efekty w przypadku tworzenia trwałych struktur i nawyków współpracy poprzez zachęcanie do partnerstwa instytucji i organizacji w realizacji wspólnych projektów szczególnie w mikroprojektach realizowanych na granicy zachodniej. Znacznie słabsze efekty, oprócz programu Polska-Maklemburgia, osiągnięto w obszarze partnerstwa grup docelowych projektów.

15 15 PARTNERSTWO INSTYTUCJONALNE Rola partnera zagranicznego – odpowiedzi partnerów zagranicznych Źródło: Wyniki badania CAWI wśród zagranicznych partnerów beneficjentów, n=43 Źródło: Wyniki badania CAWI wśród beneficjentów (n=741). Czy Pana/Pani zdaniem, realizowany przez Państwa projekt zwiększył współpracę pomiędzy instytucjami po obu stronach granicy? Źródło: Wyniki badania CAWI beneficjentów, n = 809. Przyjęta w programach transgranicznych strategia wdrażania polegająca na stosowaniu zasady partnerstwa w przygotowywaniu i realizacji projektów jest ważną zasadą przynosząca istotną wartość dodaną. Okazuje się, że nawet wtedy gdy poszczególne projekty nie wnoszą istotnego efektu transgranicznego, sam proces przygotowywania i wdrażania projektów przynosi efekt w postaci nawiązania i utrwalania współpracy ponad granicą pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w tym procesie.

16 Beneficjenci projektów inwestycyjnych 16 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków aplikacyjnych i sprawozdań końcowych beneficjentów projektów Interreg IIIA w Polsce. Beneficjenci mikroprojektów Programy Interreg IIIA w Polsce dostarczyły samorządowi szczebla lokalnego obszarów przygranicznych platformy do nawiązywania i utrwalania partnerskich stosunków z samorządem lokalnym po drugiej stronie granicy. Mikroprojekty ze względu na swoją skalę są bardziej dostępne dla innych niż jednostki samorządu terytorialnego typów beneficjentów (np. organizacje pozarządowe) rozszerzając w ten sposób spektrum środowisk objętych programem.

17 17 Przykłady projektów

18 Ocena systemu wdrażania 18

19 Średnie względne (do alokacji) koszty zarządzania programem Interreg IIIA w Polsce w zestawieniu z kosztami zarządzania wybranych programów Interreg IIIA w UE. 19 Źródło: Na podstawie studiów przypadku dla programów operacyjnych Interreg IIIA w UE. 2-nd Interim report. Ex-post evaluation of Interreg III, Panteia, Samo wdrożenie Interregu po obydwu stronach wymagało niekiedy stworzenia oddzielnych systemów. Dublowania tak naprawdę ludzi do rozliczania projektów. To wszystko było zdublowane System wdrażania Interreg IIIA był dość skomplikowany. Tak jak w przypadku każdego programu transgranicznego struktura instytucjonalna była dublowana po obu stronach granicy. Ta komplikacja jest kosztem jaki ponoszony jest w związku z podstawową strategią wdrażania programów transgranicznych jaką jest partnerstwo uczestników procesu programowania i wdrażania po obu stronach granicy. Poziom kosztów zarządzania Interreg IIIA w Polsce odniesiony do alokacji nie odbiega kosztów zarządzania pozostałych programów Interreg IIIA w UE. Jest natomiast wyższy od poziomu kosztów zarządzania programów narodowych ale wynika to z przyjętej partnerskiej formuły wdrażania programów transgranicznych, niewielkiej skali programu i relatywnie dużej liczby wdrażanych projektów.

20 Rozwiązania proceduralne wyboru projektów wprowadzały gwarancję ścierania się interesów i niwelowania prób nacisków i lobbingu. System oceny projektów z racji wieloetapowości i zaangażowania wielu gremiów, zarówno o charakterze eksperckim, jak i polityczno-społecznym (z obu stron granicy) zmniejszał ryzyko wyboru do dofinansowania projektów niezgodnych z celami programu. System oceny projektów został też pozytywnie oceniony przez beneficjentów. Kryteria selekcji projektów preferowały projekty z efektem transgranicznym, samo pojęcie jednak jest trudne i nastręczało wiele trudności w zrozumieniu i ocenie wszystkim uczestnikom procesu wyboru projektów: wnioskodawcom, oceniającym i wdrażającym System oceny projektów 20 (…) nawet, jeżeli był projekt z województwa dolnośląskiego i ekspert chciał go wyciągnąć, mamy jeszcze eksperta z województwa śląskiego i opolskiego. (…) efekt transgraniczny to jest to pojęcie, o które spierają się z nami wnioskodawcy, a my z kolei z Instytucją Zarządzającą itd. Strona polska i niemiecka mają różną definicję tego efektu i jeszcze beneficjenci swoją.

21 Niedostateczna promocja nie pozwoliła na propagowanie ważnych cech wyróżniających program Interreg – współpracy transgranicznej i partnerstwa, które były postrzegane głównie jako utrudnienia w dostępie do środków programu. Na promocję w programach Interreg przeznaczono zbyt małe środki. Nie wynikało to wyłącznie z niewielkiego budżetu promocyjnego (finansowanego z pomocy technicznej), ale raczej z niskiej wagi jaką wdrażający przypisali działaniom promocyjnym, ponieważ niewielkie alokacje na promocję nie zostały w pełni wykorzystane. Najlepszym kanałem dystrybucji informacji o programie okazał się Internet, oraz szkolenia prowadzone przez Regionalne Punkty Kontaktowe. Szczególnie szkolenia były wskazywane jako pożądana forma przekazu informacji pogłębionej. Promocja 21

22 Euroregiony wniosły doświadczenie z wdrażania mikroprojektów w Phare CBC i znajomość specyfiki regionów przygranicznych. Ich pozytywna rola w programowaniu Interreg IIIA została zauważona przez administrację jak i beneficjentów. Wydaje się jednak, że euroregion jako podmiot lokalny powinien raczej być beneficjentem programu transgranicznego niż częścią systemu wdrażania jak to miało miejsce w Interreg IIIA. Rola euroregionów 22 Zresztą aktywność euroregionów (…) głównie przyczyniała się do tego, że ta wiedza na temat tego programu właśnie poprzez takie działania całkowicie lokalne, jakieś spotkania dzieci ze szkół podstawowych, jakiś festiwal, wspólne pielgrzymki do miejsc świętych, tego typu imprezy, współpraca kościołów po obu stronach granicy. (…) była krzewiona i szerzona z całą pewnością i widać było, że ci ludzie się po prostu znają i kontaktują, na co dzień.

23 System wskaźników miał szereg wad: niektóre wskaźniki są niemierzalne, niewłaściwie zdefiniowane, system jest niespójny. Największą słabością samego systemu monitoringu w Interreg IIIA w Polsce wydaje się dowolność, jaką pozostawiono beneficjentom w dobieraniu wskaźników, co skutkowało tym, że produkty projektów nie dawały się agregować dla całego programu i nie przekładały się na z wskaźniki rezultatu i oddziaływania, gdyż były z nimi niespójne. System monitorowania 23 (…) w ogóle we wszystkich programach współpracy terytorialnej to jest stały temat dyskusji, także na poziomie międzynarodowym, jak się spotykamy z koordynatorami innych programów w Unii Europejskiej to zawsze jest ten sam problem, że tak naprawdę trudno wymyślić fajny zestaw wskaźników, który łatwo by nam pomógł ocenić skuteczność realizowanych programów.

24 Rekomendacje 24

25 Programy transgraniczne powinny koncentrować swoje zasoby na wybranych obszarach priorytetowych. Programy powinny koncentrować się na takich typach interwencji (obszarach priorytetowych), które w sposób istotny przyczyniają się do uzyskania efektu trans granicznego. struktura interwencji powinna zostać skomponowana z wąskiego katalogu typów interwencji (obszarów priorytetowych), wraz z odpowiednio dobranym instrumentarium (projekty infrastrukturalne, miękkie i mikroprojekty): projekty infrastrukturalne - przepustowość granicy i zarządzanie ekosystemami, projekty miękkie - usuwanie barier we współpracy przedsiębiorstw, mobilność pracowników i integracja społeczeństw. mikroprojekty - współpraca pomiędzy instytucjami i obywatelami. Adresat rekomendacji: KE, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, programujący Termin wdrożenia: Dotyczy perspektywy finansowej Rekomendacja 1. Koncentracja tematyczna 25 Wniosek: Zasoby programu były rozproszone

26 Należy dążyć do koncentracji terytorialnej zasobów poprzez ograniczenie obszaru kwalifikowalności projektów inwestycyjnych programów transgranicznych. Szerokość pasa kwalifikowalności - równowaga pomiędzy odległością od granicy i potencjałem projektodawców (gęstość sieci miast) Postulowana szerokość – jeden powiat od granicy. Adresat rekomendacji: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Termin wdrożenia: Dotyczy perspektywy finansowej Rekomendacja 2. Koncentracja terytorialna Wniosek: Zasoby programu były rozproszone

27 Należy opracować standardowy katalog typów interwencji i obszarów oddziaływania programów transgranicznych, który posłuży jako narzędzie oceny i monitorowania koncentracji zasobów programu na wybranych obszarach priorytetowych i stanie się bazą do budowy systemu wskaźników. narzędzie do oceny i profilowania programów operacyjnych na etapie programowania, aby osiągać koncentrację środków. podstawa do budowy standardowego katalogu wskaźników, który pozwoli na bieżące monitorowanie stopnia osiągania danego typu oddziaływania i może wspomagać proces wyboru projektów selekcjonując te, które w najsilniejszy sposób wpływają na dany obszar oddziaływania Adresat rekomendacji: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Termin wdrożenia: Dotyczy perspektywy finansowej Rekomendacja 3. Monitorowanie koncentracji tematycznej Wniosek: Zasoby programu były rozproszone

28 Należy opracować jednolity system wskaźników dla wszystkich programów współpracy transgranicznej umożliwiający monitorowanie postępów operacyjnych programu i osiąganie jego celów. Beneficjenci powinni wyłącznie używać wskaźników z przyjętego systemu i być zobowiązani do ich raportowania. systemu wskaźników oparty na założeniu, zgodnie z którym można ocenić oddziaływanie programu (lub grupy projektów) przez zliczenie bezwzględnej liczby projektów (lub względnej –odsetka liczby projektów), które spełniają określone kryteria np. wnoszą jednostkowy wkład w oddziaływanie na dany obszar. Katalog wskaźników powinien powstać w oparciu o standardowy katalog typów interwencji. Adresat rekomendacji: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Termin wdrożenia: Dotyczy perspektywy finansowej Rekomendacja 4. Jednolity system wskaźników Wniosek: Niespójny system wskaźników monitorowania

29 Należy kontynuować i rozwijać przyjętą w programach transgranicznych strategię wdrażania opartą o zasadę partnerstwa w projektach, jednak należy zróżnicować i zmodyfikować instrumenty programu służące realizacji zasady partnerstwa w zależności od szczebla (regionalnego, ponadlokalnego, lokalnego i na poziomie organizacji i obywateli) na którym partnerstwo jest realizowane. Poziom regionalny - włączenie do procesu programowania i realizacji programów transgranicznych władz samorządowych szczebla regionalnego, poprzez udostępnienie dedykowanych instrumentów (projektów systemowych i kluczowych) wspierających proces tworzenia regionów funkcjonalnych. Poziom ponadlokalny - wzmocnienie i rozwój euroregionów poprzez udostępnienie dedykowanych instrumentów (fundusze mikroprojektów w formule grant na granty i projekty systemowe) wspierających ich rozwój. Poziom lokalny – projekty inwestycyjne, które dostarczają najlepszej platformy współpracy partnerskiej jednostkom samorządu terytorialnego. Poziom organizacji i obywateli - mikroprojekty, które dostarczają platformy współpracy innym poza samorządem organizacjom, rozszerzając w ten sposób spektrum reprezentowanych w programie środowisk. Partnerstwo- wymagany wkład finansowy partnera z drugiej strony granicy Adresat rekomendacji: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, programujący Termin wdrożenia: Dotyczy perspektywy finansowej Rekomendacja 5. Zróżnicowane instrumenty współpracy partnerskiej Wniosek: Partnerstwo projektowe przynosi istotną wartość dodaną

30 Należy kontynuować strategię wdrażania programów w formule partnerskiej bowiem sam proces programowania i wdrażania programu w formule partnerstwa stanowi istotną transgraniczną wartość dodaną dla biorących w nim udział, szeroko reprezentowanych w tym procesie instytucji i środowisk. Kolegialność ciał podejmujących decyzje o dofinansowaniu projektu, szeroka reprezentacja różnych gremiów eksperckich, społecznych i politycznych biorących udział w procesie wyboru, zasada kolegialnego podejmowania decyzji oraz pomoc techniczna świadczona przez sekretariaty techniczne obiektywizują ten proces. Wdrażanie programu transgranicznego w formule partnerskiej generuje dodatkowe koszty. Postulowany poziom środków na zarządzanie – 5-7% alokacji programu Adresat rekomendacji: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Termin wdrożenia: Dotyczy perspektywy finansowej Rekomendacja 6. Środki na współpracę przy programowaniu i wdrażaniu Wniosek: Partnerstwo w programowaniu i wdrażaniu przynosi istotną wartość dodaną

31 Promocja programu współpracy transgranicznej powinna postawić sobie za cel wykreowanie pozytywnego wizerunku programu, który wspiera współpracę ponad granicą na zasadach partnerskich, a pojęcia trangraniczności i partnerstwa powinny być przedstawiane jako wartość dodana projektów, a nie uciążliwe warunki dodatkowe obwarowujące uzyskanie dotacji. Wykreowanie wizerunku powinno być finansowane z projektu systemowego będącego w dyspozycji instytucji krajowej zarządzającej programem EWT; cel promocji - zachęta do udziału w programie, promocja idei współpracy transgranicznej Adresat rekomendacji: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, programujący Termin wdrożenia: Dotyczy perspektywy finansowej Rekomendacja 7. Promocja partnerstwa i współpracy transgranicznej Wniosek: Najważniejsze cechy wyróżniające program są postrzegane negatywnie

32 Należy rozszerzyć zakres i skalę stosowanych narzędzi promocji i informacji w regionach Należy utrzymać pomoc doradczą dla wnioskodawców bowiem skutkuje to bardziej dojrzałymi projektami przygotowywanymi przez wnioskodawców Promocja: wykorzystanie narzędzi i kanałów komunikacji PR; współpraca z prasą lokalną Informacja: wykorzystanie Internetu, działania informacyjne i szkoleniowe Regionalnych Punktów Kontaktowych. Doradztwo: Regionalne Punkty Kontaktowe Adresat rekomendacji: Instytucje systemu wdrażania EWT centralne i regionalne. Termin wdrożenia: Obecna i przyszła perspektywa finansowa. 32 Rekomendacja 8. Wzmocnienie promocji, informacji i doradztwa w regionach Wniosek: Niedostateczna promocja i informacja w regionach

33 Należy wdrożyć płatności zaliczkowe dla beneficjentów. wypłata zaliczki po podpisaniu umowy lub natychmiastowe ale warunkowe rozliczanie pierwszej płatności (ewentualne niezgodności korygowane przy kolejnym wniosku o płatność beneficjenta) Adresat rekomendacji: Instytucje systemu wdrażania EWT centralne i regionalne. Termin wdrożenia: Obecna i przyszła perspektywa finansowa. 33 Rekomendacja 9. Ułatwić utrzymanie płynności finansowej podmiotom słabszym finansowo Wniosek: Część środowisk nie uczestniczy w programie ze względu na konieczność kredytowania działań

34 Konieczne jest stworzenie prostego, ale jednolitego systemu monitorowania podstawowych danych o projektach, również tych, które zostały złożone, jednak nie zostały przyjęte do realizacji. system taki powinien zakładać istnienie przynajmniej następujących funkcjonalności: rejestr wniosków o dofinansowanie; rejestr wniosków o płatność; rejestr sprawozdań; rejestr przeprowadzonych kontroli; moduł generowania raportów i statystyk. Adresat rekomendacji: Instytucje systemu wdrażania EWT centralne i regionalne. Termin wdrożenia: Obecna i przyszła perspektywa finansowa. 34 Rekomendacja 10. Uzupełnić i uspójnić system monitorowania programu Wniosek: Trudno dostępne i niepełne dane monitoringowe

35 Dziękuję za uwagę 35


Pobierz ppt "Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004 - 2006 Prezentacja wyników badania Listopad 2010 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google