Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO 2025 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO 2025 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO 2025 ROKU

2 Termin przeprowadzenia ankiety internetowej 22.06 – 12.07. 2015 Wypełnionych ankiet 895 sztuk

3 Jakie Pani / Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców powiatu? BEZROBOCIE 43.5 % MAŁO ROZWINIĘTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 41.4 % UBÓSTWO 17.9 % WYKLUCZENIE CYFROWE I TECHNICZNE 19.8 % STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 15.9 % OGRANICZONA OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 34.3 % OGRANICZONA OFERTA SPORTOWA 28.3 % OGRANICZONA OFERTA KULTURALNA 43.4 % POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI SPOŁECZNYCH 18.9 % BRAK ALTERNATYWY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 59.1 % NIEDOSTATECZNA OFERTA SPĘDZANIA CZASU DLA SENIORÓW 11.9 % KOMUNIKACJA W OBRĘBIE POWIATU I POZA POWIATEM 66.2 % SŁABO ROZWINIĘTA TURYSTYKA 31.4 % MAŁO DOCHODOWE GOSPODARSTWA ROLNE 8.7 % BRAK ALTERNATYWY DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA 7.2 % BRAK MIEJSC DO INTEGRACJI 34.1 % INNA 9.3 %

4 Jakie Pani / Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców powiatu? BEZROBOCIE 43.5 % MAŁO ROZWINIĘTA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 41.4 % UBÓSTWO 17.9 % WYKLUCZENIE CYFROWE I TECHNICZNE 19.8 % STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 15.9 % OGRANICZONA OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 34.3 % OGRANICZONA OFERTA SPORTOWA 28.3 % OGRANICZONA OFERTA KULTURALNA 43.4 % POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI SPOŁECZNYCH 18.9 % BRAK ALTERNATYWY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 59.1 % NIEDOSTATECZNA OFERTA SPĘDZANIA CZASU DLA SENIORÓW 11.9 % KOMUNIKACJA W OBRĘBIE POWIATU I POZA POWIATEM 66.2 % SŁABO ROZWINIĘTA TURYSTYKA 31.4 % MAŁO DOCHODOWE GOSPODARSTWA ROLNE 8.7 % BRAK ALTERNATYWY DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA 7.2 % BRAK MIEJSC DO INTEGRACJI 34.1 % INNA 9.3 %

5 Proszę wskazać max. 5 inwestycji, które zdaniem Pani / Pana należy zrealizować w pierwszej kolejności na terenie powiatu w najbliższych latach  REMONT / PRZEBUDOWA / BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (PARKINGI, CIĄGI PIESZO - ROWEROWE, ZATOKI, WIATY, OŚWIETLENIE ULICZNE) 81.7 %  BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH SPRZYJAJĄCYCH BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI I ROZWOJOWI AKTYWNEJ FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 61.5%  ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI TURYSTYKI (BUDOWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ROZBUDOWA / BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ)30.5 %  ROZWÓJ SIECI INTERNETOWEJ, W TYM INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO 34.4 %  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POPRZEZ ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO 34.4 %

6 Jakie inne inwestycje powinny być zrealizowane w najbliższych latach na terenie powiatu?  DROGI I TOWARZYSZĄCA IM INFRASTRUKTURA  POŁĄCZENIE Z WARSZAWĄ (ŚCIEŻKI ROWEROWE, WSPÓLNY BILET),  OFERTA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASY (KULTURA, REKREACJA)  ROZWÓJ SZEROKO POJĘTYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE TURYSTYKI,

7 Co Pani / Pana zdaniem powinno być wizytówką powiatu? DOBRY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 38.8 % MAŁO ZDEGRADOWANE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 12.8 % WARUNKI DO ROZWOJU TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI 6.0 % TERENY INWESTYCYJNE 9.4 % SZEROKI WACHLARZ OFERT KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH, INTEGRACYJNYCH I SPORTOWYCH 16.8 % WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 13.6 % INNA 2.6 %

8 12345 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 10.224.943.719.91.3 STWARZANIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1938,336,260,4 TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY 35,839,821,42,50,6 WSPARCIE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 1228,743,713,32,2 DOSTĘPNOŚĆ PLACÓWEK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH 5,212,928,439,214,3 FUNKCJONOWANIE EDUKACJI W TYM POZIOM KSZTAŁCENIA 6,819,244,126,93,0 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH WYPOCZYNKOWI I REKREACJI 22,136,528,811,51 UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM W TYM OFERTA KULTURALNA DLA MIESZKAŃCÓW 16,132,536,014,11,2 DOSTĘPNOŚĆ DO PODSTAWOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ 21,231,731,513,62 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA, KOLEJOWA I DROGOWA (SIEĆ DRÓG I ICH JAKOŚĆ, CHODNIKI, PARKINGI, OŚWIETLENIE ULICZNE) 39,73617,75,61

9 Jakie są Pani / Pana oczekiwania wobec działań władz lokalnych na terenie powiatu? Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (remonty i budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, rozbudowa kanalizacji, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rozwój odnawialnych źródeł energii itp.) 81,5% Podjęcie działań sprzyjających powstawaniu nowych zakładów pracy 53,9% Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej (remonty placówek oświatowych i kulturalnych, rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej i miejsc spędzania wolnego czasu itp.) 46,8% Stworzenie lepszych warunków do osiedlania na terenie powiatu ludzi młodych / ograniczenie emigracji 37,4% Utworzenie strefy ekonomicznej / inkubator przedsiębiorczości 28,5% Stwarzanie warunków dla rozwoju oddolnych inicjatyw społecznych 20,3%

10 Płeć Kobieta 55.3 % Mężczyzna 44.7 % Wiek poniżej 20 lat 2.9 % 20 – 30 lat 28.5 % 31 – 50 lat 58.7 % 51 – 65 lat 9.1 % powyżej 65 lat 0.9 % Wykształcenie podstawowe/gimnazjalne 1.8 % zawodowe 1.7 % średnie/policealne 26.1 % wyższe 70.4 % Grupa społeczna uczeń / student 8.2 % rencista / emeryt 3.0 % bezrobotny 5.0 % pracownik 75.8 % pracodawca 7.8 % rolnik 0.2 % Gmina Gmina Dąbrówka 1.6 % Gmina Jadów 3.8 % Gmina Klembów 5.4 % Gmina Kobyłka 12.4 % Gmina Marki 6.0 % Gmina Poświętne 1.3 % Gmina Radzymin 10.3 % Gmina Strachówka 1.7 % Gmina Tłuszcz 5.4 % Gmina Wołomin 27.8 % Gmina Ząbki 17.3 % Gmina Zielonka 7.0 % Zamieszkiwanie na terenie powiatu poniżej 10 lat 26.1 % powyżej 10 lat 73.9 %

11 WIZJA POWIAT WOŁOMIŃSKI – ZIELONA RÓWNINA, BOGATA PRZYRODĄ, HISTORIĄ I KULTURĄ, PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I PRZEDSIĘBIORCOM. MISJA POWIAT WOŁOMIŃSKI, SILNY POTENCJAŁEM TWORZĄCYCH GO GMIN, WSPIERA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY, SPOŁECZNY I PRZESTRZENNY. WYKORZYSTUJĄC NATURALNE WALORY PRZYRODNICZE, HISTORYCZNE ORAZ KULTUROWE DBA O ROZWÓJ TURYSTYKI.

12 WZMACNIANIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

13 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

14 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ W POWIECIE ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI I KULTURY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ROZBUDOWA I MODERNIZACJA POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ POPRAWA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POWIECIE ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

15 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ POWIATU WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI W OPARCIU O DZIEDZICTWO KULTUROWE i HISTORYCZNE ROZWÓJ I POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO DLA ROZWOJU TURYSTYKI

16 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO DO 2025 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google